Πω? επιλ?γουμε το κατ?λληλο συνεργε?ο?

Διαβ?στηκε απ? 18345 αναγν?στε? - 28/9/2020

Η τεχνογνωσ?α εν?? συνεργε?ου, ο σ?γχρονο? εξοπλισμ?? και το ανταγωνιστικ? πακ?το των υπηρεσι?ν που παρ?χει, το καθιστ? ω? το κατ?λληλο μ?ρο? για τη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?.

 
 
Η ε?ρυθμη λειτουργ?α του αυτοκιν?του μα?, εκτ?? απ? βασικ? παρ?γοντα μακροζω?α? αποτελε? και ζ?τημα ευθ?νη? αφο? σχετ?ζεται ?μεσα με την ασφ?λεια μα?. Καταλαβα?νει κανε?? λοιπ?ν π?σο σημαντικ? ρ?λο πα?ζει η σωστ? επιλογ? εν?? συνεργε?ου?που θα αναλ?βει υπε?θυνα και αξι?πιστα τη συντ?ρηση του οχ?ματο? μα?.?
?
Tips για την επιλογ? σωστο? συνεργε?ου
Αρχικ?, ρ?ξε μια ματι? στον χ?ρο που στεγ?ζεται το συνεργε?ο. Η καθαρι?τητα και η τ?ξη ε?ναι μια ?νδειξη του τρ?που που λειτουργε?. ?να καλ? συνεργε?ο ε?ναι κατασκευασμ?νο β?σει αυστηρ?ν προδιαγραφ?ν ασφ?λεια? και χωροταξ?α?, ?πω? αυτ?? ορ?ζονται απ? την ?δεια λειτουργ?α?. Μια πρ?τη επαφ? με το προσωπικ? ε?ναι αρκετ? για να καταλ?βει? το π?θο?, την ?ρεξη για δουλει? και ?σω? τι? γν?σει? εν?? μηχανικο?.
?
Δι?βασε κριτικ?? στο internet για το συνεργε?ο που σκοπε?ει? να επισκεφθε??,? εκε?νου? που το ?χουν δοκιμ?σει στο παρελθ?ν. Κ?νε μια επ?σκεψη στο συνεργε?ο και μ?λησε σε κ?ποιον απ? του? μηχανικο?? ?στε να π?ρει? μια γε?ση του ενθουσιασμο? και των γν?σεων του προσωπικο? εκε?, καθ?? και του επιπ?δου των υπηρεσι?ν. Για τα συνεργε?α που σκ?φτεσαι να χρησιμοποι?σει?, δι?βασε επ?ση? κριτικ?? απ? πελ?τε?, τι? οπο?ε? μπορε?? συν?θω? να βρει? στο διαδ?κτυο. Η φ?μη ε?ναι πολ? σημαντικ? και ε?ναι συχν? καλ?τερο να πληρ?σει? κ?τι παραπ?νω για να πα? το αυτοκ?νητ? σου σε ?να συνεργε?ο με αποδεδειγμ?να καλ? φ?μη.?να σωστ? συνεργε?ο χρησιμοποιε? επ?νυμα ανταλλακτικ?. Αυτ? ε?ναι κατασκευασμ?να σ?μφωνα με τι? προδιαγραφ?? που ορ?ζει ο κατασκευαστ??, οπ?τε η αποτελεσματικ?τητ? του? ε?ναι αδιαμφισβ?τητη. Επ?ση?, ε?ναι απολ?τω? συμβατ? με το αυτοκ?νητο και δεν χρει?ζονται τροποποι?σει? ? πατ?ντε? για να τοποθετηθο?ν. Το σωστ? συνεργε?ο σε ενημερ?νει απ? την αρχ? για το κ?στο? των ανταλλακτικ?ν και των εργασι?ν για να ?χει? ξεκ?θαρη εικ?να. Απαντ?σει? του τ?που ?ξεκιν?με και θα σε ενημερ?σω για ?τι βγ?λει στην πορε?α??ε?ναι λ?γο ?ποπτε?.
?
Γιατ? επιλ?γω του? ειδικο???
Τα εξειδικευμ?να συνεργε?α ?χουν εξελιχθε? σε σ?γχρονε? επιχειρ?σει?, οι οπο?ε? λειτουργο?ν με ?ρου? αγορ??. Αυτ? σημα?νει ?τι πρ?πει να ε?ναι ανταγωνιστικ? και να προσφ?ρουν ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? στην καλ?τερη δυνατ? τιμ?. Με τιμ?? – προσφορ?? που αφαιρο?ν κ?θε δικαιολογ?α αναβολ?? του απαρα?τητου ελ?γχου, τα εξειδικευμ?να συνεργε?α μπορο?ν να φροντ?σουν για την ολοκληρωμ?νη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?. Ε?ναι γεγον?? πω? ?λοι προσπαθο?με να κ?ψουμε ?ξοδα απ? παντο?. Ακ?μη και απ? το αυτοκ?νητο.

Για παρ?δειγμα, κινο?μαστε λιγ?τερο, σ?μφωνα με του? καν?νε? οικονομικ?? οδ?γηση? και ?ταν ?ρθει η ?ρα του service κ?ποιοι προτιμο?ν τα OEM, ιμιτασι?ν ??τα μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?. Αλλοι, μ?λιστα, καθυστερο?ν τα διαστ?ματα των service, κ?τι που επηρε?ζει την ασφ?λεια στο δρ?μο, εν? ω? προ? το συνεργε?ο που επιλ?γεται, π?ρα απ? τα εξουσιοδοτημ?να, ?νθιση ?χουν αρχ?σει να γνωρ?ζουν και τα εξειδικευμ?να συνεργε?α. Σε κ?θε περ?πτωση ?να πρ?γμα ε?ναι το σημαντικ?τερο. ?ποια λ?ση και αν επιλ?ξετε για να μει?σετε το κ?στο? συντ?ρηση? του αυτοκιν?του, δεν πρ?πει να κ?νετε εκπτ?σει? στην οδικ? ασφ?λεια, αφο? η αξ?α τη? ανθρ?πινη? ζω?? ε?ναι ανεκτ?μητη.


?
Τι να πρ?πει να προσ?ξει? πριν καταλ?ξει??
Πριν επιλ?ξει? αν?μεσα σε κ?ποιο συνεργε?ο, καλ? θα ?ταν να κ?νει? μια ?ρευνα αγορ??. ?πω? ε?παμε και λ?γο πιο π?νω τσεκ?ρουμε του? χ?ρου? του συνεργε?ου, το φ?ρτο εργασ?α?, τι? γν?σει? των μηχανικ?ν, την ταχ?τητα και δυνατ?τητα ε?ρεση? ανταλλακτικ?ν και την εξυπηρ?τηση πελατ?ν. Η προβολ? αρκετ?ν επαγγελματι?ν του κλ?δου σε ειδικ? μ?σα μπορε? να σου δ?σει μ?α πρ?τη καλ? εικ?να ακ?μη και αν δεν ?χει? επισκεφθε? δια ζ?ση? τι? εγκαταστ?σει? του. Επ?ση? αρκετ? club αυτοκ?νηση?, ανεβ?ζουν συζητ?σει? ω? προ? ?λα τα χαρακτηριστικ? των συνεργε?ων σε σχετικ? forums στο internet. Πολλ? απ? αυτ? τα ερωτ?ματα μπορο?ν να απαντηθο?ν με μια απλ? σα? επ?σκεψη στο συνεργε?ο. Τ?λο?, δεν θα πρ?πει να παραμελε??, αφ?νοντα? εκτ?? επισκευ?? ? αλλαγ??, σημαντικο?? τομε?? τη? οδικ?? σα? ασφ?λεια?. Τα συστ?ματα φρ?νων, οι αλλαγ?? λαδι?ν, ελαστικ?ν, τα ψαλ?δια και οι αναρτ?σει? σα?, ε?ναι ζωτικ? στοιχε?α του οχ?ματο? σα? και πα?ζουν κα?ριο ρ?λο στην οδικ? σα? ασφ?λεια.??σον αφορ? το θ?μα τη? εγγ?ηση?, απ? την 1η Ιουλ?ου 2010, ?χει τεθε? σε ισχ? Ευρωπα?κ? Οδηγ?α, η οπο?α προβλ?πει ?τι ο καταναλωτ?? θα μπορε? να απευθ?νεται σε εξειδικευμ?να – ανεξ?ρτητα συνεργε?α για εργασ?ε? συντ?ρηση?, χωρ?? να χ?νει το δικα?ωμα τη? εγγ?ηση?. Σκοπ?? αυτ?? τη? οδηγ?α? ?ταν να μειωθε? το κ?στο? επισκευ?? και συντ?ρηση? και να ενισχυθε? ο ανταγωνισμ?? στην αγορ?. Μ?λιστα, σ?μφωνα με την ?δια Ευρωπα?κ? Οδηγ?α οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ε?ναι υποχρεωμ?νε? να παρ?χουν σε ανεξ?ρτητα συνεργε?α αυτοκιν?των ?λε? τι? τεχνικ?? πληροφορ?ε? που ε?ναι απαρα?τητε? για την επισκευ? και τη συντ?ρηση του?. Αρα, πηγα?νοντα? για service σε ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο, δεν χ?νει? την εγγ?ηση, εφ?σον β?βαια ακολουθ?σει? τι? εντολ?? του κατασκευαστ? αναφορικ? με τα διαστ?ματα των service, των εργασι?ν και των προδιαγραφ?ν στα χρησιμοποιο?μενα ανταλλακτικ?.

Τι πλεονεκτ?ματα απολαμβ?νω με το service στο συνεργε?ο?
Η επ?σκεψη σε κ?ποιο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο για την συντ?ρηση του αυτοκιν?του σου ?χει οφ?λη που μπορε? να μην τα ?χει? καν φανταστε?. Τ?σο οικονομικ?, ?σο και για την ?δια σου την ζω?, αφο? ?να σωστ? και πλ?ρε? service δεν β?ζει σε κ?νδυνο την οδικ? ασφ?λεια. Πιο αναλυτικ?, τα οφ?λη απ? το service στο συνεργε?ο ε?ναι πολλ?. Για παρ?δειγμα, ?να ενημερωμ?νο βιβλ?ο συντ?ρηση? ε?ναι το καλ?τερο χαρτ? στην π?ληση του αυτοκιν?του σου ?ταν ?ρθει η στιγμ? να περ?σει σε δε?τερο χ?ρι. Ε?ναι αυτ? που θα κρατ?σει την τιμ? του πιο ψηλ? απ? κ?θε ε?δο? επιπλ?ον εξοπλισμο? που μπορε? να ?χει? πληρ?σει για να ?χει το αυτοκ?νητ? σου. Το βιβλ?ο συντ?ρηση? ε?ναι το πρ?το πρ?γμα που ζητ?νε οι αγοραστ?? μεταχειρισμ?νου, και ?χι ?δικα αφο? σε αυτ? φα?νεται ?λο το ιστορικ? συντ?ρηση? και ?ρα η μεταχε?ριση που ε?χε απ? τον πρ?το ιδιοκτ?τη του. Αν στο βιβλ?ο συντ?ρηση? δεν φα?νεται πουθεν? ?τι ?χουν αλλαχτε? τα τακ?κια, ? ο συμπλ?κτη? και τα αμορτισ?ρ τι θα υποθ?σει ο υποψ?φιο? αγοραστ????Φυσικ?, ακ?μη και στην περ?πτωση που δεν σα? ενδιαφ?ρει η μεταπ?ληση του οχ?ματ?? σου, η επιλογ? εν?? εξειδικευμ?νου συνεργε?ου ?χει επιπλ?ον προτερ?ματα. Πρ?τα απ? ?λα χρησιμοποιο?νται γν?σια ανταλλακτικ? ? aftermarket ανταλλακτικ? τα οπο?α ε?ναι φτιαγμ?να και ?υπογεγραμμ?να? απ? τον κατασκευαστ? και τα οπο?α θα ?κουμπ?σουν? ?πω? πρ?πει στο αυτοκ?νητ? σου. Ανταλλακτικ? δηλαδ?, που ?χουν εξελιχθε? απ? του? τεχνικο?? που εξ?λιξαν το ?διο το αυτοκ?νητ? σου. Ανταλλακτικ? που πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Ανταλλακτικ? που συνοδε?ονται απ? επ?σημη εγγ?ηση. Τ?λο?, η επισκευ? εν?? οχ?ματο? σε εξειδικευμ?νο συνεργε?ο γ?νεται απ? τεχν?τε? που ?χουν μεγ?λη εμπειρ?α, ?που απ? τα χ?ρια των μαστ?ρων ?χει περ?σει πληθ?ρα μοντ?λων.?

