?χι απλ? ?να ακ?μα συνεργε?ο. Το συνεργε?ο!

Διαβ?στηκε απ? 2425 αναγν?στε? - 11/12/2020

Ε?σαι και εσ? κ?τοχο? VW, Audi, Seat ? Skoda; Χρει?ζεσαι οπωσδ?ποτε την πε?ρα, τα εργαλε?α και τα ανταλλακτικ? τη? Michalopoulos VAG Group. Εμπιστε?σου του? επαγγελματ?ε? και το αυτοκ?νητο σου θα γ?νει καλ?τερο απ? καινο?ργιο.

 
 

Seat : Ν?ο Leon με 216 ευρ? τον μ?να, μ?θε περισσ?τερα

Εδ? το αυτοκ?νητο σου θα ?χει τον σεβασμ? που του αξ?ζει. ?λα τα αμ?ξια του VAG Group ε?ναι απ? τα ομορφ?τερα και καλ?τερα, αρκε? να τα προσ?χει? ?πω? και ?σο πρ?πει. Στην Michalopoulos VAG Group απολαμβ?νετε δωρε?ν ελ?γχου?, εγγυ?σει? σε κ?θε ανταλλακτικ? και φυσικ? λ?σει? για ?λα τα προβλ?ματα, σε ?λα τα μοντ?λα.

Πραγματοποιε?στε ?ποτε επιθυμε?τε ?ναν δωρε?ν τεχνικ? ?λεγχο για να γνωρ?ζετε σε τι κατ?σταση και π?σο ασφαλ?? ε?ναι το ?χημα που οδηγ?τε. Ε?ν επιθυμε?τε υπ?ρχει και η δυνατ?τητα προετοιμασ?α? ΚΤΕΟ ? λιπαντικ?? ?λεγχο? με μηδενικ? κ?στο?. Τι περιμ?νετε;


Η επιχε?ρηση αναλαμβ?νει επισκευ?? σασμ?ν, τ?σο χειροκ?νητων ?σο και αυτ?ματων, επισκευ?? μηχαν?ν και οτιδ?ποτε ?λλο μηχανικ? προκ?ψει. Δεν υπ?ρχει πρ?κληση για την ?μπειρη και καταρτισμ?νη ομ?δα τη? Michalopoulos VAG Group που να μην ε?ναι ευπρ?σδεκτη. Ε?ν μ?λιστα θ?λετε να δ?σετε το κ?τι παραπ?νω στο αυτοκ?νητο σα?, μπορε?τε να προβε?τε και? σε Tunning με πρ?γραμμα OVERLOAD για να εκτοξε?σετε ιπποοδ?ναμη και παλμο??.

Το υπερσ?γχρονο συνεργε?ο στον Πειραι? προσφ?ρει ?ριστε? υπηρεσ?ε? επισκευ?ν και συντ?ρηση? για το αυτοκ?νητ? σα?, εν? μ?σω των υψηλ?ν προδιαγραφ?ν υπηρεσ?ε? ελ?γχου και συντ?ρηση? που παρ?χονται, καλ?πτονται ?λα τα στ?δια και ?λα τα μηχανικ? μ?ρη κινητ?ρα και αμαξ?ματο?. Τα ανταλλακτικ? και λιπαντικ? γνωστ?ν κατασκευαστ?ν που χρησιμοποιο?ναι ε?ναι ?λα εγγυημ?νη? υψηλ?? ποι?τητα?. Γιαυτ? και παρ?χονται με 2 χρ?νια εγγ?ηση! Αυτ? τα λ?ει ?λα!
? Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Michalopoulos VAG Group
Διε?θυνση: Πλατ?νων 21,Ν?καια
Τηλ: 2104961213 Κιν.: 6932865381
Email: [email protected]
Site: https://vaggroup.gr/

Yπ?ρχει κ ?κθεση αυτοκιν?του στην Γρηγ. Λαμπρ?κη 48 Ν?καια
Το τηλ τη? ?κθεση? ε?ναι 210 5610010

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频