Ο καλ?τερο? εξοπλισμ?? συνεργε?ων ε?ναι εδ?!

Διαβ?στηκε απ? 1206 αναγν?στε? - 11/4/2019

Επειδ? κατ? πολλο??, τα εργαλε?α κ?νουν τον μ?στορα, οφε?λει? να διαθ?τει? τα καλ?τερα, για να ε?σαι ο καλ?τερο?. Με 38 χρ?νια παρουσ?α?, η MOREAS - Δ. ΜΩΡΑ?ΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ διαθ?τει τον καλ?τερο εξοπλισμ? συνεργε?ων.

 
 
Ελ?τε στην εμπειρ?α και στο μερ?κι των ειδικ?ν για να ανεβ?σετε την επιχε?ρηση σα? επαγγελματικ? επ?πεδο. Η MOREAS - Δ. ΜΩΡΑ?ΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, ιδρ?θηκε το 1984 και ειδικε?τηκε στον εξοπλισμ? συνεργε?ων, ?χοντα? πλ?ον ?να μακροσκελ?? και ζηλευτ? πελατολ?γιο.

Η εταιρ?α διαθ?τει υπερσ?γχορνο και πλ?ρη εξοπλισμ? για επιχειρ?σει? ?πω?:
 • Κ.Τ.Ε.Ο.
 • Φανοποιε?α – Βαφε?α
 • Ηλεκτρολογε?α
 • Συνεργε?α παντ?? ε?δου?
 • Βουλκανιζατ?ρ
 • Πλυντ?ρια
 • Εκπαιδευτικ? Ιδρυμ?τα
 • Υγραεριοκ?νηση?
?ποια απ? τι? παραπ?νω επιχειρ?σει? και να σα? αν?κει, στην MOREAS - Δ. ΜΩΡΑ?ΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, θα βρε?τε εργαλε?α και μηχαν?ματα που διαθ?τουν πιστοποι?σει? απ? τι? μεγαλ?τερε? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? και φ?ρουν εγγ?ηση λειτουργ?α?. ?Βρε?τε εργαλε?α χειρ?? και εργαλειοφορε?? με εφ ?ρου ζω?? εγγ?ηση σε πλ?ρη γκ?μα, εργαλε?α α?ρο? και ηλεκτρικ? ακ?μα και εγκαταστ?σει? συστημ?των παροχ?? α?ρα.

Εκτ?? απ? τα εγκεκριμ?να προ??ντα το εξειδικευμ?νο τεχνικ? προσωπικ? τη? εταιρ?α? θα χαρε? να αναλ?βει το πιο δ?σκολο αλλ? και κρ?σιμο κομμ?τι κ?θε συνεργε?ου:
 • Τη χωροταξικ? μελ?τη - σχεδ?αση του συνεργε?ου
 • Την εγκατ?σταση και λειτουργ?α των μηχανημ?των
 • Την ?ριστη εκπα?δευση των χειριστ?ν
 • Το περιοδικ? σ?ρβι? και την ταχε?α αποκατ?σταση βλαβ?ν και με συμβ?λαια συντ?ρηση?.?
Οι υπηρεσ?ε? δεν σταματο?ν εδ?, καθ?? πλ?ον στην MOREAS - Δ. ΜΩΡΑ?ΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, θα βρε?τε και τα εξελιγμ?να Κιτ Υγραεριοκ?νηση? A.E.B.
?
Κ?ντε ?να κλικ εδ?, βρε?τε αυτ? που σα? ενδιαφ?ρει και ανεβ?στε την επιχε?ρηση σα? στην κορυφ?. Εμπιστευτε?τε του? καλ?τερου? για να παραμε?νετε οι καλ?τεροι.
?
Στοιχε?α επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Δ. ΜΩΡΑ?ΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Διε?θυνση: Λ. Αθην?ν 265, Χα?δ?ρι Τ.Κ. 12461 ?
Τηλ?φωνα: 210 5822840 / 210 5822926??
Fax: 210 5822991
e-mail :[email protected] dmoraitis.gr , [email protected] moreas.info
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频