?ταν η φροντ?δα στο αυτοκ?νητο ε?ναι συν?νυμο τη? τ?χνη?

30/1/2019

?σο προσεκτικ?? πρ?πει να ε?σαι στην επιλογ? του αυτοκιν?του σου, ?λλο τ?σο (?σω? και περισσ?τερο) πρ?πει να ε?σαι στην επιλογ? του συνεργε?ου που θα το φροντ?ζει.

 
 
Ο απαρ?βατο? καν?να? τη? αυτοκ?νηση? επιβ?λει στον ιδιοκτ?τη να φροντ?ζει περιοδικ? την κατ?σταση του αυτοκιν?του του. Αυτ? θα προσφ?ρει ακο?ραστα και αβασ?νιστα χιλι?μετρα απ?λαυση?.

Η εταιρ?α Ginis Tech ?χοντα? αρκετ? χρ?νια εμπειρ?α? στον χ?ρο, προσφ?ρει ?να ολοκληρωμ?νο πακ?το υπηρεσι?ν που θα προσφ?ρει ?τι κι αν ζητ?σει? για το αγαπημ?νο σου τετρ?τροχο. Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? τη? εταιρ?α?, ε?ναι ?τοιμο να προσφ?ρει τι? υπηρεσ?ε? του σε κ?θε πελ?τη, ?σο απαιτητικ?? κι αν ε?ναι, χρησιμοποι?ντα? εξοπλισμ? τελευτα?α? τεχνολογ?α?, αλλ? και πολ? αγ?πη για την αυτοκ?νηση. Η εταιρ?α με γν?μονα π?ντα την ασφαλ? οδ?γηση και την ?ριστη κατ?σταση του οχ?ματο? σα? ε?ναι ?τοιμη να αντιμετωπ?σει κ?θε πρ?κληση που θα τη? τεθε?.

Περιγραφ? Υπηρεσι?ν-Προ??ντων
- Service αυτοκιν?των
- Μετατροπ?? – Βελτι?σει?
- Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ
- Καθαρισμ?? μπεκ
- Αμορτισερ?μετρο
- Αναρτ?σει?-Ευθυγραμμ?σει?
- ?Μικροεπισκευ??-Γρατζουνι??-Τοπικ?? βαφ??


Αξ?ζει να αναφ?ρουμε επιπλ?ον πω? η Ginis Tech εμπορε?εται πλ?ον και αυτοκ?νητα, ?που ο απαιτητικ?? πελ?τη? (ακ?μα και επαγγελματ?α?) μπορε? να παραγγε?λει απ? το εξωτερικ? το αυτοκ?νητο των ονε?ρων του, στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??. ?
?
Στοιχει? επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Ginis Tech
Διε?θυνση: Στρατηγο? Δαγκλ? 69 Κ?τω Πατ?σια, Αθ?να
Τηλ: 210-8328824, Fax: 210-8547982
Email: [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频