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - CarbonOff Σπυρι?δη?: Δ?σε και π?λι ζω? στον κινητ?ρα σου
Οι επικαθ?σει? κ?πνα? και καρβουν?λα? βαρα?νουν και μει?νουν την αναπνο? και την απ?δοση του κινητ?ρα. Χ?ρη στην χρ?ση ειδικ?ν μηχαν?ν υψηλ?? τεχνολογ?α? (HHO Engine Carbon Cleaning Machines) γ?νεται γρ?γορα ο καθαρισμ?? των βλαβερ?ν ιζημ?των που συσσωρε?ονται στο εσωτερικ? των κινητ?ρων. Η διαδικασ?α επιτυγχ?νεται ε?κολα, μ?σα σε ε?κοσι ?ω? σαρ?ντα λεπτ? τη? ?ρα?, με ελ?χιστο κ?στο?, χωρ?? λ?σιμο του κινητ?ρα και χωρ?? χημικ?, με την χρ?ση ειδικ?ν γεννητρι?ν υψηλ?? τεχνολογ?α? (HHO Engine Carbon Cleaning Machines). Η CarbonOff διαθ?τει κινητ?? μον?δε? εξυπηρ?τηση? για κατ? ο?κον ξεκαπν?σματα κινητ?ρων αυτοκιν?των ? κινητ?ρων βαρ?ων οχημ?των. Η εταιρ?α λειτουργε? κατ?πιν τηλεφωνικου ραντεβο? Διε?θυνση :Αγ?ου Βασιλε?ου 81, Αγιο? Δημ?τριο?, ΤΚ: 17343 Τηλ: 211 1843 507 - 693 6984 320
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Μ?τση?: Το απ?λυτο συνεργε?ο για BMW και Mini
Για να ε?στε και εσε?? απ?λυτα σ?γουροι και ασφαλε??, αλλ? και να μπορε?τε να χαρε?τε το 100% αυτ?ν που ?χει να προσφ?ρει η BMW ? το Mini σα?, μην το σκ?φτεστε ?λλο. Η πολυετ?? εμπειρ?α και εξειδ?κευση του προσωπικο? τη? εταιρ?α? με τι? συγκεκριμ?νε? μ?ρκε?, σα? εγγυ?ται το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. Η συνεχ?? εκπα?δευση για ?λα τα ν?α μοντ?λα και τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? και η χρ?ση μηχανημ?των τελευτα?α? τεχνολογ?α? εξασφαλ?ζουν τη λ?ση σε κ?θε σα? πρ?βλημα. Στην επιχε?ρηση Μ?τση? υπ?ρχει δυνατ?τητα για: Service, Ανταλλακτικ?, Φανοποιε?α, Βελτι?σει?. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? 8:00πμ. Με 17:00μμ. Διε?θυνση: Σουλ?ου 42, Τ.Κ. 17342, Αγ. Δημ?τριο? Τηλ: 210 9933000 - 6937114103 - 6932738705
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Στρ?το? Καν??: Το καλ?τερο service για Toyota και Daihatsu
Γλιτ?στε την ταλαιπωρ?α και την αναζ?τηση και απευθυνθε?τε κατευθε?αν στου? καλ?τερου?. Το συνεργε?ο Στρ?το? Καν?? με απ?λυτη εξειδ?κευση σε Toyota και Daihatsu μπορε? να βρει λ?ση σε οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζετε. Για αυτ? την περ?οδο, προχ?ρησε σε μια μοναδικ? προσφορ? που περιλαμβ?νει: Service στο Air-condition με καθαρισμ? βαπορ?τα? στα 50 ευρ? + ΦΠΑ. Πραγματοποι?στε απ? το πιο μικρ? service μ?χρι και τη πιο μεγ?λη ζημι?, π?ντα με υπευθυν?τητα και σε απ?λυτη συνενν?ηση για κ?θε β?μα με του? τεχνικο??. Και επειδ? πρ?κειται για μ?α οικογενειακ? επιχε?ρηση που κατανοε? τι? δυσκολ?ε? τι? εποχ??, μη διστ?σετε να προχωρ?σετε σε προσωπικ? διακανονισμ? για την εξ?φληση οποιουδ?ποτε ποσο?. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοιχτ? καθημεριν? 9 με 5, λαμβ?νοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα προστασ?α?. Διε?θυνση: Σουλ?ου 17 Αγ. Δημ?τριο? 17342 Τηλ: 210 9958930 – 694 8079824
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Cabilis Performance: Κορυφα?α ποι?τητα προ??ντων και υπηρεσι?ν
Η Cabilis Performance εξυπηρετε? π?νω απ? δ?ο δεκαετ?ε? του? πελ?τε? που την εμπιστε?ονται σε θ?ματα αυτοκιν?του. Στι? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α? ?χουν δημιουργηθε? τμ?ματα: service, ανταλλακτικ?ν, φανοποιε?α?-βαφ?? και επιδι?ρθωση κεραμικ?? επ?στρωση? χρ?ματο?. Αν ε?στε κ?τοχο? VW, Audi, Skoda ? Seat, οι τεχνικο? του συνεργε?ου θα σα? λ?σουν οποιοδ?ποτε πρ?βλημα σχετικ? με το αυτοκ?νητο σα? , σε απ?λυτα ανταγωνιστικ?? τιμ?? για ?λε? τι? μ?ρκε? των αυτοκιν?των,με αν?ληψη αποζημ?ωση?,σε συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ??. Η βελτ?ωση αποτελε? αναπ?σπαστο κομμ?τι τη? πολυετ?? εμπειρ?α? τη? εταιρ?α? απ? το χ?ρο των αγ?νων, γ?ρω απο θ?ματα κινητ?ρων, σασμ?ν, αναρτ?σεων, φρ?νων, προγραμματισμο? εγκεφ?λων. Συμβουλευτε?τε την Cabilis Performance για τη σωστ?τερη λ?ση κοντ? στι? απαιτ?σει? σα?. Η Cabilis Performance παραμ?νει ανοικτ? 9:00πμ. με 17:30μμ. Διε?θυνση : Λ.Μαραθ?νο? 16, Σταυρ??, Αγ.Παρασκευ? Τηλ: +30-210 6049076, +30-210 6047614
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - Factorytools: Επαγγελματικ?? εξοπλισμ?? συνεργε?ων.
Η Factorytools Πολ?τη? ειδικε?εται στον εξοπλισμ? συνεργε?ων, διαθ?τοντα? ?δη ?να μακρ? κατ?λογο ικανοποιημ?νων πελατ?ν. Η εταιρ?α διαθ?τει υπερσ?γχρονο και πλ?ρη κατ?λογο μηχανημ?των και εργαλε?ων για τον κατ?λληλο εξοπλισμ? παντ?? ε?δου? συνεργε?ων αυτοκιν?του και μοτοσικλ?τα?, ηλεκτρολογε?α, φανοποιε?α – βαφε?α, βουλκανιζατ?ρ, συστ?ματα υγραεριοκ?νηση?. ?ποια απ? τι? παραπ?νω επιχειρ?σει? και να σα? αν?κει, στην Factorytools Πολ?τη?, θα βρε?τε εργαλε?α και μηχαν?ματα που διαθ?τουν πιστοποι?σει? απ? τι? μεγαλ?τερε? κατασκευ?στριε? εταιρ?ε? παγκοσμ?ω? ?πω? Toptul, Texa, Karcher, Toros, Spin,OMCN και Eurogas και φ?ρουν εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α?. Διε?θ: Λεωφ. Δημοκρατ?α? 318 ?γιοι Αν?ργυροι. Τηλ: 210 2387873.
ΑΘΗΝΑ - Auto VK: Εξοικονομ?στε χρ?νο και χρ?μα
Στην AUTO VK πρωταρχικ?? στ?χο? ε?ναι η επ?λυση των προβλημ?των του αυτοκιν?του σα?. Αυτ? το εγγυ?ται η μακροχρ?νια εμπειρ?α στη δι?γνωση του αυτοκιν?του και το υψηλ? επ?πεδο θεωρητικ?? και πρακτικ?? κατ?ρτιση? που διαθ?τει. Για το επ?μενο δι?στημα η Auto VK προσφ?ρει Service (Λ?δια μαζ? με φ?λτρο λαδιο? και δωρε?ν ηλεκτρονικ?? ?λεγχο?) μ?νο με 25 ευρ?. Διε?θυνση: Λιοσ?ων 271 – Αθ?να Τηλ: 2108318246
ΑΘΗΝΑ - Ρομποτ?? Service: Bελτι?σει? service, ανταλλακτικ?! ?λα εδ?.
Το συνεργε?ο Ρομπ?τη? Παναγι?τη? με την πολυετ? παρουσ?α και εμπειρ?α στον χ?ρο, αλλ? και τον συνεχ? εμπλουτισμ? των γν?σεων του προσωπικο? ε?ναι σε θ?ση να διορθ?σει ?τι χρει?ζεται το αυτοκ?νητο σα?.Η επιχε?ρηση εξειδικε?εται στι? επισκευ?? αυτ?ματων σασμ?ν και ε?ναι σε θ?ση να διορθ?σει, να αντικαταστ?σει ? να τοποθετ?σει οποιοδ?ποτε σ?στημα μετ?δοση? εκ ν?ου. Φυσικ? οι υπηρεσ?ε? δεν σταματο?ν εκε? καθ?? υπ?ρχει και η δυνατ?τητα γενικο?? σ?ρβι?, προετοιμασ?α? ΚΤΕΟ και βελτι?σεων. Ε?ν θ?λετε να βελτι?σετε μηχανικ? το αυτοκ?νητο σα?, απευθυνθε?τε στο συνεργε?ο και θα σα? προτε?νουν ?λα ?σα μπορε?τε να κ?νετε για να αλλ?ξετε τι? επιδ?σει? και ?χι μ?νο του αυτοκιν?του. Εν? τ?λο?, μπορε?τε να βρε?τε και ανταλλακτικ? παντ?? ε?δου? για ?λα τα μοντ?λα. Το ωρ?ριο λειτουργ?α? ε?ναι 9:00πμ. με 17:00μμ. Διε?θυνση: Μενα?χμου 3 και Θεοφιλοπο?λου Αθ?να Τηλ: 2109217100
ΑΙΓΑΛΕΩ - GL Competition: Ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? service και βελτι?σεων
Απ? μια απλ? εργασ?α συντ?ρηση? μ?χρι την πιο δ?σκολ? διαδικασ?α επισκευ??, η GL Competition αναλαμβ?νει να δ?σει λ?ση σε οποιοδ?ποτε πρ?βλημα του αυτοκιν?του σου. Παρ?λληλα θα απογει?σει τι? επιδ?σει? του εγγυημ?να και π?ντα με την αν?λογη αξιοπιστ?α, σε τιμ?? που αντ?χει η τσ?πη σου. Το ?μπειρο και ?ρτια καταρτισμ?νο προσωπικ? χρησιμοποι?ντα? μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, αναλαμβ?νει την συντ?ρηση, την επισκευ? αλλ? και τι? αναβαθμ?σει? αυτοκιν?των, διεκπεραι?νοντα? κ?θε εργασ?α που του ανατ?θεται, ?μεσα και αποτελεσματικ?. Διαθ?τει μια τερ?στια γκ?μα αγωνιστικ?ν και βελτιωτικ?ν ειδ?ν, απ? του? κορυφα?ου? ο?κου? στον κ?σμο, ?χοντα? παρ?λληλα και την τεχνογνωσ?α για να καλ?ψει κ?θε αν?γκη σου. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοικτ? λαμβ?νοντα? τα απαρα?τητα μ?τρα προφ?λαξη?. Διε?θυνση: Θηβ?ν 335 Αιγ?λεω 12244 Τηλ: 2105909505
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Garage Papadimitriou: Τεχνογνωσ?α και ποι?τητα σε πρ?το πλ?νο
Η εταιρ?α Garage Papadimitriou ιδρ?θηκε απ? τον Γι?ννη Παπαδημητρ?ου το 1956, με σκοπ? την επισκευ? επιβατικ?ν αυτοκιν?των, την τοποθ?τηση αξεσου?ρ, την π?ληση ανταλλακτικ?ν και την εμπορ?α καινο?ριων και μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των. Αναλαμβ?νουν κ?θε ε?δου? σ?ρβι? καθ?? και ?λε? τι? μηχανολογικ?? ? ηλεκτρολογικ?? εργασ?ε?. Επ?ση? προσφ?ρουν εργασ?ε? φανοποι?α?, βαφ?? και θρα?ση κρυστ?λλων και διεκπεραι?νουν τη διαδικασ?α πληρωμ?? τη? ζημι?? απ? τι? ασφαλιστικ?? εταιρε?ε?. Βασικ? μ?λημα τη? εταιρ?α? ε?ναι η παροχ? ?ριστη? ποι?τητα? υπηρεσι?ν και για το λ?γο αυτ? προσφ?ρουν 1 χρ?νο εγγ?ηση για την υπηρεσ?α και τα ανταλλακτικ?. Ραντεβο? μ?νο κατ?πιν τηλεφωνικο? ραντεβο? Διε?θυνση: Παπαδ? 2, Αμπελ?κηποι, 11525 Τηλ?φωνο: 210 6928700 Κινητ?: 6976430054
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Τσ?λη? Service: Οτιδ?ποτε χαλ?ει στο αυτοκ?νητο, φτι?χνεται εδ?
Το συνεργε?ο αναλαμβ?νει γενικ?? επισκευ?? αυτοκιν?του ανεξαρτ?τω? μ?ρκα? ? μοντ?λου, ε?ναι σε θ?ση να πραγματοποι?σει πλ?ρε? τεχνικ? ?λεγχο, συντ?ρηση και επισκευ? σε οποιαδ?ποτε βλ?βη. Ε?τε γνωρ?ζετε τι ακριβ?? θ?λετε να αλλ?ξετε στο αυτοκ?νητο σα? ε?τε θ?λετε να πραγματοποι?σετε ?ναν ?λεγχο για να οδηγε?τε με ασφ?λεια και να προλ?βετε ζημι?? πολλ?ν ευρ?, η λ?ση βρ?σκεται στην Αν?βυσσο στο συνεργε?ο Τσ?λη? Δημοσθ?νη?. Αν?μεσα στι? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε: service, Τεχνικ? ?λεγχο, Καθαρισμ? μπεκ με υπ?ρηχου?, Ηλεκτρονικ? διαγνωστικ? ?λεγχο Κ?ρτα? καυσαερ?ων, Επισκευ? συστημ?των π?δηση?, Προετοιμασ?α για ΚΤΕΟ, Καθαρισμ? φαναρι?ν, Γυ?λισμα χρ?ματο?, Τοποθ?τηση Carbon. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοικτ? 8:00πμ. Με 17:00μμ. Διε?θυνση: Σμ?ρνη? 9 Αν?βυσσο? Τηλ: 2291036504 – 6979475841
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - BM Mercedes - Smart Service: Κορυφα?ε? λ?σει? για Mercedes
Η BM Mercedes - Smart Service Μπαμπασαν?δη? ενημερ?νει του? πελ?τε? μα?, οτι η εταιρ?α τη? ?τι δεν υπ?κειται στο καθεστ?? αναστολ?? λειτουργ?α? λ?γω των μ?τρων που εχουν επιβληθε? για την αποτροπ? εξ?πλωση? του Κορονοιου και παραμ?νει ανοικτ?, λαμβ?νοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα προστασ?α?. Για τη μετακ?νηση σα? προ? τι? εγκαταστ?σει? του συνεργε?ου, θα πρ?πει να συμπληρ?σετε χειρ?γραφα στο ?ντυπο Υπε?θυνη? Δ?λωση? που ?χει αναρτηθε? στην ιστοσελ?δα forma.gov.gr τη φρ?ση "μετακ?νηση σε κατ?στημα παροχ?? υπηρεσι?ν επισκευ?? μηχανικ?ν μερ?ν οχημ?των". Εναλλακτικ? η εταιρ?α προσφ?ρει υπηρεσ?α παραλαβ?? - παρ?δοση? του οχ?ματ?? σα? απ? τον χ?ρο σα? και μ?λιστα πριν την παρ?δοσ? του σε εσ?? ?ταν ?χουν ολοκληρωθε? οι εργασ?ε? επισκευ?? ? συντ?ρηση? αυτο?, θα προβε? χωρ?? καμ?α χρ?ωση στην αναγκα?α λ?γω των εκτ?κτων συνθηκ?ν απολ?μανσ? του. Η BM Mercedes - Smart Service Μπαμπασαν?δη? π?ντα κοντ? στου? πελ?τε? τη? με α?σθημα ευθ?νη?, παρ?χει ακ?μα καλ?τερε? τιμ?σ στο service για αυτ? την ιδια?τερη περ?οδο. Διε?θυνση: Λεωφ. Βουλιαγμ?νη? 26, 16452, Αργυρο?πολη Τηλ.: 210 9921076
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - Πιταρ?κη? Motorsport: Ο σ?μμαχο? σου στα Ford
Ε?ν ?χετε Ford μ?λι? βρ?κατε το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο που ψ?χνατε. Στη G. Pitarakis Motrosport θα συναντ?σετε πλ?ρω? ?ρτια καταρτισμ?νο προσωπικ? που θα εγγυηθε? εργασ?α υψηλο? επιπ?δου. Η Πιταρ?κη? Motorsport, για το επ?μενο δι?στημα, προσφ?ρει ?κπτωση 15% στα ανταλλακτικ?. Τελευτα?α? λ?ξη? τεχνολογ?α μαζ? με τα πιο σ?γχρονα μηχαν?ματα, η εταιρ?α ε?ναι σε θ?ση να αντιμετωπ?σει οποιαδ?ποτε πρ?κληση. Στι? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε μεταξ? ?λλων: Service αυτοκιν?του, Βελτι?σει?, Ανταλλακτικ?, Τοποθ?τηση συστ?ματο? WFS ? αλλι?? υδρογονοκ?νηση. Το συνεργε?ο παραμ?νει ανοικτ? και δ?χεται επισκ?ψει? μ?σω τηλεφωνικ?ν ραντεβου ? με την ειδικ? φ?ρμα μετακ?νηση?. Για του? κατο?κου? Νοτ?ων Προαστ?ων υπ?ρχιε η δυνατ?τητα παρ?δοση? - παραλαβ?? στο χ?ρο του?, κατ?πιν τηλεφωνικ?? επικοινων?α?. Διε?θυνση: Π?ντου 71, Αργυρο?πολη Τηλ: 2109958545
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - Braketruck: Συνεργε?ο φρ?νων για επαγγελματ?ε?
