Οικονομικ? service & εγγυημ?να ανταλλακτικ? για κ?θε Opel

6/9/2019

Η επιχε?ρηση Κωνσταντ?πουλο? Μιχ?λη? αποδεικν?ει πω? το σωστ? συνεργε?ο, δεν ?χει σκοπ? να σε ξετιν?ξει. Με 23 χρ?νια παρουσ?α? και εμπειρ?α?, μπορε? να διορθ?σει κ?θε ζημι? στην χαμηλ?τερη τιμ? τη? αγορ??, αλλ? και να βρει τα καλ?τερα γν?σια ανταλλακτικ? Opel.

 
 
Με πολλ? αγ?πη για το αυτοκ?νητο, και κυρ?ω? για τα Opel, το 1996 ο κ.Μιχ?λη? Κωνσταντ?πουλο? ?δρυσε ?να απ? τα καλ?τερα και πιο φημισμ?να συνεργε?α για Opel στην Αττικ?. ?χοντα? κλε?σει ?δη 24 χρ?νια στον χ?ρο, πλ?ον το τερ?στιο πελατολ?γιο του ε?ναι η καλ?τερη διαφ?μιση για τι? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει.

Η σωστ? συντ?ρηση εν?? αυτοκιν?του μπορε? σ?μφωνα με ?ρευνε? να 4πλασι?σει την ζω? του. Για να ?χετε λοιπ?ν και εσε?? το αυτοκ?νητο σα? σε ?ριστη κατ?σταση και ετοιμοπ?λεμο αν? π?σα στιγμ?, χρει?ζεστε δ?ο πρ?γματα. ?μπειρο μ?στορα και καλ? γν?σια ανταλλακτικ?. Και στην επιχε?ρηση Κωνσταντ?πουλο? Μιχ?λη? θα βρε?τε και τα δ?ο!


Συνεργε?ο: ?χοντα? στελεχ?σει τον χ?ρο του με ?μπειρο και ενημερωμ?νο προσωπικ?, αλλ? και μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, το συνεργε?ο ε?ναι σε θ?ση να λ?σει και να επιδιορθ?σει οποιαδ?ποτε ζημι?. Ε?τε μιλ?με για Opel Kadett ε?τε για το τελευτα?ο Opel Corsa, δεν υπ?ρχει καμ?α ζημι? που δεν διορθ?νεται. Κ?θε β?μα και κ?θε επιδι?ρθωση, προ?ποθ?τει την ενημ?ρωση και την σ?μφωνη γν?μη φυσικ? του πελ?τη.
Ανταλλακτικ?: ?χοντα? κλε?σει π?νω απ? 2 δεκαετ?ε? στο χ?ρο, ε?ναι σε θ?ση να κατ?χει μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? γκ?με? γν?σιων ανταλλακτικ?ν Opel, τ?σο καινο?ργιων ?σο μεταχειρισμ?νων. Μπορε?τε να ζητ?σετε ακ?μα και το πιο σπ?νιο κομμ?τι και σε λ?γε? ?ρε? ? μ?ρε? θα ε?ναι στην π?ρτα σα?.
?
?
Εξαιρετικ?? τιμ??, αξι?πιστη εργασ?α και ενημ?ρωση για κ?θε β?μα ξεχωριστ?. Αυτ? ε?ναι το τρ?πτυχο τη? επιχε?ρηση? Κωνσταντ?πουλο? Μιχ?λη?. Αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που πλ?ον ε?ναι συν?νυμο τη? Opel στην Αττικ?.
?


Επικοινων?α:
Ερμο? 14, Μεταμ?ρφωση
Τηλ?φωνο: 2102821378, 6944436736
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频