Πλ?ρε? service A/C με 50 ευρ? στο δ?κτυο τη? AUTOFIT

Διαβ?στηκε απ? 1403 αναγν?στε?

Επωφεληθε?τε και εσε?? απ? την μοναδικ? προσφορ? τη? Autofit και περ?στε το πιο δροσερ? σα? καλοκα?ρι. Μ?χρι 31 Ιουλ?ου εξασφαλ?στε πλ?ρε? service a/c με 50 ευρ?!

 
 
Γνωρ?ζατε ?τι….
?
Η ποι?τητα και η θερμοκρασ?α τη? ατμ?σφαιρα? στην καμπ?να ε?ναι πρωταρχικ?? σημασ?α? για την υγε?α και την ?νεση των επιβατ?ν. Ειδικ? μετ? απ? τη περ?οδο του χειμ?να που η χρ?ση του A/C δεν ε?ναι εντατικ?, παρατηρε?ται η εμφ?νιση βακτηρ?ων και μικροοργανισμ?ν στο κ?κλωμα, με δυσ?ρεστε? επιπτ?σει? στην υγε?α των επιβατ?ν. Επιπλ?ον η σωστ? λειτουργ?α του συστ?ματο? κλιματισμο? αποτελε? βασικ? παρ?γοντα τη? ασφαλο?? οδ?γηση? καθ?? οι μεγ?λε? εναλλαγ?? θερμοκρασ?α? επηρε?ζουν τ?σο το σωματικ? ?σο και το πνευματικ? επ?πεδο του οδηγο?.
Για του? παραπ?νω λ?γου? το σ?στημα κλιματισμο? πρ?πει να ελ?γχεται και να συντηρε?ται απ? εξειδικευμ?νου? τεχνικο?? τουλ?χιστον μια φορ? το χρ?νο.

Με τα ν?α δεδομ?να λ?γω των καν?νων προσωπικ?? υγιειν?? που οφε?λουμε να τηρο?με για την αποφυγ? τη? διασπορ?? του ν?ου ιο? covid 19,? ο ?λεγχο? του A/C στο αυτοκ?νητ? μα? ε?ναι ?χι μ?νο σημαντικ?? αλλ? απαρα?τητο?!

Πατ?στε εδ? και βρε?τε το κοντιν?τερο σε εσ?? κατ?στημα Autofit

?ταν τα καυσα?ρια, οι ρ?ποι και τα αλλεργιογ?να σωματ?δια εισ?ρχονται στο εσωτερικ? του οχ?ματο?, το ταξ?δι με το αυτοκ?νητο μπορε? να γ?νει μια δυσ?ρεστη εμπειρ?α. Εν? τα συμβατικ? φ?λτρα καμπ?να? αποτρ?πουν μ?νο τα σωματ?δια ?πω? σκ?νη, γ?ρη, αιθ?λη και δυσ?ρεστε? οσμ?? απ? την ε?σοδο στο ?χημα, το ν?ο φ?λτρο FreciousPlus τη? MANN-FILTER προσφ?ρει επιπλ?ον ?νεση και ασφ?λεια.
Παγιδε?ει σχεδ?ν το 100% των αλλεργιογ?νων σωματιδ?ων και μπλοκ?ρει σχεδ?ν ?λα τα βακτ?ρια, του? μ?κητε? και τα αιωρο?μενα σωματ?δια.

FreciousPlus – το φ?λτρο καμπ?να? που εμποδ?ζει τα αλλεργιογ?να σωματ?δια, τη μο?χλα και τα αιωρο?μενα σωματ?δια. Δε?τε εδ? περισσ?τερα?

Μερικ?? ενδε?ξει? ?τι το A/C?του αυτοκιν?του σα? χρει?ζεται συντ?ρηση.
Το δ?κτυο Autofit σα? δ?νει μερικ?? συμβουλ?? για να προσδιορ?σετε προβλ?ματα στο σ?στημα κλιματισμο? του οχ?ματ?? σα?...