Το συνεργε?ο BRAKETRUCK δραστηριοποιε?ται στην επισκευ? βαρ?ων οχημ?των. Η ειδικ?τητ? του? στα φρ?να και τι? αναρτ?σει? αποτελε? σφραγ?δα σιγουρι?? και απ?λυτη? εμπιστοσ?νη? για τον κ?θε επαγγελματ?α του χ?ρου. Διαθ?τουν μια πληρ?στατη γκ?μα ανταλλακτικ?ν σε φρ?να αλλ? και σε αναρτ?σει? καθ?? και τεχνογνωσ?α για συστ?ματα π?δηση? με ABS, EBS αλλ? και αναρτ?σει? με σ?στημα ECAS. Επιπλ?ον, στην BRAKETRUCK γ?νεται τοποθ?τηση ABS και EBS με εξουσιοδ?τηση απ? τι? εταιρε?ε? Wabco, Knorr-Bremse και Haldex. Το κατ?στημα BRAKETRUCK διαθ?τει διαγνωστικ? για ?λε? τι? μ?ρκε? μηχανοκ?νητων οχημ?των, φορτηγ?ν. Επ?ση?, πραγματοποιε?ται αν?ψωση αξ?νων και τοποθ?τηση συστ?ματο? αν?ψωση? αξ?νων καθ?? και εγκατ?σταση εξαρχ?? συστ?ματο? α?ρο? νταλ?κα?. Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Ειρ?νη?, Θ?ση Σπιθ?ρι, Ασπρ?πυργο? Τ.Κ. 19300 Τηλ: 210 5584520-21
ΓΑΛΑΤΣΙ - Better Car Service: Με συν?πεια και υπευθυν?τητα
Με συνεχ? λειτουργ?α που ξεπερν? τα 29 χρ?νια και πολ? μερ?κι για το αυτοκ?νητο, η επιχε?ρηση Better Car Service δεσμε?εται να δ?σει το καλ?τερο για το αυτοκ?νητο σα?. Για να το πετ?χει αυτ?, επισκευ?ζει και συντηρε? κ?θε ?χημα με συν?πεια και υπευθυν?τητα ακολουθ?ντα? τι? οδηγ?ε? των κατασκευαστ?ν και τηρ?ντα? σχολαστικ? του? καν?νε? τη? σ?γχρονη? τεχνολογ?α?. Το ?μπειρο προσωπικ? δεν σταματ? να εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του γ?ρω απ? τα ν?α μοντ?λα, εν? τα μηχαν?ματα που χρησιμοποιο?νται ε?ναι τελευτα?ι? τεχνολογ?α?. Αυτ? ?μω? που θα σα? οδηγ?σει και θα σα? κρατ?σει στην συγκεκριμ?νη επιχε?ρηση, ε?ναι η μοναδικ? σχ?ση εμπιστοσ?νη? που χτ?ζεται με κ?θε ?ναν απ? εσ?? απ? τη στιγμ? που θα εμπιστευθε?τε το αυτοκ?νητο σα? στου? καλ?τερου?. 12 μ?νε? εγγ?ηση σε εργασ?α και ανταλλακτικ? με το πρ?γραμμα ?Ολοκληρωμ?νη? φροντ?δα??. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοιχτ? με ωρ?ριο 9:00πμ. - 16:00μμ. Διε?θυνση: Πρωτοπαπαδ?κη 23 , 11147, Γαλατσι Τηλ. 2102017680
ΓΑΛΑΤΣΙ - Exhaust Racing: Τα π?ντα γ?ρω απ? την εξ?τμιση
Η Exhaust Racing βασιζ?μενη στα υπερσ?γχρονα μηχαν?ματα και την πολυετ? πε?ρα του προσωπικο? τη?, αναλαμβ?νει οποιαδ?ποτε εργασ?α γ?ρω απ? τα συστ?ματα εξαγωγ??. (εξατμ?σει?-καταλ?τε?-βελτι?σει?). Ε?ν η εξ?τμιση σα? χρει?ζεται επισκευ? ? αλλαγ? ? ε?ν θ?λετε να αναβαθμ?σετε την εξ?τμιση σα? με την αλλαγ? τη?, προσφ?ροντα? καλ?τερο ?χο αλλ? και επιδ?σει? η Exhaust Racing ?χει τη λ?ση. Επ?ση?, το κατ?στημα διαθ?τει και ?μπειρο γ?ρω απ? το service προσωπικ?, το οπο?ο εξειδικε?εται στα ηλεκτρολογικ? μ?ρη ?λων των αυτοκιν?των. Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε ακ?μα και service ? να επιδιορθ?σετε οποιαδ?ποτε ηλεκτρολογικ? και ?χι μ?νο ζημι? σα? ταλαιπωρε?. Ωρ?ριο ανοικτ? 8:00πμ. Με 15:00μμ. Διε?θυνση: Πρωτοπαπαδ?κη 52 Γαλ?τσι 11147 Τηλ: 21 0291 9415
ΓΕΡΑΚΑΣ - Mrg.Engineering: Για το καλ?τερο service, παρκ?ρει? εδ?
Το συνεργε?ο Mrg.Engineering στο Γ?ρακα μπορε? και θα σα? εγγυηθε? το απ?λυτο αποτ?λεσμα για το αυτοκ?νητο σα? με ανταλλακτικ? αλλ? και υπηρεσ?ε? πρ?τη? ποι?τητο?. Απ? απλ? συντ?ρηση ?ω? τι? πιο απ?στευτε? βελτι?σει?, αναλαμβ?νουν με τον επαγγελματισμ? του? να αντιμετωπ?σουν ακ?μη και το δυσκολ?τερο εγχε?ρημα. Πραγματοποιε?στε ?να μικρ? ? πλ?ρε? service, ενημερωθε?τε για την κατ?σταση του αυτοκιν?του σα? και οδηγε?στε το καλ?τερο δυνατ? σ?νολο χωρ?? να βρεθε?τε προ εκπλ?ξεων. Ε?τε διαθ?τετε αυτοκ?νητο βενζ?νη?, ε?τε diesel, το ?ρτια εκπαιδευμ?νο προσωπικ? ?χει τη λ?ση σε οποιοδ?ποτε ζ?τημα. Η εταιρ?α εξυπηρετε? μ?νο επε?γουσε? περιπτ?σεισ και αποκλειστικ? με τηλεφωνικ? ραντεβου Διε?θυνση: Κλεισθ?νου? 239Β, Γ?ρακα? Τηλ: 6938236126
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - Auto Service Παπ?ζογλου: Ολοκληρωμ?νη φροντ?δα για το αυτοκ?νητο.
. Το συνεργε?ο Auto Service Παπ?ζογλου ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με πολυετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του, το οπο?ο μεταφ?ρθηκε πλ?ον σε ?να ΝΕΟ υπερσ?γχρονο κατ?στημα στη Λ. Λαυρ?ου 31! Το συνεργε?ο και ηλεκτρολογε?ο του κου. Παπ?ζογλου ?χει μεγ?λη εμπειρ?α στου? κινητ?ρε? Diesel, ωστ?σο αναλαμβ?νει και βενζινοκινητ?ρε?. Διαθ?τει εξειδ?κευση σε Group Vag αλλ? αναλαμβ?νει και ?λλε? μ?ρκε?, εν? θα βρε?τε και ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και εφ?μιλλη? ποι?τητα? απ? του? μεγαλ?τερου? προμηθευτ?? παγκοσμ?ω?. Το ωρ?ριο λειτουργ?α? ε?ναι Δευτ?ρα με Παρασκευ? 8 με 1:30. Διε?θ: Λεωφ. Λαυρ?ου 31, Γλυκ? Νερ? 153 54. Τηλ: 213-0273210
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - Lomios Tuning: Εμπειρ?α σε πρ?το πλ?νο
Η επιχε?ρηση του Κλε?νθη Λ?μιου αναλαμβ?νει εργασ?ε? συντ?ρηση? και αναβ?θμιση? για ?λε? τι? μ?ρκε?, με εξειδ?κευση στα μοντ?λα του Vag Group (Audi, VW, Seat, Skoda). Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των. Επωφεληθε?τε τη? προσφορ?? για δωρε?ν ?λεγχο του αυτοκιν?του σα? και μην διστ?σετε να ρωτ?σετε για τη μεγ?λη προσφορ? σε φρεον για αυτ? την περ?οδο. Το συνεργε?ο παραμ?νει ανοικτ? και μπορε?τε να το επισκεφθε?τε ε?τε με τηλεφωνικ? ραντεβο? ε?τε με την ειδικ? φ?ρμα μετακ?νηση?. Διε?θυνση: Λ. Λαυρ?ου 126 Γλυκ? Νερ? Τηλ.: 210 3511823-698 3720927
ΓΛΥΦΑΔΑ - Auto Service Καραντζι??: Συνεργε?ο που δ?νει αξ?α στα χρ?ματα σα?.
Η επιχε?ρηση Παναγι?τη? Καραντζια? Auto Service ιδρ?θηκε το 1968 απο τον Γε?ργιο Καραντζι? με ?δρα την Πλατε?α Ξενοφ?ντο? στην Γλυφ?δα. Το 2004 μεταφερθ?καμε στι? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? μα? στην ?δια περιοχ? και συγκεκκαι στεγ?ζεται συγκεριμ?να στην οδ? Ξενοφ?ντο? 17.Απ? την πρ?τη ημ?ρα λειτουργ?α? η φιλοσοφ?α τη? ε?ναι πελατοκεντρικ? εν? μοναδικ?? στ?χο? η κ?λυψη των αναγκ?ν των πελατ?ν σε β?λτιστου? χρ?νου?. Πρ?τη και απ?λυτη προτεραι?τητα αποτελε? η ασφ?λεια τ?σο των ?διων ?σο και του προσωπικο? τη?.Το συνεργε?ο στελεχ?νεται απ? ?μπειρου? τεχνικο?? και λειτουργε? ω? ανεξ?ρτητο? επισκευαστ?? για κ?θε τ?πο αυτοκιν?του. Ωρ?ριο λειτουργ?α? απ? 8 μ?χρι 4 και Σ?ββατα απ? 8 μ?χρι 1. Διε?θ: Ξενοφ?ντο? 17 Γλυφ?δα. Τηλ: 210 9633430 - 210 9631882 - 6942 907722.
ΓΛΥΦΑΔΑ - Autounit Vekris: Εγγυημ?νη φροντ?δα για Peugeot και Citroen
Στην εταιρ?α Autounit Βεκρ??, η πε?ρα, η ειλικρ?νεια, ο επαγγελματισμ??, η ?ρτια τεχνολογικ? κατ?ρτιση, η ποι?τητα, η εργασιακ? συν?πεια, η εξειδ?κευση και η συνεχ?? επιμ?ρφωση στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?, αποτελο?ν βασικ? εχ?γγυα για εγγυημ?νε? και ποιοτικ?? εργασ?α? στο Peugeot και Citroen αυτοκ?νητ? σα?. Το τμ?μα του service αποτελε?ται απ? ομ?δα τεχνικ?ν που φροντ?ζουν το αυτοκ?νητ? σα? ?που ?χουν επιλεγε? αν?μεσα στου? καλ?τερου?, βρ?σκονται υπ? συνεχ? εκπα?δευση και διασφαλ?ζουν ?τι κ?θε εργασ?α service του αυτοκιν?του σα? που θα κριθε? απαρα?τητη, θα πληρο? τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Το συνεργε?ο ε?ναι εξοπλισμ?νο με διαγνωστικ? μηχαν?ματα τελευτα?α? γενι?? και σ?μφωνα με τα ευρωπα?κ? πρ?τυπα, ειδικ? εξοπλισμ? προηγμ?νη? τεχνολογ?α?, γν?σια και μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? και προ??ντα συντ?ρηση? που ανταποκρ?νονται στι? πλ?ον αυστηρ?? προδιαγραφ?? ποι?τητα? και ασφ?λεια?. Η εταιρ?α παραμ?νει ανοιχτ? καθημεριν? 8:00πμ. με 15:30μμ. Διε?θυνση: Λεωφ. Βουλιαγμ?νη? 151 & Σοφοκλ?ου? 6, 16674 Γλυφ?δα Τηλ: 210 8982100 - 210 9967851 Fax: 210 8982188 Κιν: 6944 701319
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ECOΚ?νηση: Τα π?ντα γ?ρω απ? LPG και CNG.
Στην ECOΚ?νηση θα βρε?τε τι? καλ?τερε? συμβουλ?? για ?λε? τι? εφαρμογ?? κ?νηση? αερ?ων καυσ?μων! Η επιχε?ρηση ECOK?νηση δραστηριοποιε?ται στην τοποθ?τηση αερ?ου κ?νηση? και υγραερ?ου απ? το 2010. Με τον πυρ?να του προσωπικο? του να μετρ? π?νω απ? 25 χρ?νια εμπειρ?α? και εξειδ?κευση?, ε?ναι σε θ?ση να σα? συμβουλ?ψει για το καλ?τερο του αυτοκιν?του σα?, Αφ?στε του? ειδικο?? να μει?σουν ?ω? και 50% το κ?στο? των καυσ?μων σα? εγγυημ?να και χωρ?? προβλ?ματα. Η επιχε?ρηση δ?χεται πελ?τε? κατ?πιν ραντεβο?. Διε?θ: Μαρ?νου Αντ?πα 14 Ηλιο?πολη. Τηλ: 2109734811
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Σαλιαρ?δη?: Το απ?λυτο service με εξειδ?κευση στα Daihatsu.
