Ολοκληρωμ?νη φροντ?δα και σχ?ση εμπιστοσ?νη?, για το αυτοκ?νητο σου

29/1/2019

Ε?ναι γεγον?? πω? ο περιοδικ?? ?λεγχο? του αυτοκιν?του σου, αλλ? και η τακτικ? και ?γκαιρη συντ?ρηση του, αυξ?νουν την δι?ρκεια τη? ποιοτικ?? ζω?? και κυκλοφορ?α? του.

 
 
Μ?σα στον κυκε?να των συνεργει?ν αυτοκιν?του, ε?μαστε αναγκασμ?νοι να αναζητ?σουμε τι? καλ?τερε? υπηρεσ?ε?, στι? πιο προσιτ?? τιμ??. Η εταιρ?α Better Car λειτο?ργει τα τελευτα?α 29 χρ?νια, προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? και αξιοπιστ?α?.

Δημιουργ?ντα? καθημεριν? σχ?σει? εμπιστοσ?νη? με του? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? τη?, ?χει καταφ?ρει να εδραιωθε? στην αγορ? επισκευ?ζοντα? και συντηρ?ντα? με υπευθυν?τητα και σχολαστικ?τητα, ακλουθ?ντα? παρ?λληλα πιστ? τι? οδηγ?ε? των κατασκευαστρι?ν εταιρι?ν. Η σχ?ση εμπιστοσ?νη? που δημιουργο?ν με το πελατολ?γιο του?, ε?ναι το Α και το Ω για την εταιρ?α του κ.Διον?. Χωρ?? κρυφ?? χρε?σει?, χωρ?? αργοπορ?α, θα σε ενημερ?σουν για την κατ?σταση του οχ?ματο? σου, ολοκληρ?νοντα? ?ναν τακτικ? ?λεγχο που θα καταλ?ξει στι? εργασ?ε? που πρ?πει να πραγματοποιηθο?ν. Σε συνενν?ηση με τον ιδιοκτ?τη θα αποφασιστε? η πορε?α των εργασι?ν αλλ? και η τιμολ?γηση εργασ?α? και ανταλλακτικ?ν, ?τσι ?στε να υπ?ρχει πλ?ρη? διαφ?νεια αλλ? και αξιοπιστ?α στι? μεταξ? σα? σχ?σει?.

Στην Better Car θα ?χει? την ευκαιρ?α να απολα?σει? και το μοναδικ? πρ?γραμμα ολοκληρωμ?νη? φροντ?δα?, στο οπο?ο η εταιρ?α σα? προσφ?ρει 12 μην?ν εγγ?ηση ανταλλακτικ?ν και εργασ?α?, ?στε να συνεχ?σει? τι? ξ?γνοιαστε? διαδρομ?? με το αυτοκ?νητο σου, χωρ?? ?γχο?.
?
Στοιχει? επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Better Car
Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Ιων?α? 224, Πατ?σια - Αθ?να
Τηλ: 210.2017.680
Site: www.bettercarservice.gr
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频