Ο μ?στορα? στα Γαλλικ?

Διαβ?στηκε απ? 1380 αναγν?στε? - 29/7/2019

?χετε Citroen ? Peugeot; Τ?τε η λ?ση για το σ?ρβι? του αυτοκιν?του σα? ε?ναι μ?α.

 
 
Το συνεργε?ο αυτοκιν?των ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ εδρε?ει στην Καισαριαν??και δραστηριοποιε?ται με μεγ?λη εμπειρ?α στο χ?ρο τη? επισκευ?? και ελ?γχου των οχημ?των.
?
Στο συνεργε?ο θα σα? εξυπηρετ?σουν και θα σα? δ?σουν λ?ση για το αυτοκ?νητο σα?, ?μεσα και οικονομικ? χ?ρη στην εμπειρ?α που διαθ?τουν, αλλ? και στην τεχνογνωσ?α.

Η φιλοσοφ?α και η λειτουργ?α του συνεργε?ου βασ?ζεται στην πρ?ληψη κινδ?νου που μπορε? να απειλ?σει την ασφ?λεια του οχ?ματο?. Αναλαμβ?νουν τα π?ντα απ? τα μηχανικ? μ?ρη του αυτοκιν?του ?πω?, δ?σκο, πλατ?, αμορτισ?ρ, φρ?να, φ?λτρα, μηχαν?, καθ?? επ?ση? τα ηλεκτρολογικ? και την φανοποιε?α.
?
Η εταιρε?α ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ε?ναι εξειδικευμ?νο συνεργε?ο στα Γαλλικ? αυτοκ?νητα Citroen και Peugeot.

Σκοπ?? τη? εταιρε?α? ε?ναι να διατηρ?σουν το υψηλ? επ?πεδο των παρεχ?μενων υπηρεσι?ν, να επισκευ?ζουν και να συντηρο?ν το ?χημα σα? με τον καλ?τερο τρ?πο, με υλικ? και γν?σια ανταλλακτικ? που σ?βονται εσ?? και το αυτοκ?νητο σα?.
?
Υπηρεσ?ε? που παρ?χονται:
 • Συνεργε?ο αυτοκιν?των
 • Φανοποιε?ο αυτοκιν?των
 • Εξειδικευμ?νο συνεργε?ο
 • Τεχνικ?? ?λεγχο? αυτοκιν?των
 • Βαφ?? αυτοκιν?των
 • Ηλεκτρολογε?ο αυτοκιν?των
 • Ηλεκτρολογικ?? ?λεγχο? αυτοκιν?των
 • Γενικ? service
 • Προετοιμασ?α αυτοκιν?των για ΚΤΕΟ
 • Φρ?να
 • Αναρτ?σει?
 • Αλλαγ? αμορτισ?ρ
 • Καθαρισμ?? μπ?κ
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α:?ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Περιοχ?: Aγιοι Αν?ργυροι
Διε?θυνση: Ηρ?ων Σκοπευτηρ?ου 31, Τ.Κ. 161 21
Τηλ: 210 7244146
Κιν: 697 7203810
Email: [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频