Ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? για το αυτοκ?νητ? σου απ? την αρχ? μ?χρι το τ?λο?

14/10/2020

Αν ψ?χνετε μια ?ριστα καταρτισμ?νη και ?μπειρη εταιρε?α που θα σα? συντροφε?ει απ? την αγορ? μ?χρι και την μετ?πειτα συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?, δεν ?χετε παρ? να απευθυνθε?τε στην Oscar Καλαντζ??.

 
 
Στην εταιρε?α Oscar Καλαντζ?? η?πε?ρα, η ειλικρ?νεια, ο επαγγελματισμ??, η ?ρτια τεχνολογικ? κατ?ρτιση, η ποι?τητα, η εργασιακ? συν?πεια, η εξειδ?κευση και η συνεχ?? επιμ?ρφωση στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?,?αποτελο?ν βασικ? εχ?γγυα για εγγυημ?νε? και ποιοτικ?? εργασ?α? στο αυτοκ?νητ? σα?.

Στι? εγκαταστ?σει? τη? Oscar Καλαντζ?? μπορε?τε να βρε?τε:
  • ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ A/C
  • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΒΑΦΕΙΟ
  • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  • ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Το συνεργε?ο ε?ναι εξοπλισμ?νο με διαγνωστικ? μηχαν?ματα τελευτα?α? γενι???και σ?μφωνα με τα ευρωπα?κ? πρ?τυπα, ειδικ? εξοπλισμ? προηγμ?νη? τεχνολογ?α?, γν?σια και μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? και προ??ντα συντ?ρηση? που ανταποκρ?νονται στι? πλ?ον αυστηρ?? προδιαγραφ?? ποι?τητα? και ασφ?λεια?.

Στην Oscar Καλαντζ?? μπορε?τε να αγορ?σετε το επ?μενο σα? αυτοκ?νητο, ε?τε καινο?ργιο ε?τε μεταχειρισμ?νο μ?σα απ? μια μεγ?λη γκ?μα μοντ?λων ?ριστη? κατ?σταση?.

Παρ?λληλα, σε περ?πτωση ατυχ?ματο?, η εταιρε?α σα? βγ?ζει αλ?βητου? και απ? το πιο δ?σκολο κομμ?τι, αυτ? τη? συνενν?ηση? με τι? ασφαλιστικ?? σε περ?πτωση τρακαρ?σματο?. Αναλαμβ?νει μ?σω εξουσιοδ?τηση? ?λη την διαδικασ?α απ? την αρχ? μ?χρι το τ?λο?.
?
?
Στοιχε?α επικοινων?α?
Διε?θυνση:? Λεωφ. Αθην?ν 298 Περιστ?ρι ΤΚ 121 36
Τηλ.: 210 5143276 – 210 5767140
Fax: 210 5753300
Κιν.: 6978183863
Email:?[email protected]
FB page:?Oscar Καλαντζ???

Tags: SERVICE

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频