Η εταιρ?α Σαλιαρ?δη? προσφ?ρει εξειδικευμ?νε? εργασ?ε? με γενικ? service για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των με ειδικ?τητα στα Daihatsu. Βρε?τε γν?σια και aftermarket ανταλλακτικ? Daihatsu, εμπορ?α ελαστικ?ν, service για το air condition, φροντ?δα του αυτοκιν?του με ξεθ?μπωμα φαν?ν, καθ?? και ?λεγχο ΚΤΕΟ και κ?ρτα? καυσαερ?ων. Ακ?μη διαθ?τει και μεγ?λη γκ?μα μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των για να βρε?τε αυτ? που σα? ταιρι?ζει. Παραμ?νει ανοικτ? για να σα? εξυπηρετ?σει και αυτ? τη περ?οδο, παρ?χοντα? ειδικ?? προσφορ?? και κ?νοντα? την επικοινων?α πιο ε?κολη απ? ποτ?. Συμπληρ?στε την ειδικ? φ?ρμαvστο site και η εταιρ?α θα αναλ?βει τα υπ?λοιπα. Διε?θυνση: Λεωφ. Βουλιαγμ?νη? 561 & Αλιμο?ντο? 5, Ηλιο?πολη. Τηλ: 210 9923915, 210 9923964, 6932 72 69 39
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Τσατσαρ?νη? Service: Οι απ?λυτε? λ?σει? για το VAG Group
Η επιχε?ρηση αποτελε? εξειδικευμ?νο συνεργε?ο για Group Vag και μπορε? να σα? παρ?χει υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου. ?τι μοντ?λο και να ?χετε, ?ποια? χρονι?? και να ε?ναι, στην επιχε?ρηση Τσατσαρ?νη? θα ?χει το service που του αξ?ζει. ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ?, μηχαν?ματα και εξοπλισμ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α? και φυσικ? πολ? μερ?κι για δουλει? ε?ναι τα στοιχε?α που κ?νουν το συγκεκριμ?νο συνεργε?ο να ξεχωρ?ζει. Η εταιρ?α Τσατσαρ?νη? Service διαθ?τει τερ?στια ποικιλ?α σε ανταλλακτικ? γν?σια και aftermarket εν? η πολυετ?? παρουσ?α στον χ?ρο και οι χιλι?δε? ευχαριστημ?νοι πελ?τε? ε?ναι η πιο τραν? απ?δειξη για την επαγγελματικ? δουλει? που γ?νεται. Η επιχε?ρηση λειτουργε? καθημεριν? 8 με 5. Διε?θ: Λεωφ. Βουλιαγμ?νη? 391 Ηλιο?πολη. Τηλ: 210 9945911
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Exhaust Customs: Το απ?λυτο συνεργε?ο για εξατμ?σει? στη Θεσσαλον?κη
Απ? το 1978, αυτ? η οικογενειακ? επιχε?ρηση κατ?φερε να ξεχωρ?σει καθ?? διαθ?τει εγγυημ?να τι? καλ?τερε? τιμ?? σε ?λη την π?λη, εν? η ποι?τητα και η ανθεκτικ?τητα τη? δουλει?? τη? ε?ναι ασ?γκριτη. Η ?δρα τη? επιχε?ρηση? βρ?σκεται στην ανατολικ? Θεσσαλον?κη και ασχολε?ται με την κατασκευ? και π?ληση ολοκληρωμ?νων συστημ?των εξατμ?σεων και παρελκ?μενων, για επιβατικ? αυτοκ?νητα και ειδικ?? κατασκευ?? για οποιοδ?ποτε ?χημα. Ακ?μη, ε?ν ?χετε οποιαδ?ποτε απορ?α, το εξειδικευμ?νο και ?μπειρο προσωπικ? ε?ναι διαθ?σιμο και ?τοιμο να σα? συμβουλ?ψει για να π?ρετε την καλ?τερο απ?φαση. Στι? υπηρεσ?ε? του καταστ?ματο? περι?χονται: Συστ?ματα εξατμ?σεων, Καταλ?τε?, Custom κατασκευ??, Φ?λτρα DPF, Αναλ?σιμα εξατμ?σεων, Σωλην?σει? INOX. Ωρ?ριο ανοικτ? καθημεριν? 8:30πμ. Με 18:00μμ. Διε?θυνση: 25η? Μαρτ?ου 56 Θεσσαλον?κη Τηλ: 2310 327131
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Σερετ?κη?: Ολοκληρωμ?νο Service Opel
Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο Opel Service ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ, σε ?να πλ?ρω? οργανωμ?νο χ?ρο με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? και γν?σια ανταλλακτικ?, ειδικε?εται στη συντ?ρηση των αυτοκιν?των Opel με γν?μονα την αξι?πιστη, υπε?θυνη και σοβαρ? εξυπηρ?τηση του πελ?τη. Το ?μπειρο προσωπικ? δ?νει λ?σει? και ε?ναι δ?πλα σα?, σε κ?θε απορ?α σα? προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε? και εξυπηρ?τηση υψηλο? επιπ?δου. Στο υπερσ?γχρονο συνεργε?ο, εξυπηρετο?ν ?λα τα μοντ?λα Opel και οι εγκαταστ?σει? διαθ?τουν τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα και περιλαμβ?νουν: Service, Δι?γνωση βλαβ?ν, Πλ?ρωση φρ?ον, Λογισμικ? τεχνικ?ν πληροφορι?ν, Ανταλλακτικ?, Οικονομικ?? προσφορ??, ΚΤΕΟ. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? 8:00πμ. Με 18:00μμ. Καθημεριν? Διε?θυνση: Προφ?τη Ηλ?α 11 Πυλα?α Τ.Κ. 55535 Τηλ: 2310315302- 694 6951979
ΙΛΙΟΝ - Αφο? Χατζηανδρ?ου: 30 χρ?νια εξειδ?κευση? σε Mercedes-Smart.
Με 30 χρ?νια εμπειρ?α? στι? πλ?τε? τη?, η επιχε?ρηση Αφο? Χατζηανδρ?ου θα κ?νει τα π?ντα για τη Mercedes ? το Smart σα?. Το προσωπικ? που διαθ?τει ε?ναι ?ρτια εκπαιδευμ?νο και σε συνδυασμ? με την χρ?ση των πιο προηγμ?νων μηχανημ?των τη? αγορ??, σα? εγγυ?νται ?ριστο αποτ?λεσμα. Πριν γ?νει οποιαδ?ποτε εργασ?α, προηγε?ται ?λεγχο? και επεξ?γηση για πιθαν?? επεμβ?σει?. Με την δικ? σα? συγκατ?θεση και μ?νο τ?τε εκτελο?νται οι εργασ?ε? και τελει?νουν εντ?? χρονοδιαγρ?μματο?. H επιχε?ρηση Αφο? Χατζηανδρ?ου αποτελε? μ?α σχεδ?ν κ?θετη μον?δα που παρ?χει το σ?νολο των υπηρεσι?ν και παραμ?νει ανοιχτ? καθημεριν?? 8μιση με 5 και Σ?ββατα 8μιση με 2. Διε?θ: Κ?στρου Υμηττο? 3 ?λιον.Τηλ: 21 0263 1741
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Αλεξανδρ?κη? Ηρακλ??: Εξειδικευμ?νο service για BMW και Mini.
Στο συνεργε?ο του Κου Αλεξανδρ?κη Ηρακλ? στην Καλλιθ?α, θα βρε?τε τι? οικονομικ?τερε? λ?σει? για το αυτοκ?νητ? σα?, με την εγγ?ηση για το καλ?τερο αποτ?λεσμα σε μια ευρε?α γκ?μα υπηρεσι?ν. Η σωστ? συντ?ρηση στο αυτοκ?νητ?, μπορε? να μα? ?γλιτ?σει? πολλ? χρ?ματα, ?ταν γ?νεται απ? επαγγελματ?ε? με εξειδ?κευση και μερ?κι. Σε ?ναν πολ? προσεγμ?νο χ?ρο, ο κο? Αλεξανδρ?κη? προσφ?ρει τι? υπηρεσ?ε? του με τρ?πο που κερδ?ζει και τον πιο απαιτητικ? ιδιοκτ?τη, μ?σα απ? το σεβασμ? και την ποι?τητα των γν?σεων του. Με εξειδ?κευση στα μοντ?λα τη? BMW και τη? MINI, προσφ?ρεται ?να ολοκληρωμ?νο πακ?το υποστ?ριξη? που αρμ?ζει σε σα?. Το ωρ?ριο λειτουργ?α? ε?ναι καθημεριν?? 8 με 5. Διε?θ: Ασκληπιο? 21, 17674, Kαλλιθ?α. Τηλ: 2109426441 - 6944644109
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - Μπο?μη?: Εγγυημ?νε? υπηρεσ?ε? service και αξεσου?ρ για ι.χ. και ταξ?
Η επιχε?ρηση Auto Service Boumis διαθ?τει απ?λυτη εξειδ?κευση σε Audi, SEAT, VWκαι Skoda, ακ?μα και για τα ταξ? αυτ?ν. Επιλ?ξτε την υπηρεσ?α που χρει?ζεστε αν?μεσα σε: Εξειδικευμ?νο service, Ανταλλακτικ?, Διαγνωστικ? ?λεγχο, Αξεσου?ρ, Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ. Η επιχε?ρηση Auto Service Boumis σα? περιμ?νει να τη? εμπιστευθε?τε το δικ? σα? ?χημα και να αποκτ?σετε μ?α προσωπικ? σχ?ση εμπιστοσ?νη?. Ειδικ?? παροχ?? αλλ? και τιμ?? σε επαγγελματ?ε? οδηγο?? Taxi. Βρε?τε πολλ? αξεσου?ρ σε μοναδικ?? τιμ?? για να κ?νετε την δουλει?? σα? ?σο πιο ε?κολα γ?νεται. Η εταιρ?α παραμ?νει ανοικτ? Δευτερα με Παρασκευ? 8:00πμ. Με 17:00μ. Και Σαββατο 8:00πμ. Με 15:00μμ Διε?θυνση: Φυλ?? 13 και Γριβα Καματερ? Τηλ: 210 2323472
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - Νιχωρ?τη?: Με συν?πεια και υπευθυν?τητα
Το συνεργε?ο Νιχωρ?τη? ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των. Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?, με ποιοτικ? πιστοποιημ?να ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?. Στο συνεργε?ο Νιχωρ?τη? θα βρε?τε ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και εφ?μιλλη? ποι?τητα? απ? του? μεγαλ?τερου? προμηθευτ?? παγκοσμ?ω?. Προσφ?ρει επ?ση? εξειδικευμ?νε? εργασ?ε? ευθυγρ?μμιση? για την ε?ρυθμη λειτουργ?α του συστ?ματο? διε?θυνση? του αυτοκιν?του σα? καθ?? και τοποθ?τηση συστημ?των υγραεριοκ?νηση? για ?σου? θ?λουν να εξοικονομ?σουν χρ?ματα απ? την καταν?λωση καυσ?μου. Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, καθ?? και η σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των. Ωρ?ριο ανοικτ? 8:00πμ. Με 17:00μμ. Λεωφ?ρο? Φυλ?? & Ζορμπ? 7 Καματερ? ΤΚ 13451 Τηλ?φωνο: 210 2320823 Κινητ?: 693 6171048
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Best Team Κουρκο?λη?-Χαντζ?ρη? Ο.Ε: ?ση φροντ?δα χρει?ζεται το αυτοκ?νητο σα?
Το συνεργε?ο-ηλεκτρολογε?ο BEST TEAM ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ-ΧΑΝΤΖΕΡΗΣ Ο.Ε, παρ?χει υπηρεσ?ε? για την συντ?ρηση & επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, με την βο?θεια εξειδικευμ?νων τεχνικ?ν που στοχε?ουν στην ασφαλ? επισκευ? & εξασφαλ?ζουν την επ?λυση οποιουδ?ποτε τεχνικο? προβλ?ματο? προκ?ψει στο αυτοκ?νητ? σα?. Συγκεκριμ?να, οι υπηρεσ?ε? περιλαμβ?νουν: service, ανταλλακτικ?, μετατροπ??, ηλεκτρολογικ?? εργασ?ε?, συντ?ρηση κλιματιστικο?, προ?λεγχο ΚΤΕΟ, διαγνωστικ? ?λεγχο, Φρ?να, αναρτ?σει?, συναγερμο?, ψυγε?α μηχαν?? και καλοριφ?ρ. Λεωφ. Δημοκρατ?α? 174 Κερατσ?νι 18756 Τηλ.: 2104003270
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Car Diagnostic Services: Η καλ?τερη δι?γνωση για το αμ?ξι σα?
"Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των CAR DIAGNOSTIC SERVICES - ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ αναλαμβ?νει κ?θε ε?δου? μηχανικ? εργασ?α ?πω?: service / αντικατ?σταση δ?σκου - πλατ? / αμορτισ?ρ / ευθυγρ?μμιση / ετοιμασ?α και ?λεγχο για ΚΤΕΟ / διαγνωστικ?? ?λεγχο? σε ?λα τα ηλεκτρονικ? μ?ρη / επισκευ?? κινητ?ρων και σασμ?ν και σα? εξυπηρετε? με οικονομικ? κριτ?ρια. Ο χ?ρο? του φανοποιε?ου τη? επιχε?ρηση? CAR DIAGNOSTIC SERVICES θα καλ?ψει μικροζημι?? και μικροεπισκευ?? με ταχ?τητα και προσοχ?, ?στε να ?χετε γρ?γορα και οικονομικ? στα χ?ρια σα? το αυτοκ?νητο σα?. Το συνεργε?ο παραμ?νει ανοιχτ? με μοναδικ?? προσφορ?? για αυτ? την περ?οδο: Λιπαντικ? σ?ρβι? απο 35 ευρω Μεγ?λο σ?ρβι? απο 120 ευρω Τοπικ?? βαφ?? απο 50 ευρω Διε?θυνση: Λ. Δημοκρατ?α? 131, Τ.Κ. 18755 Κερατσ?νι Τηλ: 211 0122872 Fax: 211 0122873
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Ιαπωνικ? κ?ντρο: Εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των Nissan
Χ?ρη στην πολ?χρονη παρουσ?α στον χ?ρο και τον επαγγελματισμ? που τη διακρ?νει σε κ?θε σχετικ? εργασ?α που αναλαμβ?νει, το Ιαπωνικ? Κ?ντρο Αυτοκιν?των ε?ναι σε θ?ση να εγγυηθε? για την καλ?τερη δυνατ? συντ?ρηση ? επισκευ? του αυτοκιν?του σα? π?ντα στι? πιο ανταγωνιστικ?? τιμ?? τη? αγορ??. Σημει?νεται ?τι στο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο θα βρε?τε μια πολ? μεγ?λη γκ?μα ανταλλακτικ?ν, απ? την οπο?α ε?ναι σ?γουρο ?τι με την βο?θεια των πολ?πειρων συνεργατ?ν που διαθ?τει θα βρε?τε αυτ? ακριβ?? που ταιρι?ζει στο δικ? σα? ?χημα. Παρ?λληλα, πραγματοποιε? εγκαταστ?σει? υγραεριοκ?νηση? εν? το ωρ?ριο λειτουργ?α? ε?ναι καθημεριν?? 8 με 5 και Σ?ββατα 8 με 12. Διε?θ: Λεωφ. Δημοκρατ?α? 138 & Παλληκαρ?δη Αυξεντ?ου 58 Κερατσ?νι. Τηλ: 210 40.10.233 - 6944 41.07.42
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Κοντραφο?ρη?: Η σ?γουρη λ?ση για Toyota-Lexus
Το συνεργε?ο του Κοντραφο?ρη? Δημ?τρη? ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με ειδ?κευση στην επισκευ? Toyota-Lexus. Διαγνωστικ? ?λεγχο, μικρ? ? μεγ?λο service αυτοκιν?του, αλλαγ? λαδι?ν ? ?λεγχο καυσαερ?ων. Οι ?μπειροι μηχανικο? μπορο?ν αναλ?βουν οποιαδ?ποτε εργασ?α επισκευ?? σε μηχανικ? ? ηλεκτρικ? συστ?ματα, εν? θα κ?νουν και ?λεγχο του οχ?ματο? σε περ?πτωση που πρ?πει να περ?σετε ΚΤΕΟ. Κατ?πιν των ν?ων μ?τρων που επ?βαλλε η κυβ?ρνηση λ?γω τη? πανδημ?α? που πλ?ττει και την χωρα μα?, θα θ?λαμε να σα? ενημερ?σουμε ?τι το συνεργε?ο θα παραμε?νει ανοιχτ? καθημεριν? 8πμ με 2μμ. Διε?θυνση: Θυμ?των Κατοχ?? 47, Κερατσ?νι – Αμφι?λη, 18757, Αττικ? Τηλ/Fax: 210 4318256 Κινητ?: 6978 835904
ΚΗΦΙΣΙΑ - Cryotech: Οι ειδικο? στον κλιματισμ?
