Οτιδ?ποτε χαλ?ει στο αυτοκ?νητο, φτι?χνεται εδ?

Διαβ?στηκε απ? 1151 αναγν?στε? - 31/10/2020

Αριστο αποτ?λεσμα, εξαιρετικ?? τιμ?? και εξυπηρ?τηση σε προσωπικ? επ?πεδο. Το συνεργε?ο ΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – TSILIS GARAGE μπορε? να γ?νει η επιχε?ρηση που θα εμπιστε?εσαι και θα ε?ναι εκε? σε κ?θε πρ?βλημα.

 
 
Μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, εξειδικευμ?νο προσωπικ? και μερ?κι για το αυτοκ?νητο ε?ναι το τρ?πτυχο π?νω στο οπο?ο χτ?στηκε το συνεργε?ο απ? την πρ?τη ημ?ρα λειτουργ?α? του. Εδ? και χρ?νια ?χει χτ?σει ?να ζηλευτ? πελατολ?γιο το οπο?ο ?λο και μεγαλ?νει καθ?? η ποι?τητα τη? δουλει?? ε?ναι η καλ?τερη διαφ?μιση.

Το συνεργε?ο αναλαμβ?νει γενικ?? επισκευ?? αυτοκιν?του ανεξαρτ?τω? μ?ρκα? ? μοντ?λου, ε?ναι σε θ?ση να πραγματοποι?σει πλ?ρε? τεχνικ? ?λεγχο, συντ?ρηση και επισκευ? σε οποιαδ?ποτε βλ?βη. Ε?τε γνωρ?ζετε τι ακριβ?? θ?λετε να αλλ?ξετε στο αυτοκ?νητο σα? ε?τε θ?λετε να πραγματοποι?σετε ?ναν ?λεγχο για να οδηγε?τε με ασφ?λεια και να προλ?βετε ζημι?? πολλ?ν ευρ?, η λ?ση βρ?σκεται στην Αν?βυσσο στο συνεργε?ο ΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – TSILIS GARAGE.

Αν?μεσα στι? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε :
  • Περιοδικ? service
  • Τεχνικ?? ?λεγχο?
  • Καθαρισμ?? μπεκ με υπ?ρηχου?
  • Ηλεκτρονικ?? διαγνωστικ?? ?λεγχο?
  • Κ?ρτα καυσαερ?ων
  • Επισκευ? συστημ?των π?δηση?
  • Προετοιμασ?α για ΚΤΕΟ
  • Καθαρισμ?? φαναρι?ν
  • Γυ?λισμα χρ?ματο?
  • Τοποθετ?σει Carbon
?
?τι και να χρει?ζεται το αυτοκ?νητο σα?, στο συνεργε?ο ΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – TSILIS GARAGE?θα το διορθ?σετε! Π?ντα σε προσιτ?? τιμ?? και σε συνενν?ηση με τον ιδιοκτ?τη πριν απ? οποιαδ?ποτε εργασ?α το αποτ?λεσμα ε?ναι δεδομ?νο. Ακ?μα το σκ?φτεστε;

Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – TSILIS GARAGE?
Διε?θυνση:? ΣΜΥΡΝΗΣ 9 Αν?βυσσο?
Τηλ: 2291036504 – 6986641370?
e-mail: [email protected]?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频