Οι ειδικο? στα αυτοκ?νητα του Fiat Group

Διαβ?στηκε απ? 3240 αναγν?στε? - 15/11/2020

Σε ?να απ? τα πιο οργανωμ?να και εξειδικευμ?να συνεργε?α στην Αττικ?, η εταιρε?α Αφο? Λ?δ?κη Ο.Ε.- Super Auto, εξουσιοδοτημ?νο? συνεργ?τη? του Fiat Group Hellas, σα? παρ?χει τι? καλ?τερε? υπηρεσ?ε? με τη σιγουρι? των ?ρτια καταρτισμ?νων τεχνικ?ν τη?!

 
 
Με τον μηχανολογικ? και διαγνωστικ? εξοπλισμ? στην αιχμ? τη? τεχνολογ?α?, καθ?? και πλ?ρω? οργανωμ?νο φανοποιε?ο, στην?Αφοι Λεδ?κη Ο.Ε.- Super Auto, η εξυπηρ?τηση για το αυτοκ?νητ? σα? ανεβα?νει επ?πεδο.

Πιο συγκεκριμ?να η εταιρε?α παρ?χει τι? παρακ?τω υπηρεσ?ε?:

????????? SERVICE
????????? Βαφ? – Φανοποι?α
????????? Κ?ρτα Ελ?γχου Καυσαερ?ων
????????? Προετοιμασ?α για ΚΤΕΟ & ΔΩΡΕΑΝ διεκπερα?ωση για του? πελ?τε? τη?
????????? ΔΩΡΕΑΝ παροχ? αυτοκιν?του εξυπηρ?τηση? για επισκευ?? με δι?ρκεια π?νω απ? 2 ημ?ρε?
????????? Εγγ?ηση εργασι?ν & ανταλλακτικ?ν για 2 χρ?νια
????????? Πραγματοπο?ηση μικροεπισκευ?ν χωρ?? ραντεβο?
????????? Δυνατ?τητα εξ?φληση? με πιστωτικ? κ?ρτα (και σε ?τοκε? δ?σει? με συνεργαζ?μενε?.τρ?πεζε?) ?????Μια πολ? ιδια?τερη υπηρεσ?α ε?ναι το ξεχωριστ? τμ?μα ?Αutorabilia?, το οπο?ο ασχολειται αποκλειστικ? και μ?νο με τα κλασσικ? αυτοκιν?τα. Σε συνεργασ?α με εξειδικευμ?νε? στο αντικε?μενο εταιρ?ε? στην Αγγλ?α, Γερμαν?α, Ελβετ?α και Ιταλ?α προσφ?ρουν τι? καλ?τερε? λ?σει? π?νω σε ?να μεγ?λο αριθμ? κλασσικ?ν αυτοκιν?των!
?
Η εταιρε?α φρ?ντισε να καλ?ψει και ?να ακ?μη πιο ιδια?τερο κοινο. Ρωτ?στε λεπτομ?ρειε? για τι? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρονται για τα Caterham και τι? Lotus και δε θα χ?σετε.
?
?Εκμεταλλευτε?τε? το δωρε?ν Wi-Fi ?σο περιμ?νετε να συντηρηθε? το αυτοκ?νητ? σα? με τη σιγουρι? τη? αψεγ?διαστη? δουλει?? των τεχνικ?ν τη? εταιρε?α? Αφο? Λ?δ?κη Ο.Ε.- Super Auto.
?
Κλε?στε το ραντεβο? σα? σ?μερα!
?
Επικοινων?α:
Eπωνυμ?α:
?Αφο? Λεδ?κη Ο.Ε.- Super Auto
Διε?θυνση: Αρχιμ?δου? 3 και Γ. Κατσο?λη,?Σπ?τα Αττικ??, 19004
Τηλ?φωνο:? 2106025055? ?-? 2106634628
FAX: (+30) 2106025071
E-mail:?[email protected]
Site: http://www.afoi-ledaki.gr/


?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频