Με α?σθημα κοινωνικ?? ευθ?νη? και θ?τοντα? σαν πρ?τη προτεραι?τητα την ασφ?λεια την υγε?α και τι? αν?γκε? των εργαζομ?νων και πελατ?ν τη? η διε?θυνση τη? ΗΛΕΠ Α.Ε. ?δρασε προληπτικ?, οργανωμ?να και γρ?γορα προκειμ?νου να συμβ?λλει στον περιορισμ? τη? διασπορ?? του κορωνο?ο? COVID19 υιοθετ?ντα? προληπτικ? μ?τρα. Ακολουθ?ντα? τι? κυβερνητικ?? οδηγ?ε? και τι? οδηγ?ε? των επιδημιολ?γων, επ?βαλε αυξημ?νου? καν?νε? υγιειν?? και καθαρι?τητα?. Αξιολογ?ντα? τι? αν?γκε? των πελατ?ν τη? επ?λεξε να συνεχ?σει την λειτουργ?α τη? και να προσφ?ρει τι? υπηρεσ?ε? τη? για το μ?γιστο χρονικ? δι?στημα που αυτ? θα ε?ναι εφικτ?. Η εταιρ?α επισκευ?ζει με ραντεβο? οποιοδ?ποτε πρ?βλημα του κλιματιστικο? του ψυκτικο? μηχαν?ματο? ? του συμπιεστ? σα? ?μεσα και με το ελ?χιστο δυνατ? κ?στο?. Διε?θυνση: Αδ?μων 15 Ν.Κηφισι? ΤΚ 14564 Τηλ.: 210 8002150 - 6947277474
ΚΟΛΩΝΟΣ - Πετρουλ?κη? Στα?ρο?: Το σωστ? service θ?λει το μ?στορα του
Μην χ?νετε χρ?νο και χρ?μα σε συνεργε?α που δεν ξ?ρετε ε?ν ε?ναι σε θ?ση να σα? βρο?νε την οικονομικ?τερη και πιο σ?γουρη λ?ση. Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?, το συνεργε?ο Πετρουλ?κη? Στα?ρο? φροντ?ζει π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη, με την καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση αλλ? και πολ? ανταγωνιστικ?? τιμ??. Οι σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α?, εξοπλ?ζονται με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? που ανταποκρ?νονται σε ?λα τα μοντ?λα και ε?ναι το δεξ? χ?ρι του προσωπικο?. Κατ?πιν των ν?ων μ?τρων που επ?βαλλε η κυβ?ρνηση λ?γω τη? πανδημ?α? που πλ?ττει και την χωρα μα?, το συνεργε?ο Πετρουλ?κη? Στα?ρο? σα? ενημερ?νει ?τι θα παραμε?νει ανοιχτ? . Για οτιδ?ποτε χρειαστε?τε , καλεστε στο τηλ?φωνο 210 5138111 κιν 6977295078. Με το ?ντυπο Δ?λωση? Μετακ?νηση? για να μπορ?σει κ?ποιο? να ?ρθει στο συνεργε?ο μα?. Διε?θυνση: Π?ππου 18 – 10442 Κολων?? Τηλ: 2105138111
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Τασοβασ?λη?:Κ?ντρο συντ?ρηση? αυτοκιν?των
Η εταιρ?α Γ & Χ Τασοβασ?λη? Ο.Ε. δημιο?ργησε ?να σ?γχρονο τεχνολογικ? χ?ρο στην περιοχ? του Κορυδαλλο?, για τον ?λεγχο την επισκευ? και την συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?. ?χοντα? ω? πρ?τη και απ?λυτη προτεραι?τητα την ασφ?λεια και την κ?λυψη κ?θε αν?γκη? στον β?λτιστο χρ?νο, η Γ & Χ Τασοβασ?λη? Ο.Ε σα? εγγυ?ται πω? θα λ?σει το οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζει το αυτοκ?νητο σα?.Το συνεργε?ο λειτουργε? ω? ανεξ?ρτητο? επισκευαστ?? για κ?θε τ?πο αυτοκιν?του. Ο εξοπλισμ?? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? με συνεχ?μενε? προσθ?κε?, εν? το ?μπειρο προσωπικ? επιμορφ?νονται τακτικ? μ?σω σεμιναρ?ων, διατηρ?ντα? ?τσι το υψηλ? επ?πεδο υπηρεσι?ν που προσφ?ρονται εδ? και δεκαετ?ε?. Η πολ?χρονη εμπειρ?α τη? εταιρ?α? στο χ?ρο του αυτοκιν?του αποτελε? τη μεγαλ?τερη εγγ?ηση για ?να ?ρτιο αποτ?λεσμα σε απ?λυτα προσιτ?? τιμ??. Ωρ?ριο λειτουργ?α? 9:00πμ. Με 17:00μμ. Διε?θυνση: Θησ?ω? 4, 18122 Κορυδαλλ?? Τηλ?φωνο: 210 4970382
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Τασοβασ?λη?: Συνεργε?ο ?μεση? εξυπηρ?τηση?.
Η εταιρ?α Γ & Χ Τασοβασ?λη? Ο.Ε. ?χει καταφ?ρει να εδραιωθε? στην αγορ? επισκευ?ζοντα? και συντηρ?ντα? με υπευθυν?τητα και σχολαστικ?τητα, τα αυτοκ?νητα των ευχαριστημ?νων πελατ?ν τη?. ?χοντα? ω? πρ?τη και απ?λυτη προτεραι?τητα την ασφ?λεια και την κ?λυψη κ?θε αν?γκη? στον β?λτιστο χρ?νο, η Γ & Χ Τασοβασ?λη? Ο.Ε σα? εγγυ?ται πω? θα λ?σει το οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζει το αυτοκ?νητο σα?. Ο εξοπλισμ?? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? με συνεχ?μενε? προσθ?κε?, εν? το ?μπειρο προσωπικ? επιμορφ?νονται τακτικ? μ?σω σεμιναρ?ων, διατηρ?ντα? ?τσι το υψηλ? επ?πεδο υπηρεσι?ν που προσφ?ρονται εδ? και δεκαετ?ε?. Διε?θ: Θησ?ω? 4, 18122 Κορυδαλλ??. Τηλ: 210 4970382
ΚΟΡΩΠΙ - Exelixi: Οι ειδικο? στι? ανακατασκευ?? μηχαν?ν
Το συνεργε?ο Exelixi μπορε? να πραγματοποι?σει οποιαδ?ποτε εργασ?α επιθυμε?τε γ?ρω απ? τη μηχαν? του αυτοκιν?του σα? με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα. Τα πολλ? χρ?νια επαγγελματικ?? ενασχ?ληση? με κ?θε ε?δου? μηχαν?? εσωτερικ?? κα?ση? και η συνεχ?? αν?πτυξη γν?σεων γ?ρω απ? αυτ??, κατ?φεραν να αναδε?ξουν το συνεργε?ο Exelixis σε ?να απ? τα ελ?χιστα στην Ελλ?δα με τ?ση εξειδ?κευση στο ρεκτιφι? μηχαν?ν. Ε?τε για λ?γου? επιδι?ρθωση? ζημι?ν, ε?τε για α?ξηση τη? απ?δοση? του κινητ?ρα, το συνεργε?ο του κου. Κ?νστα Γι?ργου θα σα? εγγυηθε? το αποτ?λεσμα. Τα μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? διαθ?τουν πιστοποιητικ? απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση, εν? το προσωπικ? παρακολουθε? συνεχ?? σεμιν?ρια για ?λε? τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? σε κ?θε ε?δο? κινητ?ρα. Η επιχε?ρηση ε?ναι ανοικτ? καθημεριν? 8 με 5. Διε?θ: Αναπα?σεω? 14 – Κορωπ?. Τηλ: 210 6020492
ΚΟΡΩΠΙ - Kanakis Service: Εξουσιοδοτημ?νο service Audi, Skoda και VW
Η επιχε?ρηση ε?ναι επ?σημο? συνεργ?τη? των Audi, Skoda και VW και μπορε? να σα? παρ?χει υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου, π?ντα διατηρ?ντα? την εργοστασιακ? εγγ?ηση. ?τι μοντ?λο και να ?χετε, ?ποια? χρονι?? και να ε?ναι, στην επιχε?ρηση Kanakis θα ?χει το service που του αξ?ζει. Αριστα υλικ?, συνεχ?? εκπα?δευση του προσωπικο? αλλ? και οικονομικ?? τιμ?? ε?ναι το τρ?πτυχο στο οπο?ο ?χει στηρ?ξει την επιτυχ?α του το συνεργε?ο Kanakis. Μεγαλ?τερη απ?δειξη απ? του? χιλι?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? και την φ?μη του δεν υπ?ρχει. Διε?θ: Αναπα?σεω? 15Α και Αντων?ου Γων?α, 19400, Κορωπ?. Τηλ: 2167002316 6944758020
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - CarbonOff Θεργι?κη?: Κ?νε το κινητ?ρα σου ξαν? καινο?ργιο
Η CarbonOff σχεδ?ασε και παρουσ?ασε στην Ελλ?δα την μ?θοδο καθαρισμο? κινητ?ρων απ? επικαθ?σει? ιζημ?των ?νθρακα, HHO Engine Carbon Cleaning System, η οπο?α επιτυγχ?νεται ε?κολα, μ?σα σε ε?κοσι ?ω? σαρ?ντα λεπτ? τη? ?ρα?, με ελ?χιστο κ?στο?, χωρ?? λ?σιμο του κινητ?ρα και χωρ?? χημικ?, με την χρ?ση ειδικ?ν μηχανημ?των υψηλ?? τεχνολογ?α?. Τα αποτελ?σματα ε?ναι ?μεσα αισθητ?, κατ? τα πρ?τα λεπτ? οδ?γηση? του οχ?ματο?. Ο κινητ?ρα? πλ?ον "ανασα?νει" καλ?τερα, ξαναβρ?σκει την χαμ?νη του ισχ?, τα καυσα?ρια μει?νονται δραματικ?, το ρελαντ? του γ?νεται πιο σταθερ?, εξαφαν?ζονται τα "ρεταρ?σματα" και μει?νεται η καταν?λωση καυσ?μου ?ω? και 15%. Η εταιρ?α λειτουργε? κατ?πιν τηλεφωνικου ραντεβο? Διε?θυνση : Λεωφ. Σοφοκλ? Βενιζ?λου 44, ΤΚ:14123 Λυκ?βρυση Τηλ: 2102855186 & 6932213288
ΜΑΡΟΥΣΙ - 4WD Engineering Giassimakos: Η εξειδ?κευση στα 4x4
Με πολλ? χρ?νια εξειδ?κευση? στα off road οχ?ματα, η ομ?δα τη? 4WD Engineering Giassimakos μπορε? να αναλ?βει οποιαδ?ποτε εργασ?α ?σο δ?σκολη ? πολ?πλοκη κι αν ε?ναι. Μπορε?τε να απευθυνθε?τε στην 4WD Engineering Giassimakos για οποιαδ?ποτε μετατροπ? ? βελτ?ωση του αυτοκιν?του σα?, ακ?μα και για ολικ? ανακατασκευ? ? προετοιμασ?α για αγ?νε?. Οποιαδ?ποτε custom εργασ?α κι αν θ?λετε να πραγματοποι?σετε, οι εξειδικευμ?νοι μηχανικο? θα τη φ?ρουν ει? π?ρα?. Με μια επ?σκεψη στο ?ρτια οργανωμ?νο συνεργε?ο τη? 4WD Engineering Giassimakos στο Μαρο?σι, θα ανακαλ?ψετε τι? πραγματικ?? δυνατ?τητε? του αυτοκιν?του σα?. Επωφεληθε?τε τη? προσφορ?? για δωρε?ν διαγνωστικ? ?λεγχο και κλε?στε τ?ρα το ραντεβο? σα? τηλεφωνικ?. Πεντ?λη? 102 Μαρο?σι Τηλ.: 2106139820
ΜΑΡΟΥΣΙ - Auto Marousi Τσικριτσ?κη?: Service απ? επαγγελματ?ε?
Το γενικ? συνεργε?ο Auto Marousi Τσικριτσ?κη? αναλαμβ?νει τη συντ?ρηση αυτοκιν?των ?λων των εταιρι?ν. Η εταιρ?α διαθ?τει σ?γχρονα μηχαν?ματα και εξειδικευμ?νο προσωπικ? που δ?νει λ?ση σε κ?θε σα? πρ?βλημα. Στι? εγκαταστ?σει? τη? επιχε?ρηση? εκτελο?νται εργασ?ε? service π?ντα με τα καλ?τερα ανταλλακτικ?, καθ?? και εργασ?ε? φανοποιε?α?, με συν?πεια και αξιοπιστ?α στο αποτ?λεσμα. Παρ?λληλα αναλαμβ?νει τη διαδικασ?α αποζημ?ωση? των ασφαλιστικ?ν εταιρι?ν. Πολυετ?? εμπειρ?α ,ανταγωνιστικ?? τιμ??, ?μεση και υπε?θυνη εξυπηρ?τηση ε?ναι οι βασικο? πυλ?νε? που συνθ?τουν το επαγγελματικ? προφ?λ του Γι?ννη Τσικρικ?κη και των συνεργατ?ν του. Διε?θυνση: Σ?να 5, Μαρο?σι, 15124 Τηλ.: 2106196359
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - Alfissimo: Το καλ?τερο service για τα ιταλικ? μοντ?λα
Ε?ν ε?στε ο περ?φανο? κ?τοχο? εν?? FIAT ? μια? ALFA, εν?? ABARTH ? μια? LANCIA, οι ?ψογε? υπηρεσ?ε? και η τεχνογνωσ?α που ?χει να προσφ?ρει η ALFISSIMO θα σα? αφ?σουν με τι? καλ?τερε? εντυπ?σει?. Με την πολυετ? του παρουσ?α στο χ?ρο των ιταλικ?ν αυτοκιν?των και τη βο?θεια των συνεργατ?ν του, ο κ?ριο? Βαβαν?? προσφ?ρει λ?σει? κομμ?νε? και ραμμ?νε? στα μ?τρα σα?. Απολα?στε ?να ?ψογο service με διαφ?νεια και εγγυημ?νο αποτ?λεσμα, σε ?να συνεργε?ο που θα σα? κερδ?σει με τον επαγγελματισμ? και την αμεσ?τητ? του. Η επιχε?ρηση λειτουργε? καθημεριν?? 8 με 5. Διε?θ: Ελευθερ?ου Βενιζ?λου 36, 15127, Μελ?σσια. Τηλ: 210.8035980 - 6945.781932
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Cargate: Φροντ?δα υψηλ?ν επιδ?σεων
Η εταιρ?α Cargate δραστηριοποιε?ται στην εμπορ?α βελτιωτικ?ν προ??ντων και αξεσου?ρ αυτοκιν?του, την συντ?ρηση και την παροχ? τεχνικ?? υποστ?ριξη?. Ε?ναι μ?λιστα αποκλειστικ?? αντιπρ?σωπο? των προ??ντων REVO Technik στην Ελλ?δα. Η μακρ?χρονη εμπειρ?α τη? στο χ?ρο του αυτοκιν?του και η συνεργασ?α τη? με του? μεγαλ?τερου? και καλ?τερου? ο?κου? κατασκευαστ?ν αξεσου?ρ και βελτιωτικ?ν προ??ντων, προσφ?ρουν την απαρα?τητη τεχνογνωσ?α για να καλ?ψει κ?θε αν?γκη σου, ε?τε πρ?κειται για ?να απλ? service, ε?τε για ολοκληρωμ?να πακ?τα βελτ?ωση?. 12ο χιλμ. Εθνικ?? Οδο? Αθην?ν- Λαμ?α? Μεταμ?ρφωση Αττικ??, 14452 210 6205582, 210 6205641 και fax. 210 6205675
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Citro?n Γεωργακ?πουλο?: Τα π?ντα για Citro?n
Η εταιρ?α Γεωργακ?πουλο? ειδικε?εται στην συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των Citro?n. Προσφ?ρει ολοκληρωμ?ν? υπηρεσ?ε? service και ανταλλακτικ?ν, εν? διαθ?τει φανοποιε?ο για επιδ?ορθωση και αποκατ?σταση ζημι?ν. Σε αυτη την δυσκολη περιοδο που διανυουμε, το συνεργειο παραμενει ανοιχτο καθημερινα απο δευτερα εω? παρασκευη, απο νωρι? το πρωι μεχρι τι? 17 00. Κοντα σα? σε οτι χρειαστειτε με υπευθυνοτητα και συνεπεια. Διε?θυνση: Κ?στα Β?ρναλη 50 Μεταμ?ρφωση 14452 Τηλ.:2102850254
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - MRD Παναγιωτ?δη?: Απ? απλ? service μ?χρι κορυφα?ο tuning.
