Ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? δι?γνωση? και service

Διαβ?στηκε απ? 2598 αναγν?στε? - 7/1/2021

Με πολυετ? εμπειρ?α τ?σο σε service ?σο και σε αναβαθμ?σει?, το διαγνωστικ? συνεργε?ο αυτοκ?νητων GL Competition εγγυ?ται το απ?λυτο αποτ?λεσμα.

 
 
Ε?ν θ?λετε και εσε?? να οδηγε?τε π?ντα ?να?ασφαλ?? αυτοκ?νητο?και να μην βρεθε?τε στιγμ? προ εκπλ?ξεων, οφε?λετε να εμπιστε?εστε του? καλ?τερου? τη? GL Competition?.?

Με απ?λυτη ?τεχνογνωσ?α και εξειδ?κευση στη συντ?ρηση και επισκευ? αυτοκιν?των, η εταιρε?α?GL Competition? μπορε? και εγγυ?ται την αξιοπιστ?α των υπηρεσι?ν τη?, συνδυ?ζοντα? π?ντα την ειλικρ?νεια και τη συν?πεια απ?ναντι στου? πελ?τε? τη?. Με τα?κατ?λληλα ?ργανα μετρ?σεων?και δοκιμ?ν για ασφαλ? και ακριβ? αποτελ?σματα δι?γνωση?. Με?γν?σια προγρ?μματα και διαγνωστικ??για τι? βλ?βε? των αυτοκιν?των.

Το ?μπειρο προσωπικ? ε?ναι διαθ?σιμο αν? π?σα στιγμ?, να συμβουλ?ψει, να προτε?νει και φυσικ? να κ?νει πρ?ξη κ?θε επιθυμ?α σου γ?ρω απ? του? 4 τροχο??. Η επιχε?ρηση GL Competition?παρ?χει υπηρεσ?ε? που περιλαμβ?νουν:
  • Συντ?ρηση και επισκε?η αυτοκιν?του
  • Ξεκ?πνισμα κινητ?ρα
  • Φρ?ον r134
  • Φρ?ον 1234
  • Διαγνωστικ?? ?λεγχο?
  • Καθαρισμ?? - ?λεγχο? μπεκ βενζ?νη? και diesel
  • Επισκευ? σασμ?ν
  • Επισκευ? κινητ?ρων
  • Επισκευ? air condition
?
Κ?θε πελ?τη? και αυτοκ?νητο χα?ρει ιδια?τερη? και ξεχωριστ?? αντιμετ?πιση? με αποτ?λεσμα η φ?μη του μαγαζιο? να ?χει εξαπλωθε? σε ?λη την Αττικ?. Το τερ?στιο πελατολ?γιο και τα ?ρτια συντηρημ?να αυτοκ?νητα?ε?ναι η πιο τραν? απ?δειξη πω? το συνεργε?ο GL Competition κ?νει αυτ? που υπ?σχεται, το καλ?τερο!

Στοιχε?α επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: GL Competition
Τηλ: 2105909505
Διε?θυνση: Θηβ?ν 335 Αιγ?λεω 12244
Fb: https://www.facebook.com/gl.competition/
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频