Δεν παρ?χει κρ?ο α?ρα απ? του? αεραγωγο??
Υπ?ρχουν πολλ?? διαφορετικ?? αιτ?ε? που σχετ?ζονται με αυτ? το πρ?βλημα, ?πω? τα χαμηλ? επ?πεδα του ψυκτικο? υγρο? (φρ?ον), ?να? ελαττωματικ?? συμπιεστ?? ? διαρρο?? ψυκτικο? απ? τι? σωλην?σει? του κυκλ?ματο? κλιματισμο?. Πριν συμπληρ?σετε φρ?ον θα πρ?πει πρ?τα να εντοπιστε? και επιδιορθωθε? το σημε?ο τη? διαρρο??.
?
Κακ? ρο? του α?ρα
Ε?ν το σ?στημα κλιματισμο? σα? κατ? διαστ?ματα φυσ?ει ζεστ? και δροσερ? α?ρα, αυτ? συμβα?νει συχν? λ?γω υγρασ?α? στο κ?κλωμα. Σε αυτ? τη περ?πτωση θα πρ?πει να πραγματοποιηθε? καθαρισμ?? του κυκλ?ματο? με αντλ?α κενο?. Ε?ν ο καθαρισμ?? δεν διορθ?σει το πρ?βλημα τη? διακοπτ?μενη? ψ?ξη?, τ?τε το ?χημ? σα? μπορε? να ?χει πρ?βλημα στο ηλεκτρικ? κ?κλωμα του συστ?ματο? κλιματισμο?.
?
?ντονοι θ?ρυβοι κατ? τη λειτουργ?α
Συν?θω? θ?ρυβοι σε ?να σ?στημα κλιματισμο? μπορε? να αποτελο?ν ?νδειξη εν?? προβληματικο? συμπιεστ?. Επιπλ?ον οι θ?ρυβοι μπορο?ν να σχετ?ζονται με κ?τι διαφορετικ?, ?πω? οι σωλ?νε? και ?λλα μ?ρη του A/C.
?
Δυσ?ρεστε? οσμ?? στην καμπ?να επιβατ?ν
?να σ?στημα κλιματισμο? που παρ?χει α?ρα ο οπο?ο? ?χει ?σχημη μυρωδι? ε?ναι συν?θω? σημ?δι για την ?παρξη βακτηρ?ων στο σ?στημα των αεραγωγ?ν. Αυτ? μπορε? να προκαλ?σει προβλ?ματα υγε?α? ε?ν δεν επιδιορθωθε? το συντομ?τερο δυνατ?ν.

Επιπλ?ον, το δ?κτυο AUTOFIT σα? συμβουλε?ει: Για την διασφ?λιση τη? υγε?α? σα?, σε κ?θε service του A/C προτε?νεται π?ντα η αντικατ?σταση του φ?λτρου καμπ?να? με φ?λτρα ενεργο? ?νθρακα ? με ειδικ? αντι-αλλεργιογ?να φ?λτρα ?πω? η σειρ? FreciousPlus απ? την MANN FILTER. Δε?τε περισσ?τερα εδ?


?
Επικοινων?στε σ?μερα με ?ναν επ?σημο επισκευαστ? του Δικτ?ου Αutofitκαι επωφεληθε?τε απ? τη προσφορ?? Ελ?γχου &service A/C μ?νο με 50ευρ?!

?
Η προσφορ? ισχ?ει ?ω? και την 31 Ιουλ?ου 2020?και περιλαμβ?νει
?λεγχο κυκλ?ματο? Α/C και πλ?ρωση φρ?ον
Απολ?μανση αεραγωγ?ν καμπ?να? επιβατ?ν
?λεγχο απ?δοση? συστ?ματο? A/C
?
Tα συνεργε?α AUTOFIT ε?ναι ολοκληρωμ?να κ?ντρα τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των. Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?, με ποιοτικ? πιστοποιημ?να? ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?. Ε?ναι απ? τα μεγαλ?τερα δ?κτυα ανεξ?ρτητων επισκευαστ?ν στην Ευρ?πη με περισσ?τερα απ? 2000 μ?λη σε 14 χ?ρε?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频