Στην PMRD του κ?ριου Παναγιωτ?δη, θα βρε?τε ?τι χρει?ζεστε για μια ολοκληρωμ?νη λ?ση σε ?τι σα? απασχολε? για το αυτοκ?νητ? σα?. Απ? Service ?ω? τι? πιο απ?στευτε? βελτι?σει?, οι εξειδικευμ?νοι υπ?λληλοι αναλαμβ?νουν με τον επαγγελματισμ? του? να αντιμετωπ?σουν ακ?μη και το δυσκολ?τερο εγχε?ρημα. Ενδιαφ?ρεστε για αναπαλα?ωση στο αυτοκ?νητο που ?χετε κρατ?σει και δε μπορε?τε να βγ?λετε απ? το γκαρ?ζ και την καρδι? σα?; Εδ? θα βρε?τε λ?ση και γι αυτ?, ?πω? και για κ?θε πτυχ? tuning. Το συνεργε?ο λειτουργε? καθημεριν? απ? τι? 9 μ?χρι τι? 6 και τα Σ?ββατα απ? τι? 9 μ?χρι τι? 2. Διε?θ: Τατο?ου & Σωκρ?του? 50 Μεταμ?ρφωση. Τηλ: 210 2823212, 6987782716
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Pits Service Milarogiorgos: Επαγγελματισμ?? με σ?γουρα αποτελ?σματα.
Οι κορυφα?ε? επιδ?σει? και η ασφ?λεια δεν εξαρτ?νται μ?νο απ? την μ?ρκα και το μοντ?λο του αυτοκιν?του αλλ? και απ? την ποι?τητα του service. Στην Pits Service Μηλαρογι?ργο? παρ?χονται μ?νο υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου για ?να καλ?τερο αυτοκ?νητο. Ε?τε αντιμετωπ?ζετε θ?ματα μηχανολογικ??, ε?τε ηλεκτρολογικ?? υποστ?ριξη?, στο συνεργε?ο Pits Service θα βρε?τε την λ?ση. Η πολυετ?? εμπειρ?α και η ?ριστη τεχνικ? κατ?ρτιση σε συνδυασμ? με τον υπερσ?γχρονο τεχνικ? εξοπλισμ? σα? εγγυ?νται ?να πρ?γμα. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? και αυτ?? τι? ιδια?τερε? στιγμ??, με συν?πεια, οργ?νωση και μοναδικ? στ?χο την επαγγελματικ? εξυπηρ?τηση. Διε?θ: Γεωρ. Παπανδρ?ου 171 Μεταμ?ρφωση. Τηλ: 210 28 52 250 - Κιν: 697 226 1288
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ServicePark: Συντ?ρηση με υπευθυν?τητα
Η επιχε?ρηση ServicePark ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με πολυετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του και ειδ?κευση σε θ?ματα συντ?ρηση? και φανοποιε?α?. Οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει η ServicePark ε?ναι: Service και Διαγνωστικ? ?λεγχο σε κ?θε τ?πο οχ?ματο? με χρ?ση του εξελιγμ?νου διαγνωστικ? συστ?ματο? TEXA. Κ?θε ε?δου? επισκευ? και συντ?ρηση του αμαξ?ματο?. Γυ?λισμα, ξεθ?μπωμα και κρυσταλλοπο?ηση για ?λου? του? τ?που? φ?των. Διεκπερα?ωση? αποκατ?σταση? ? επισκευ?? ζημι?ν σε συνενν?ηση με τι? ασφαλιστικε? εταιρ?ε? προσφ?ροντα? ?χημα αντικατ?σταση? δωρε?ν. Διε?θυνση: Μπιζαν?ου 2 Μεταμ?ρφωση Αττικ? 144 51 Τηλ.: 210 285 22 41
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ροσ?λυμο? Εμμανου?λ: Εγγυημ?να ανταλλακτικ? για FCA Group.
Το κατ?στημα παραμ?νει ανοικτ? για την ?μεση εξυπηρ?τηση σα? και διαθ?τει μ?α τερ?στια γκ?μα ανταλλακτικ?ν γ?ρω απ? τι? ιταλικ?? μ?ρκε?. Μ?νο ποιοτικ? και καλ? ανταλλακτικ? που δεν θα σα? αφ?σουν ξεκρ?μαστου? αλλ? θα ανεβ?σουν επ?πεδο το αυτοκ?νητο σα?, θα βρε?τε σε ?να απ? τα πιο πλ?ρη καταστ?ματα τη? αγορ??. Σε κεντρικ? σημε?ο, στελεχωμ?νο με ?μπειρο προσωπικ? και ιδιωτικ? παρκινγκ ε?ναι διαθ?σιμο αν? π?σα στιγμ? να σα? εξυπηρετ?σει. Επισκεφθε?τε ? τηλεφων?στε στο μαγαζ? και σε λ?γα λεπτ? θα ?χετε να διαλ?ξετε αν?μεσα σε πολλ?? επιλογ??. Η γκ?μα καλ?πτει ?λα τα μοντ?λα, εν? ανανε?νεται συνεχ?? με ν?ε? προσθ?κε?. Διε?θ: Σωκρ?του? 4, Μεταμ?ρφωση. Τηλ: 210-2846016
ΜΟΣΧΑΤΟ - NS Racing: Ο βασιλι?? των εξατμ?σεων
Η εταιρ?α NS Racing του Στ?λιου Παναγιωτ?ρα αποτελε? συν?νυμο τη? λ?ξη? εξ?τμιση. Με τερ?στια εμπειρ?α και παρουσ?α στον χ?ρο, αποτελε? την πρ?τη και μοναδικ? επιλογ? ?σων χρει?ζονται το καλ?τερο αποτ?λεσμα σε εξατμ?σει? – καταλ?τε?. Με εμπειρ?α απ? τα πιο απλ? αυτοκ?νητα μ?χρι και αγωνιστικ?, το προσωπικ? τη? εταιρ?α? δεσμε?εται για το καλ?τερο αποτ?λεσμα, στην πιο λογικ? τιμ? και π?ντα με εγγ?ηση λειτουργ?α?. Μην αναρωτι?στε ε?ν ε?ναι οι καλ?τεροι, γιατ? δεν υπ?ρχει αμφιβολ?α. Η NS Racing ε?ναι σε θ?ση να παρ?χει αποτελ?σματα υψηλο? επιπ?δου ανεξαρτ?τω? μ?ρκα? αυτοκιν?του, μοντ?λου και χρονολογ?α?. Η εταιρ?α ε?ναι κλειστ? και εξυπηρετε? μ?νο κατ?πιν τηλεφωνικ?? επικοινων?α?. Διε?θυνση: Καποδιστρ?ου Αττικ?, Μοσχ?το Τηλ: 2109412900 , 2109415302 – 6944358381
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ - Group A: Οι πιο εντυπωσιακ?? βελτι?σει? αυτοκιν?του
Η τερ?στια εμπειρ?α αλλ? και τα 21 ?τη συνεχο?? παρουσ?α? στον χ?ρο ?χουν εκτοξε?σει την φ?μη τη? Group A σε ?λα τα στ?κια των απανταχο? petrolheads. Μ?α επιχε?ρηση που μπορε? να βελτι?σει με εγγ?ηση ?τι πραγματικ? ?σηκ?νει? βελτ?ωση! Το προσωπικ? δεν σταματ? να εκπαιδε?εται σε ν?ε? τεχνολογ?ε? και σε ν?α προ??ντα γ?ρω απ? τα αυτοκ?νητα, εν? τα μηχαν?ματα και ανταλλακτικ? που χρησιμοποιο?νται ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? και φ?ρουν εγγυ?σει?. Η επιχε?ρηση διαθ?τει μ?α τερ?στια γκ?μα απ? προ??ντα προ? π?ληση, την οπο?α μπορε?τε να δε?τε στο site, εν? η αποστολ? γ?νεται ε?κολα και γρ?γορα σε ?λη την Ελλ?δα αλλ? και την Κ?προ. Η επιχε?ρηση δ?χεται πελ?τε? κατ?πιν ραντεβο?. Διε?θ: Εθνικ?? Αντιστ?σεω? 43 Ν?α Ερυθρα?α. Τηλ: 2106251752, 6944445432
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ - Δημητρ?ου ΑΕ: Ποιοτικ? μεταχειρισμ?να με 3 χρ?νια δωρε?ν service
Στην ?κθεση αυτοκιν?των Δημητρ?ου ΑΕ σ?γουρα θα βρε?τε το επ?μενο αυτοκ?νητο σα?. Με τερ?στια γκ?μα αλλ? και με πολλ?? διευκολ?νσει?, δεν ?χετε τ?ποτα να σκεφτε?τε. Απολα?στε με κ?θε αγορ? 3 χρ?νια δωρε?ν service, δωρε?ν ανταλλακτικ? αλλ? και εργασ?ε? φανοποιε?α?. Διε?θ: Χαρ. Τρικο?πη 186 Ν?α Ερυθρα?α. Τηλ: 2108077143 - 2102832272- 6977305909
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Ford Ζυγογι?ννη?: .. και ξ?νοιασε?
Η επιχε?ρηση Ζυγογι?ννη? απ? το 1983 με το 1ο κατ?στημα στο Αιγ?λεω στην οδ? Στεφ. Σαρ?φη 107 και απ? το 2016 με το 2ο κατ?στημα στην οδ? Λεωφ. Σπ?ρου Λο?η 18 στη Ν. Ιων?α ε?ναι δ?πλα σα? σε ?τι αφορ? την συντ?ρηση και επισκευ? του Ford αυτοκιν?του σα?. Η Ζυγογι?ννη? Service, εδ? και 37 ?τη αποτελε? την πρ?τη επιλογ? ?σων θ?λουν αξι?πιστο σ?ρβι? Ford χωρ?? ψιλ? γρ?μματα. Η εταιρ?α, ?χοντα? πλ?ρη γκ?μα γν?σιων Ford αλλ? και aftermarket ανταλλακτικ?ν, μπορε? να σα? παρ?χει υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου και την πιο συμφ?ρουσα λ?ση για εσ?? και το αυτοκ?νητο σα?. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοιχτ? τηρ?ντα? ?λα τα με?τρα προστασ?α? που προβλ?πονται τ?σο για το προσωπικ? , ?σο και για του? πελ?τε? . Παρ?λληλα γ?νεται απολ?μανση κατ? την παρ?δοση του αυτοκιν?του για απ?λυτη ασφ?λεια. Διε?θυνση: Λεωφ. Ολυμπιον?κου Σπ?ρου Λο?η 18, Ν?α Ιων?α 142 35 Τηλ?φωνο: 21 0272 5252
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Ευαγγελι?δη? Νικ?λαο?: Δεν υπ?ρχει ψυγε?ο που να μην φτι?χνεται εδ?
Στην Ν?α Ιων?α, εδ? και 45 χρ?νια πρωταγωνιστε? το μαγαζ? του Ευαγγελι?δη Νικ?λαου, ?ντα? ?να απ? τα πιο παλι? και ?μπιστα εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α ψυγε?ων αυτοκιν?των και φορτηγ?ν. Π?ρα απ? τι? επισκευ?? ψυγε?ων αυτοκιν?των, η επιχε?ρηση αναλαμβ?νει: Αλλαγ? / Καθαρισμ? / ανακατασκευ? ψυγε?ων αυτοκιν?του, Συγκολλ?σει? – επισκευ?? aircondition αυτοκιν?των και φορτηγ?ν, Κατασκευ?? Αλουμιν?νιων ψυγε?ων αγωνιστικ?ν αυτοκιν?των, Αυτ?ματο Καθαρισμ? κυκλ?ματο? ψ?ξη?/μηχαν?? απ? σκουρι? και λ?δια, Εσωτερικ? καθαρισμ? μηχαν??-κινητ?ρα, Επισκευ? / σ?ρβι? καλοριφ?ρ αυτοκιν?του. Στα προ??ντα θα βρε?τε απ? ολοκληρωμ?να συστ?ματα ψ?ξη?, τ?πε? και κολ?ρα, μ?χρι και θερμοστ?τε?, βαλβ?δε? και βεντιλαντ?ρ. Η επιχε?ρηση λειτουργε? κατ?πιν τηλεφωνικο? ραντεβο?, καθημεριν? 9πμ Με 2μμ Διε?θυνση: Αλικαρνασσο? 16, Ν?α Ιων?α Τηλ: 210-2775156
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - RT Dynamics: Απογε?ωσε το αυτοκ?νητο σου
Η επιχε?ρηση RT Dynamics ειδικε?εται στον χ?ρο τη? αναβ?θμιση? του αυτοκιν?του, π?ντα με τον κατ?λληλο τρ?πο και με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα. Με το ν?ο πρ?γραμμα εγκεφ?λου RT Plus, προτε?νει τι? καταλληλ?τερε? αλλαγ?? στην χαρτογρ?φηση και ?χι μ?νο, για να αποκτ?σετε το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. Μπορε?τε να προβε?τε σε οποιαδ?ποτε αλλαγ? εσε?? επιθυμε?τε στο αυτοκ?νητο σα?. Απ? τελικ? συστ?ματα εξαγωγ?? μ?χρι και προσωπικ? φτιαγμ?να ?κομμ?τια? θα απογει?σουν και θα κ?νουν το αυτοκ?νητο σα? ξεχωριστ?. Η εταιρ?α αυτ? την περ?οδο λειτουργε? Καθημεριν? 9πμ Με 6μμ. Δ?χεται κατ?πιν τηλεφωνικο? ραντεβο? και προσφ?ρει δωρε?ν διαγνωστικ? ?λεγχο. Διε?θυνση: Αλικαρνασσο? 3 Ν?α Σμ?ρνη Τηλ: 210 9338965 - 210 9428178
Ν?Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Engine Service - SA Georgoulis: Οι ειδικο? στι? αναρτ?σει?.
