Οι ειδικο? στον κλιματισμ?

Διαβ?στηκε απ? 1822 αναγν?στε? - 11/9/2020

?να συνεργε?ο μπορε? να εγγυηθε? την σωστ? λειτουργ?α του κλιματιστικο? στο αυτοκ?νητο σα? και αυτ? ε?ναι το ILEP-CryoTech.

 
 
Η ILEP-CryoTech ιδρ?θηκε το 1988 με αποκλειστικ? δραστηρι?τητα κλιματισμο? και ψ?ξη? οχημ?των. Σ?μερα, μετ? απ? 30 χρ?νια συνεχο?? λειτουργ?α? και συνεχε?? επενδ?σει? σε ανθρ?πινο δυναμικ? και εξειδικευμ?νο εξοπλισμ?, αποτελε? τη μεγαλ?τερη ολοκληρωμ?νη μον?δα για κλιματισμ? και ψ?ξη οχημ?των στην Ελλ?δα.

Σταθερ? προσηλωμ?νη στην προμ?θεια και διανομ? κλιματιστικ?ν και προ??ντων υποστ?ριξ?? του? στην Ελληνικ? αγορ? συνεχ?ζει την πρωτοποριακ? τη? πορε?α στον τομ?α τη? ψ?ξεω? με συνεχ? ενημ?ρωση στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?. Αποτελε? μια εισαγωγικ? εταιρε?α, ?που τα κλιματιστικ? και ανταλλακτικ? που διαν?μει και εμπορε?εται καλ?πτουν κ?θε τ?πο κλιματισμο?, ?πω? για επιβατικ? αυτοκ?νητα, επαγγελματικ?, μ?νι βαν, φορτηγ?, οχ?ματα εκτ?? δρ?μου αλλ? ακ?μη και ψυκτικ?? μον?δε? για την συντ?ρηση και κατ?ψυξη προ??ντων.

Στο ευ?λικτο τμ?μα υπηρεσι?ν και ανταλλακτικ?ν τη? ILEP-CryoTech, ?χουν δημιουργ?σει μια μεγ?λη γκ?μα προ??ντων που καλ?πτει τι? αν?γκε? ?λων των εφαρμογ?ν κλιματισμο?, αναλ?σιμων και ανταλλακτικ?ν. Το συνεργε?ο προσφ?ρει στου? πελ?τε? εγγυημ?νη και υπε?θυνη δουλει? χ?ρη στη συνεχ?? διαθεσιμ?τητα αξι?πιστων ανταλλακτικ?ν.
?
Υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει η ILEP-CryoTech:
  • Συντ?ρηση κλιματιστικ?ν και ψυκτικ?ν μηχανημ?των
  • Απολ?μανση κλιματισμο? αυτοκιν?των
  • Επισκευ? κλιματιστικ?ν, ψυκτικ?ν μηχανημ?των και κομπρεσ?ρ
  • Θ?ρμανση: Επισκευ? / αντικατ?σταση καλοριφ?ρ
  • Τοποθ?τηση κλιματιστικ?ν
  • Αναβ?θμιση κλιματιστικ?ν
  • Τοποθ?τηση ψυκτικ?ν μηχανημ?των
  • Σχεδιασμ?? / Κατασκευ?
?
Στην ILEP-CryoTech θα βρε?τε μια μεγ?λη γκ?μα απ? προ??ντα και ανταλλακτικ? προερχ?μενα απ? τι? μεγαλ?τερε? και σημαντικ?τερε? εταιρε?ε? του χ?ρου. Η εταιρε?α συνεργ?ζεται με τι? AUTOCLIMA, TECNHI, CTR, ALEX ORIGINAL και WEST AIRCOΝ, DENSO, ECOCLIM,? προσφ?ροντα? Κλιματιστικ?, Συστ?ματα αποστε?ρωση? , Ψυκτικ? μηχαν?ματα και Β?σει? συμπιεστ?ν.

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α:?ILEP-CryoTech
Περιοχ?: Ν. Κηφισι?
Διε?θυνση: Αδ?μων 15, Τ.Κ. 145 64
Τηλ: 210 8002150
Κιν: 694 7277474
Fax: 210 8070323
Email: [email protected]
Website:?http://www.cryotech.gr/
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频