?ταν η εξειδ?κευση συναντ? την ποι?τητα

Διαβ?στηκε απ? 1126 αναγν?στε? - 27/12/2020

H επιχε?ρηση Πετρ?πουλο? Service αποτελε? την Νο1 επιλογ? των ιδιοκτητ?ν Group VAG, διαθ?τοντα? τερ?στια εξειδ?κευση στην συντ?ρηση, τι? επισκευ?? αλλ? και τι? αναβαθμ?σει? αυτοκιν?των.

 
 
?ταν μια επιχε?ρηση, ε?ναι κατεξοχ?ν βασισμ?νη στον σεβασμ? και την ποιοτικ? εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη?, τ?τε ε?ναι καταδικασμ?νη να επιτ?χει! Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?, φροντ?ζουν π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη, με την καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση αλλ? και πολ? ανταγωνιστικ?? τιμ??.
?
Το ?μπειρο και ?ρτια καταρτισμ?νο προσωπικ?, με ?δρα τι? εγκαταστ?σει? στον Κεραμεικ?, αναλαμβ?νει την συντ?ρηση, την επισκευ? αλλ? και τι? αναβαθμ?σει? αυτοκιν?των, διεκπεραι?νοντα? κ?θε εργασ?α που του ανατ?θεται, ?μεσα και αποτελεσματικ?.
?
Οι τεχνικο? τη? εταιρ?α? εξειδικε?ονται εδ? και αρκετ? χρ?νια στην συντ?ρηση και επισκευ? αυτοκιν?των Group VAG, προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? αναλαμβ?νοντα? οποιαδ?ποτε εργασ?α του? ανατεθε?.
?
Πιο αναλυτικ?, η εταιρ?α Πετρ?πουλο? Service αναλαμβ?νει τι? ακ?λουθε? υπηρεσ?ε? με επαγγελματισμ? και συν?πεια:
?
-Εξειδικευμ?νο συνεργε?ο Group VAG
-Επισκευ? κινητ?ρα αυτοκιν?του
-Βελτι?σει? - μετατροπ?? αυτοκιν?των
-Ηλεκτρονικ? δι?γνωση
-Φανοποιε?α - Βαφ??
-Γενικ? σ?ρβι? αυτοκ?νητων
?
?
Ο υπερσ?γχρονο? εξοπλισμ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α?, οι αστε?ρευτε? τεχνικ?? γν?σει? αλλ? και η τερ?στια πε?ρα στα αυτοκ?νητα του ομ?λου Group VAG, ε?ναι το καλ?τερο εχ?γγυο για να του? επιλ?ξει? και να ξενοι?σει? μια και καλ? απ? το ?γχο? επιλογ?? σωστο? συνεργε?ου συντ?ρηση?. Η ολοκληρωμ?νη φροντ?δα που χρει?ζεται το αυτοκ?νητ? σα?, ε?ναι πλ?ον γεγον??!
?
?
Στοιχει? επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Πετρ?πουλο? Service
Διε?θυνση: Ιεροφ?ντων 9, Αθ?να - Βοτανικ??, 11854, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ: 210-3456121, 210-3450848
?ρε? λειτουργ?α?: Καθημεριν? 08:00 – 18:00, Σ?ββατο 08:00 – 14:00


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频