Η εταιρ?α Engine Service – S.A. Georgoulis εξειδικε?εται αποκλειστικ? και μ?νο στην επισκευ? και ανακατασκευ? αναρτ?σεων και αεραναρτ?σεων επιβατικ?ν αυτοκιν?των. Απ? το 1994 η εταιρ?α ασχολε?ται με αυτ? το αντικε?μενο και πλ?ον στελεχ?νεται απ? ειδικ? εκπαιδευμ?νο και ?μπειρο προσωπικ? που εγγυ?ται το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. Κ?ριο? στ?χο? ε?ναι η κ?λυψη των προσωπικ?ν οδηγικ?ν αναγκ?ν του εκ?στοτε οδηγο?. Η Engine Service – S.A. Georgoulis αναλαμβ?νει τ?σο την επισκευ? ?λων των εργοστασιακ?ν, after market και ?λων των ειδ?ν coil over αναρτ?σεων, ?σο και την ανακατασκευ? σε αερ?φουσκε? και αεραναρτ?σει?. Ανοικτ? καθημεριν? 8 με 5. Διε?θ: Λεωφ. Ηρακλε?ου 100, Αθ?να. Τηλ.: 210 5693205
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Chiptronic: Οι ειδικο? στον προγραμματισμ? εγκεφ?λων
Η Chiptronic Tuning αναλαμβ?νει την ηλεκτρονικ? βελτ?ωση αυτοκιν?των με turbo και ατμοσφαιρικο?? κινητ?ρε?. Το λογισμικ? ε?ναι τελειοποιημ?νο και δοκιμασμ?νο στο δυναμ?μετρο αλλ? και στο δρ?μο και π?ντα σε συνεργασ?α με την AllCarTuning. Οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει η Chiptronic Tuning ε?ναι: ECUTuning remap: Αλλαγ? λογισμικο? στην ηλεκτρονικ? μον?δα ελ?γχου (ECU) εν?? οχ?ματο?. Η Chiptronic Tuning πραγματοποιε? ?λε? τι? μετρ?σει? στο δυναμ?μετρο τη? TAT Dyno Systems. Δ?νοντα? μεγ?λη ?μφαση στην ν?α τεχνολογ?α και τι? αν?γκε? των αυτοκιν?των η Chiptronic Tuning μπορε? να καλ?ψει ?λε? τι? υπηρεσ?ε? δι?γνωση? βλαβ?ν. Με εγγ?ηση επιστροφ?? χρημ?των για 7 ημ?ρε? ! Ωρ?ριο ανοικτ? 9:00πμ. Με 12:00μμ. Μενεκρ?του? 26 & Υβρ?ου 12 Ν.Κ?σμο? – Αθ?να TK : 11636 Τηλ.: 210-923792 210-9237008
ΝΙΚΑΙΑ - Diavia Autoklima Service: Ο γιατρ?? των συστημ?των κλιματισμο?
Η επιχε?ρηση DIAVIA AUTOKLIMA SERVICE με ?δρα τη Ν?καια, λειτουργε? απ? το 2000 και δραστηριοποιε?ται γ?ρω απ? την επισκευ? συστημ?των κλιματισμο? και εμπορ?α ανταλλακτικ?ν. Οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει ε?ναι Επισκευ? και Καθαρισμ? Κλιματιστικ?ν αυτοκιν?του, αντιβακτηριδιακ? καθαρισμ?? του A/C, service στο Κομπρεσ?ρ, καθαρισμ? σε ψυγε?α και φ?λτρα aircondition. Διε?θυνση: Γρηγορ?ου Λαμπρ?κη 60 Νικαια τ.κ 18454 Τηλ: 2105445035
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - QGAS ΕΠΕ: Υγραεριοκ?νηση απ? 550 ευρ?.
H QGAS ΕΠΕ αποτελε? εγκεκριμ?νο συνεργε?ο εγκαταστ?σεων συστημ?των Υγραερ?ου (LPG) και φυσικο? αερ?ου CNG, εν? αποτελε? τον αποκλειστικ? διανομ?α τη? Ολλανδικ?? εταιρ?α? Prins. Κερδ?στε ?ω? και 50% οικονομ?α και ξαναβ?λτε ταξ?δια και εκδρομ?? στο πρ?γραμμα, εν? με αρχικ? τιμ? μετατροπ?? τα 550 ευρ?, η απ?σβεση των χρημ?των σα? θα ?ρθει σε λιγ?τερο απ? ?ναν χρ?νο. Ε?ν προτιμ?σετε κ?τι πιο οικονομικ?, η εταρ?α διαθ?τει και συστ?ματα AEB kit, το οπο?ο αποτελε? την αμ?σω? επ?μενη καλ?τερη και πιο οικονομικ? εναλλακτικ?. Η επιχε?ρηση λειτουργε? καθημεριν? απ? τι? 9 μ?χρι τι? 5μιση και κατ?πιν ραντεβο?. Διε?θ: Ορφ?ω? 45 & Λ. Αμφιθ?α?, Παλαι? Φ?ληρο. Τηλ: 30 210 9420594
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Alex Specialist: Οι σπεσιαλ?στε? σε service και βελτ?ωση
H επιχε?ρηση ALEX SPECIALIST διαθ?τει εξειδ?κευση στι? επισκευ?? και τι? αναβαθμ?σει? αυτοκιν?των. Το συνεργε?ο – φανοποιε?ο – ηλεκτρολογε?ο αναλαμβ?νει τι? ακ?λουθε? υπηρεσ?ε? με επαγγελματισμ? και συν?πεια: Γενικ? σ?ρβι? αυτοκ?νητων Ειδικ?? επισκευ?? σε αυτοκ?νητα με αυτ?ματο σασμ?ν, Επισκευ? κινητ?ρα αυτοκιν?του, Βελτι?σει? - μετατροπ?? αυτοκιν?των, Ηλεκτρονικ? δι?γνωση, Φανοποιε?α - Βαφ??, Εξειδικευμ?νο συνεργε?ο γαλλικ?ν αυτοκιν?των (CITROEN, PEUGEOT, RENAULT), Εξειδικευμ?νο συνεργε?ο Group VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE). H εταιρ?α ALEX SPECIALIST παραμ?νει ανοιχτ? και μπορε? να σα? ενημερ?σει τηλεφωνικ? για τον τρ?πο μετ?βαση? στι? εγκαταστ?σει? τη?. Θηβ?ν 20 18543 Πειραι?? Τηλ.: +302104207315
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Περατιν??: Εγγυημ?νο service για την BMW σα?
Για την καλ?τερη συντ?ρηση τη? BMW σα?, η Περατιν?? Service ε?ναι η μ?νη που μπορε? να σα? εγγυηθε? το απ?λυτο αποτ?λεσμα. Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? δεσμε?εται για την ικανοπο?ηση ?λων των αναγκ?ν που μπορε? να προκ?ψουν στο αυτοκ?νητο σα? και αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που την προτιμο?ν εκατοντ?δε? πελ?τε?. Η τεχνογνωσ?α, ο εξοπλισμ? και π?νω απ? ?λα η δι?θεση για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση του πελ?τη, ε?ναι τα στοιχε?α που χρει?ζεται ?να συνεργε?ο για να ε?ναι αξι?πιστο! Η εταιρε?α Περατιν?? Service δεσμε?εται στο να προσφ?ρει στου? πελ?τε? τη? υψηλ?? ποι?τητα? προ??ντα και υπηρεσ?ε?. Το συνεργε?ο λειτουργε? με τηλεφωνικ? ραντεβο? για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση σα?. Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? του? στο τηλεφωνικ? κ?ντρο 210-4209003 προκειμ?νου να σα? ενημερ?σουν για τι? εργασ?ε? που ενδιαφ?ρεσθε και να κλε?σετε ραντεβο? για συγκεκριμ?νη ημερομην?α και ?ρα. Διε?θ: Πειραι??, Φαλ?ρου 82, 185 43. Τηλ: 210 4209003
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Bluemec Hellas: Υγραεριοκ?νηση με ιταλικ? αξιοπιστ?α
Η BLUEMEC HELLAS σα? κ?νει μια μοναδικ? προσφορ? για τοποθ?τηση συστ?ματο? υγραερ?ου με τελικ? τιμ? στα 650 ευρ?! Η εταιρ?α BLUEMEC HELLAS δημιουργ?θηκε σε συνεργασ?α με την μητρικ? εταιρ?α BLUEMEC Ιταλ?α? με σκοπ? την διαχε?ριση του δικτ?ου πωλ?σεων χονδρικ?? τη? BLUEMEC για την Ελληνικ? αγορ?. Κερδ?στε απ? σ?μερα κι?λα?, απ? το πρ?το χιλι?μετρο, με την χρ?ση των πιο αξι?πιστων κιτ υγραερ?ο τη? BLUEMEC. Αν?τερη ποι?τητα εξαρτημ?των με δ?ο χρ?νια εργοστασιακ? εγγ?ηση/105.000km, Πρ?γραμμα πλ?ρε? στα ελληνικ?, Πλ?ρε? πρ?γραμμα εκπα?δευση? και τεχνικ?? υποστ?ριξη? συνεργαζομ?νων συνεργει?ν, Μεγ?λη γκ?μα κ?λυψη? σε ανταλλακτικ?, Εκπαιδευτικ? σεμιν?ρια στου? υποψ?φιου? συνεργ?τε? για την ?ρτια εκπαιδευσ? του? στα μυστικ? τη? υγραεριοκ?νηση? με την υποστ?ριξη του ιταλικο? ο?κου BLUEMEC, Πανελλαδικ? δ?κτυο Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Αθην?ν 332 (Πρ?ην Λ.Καβ?λα?) Περιστ?ρι Τ.Κ. 121 36 Τηλ:+30 210 56 96 990- 6974602443
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - GPexhaust: Οι μ?στορε? τη? εξ?τμιση?
Θ?λει? να διορθ?σει? κ?ποια ζημι? ? να αναβαθμ?σει? το σ?στημα εξαγωγ??; ?τι και να χρει?ζεσαι θα το βρει? στην GPexhaust. Η απ?ντηση βρ?σκεται στη Θηβ?ν και στο πιο γνωστ? μαγαζ? του Περιστερ?ου γ?ρω απ? τι? εξατμ?σει?. Το κατ?στημα διαθ?τει τα π?ντα γ?ρω απ?: Απολ?ξει?, Καταλ?τε?, Σιλανσι?, Χταπ?δια, DownPipe. Με βελτι?σει? σε π?νω απ? 1.000 οχ?ματα κ?θε χρ?νο και περισσ?τερε? απ? 700 καθημεριν?? επισκ?ψει? στην επ?σημη ιστοσελ?δα του συνεργε?ου, μπορε?τε να βγ?λετε συμπερ?σματα και μ?νοι σα?. Π?ντα με τιμ?? και καθημεριν?? προσφορ?? που μπορο?ν να σα? γλυτ?σουν πολλ? λεφτ?. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοικτ? Δευτ?ρα εω? Παρασκευ? 8:00πμ. Με 16:00μμ. Διε?θυνση: Θηβ?ν 258, Περιστ?ρι Τηλ: +302105764642
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - MR Volvo Τσιβουγλ?: Η απ?λυτη εξειδ?κευση στα Volvo
Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο MR VOLVO ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ εδρε?ει στο Περιστ?ρι και με την τερ?στια πε?ρα του γ?ρω απ? τα μοντ?λα Volvo, δεσμε?εται πω? θα δ?σει λ?ση στο πρ?βλημα σα?. Το ?μπειρο προσωπικ? μαζ? με τα τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα που εξοπλ?ζουν τι? εγκαταστ?σει? ε?ναι αν? π?σα στιγμ? διαθ?σιμα για να σα? βοηθ?σουν. ?ποιο μοντ?λο και να ?χετε, ?σο σπ?νιο και αν ε?ναι το πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζετε, απ? το συνεργε?ο MR VOLVO ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ δεν πρ?κειται να φ?γετε χωρ?? το αυτοκ?νητο σα? να λειτουργε? σε ?ριστη κατ?σταση. Π?ντα στι? πιο ανταγωνιστικ?? τιμ?? τη? αγορ??, εν? υπ?ρχει και η δυνατ?τητα πληρωμ?? με πιστωτικ? κ?ρτα. Η επιχε?ρηση εξυπηρετε? κατ?πιν ραντεβο?. Διε?θ: Δαμβ?ργη 13 Περιστ?ρι. Τηλ: 210 5767767 - 6944747758 – 6975664015
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Papadopoulos BRS: Service και tuning με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα
Το συνεργε?ο Papadopoulos Brs απ? το 1985 ασχολε?ται στον τομ?α των αυτοκιν?των ,των ανταλλακτικ?ν, των μετατροπ?ν,των βελτι?σεων και του σ?ρβι?. Χ?ρη στην εμπειρ?α ετ?ν και τη? τεχνογνωσ?α? που ακολουθε? , το συνεργε?ο προσφ?ρει τι? υπηρεσ?ε? με ακρ?βεια και επαγγελματισμ?, επιδι?κοντα? τη δικ? σα? ικανοπο?ηση. Αναλαμβ?νει επιτυχ?? τι? τεχνικ?? υπηρεσ?ε? για την τοποθ?τηση ανταλλακτικ?ν και τι? μετατροπ?? αυτοκιν?των ( Turbo – Compressor – GTI –HF- Integralle) παρ?χοντα? και την απαιτο?μενη εγγ?ηση προ? του? πελ?τε?. Επ?ση? πραγματοποιο?νται και ?λε? οι επιθυμητ?? βελτι?σει? που θ?λετε ? χρει?ζεστε. Μπορε? να αφορ?: αλλαγ? περιφερειακ?ν σημε?ων, κεφαλ?, κορμ?, turbo, φρ?να και μετ?δοση.Τ?λο? το συνεργε?ο προσφ?ρει και τι? υπηρεσ?ε? για την προετοιμασ?α αγωνιστικ?ν αυτοκιν?των και κατ? τη δι?ρκεια των αγ?νων, καθ?? η εμπειρ?α που ?χει αποκτηθε? εγγυ?ται ?να επιτυχημ?νο και σ?γουρο αποτ?λεσμα. Λειτουργε? καθημεριν? 9 με 5. Διε?θ: Ικαρ?α? 8 Περιστ?ρι. Τηλ: 210-5690730 – 6973018485.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Pappas Motorsport: 50 χρ?νια εμπειρ?α? στα FORD
Το σ?γχρονο, εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των PAPPAS MOTORSPORT αποτελε? την ιδανικ? επιλογ? για του? κατ?χου? Ford και Smart. Με μισ? αι?να εμπειρ?α? στο χ?ρο του service, ε?ναι ικαν? να αντεπεξ?λθει σε κ?θε πρ?βλημα του αυτοκιν?του σα? ?μεσα και οικονομικ?. Αντ?στοιχα μπορε? να αναλ?βει το σ?ρβι? οποιασδ?ποτε ?λλη? μ?ρκα? αυτοκιν?του. Η PAPPAS MOTORSPORT αποτελε? ?να εξελιγμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των το οπο?ο βρ?σκεται στη Τροπα?ων 24Α & Αρκαδ?α?, σε ?ναν σ?γχρονο χ?ρο. Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? που διαθ?τει, δεσμε?εται για την ικανοπο?ηση ?λων των αναγκ?ν του αυτοκ?νητο σα?. Στο υπερσ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των που διαθ?τει, εξυπηρετε? με σεβασμ? και υπευθυν?τητα του? κατ?χου? αυτοκιν?των Ford και Smart. Οι εγκαταστ?σει? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? και περιλαμβ?νουν: Service, Βελτι?σει?, Μετατροπ??, Service κλιματισκ?ν Ανοικτ? καθημεριν? 8:00πμ. Με 16:00μμ. Διε?θυνση: Τροπα?ων 24Α & Αρκαδ?α?, Περιστ?ρι Τ.Κ. 121 32 Τηλ: 210 5734705
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Σιαφαρ?κα? Motor Service: Τοποθ?τηση υγραερ?ου με εγγ?ηση
Η εταιρ?α Σιαφαρ?κα? Motor Service εγγυ?ται ?ριστο αποτ?λεσμα και μ?γιστο κ?ρδο? απ? την μετατροπ? του αυτοκιν?του σα?. Με 20ετ? εμπειρ?α ε?ναι σε θ?ση να παρ?χει και εγγυ?σει?, εν? στο μενο? τη? περιλαμβ?νονται πραγματικ? ?λα τα μοντ?λα. Μην αφ?νετε την τιμ? τη? βενζ?νη? να πα?ζει τ?σο μεγ?λο ρ?λο στα π?για ?ξοδα σα?. Χρησιμοποιε?στε υγρα?ριο, γεμ?στε παντο? και ξοδ?ψτε το κ?ρδο? σε κ?τι πιο χρ?σιμο για εσ??.Το εξειδικευμ?νο προσωπικ? γνωρ?ζει? τι? ?ιδιαιτερ?τητε?? κ?θε μοντ?λου και μπορε? να εγγυηθε? για κ?θε ?να απ? αυτ?. Μην πετ?τε ?λλο τα λεφτ? σα?, κ?ντε μ?α σωστ? επ?νδυση σ?μερα για να επωφελε?στε μ?α ζω?! Ωρ?ριο ανοικτ? καθημεριν? 9:00πμ. Με 17:00μμ. Διε?θυνση: Αμαρ?ου 58 Περιστ?ρι Τηλ: 2105757433 – 6978893980
ΣΠΑΤΑ - Super Auto: Εξουσιοδοτημ?νο συνεργε?ο Fiat Group Hellas
Σε ?να απ? τα πιο οργανωμ?να και εξειδικευμ?να συνεργε?α στην Αττικ?, η εταιρε?α Αφο? Λ?δ?κη Ο.Ε.- Super Auto, εξουσιοδοτημ?νο? συνεργ?τη? του Fiat Group Hellas, σα? παρ?χει τι? καλ?τερε? υπηρεσ?ε? με τη σιγουρι? των ?ρτια καταρτισμ?νων τεχνικ?ν τη?! Με τον μηχανολογικ? και διαγνωστικ? εξοπλισμ? στην αιχμ? τη? τεχνολογ?α?, καθ?? και πλ?ρω? οργανωμ?νο φανοποιε?ο, στην Αφοι Λεδ?κη Ο.Ε.- Super Auto, η εξυπηρ?τηση για το αυτοκ?νητ? σα? ανεβα?νει επ?πεδο.Μ?λιστα διαθ?τει και το ξεχωριστ? τμ?μα ?Αutorabilia?, το οπο?ο ασχολειται αποκλειστικ? και μ?νο με τα κλασσικ? αυτοκιν?τα. Σε συνεργασ?α με εξειδικευμ?νε? στο αντικε?μενο εταιρ?ε? στην Αγγλ?α, Γερμαν?α, Ελβετ?α και Ιταλ?α προσφ?ρουν τι? καλ?τερε? λ?σει? π?νω σε ?να μεγ?λο αριθμ? κλασσικ?ν αυτοκιν?των! Ωρ?ριο λειτουργ?α? 8 με 4μιση. Διε?θ: Αρχιμ?δου? 3 & Κατσο?λη Σπ?τα. Τηλ: 2106025055 - 2106634628
ΧΑΙΔΑΡΙ - LPG Hellas: Τοποθ?τηση 100% ιταλικ?ν κιτ υγραερ?ου.
