Προσιτ? ποι?τητα

7/5/2019

Το συνεργε?ο ?Karabalis Service? βρ?σκεται στον Aγιο Δημ?τριο απ? το 1996, και ε?ναι πλ?ρω? εξοπλισμ?νο με διαγνωστικ? μηχαν?ματα και εργαλε?α τελευτα?α? τεχνολογ?α?. Η σωστ? ?πολιτικ? προσφορ?ν? που ακολουθο?ν, ε?ναι η ευκαιρ?α σου να δεχτε?? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?, με πολ? χαμηλ?? τιμ??.

 
 
Αφ?στε το αυτοκ?νητο σα? στη φροντ?δα των ειδικ?ν και εμπιστευθε?τε του? ειδικο?? του Karabalis Service για οτιδ?ποτε ?χει σχ?ση με τη σωστ? λειτουργ?α του αυτοκιν?του σα?! Το συνεργε?ο ?Karabalis Service? βρ?σκεται εδ? και πολλ? χρ?νια στον χ?ρο του αυτοκιν?του, με τερ?στια εμπειρ?α και τεχνογνωσ?α.? Σε ?να ?ρτια εξοπλισμ?νο συνεργε?ο θα σου προσφ?ρουν υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?, ?χοντα? σαν ?πλο του?, τον σ?γχρονο εξοπλισμ? αλλ? και τι? γν?σει? που ?χουν αποκτ?σει ?λα αυτ? τα χρ?νια.

Ε?τε αναζητ?? την περιοδικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του του, ε?τε την βελτ?ωση του, στον παν?μορφο χ?ρο του ?Karabalis Service? θα βρει? ?λε? τι? λ?σει?.

Τα χρ?νια ενασχ?ληση? του? με την βελτ?ωση αυτοκιν?των, του? προσ?φεραν πολ?τιμε? γν?σει? και εμπειρ?α φτ?νοντ?? την σε σημε?ο να ειδικε?εται στην βελτ?ωση συγκεκριμ?νων αυτοκιν?των υψηλ?ν επιδ?σεων αλλ? και στην δημιουργ?α δικ?ν τη? προ??ντων. Παρ?λληλα, κ?θε μ?να θα βρε?τε ειδικ?? προσφορ?? σε service αλλ? και διεκπεραι?σει? ΚΤΕΟ, για να γ?νει η ζω? σα? ακ?μα πιο ε?κολη. Aλλωστε ο ρ?λο? του ?Karabalis Service? ε?ναι να δημιουργε? σχ?σει? εμπιστοσ?νη? μ?σα σε ?να ?κρω? επαγγελματικ? και υπε?θυνο περιβ?λλον. Αν πραγματικ? λοιπ?ν, αναζητ?? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? για το αυτοκ?νητ? σου, τ?τε το συνεργε?ο ?Karabalis Service? ε?ναι ο προορισμ?? σου.
?
?ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
-45 ευρ? απ? 169 ευρ? για τοποθ?τηση αισθητ?ρων παρκαρ?σματο? τη? Philips με 4 αισθητ?ρε?, 1 βομβητ? και εγγ?ηση 2 χρ?νων
-7 ευρ? απ? 30 ευρ? για ξεθ?μπωμα φαναρι?ν και τεχνικ? ?λεγχο αυτοκιν?του
-65 ευρ? απ? 130 ευρ? για μεγ?λο service αυτοκιν?του, μαζ? με πλ?σιμο μ?σα-?ξω και δωρε?ν παραλαβ?-παρ?δοση σε ?λη την Αττικ?
-25 ευρ? απ? 40 ευρ? για αλλαγ? λαδι?ν και ολοκληρωμ?νο γενικ? διαγνωστικ? ?λεγχο 21 σημε?ων
?
?
Στοιχει? επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: KARABALIS SERVICE
Διε?θυνση: Βοσπ?ρου 18 & Πλ?τωνο? 82, Αγιο? Δημ?τριο?, Αθ?να
Τηλ: 210-9713232
?ρε? λειτουργ?α?: Καθημεριν? 9:00 – 21:00, Σ?ββατο 9:00 - 17:00




?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频