Ολοκληρωμ?νο Service Opel

Διαβ?στηκε απ? 1680 αναγν?στε? - 29/9/2020

Η συντ?ρηση και η αξιοπιστ?α του αυτοκιν?του σα? Opel ε?ναι εγγυημ?να στην ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ Service .

 
 
Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο ?Opel Service ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ, σε ?να πλ?ρω? οργανωμ?νο χ?ρο με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? και γν?σια ανταλλακτικ?, ειδικε?εται στη συντ?ρηση των αυτοκιν?των Opel με γν?μονα την αξι?πιστη, υπε?θυνη και σοβαρ? εξυπηρ?τηση του πελ?τη.
?
Το ?μπειρο προσωπικ? δ?νει λ?σει? και ε?ναι δ?πλα σα?, σε κ?θε απορ?α σα? ?προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε? και εξυπηρ?τηση υψηλο? επιπ?δου. Φροντ?ζοντα? για τη σωστ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε?, επιλ?οντα? οποιοδ?ποτε πρ?βλημα σε εξαιρετικ? συμφ?ρουσε? τιμ??.

Οι υπηρεσ?ε? του καταστ?ματο?:

Στο υπερσ?γχρονο συνεργε?ο, εξυπηρετο?ν ?λα τα μοντ?λα Opel και οι εγκαταστ?σει? διαθ?τουν τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα και περιλαμβ?νουν:
  • Service
  • Δι?γνωση βλαβ?ν
  • Πλ?ρωση φρ?ων
  • Λογισμικ? τεχνικ?ν πληροφορι?ν
  • Ανταλλακτικ?
  • Οικονομικ?? προσφορ??
  • ΚΤΕΟ
Επισκεφτε?τε το ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Opel Service ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ και το ?μπειρο προσωπικ? θα σα? δ?σει πληροφορ?ε? και λ?σει? για το αυτοκ?νητ? σα?.

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Opel Service ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ
Περιοχ?: Θεσσαλον?κη
Διε?θυνση: Προφ?τη Ηλ?α 11 Πυλα?α Τ.Κ. 55535
Τηλ: 2310315302
Κιν: 694 6951979
Email: [email protected]
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频