Ο πιο σημαντικ?? ανεμιστ?ρα? του αυτοκιν?του σου

Διαβ?στηκε απ? 5886 αναγν?στε? - 7/9/2018

Ξ?ρει? ποιο? ε?ναι πιο σημαντικ?τερο? ανεμιστ?ρα? του αυτοκιν?του σου και π?? λειτουργε?;

 
 
Αν λ?γω του καλοκαιριο? που μ?λι? ?φυγε ο πρ?το? ανεμιστ?ρα? που σου ?ρχεται στο μυαλ? ε?ναι το ανεμιστηρ?κι του κλιματιστικο? στο αμ?ξι τ?τε κ?νει? λ?θο?. Μεγ?λο λ?θο?. Ο πιο χρ?σιμο? ανεμιστ?ρα? του αυτοκιν?του σου δεν ε?ναι ?λλο? απ? το βεντιλατ?ρ που ?ταν χρει?ζεται φροντ?ζει να το κρατ? κρ?ο και ?ζωνταν??.

Τα κορυφα?α αυτοκ?νητα με ?να κλικ εντελ?? δωρε?ν στι? οθ?νε? σα?
?
Γιατ? ε?ναι χρ?σιμο;
Το βεντιλατ?ρ αποτελε? ?σω? ?να απ? τα σημαντικ?τερα κομμ?τια ω? προ? την ψ?ξη του κινητ?ρα καθ?? αναλαμβ?νει δρ?ση ?ταν τα πρ?γματα και οι θερμοκρασ?ε? τε?νουν να ξεφ?γουν. Δουλει? του; Να αυξ?σει το ρυθμ? ψ?ξη? του κινητ?ρα κατευθ?νοντα? τον α?ρα με μεγαλ?τερη ταχ?τητα.


?
Λειτουργε? συνεχ??;
Η απ?ντηση εδ? ε?ναι ?χι. Το βεντιλατ?ρ δουλε?ει μ?νο ?ταν το αυτοκ?νητο και ο κινητ?ρα? το χρει?ζονται. Η λειτουργ?α του κρ?νεται κατ? κ?ριο λ?γο απ? την εξωτερικ? θερμοκρασ?α. Αν δεν ε?ναι επαρκ?? χαμηλ? για την ψ?ξη του νερο? τ?τε για να αποφευχθο?ν οι μεγ?λε? θερμοκρασ?ε? στον κινητ?ρα και ο κ?νδυνο? να καε? αναλαμβ?νει δρ?ση το βεντιλατ?ρ.
Η δουλει? που κ?νει το καθιστ? εξαιρετικ? χρ?σιμο για ?σου? οδηγο?ν στην Ελλ?δα κυρ?ω? του? καθημερινο?? μ?νε? ?που οι θερμοκρασ?ε? αγγ?ζουν πολ? υψηλ? επ?πεδα.

Διαβ?στε περισσ?τερα στο autoagora.gr


?
Βεντιλατ?ρ τ?τε και τ?ρα
Αν ανατρ?ξουμε σε παλαι?τερα μοντ?λα αυτοκιν?των θα δο?με πω? η κ?νηση του βεντιλατ?ρ γιν?ταν μ?σω του ιμ?ντα του στροφαλοφ?ρου ?ξονα. Στην εποχ? μα? τα βεντιλατ?ρ λειτουργο?ν με ηλεκτρισμ? και τα ενεργοποιε? η θερμοστατικ? βαλβ?δα ?ταν και αν το ψυκτικ? υγρ? του κινητ?ρα (και κατ επ?κταση ο ?διο? ο κινητ?ρα? ε?ναι πιο ζεστ?? απ? το ?ριο θερμοκρασ?α? που η κατασκευ?στρια εταιρε?α ?χει θ?σει. Η εξ?λιξη τη? τεχνολογ?α? στα σ?γχρονα οχ?ματα ?χουν βοηθ?σει ?τσι ?στε τα σ?γχρονα ψυγε?α να ε?ναι πολ? πιο μικρ? σε διαστ?σει? εν? αρκετ?? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? επιλ?γουν να τοποθετ?σουν στα οχ?ματ? του? δ?ο μικρ?τερα βεντιλατ?ρ αντ? εν?? μεγ?λου.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频