Οι καλ?τεροι στι? ανακατασκευ?? μηχαν?ν

Διαβ?στηκε απ? 1287 αναγν?στε? - 4/8/2020

Μ?νο οι πιο ?μπειροι και με τα καλ?τερα μηχαν?ματα μπορο?ν να πραγματοποι?σουν το απ?λυτο ρεκτιφι? σε ?ναν κινητ?ρα αυτοκιν?του. Το συνεργε?ο Exelixi μπορε? να πραγματοποι?σει οποιαδ?ποτε εργασ?α επιθυμε?τε γ?ρω απ? τη μηχαν? του αυτοκιν?του σα? με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.

 
 
Τα πολλ? χρ?νια επαγγελματικ?? ενασχ?ληση? με κ?θε ε?δου? μηχαν?? εσωτερικ?? κα?ση? και η συνεχ?? αν?πτυξη γν?σεων γ?ρω απ? αυτ??, κατ?φεραν να αναδε?ξουν το συνεργε?ο Exelixis σε ?να απ? τα ελ?χιστα στην Ελλ?δα με τ?ση εξειδ?κευση στο ρεκτιφι? μηχαν?ν.

Ε?τε για λ?γου? επιδι?ρθωση? ζημι?ν, ε?τε για α?ξηση τη? απ?δοση? του κινητ?ρα, το συνεργε?ο του κου. Κ?νστα Γι?ργου θα σα? εγγυηθε? το αποτ?λεσμα. Τα μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? διαθ?τουν πιστοποιητικ? απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση, εν? το προσωπικ? παρακολουθε? συνεχ?? σεμιν?ρια για ?λε? τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? σε κ?θε ε?δο? κινητ?ρα.

Στο συνεργε?ο λοιπ?ν παρ?χονται οι εξ?? υπηρεσ?ε? με σ?γουρο αποτ?λεσμα και π?ντα εντ?? χρονοδιαγρ?μματο?:
  • Αντικατ?σταση εμβ?λων
  • Αντικατ?σταση κουζιν?των στροφ?λου
  • Αντικατ?σταση κουζιν?των μπιελ?ν
  • Ελ?φρωμα και ζυγοστ?θμιση στροφ?λων
  • Ρο?κ? εξ?λιξη καπακιο? βαλβ?δων (πετυχα?νοντα? τη ρο? μ?γματο? και αλλ?ζοντα? το στροβιλισμ?, αυξ?νουμε την κινητ?ρια δ?ναμη).
  • Εκεντροφ?ρο? (μεγαλ?νουμε τη δι?ρκεια αλλ?ζοντα? τι? μο?ρε? του εκεντροφ?ρου, δ?νουμε μεγαλ?τερη ισχ? στην απ?δοση).
  • Σε ?να απ? εργοστασιακ? κινητ?ρα, δ?νουμε μεγαλ?τερη α?ξηση απ? 15 ?ω? 30 hp αλλ?ζοντα? τι? μο?ρε? στον εκεντροφ?ρο και εξελ?σσοντα? τη ρο? του καπακιο?.
  • Σε κ?θε ανακατασκευ? κινητ?ρα, αναλαμβ?νουμε εξ ολοκλ?ρου το μοντ?ρισμα τη? μηχαν?? ανεξαρτ?τω? μ?ρκα κινητ?ρα.
?
Ακ?μη υπ?ρχει δυνατ?τητα ?μεση? εξυπηρ?τηση? στα ανταλλακτικ? για ?λη την Ελλ?δα, με ?ξοδα τη? επιχε?ρηση?. Ε?τε καινο?ργια ε?τε μεταχειρισμ?να, ?τι χρει?ζεται για ?να ασφαλ?? και καλ? αποτ?λεσμα.

Σε μ?α τ?σο δ?σκολη και λεπτεπ?λεπτη εργασ?α ?πω? ε?ναι το ?νοιγμα του κινητ?ρα μην εμπιστε?εστε ?ποιον και ?ποιον. Εμπιστευτε?τε του? καλ?τερου? στην Exelixis
?

Επινοικων?α
Επωνυμ?α: Κ?νστα? Γε?ργιο? Ρεκτιφι? – Εξ?λιξη
Διε?θυνση: Αναπα?σεω? 14 – Κορωπ?
Τηλ: 210 6020492
email: [email protected]

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频