Ο καλ?τερο? ?λεγχο?, μ?νο στο Ιαπωνικ? Κ?ντρο Αυτοκιν?των

Διαβ?στηκε απ? 3485 αναγν?στε? - 21/12/2020

Στο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των Nissan Ιαπωνικ? Κ?ντρο, θα βρε?τε απ?λυτα καταρτισμ?νου? και ?μπειρου? ανθρ?που?, που θα φροντ?σουν με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο το ?χημ? σα?.

 
 
Χ?ρη στην πολ?χρονη παρουσ?α στον χ?ρο και τον επαγγελματισμ? που τη διακρ?νει σε κ?θε σχετικ? εργασ?α που αναλαμβ?νει,το Ιαπωνικ? Κ?ντρο Αυτοκιν?των ?ε?ναι σε θ?ση να εγγυηθε? για την καλ?τερη δυνατ? συντ?ρηση ? επισκευ? του αυτοκιν?του σα? π?ντα στι? πιο ανταγωνιστικ?? τιμ?? τη? αγορ??.

Θα βρε?τε απ?λυτα καταρτισμ?νου? και με πολυετ? εμπειρ?α ανθρ?που?, που θα φροντ?σουν με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο το ?χημ? σα?. Εμπιστευτε?τε το Ιαπωνικ? Κ?ντρο Αυτοκιν?του του?Αντ?νη Ματθα?ου και δε θα χ?σετε.

Σημει?νεται ?τι στο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο θα βρε?τε μια πολ? μεγ?λη γκ?μα ανταλλακτικ?ν, απ? την οπο?α ε?ναι σ?γουρο ?τι με την βο?θεια των πολ?πειρων συνεργατ?ν που διαθ?τει θα βρε?τε αυτ? ακριβ?? που ταιρι?ζει στο δικ? σα? ?χημα.


Συγκεκριμ?να, πραγματοποιο?νται:
  • Service
  • Ηλεκτρονικ?? ?λεγχο?
  • Επισκευ? φρ?νων
  • Αντικατ?σταση αμορτισ?ρ
  • Επισκευ? σασμ?ν
  • Καθαρισμ?? μπεκ
  • Διεκπερα?ωση ΚΤΕΟ
  • Εγκατ?σταση υγραερ?ου STEFANELLI
  • ?κδοση κ?ρτα? καυσαερ?ων
?
Παρ?λληλα, πραγματοποιε? εγκαταστ?σει? υγραεριοκ?νηση? εν?, π?ντα εναρμονισμ?νη με το πνε?μα των ημερ?ν, προσφ?ρει ?κπτωση 20% σε κ?θε εργασ?α και 10% στα ανταλλακτικ?.

Ε?ν θ?λετε να ε?στε πραγματικ? σ?γουροι για το αυτοκ?νητο που θα οδηγε?τε στι? γιορτ??, επισκεφθε?τε τ?ρα το?Ιαπωνικ? Κ?ντρο Αυτοκιν?των!?Δεν ε?ναι τυχα?α οι καλ?τεροι.Επικοινων?α

Λεωφ. Δημοκρατ?α? 138 & Παλληκαρ?δη Αυξεντ?ου 58
187 56 Κερατσ?νι?
Τηλ?φωνο 210 40.10.233?
Κινητ? τηλ?φωνο 6944 41.07.42
website:http://www.iaponiko-kentro.gr/
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频