Κ?ντε την πιο ?ξυπνη κ?νηση και επενδ?στε σε μ?α σωστ? εγκατ?σταση υγραερ?ου. Η εταιρ?α LPG Hellas, αποτελε? ?να σ?γχρονο, ν?μιμο και πιστοποιημ?νο συνεργε?ο τοποθ?τηση? κιτ αερ?ων καυσ?μων (υγραερ?ου και φυσικο? αερ?ου), εξοπλισμ?νο με τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα, ?ριστα εκπαιδευμ?νο και ?μπειρο προσωπικ?. Συνεργ?ζεται μ?νο με τι? κορυφα?ε? εταιρε?ε? κατασκευ?? συστημ?των παγκοσμ?ω?, ?πω? ε?ναι οι Brc & Lovato και σε συνδυασμ? με τι? χιλι?δε? μετατροπ?? που ?χει πραγματοποι?σει, εγγυ?ται την ?ψογη λειτουργ?α του αυτοκιν?του σα? απ? ?λε? τι? απ?ψει?. Η επιχε?ρηση λειτουργε? καθημεριν?? 9 με 4 και Σ?ββατα 9 με 2. Διε?θ: Λεωφ. Αθην?ν 348, Χα?δ?ρι. Τηλ: (+30) 211 2148226, (+30) 210 5823114 6945457194.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Auto Μηχανικ?: Εγγυημ?να και αξι?πιστα
Οι σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? Auto Μηχανικ?-Ισα?δη?, εξοπλ?ζονται με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? που ανταποκρ?νονται σε ?λα τα μοντ?λα και ε?ναι το δεξ? χ?ρι του προσωπικο?. Προσωπικ? το οπο?ο βρ?σκεται σε συνεχ? επαφ? με τα αυτοκ?νητα, δεν καθησυχ?ζεται και εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του για να ε?ναι π?ντα σε συν?ρτηση με ν?α μοντ?λα και φυσικ? ν?α προβλ?ματα. Στην Auto Μηχανικ?-Ισα?δη? θα βρε?τε τι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??. Ο κ?ριο? λ?γο? ?μω? που η εταιρε?α ξεχωρ?ζει και κατ?χει την πρ?τη θ?ση στι? προτιμ?σει? των πελατ?ν τη? ε?ναι η ποι?τητα τη? εργασ?α? τη? και η ανθεκτικ?τητα των προ??ντων τη?. Η εταιρ?α Auto Μηχανικ?-Ισα?δη? παραμ?νει ανοικτ? τι? καθημεριν?? απ? 8:15πμ. ?ω? 17:00μμ. Διε?θυνση: Αναστασοπο?λου 26- Χαλ?νδρι ΤΚ 15231 Τηλ?φωνο: 210 6756212
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ζερβ?? & ΣΙΑ Ο.Ε.: Λ?σει? για ?λα τα προβλ?ματα του αυτοκιν?του
Απ? το 1988 η Ζερβ?? & ΣΙΑ Ο.Ε. ε?ναι εξειδικευμ?νο? επισκευαστ?? Renault – Dacia και το προσωπικ? μπορε? να δ?σει λ?σει? σε κ?θε πρ?βλημα ανεξ?ρτητα απ? τα αν αυτ? ε?ναι απλ? ? σ?νθετο. Για κ?θε εργασ?α που πραγματοποιε?ται εσε?? διαλ?γετε αν θα χρησιμοποιηθο?ν γν?σια ? aftermarket ανταλλακτικ? αν?λογα με τι? απαιτ?σει και τον προ?πολογισμ? σα?. Ανεξ?ρτητα απ? το τι θα επιλ?ξετε, απολαμβ?νετε εγγυημ?νη υψηλ? ποι?τητα και αποτελεσματικ?τητα. Επ?ση?, αν σκοπε?ετε να ταξιδ?ψετε ? απλ? θ?λετε να ?χετε ολοκληρωμ?νη και ?γκυρη εικ?να τη? κατ?σταση? του αυτοκιν?του σα?, μπορε?τε να κ?νετε προληπτικ? ?λεγχο στα σημαντικ?τερα σημε?α. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? καθημεριν?? 8 με 4 και δ?χεται κατ?πιν ραντεβο?. Διε?θ: Ζαλοκ?στα 5Α, 15233 Χαλ?νδρι. Τηλ: 210 6893 233

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Total Pack: Η ενδεδειγμ?νη λ?ση στην αγορ? ανταλλακτικ?ν
"Η TOTAL PACK εμπορε?εται ανταλλακτικ? αυτοκιν?των και ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? κτ?ζοντα? σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, αφο? δ?νει μεγ?λη σημασ?α στην ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν στοχε?οντα? στο καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. ΓΝΗΣΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ – ΙΜΙΤΑΣΙΟΝ, ε?δη φανοποι?α?, ηλεκτρικ? και μηχανικ? μ?ρη. Στ?χο? τη? εταιρε?α? ε?ναι η ολοκληρωμ?νη εξυπηρ?τηση, η ταχ?τητα και η αποστολ? των παραγγελι?ν μ?σα απ? ?να πολ? καλ? οργανωμ?νο σ?στημα διανομ?? σε ?λη την χ?ρα. Η TOTAL PACK επ?ση? εξειδικε?εται σε ανταλλακτικ? FORD. Ε?ναι το κατ?λληλο μ?ρο? για να βρε?τε οποιοδ?ποτε FORD ανταλλακτικ? χρειαστε?τε. Ωρ?ριο ανοικτ? 8:30πμ. Με 17:00μμ. Διε?θυνση: Στρατ?ρχου Παπ?γου 5, 10445, `Αγιο? Δημ?τριο? Tηλ: 2109761550
ΑΘΗΝΑ - Auto Δρακ?κη?: Τερ?στια γκ?μα ανταλλακτικ?ν για κ?θε μ?ρκα αυτοκιν?του.
Η επιχε?ρηση εμπορ?α? αυτοκιν?των και ανταλλακτικ?ν ΑutoΔρακ?κη? εδ? και 20 χρ?νια διαθ?τει μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? γκ?με? ανταλλακτικ?ν για ?λε? τι? μ?ρκε?. Π?νω απ? 1.000 κωδικο? διαθ?σιμοι αν? π?σα στιγμ? απ? του? μεγαλ?τερου? παγκ?σμιου? κατασκευαστ??, τ?σο καινο?ργιοι ?σο και μεταχειρισμ?νοι σε ?ριστη κατ?σταση. Διαθ?τοντα? μ?α τ?σο μεγ?λη γκ?μα, ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψει κ?θε σα? αν?γκη για οποιοδ?ποτε μοντ?λο, οποιασδ?ποτε μ?ρκα?. Ακ?μη, το κατ?στημα διαθ?τει αρκετ? ελεγμ?να και προσεγμ?να μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα προ? π?ληση, ?κθεση με ?λα τα τελευτα?α μοντ?λα τη? αγορ?? και ?να απ? τα καλ?τερα συνεργε?α για τα μοντ?λα των Skoda-SEAT-Audi-VW. Η επιχε?ρηση δ?χεται τηλεφωνικ?? παραγγελ?ε? και κ?νει παρ?δοση στο χ?ρο σα?. Παπο?λια 6 & Κουρτ?δου 22 Αθ?να 10445 Τηλ.: 210 8318309 - 6932491232
ΑΘΗΝΑ - Billy Safe: Επισκευ?στε το κλειδ? σα? ? αλλ?ξτε το σε λ?γα λεπτ?
Με εμπειρ?α και τεχνογνωσ?α χρ?νων αλλ? και με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, η επιχε?ρηση απ? το 1976 πρωταγωνιστε? στον χ?ρο των κλειδι?ν και ?χι μ?νο. ?λα τα κλειδι? ε?ναι διαφορετικ?, μα ?λα μπορο?ν να επισκευαστο?ν και να αλλ?ξουν. ?τι μ?ρκα αυτοκιν?του και να οδηγε?τε, ?ποιο μοντ?λο και αν ε?ναι αυτ?, το κλειδ? του στα χ?ρια των ειδικ?ν τη? Billy Safe θα αλλ?ξει ριζικ?. Επισκευ?στε το κλειδ? σα?, μετατρ?ψτε το σε ν?α? γενι?? ? δημιουργ?στε ?τι εσε?? θ?λετε με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα και σε πολ? καλ? τιμ?. Ακ?μη υπ?ρχει η δυνατ?τητα επισκευ?? ? εγκατ?σταση? συστ?ματο? immobilizer για μεγαλ?τερη ασφ?λεια στο αυτοκ?νητο σα?. Διε?θυνση: Αριστοτ?λου? 1, Αθ?να 104 32 Τηλ: 2105233558
ΑΘΗΝΑ - Αφο? Π?νου:?,τι ψ?χνει? για το Toyota σου!
Η εταιρ?α Αφο? Σ. Π?νου Ο.Ε. αποτελε? τη καλ?τερη πρ?ταση στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του. Μετ? απ? 15 χρ?νια εμπειρ?α? στο χ?ρο του και ?χοντα? συνεργαστε? με τα καλ?τερα στελ?χη τη? αγορ??, δημιο?ργησαν για εσ?? ?ναν καινο?ργιο χ?ρο ?που σα? παρουσι?ζουν μια ξεχωριστ? πρ?ταση στην αγορ? ανταλλακτικ?ν. Η εταιρ?α Αφο? Σ. Π?νου Ο.Ε προσφ?ρει ?ριστα ποιοτικ? ανταλλακτικ? σε ανταγωνιστικ?? τιμ??. Τα προ??ντα τη? εταιρ?α? αποτελο?νται απ? καινο?ργια, aftermarket αλλ? και γν?σια μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? σε ?ριστη κατ?σταση. Ε?δη Φανοποι?α?, Μηχανικ? και Ηλεκτρολογικ? μ?ρη. Αξεσου?ρ καθ?? και Αναλ?σιμα. Η εταιρ?α λετουργε? κανονικ? εν? δ?χεται και τηλεφωνικ?? παραγγελ?ε?. Διε?θυνση: Αγ?ου ?ρου? 27, Αθ?να - Βοτανικ??, 10447, Τηλ.: 2103470120
ΑΘΗΝΑ - Παπαδ?πουλο? Συμε?ν: Αεροελατ?ρια για κ?θε χρ?ση
Η προσωπικ? επιχε?ρηση που ξεκ?νησε το μακριν? 1972, ?λαβε απ? το 1988 εταιρικ? μορφ? και πλ?ον αποτελε? τον μεγαλ?τερο κατασκευαστ? αεροελατηρ?ων στην χ?ρα μα?. Η επιχε?ρηση Κ.Παπαδοπο?λου & Σ?α Ε.Ε. αντιπροσωπε?ει του? μεγαλ?τερου? ο?κου? του εξωτερικο? μεταξ? των οπο?ων τον Ο?κο ISRINGHAUSEN για καθ?σματα οδηγ?ν και τον ο?κο SUSPA τον οπο?ο εκπροσωπε? και στην Κ?προ απ? το 1978. Η τερ?στια τεχνογνωσ?α και οι υψηλ?? ποι?τητα? πρ?τη? ?λη? που χρησιμοποιο?νται παρ?χουν εγγυημ?νο αποτ?λεσμα εν? οι τρ?ποι κατασκευ?? ε?ναι φιλικο? προ? το περιβ?λλον. Αντ?χουν σε ψηλ?? & χαμηλ?? θερμοκρασ?ε? περιβ?λλοντο?, καλ?πτουν τι? προδιαγραφ?? τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? και ?χουν μεταξ? ?λλων πιστοποιητικ? ISO 9001. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? 11:00πμ. Με 15:00μμ. Διε?θυνση: Κηφισο? 72, 10443 Αθ?να (Σεπ?λια) Τηλ.: 210 51.36.731, 210 51.36.348
ΑΙΓΑΛΕΩ - Auto Parts: Ανταλλακτικ? ?ριστη? ποι?τητα?
Η εταιρ?α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Auto Parts δραστηριοποιε?ται στον τομ?α των μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν απ? το 1983. Η διαρκ?? παρακαταθ?κη ανταλλακτικ?ν ?ριστη? κατ?σταση? και η μεγ?λη ποικιλ?α κωδικ?ν την ?χουν καθιερ?σει ω? μ?α απ? τι? κορυφα?ε? εταιρε?ε? στο χ?ρο, με απ?λυτη εξειδ?κευση στι? φ?ρμε? Audi, VW, Seat, Skoda, BMW και MINI. Οι εγκαταστ?σει?, συνολικο? εμβαδο? 2.000 τ.μ., φιλοξενο?ν πλ?ρη γκ?μα ανταλλακτικ?ν για αυτοκ?νητα Group VW, ΒΜW και MINI με ?το? κατασκευ?? απ? το 1998 και μετ?. Το ?μπειρο προσωπικ? τη? εταιρε?α? ε?ναι ?τοιμο να εξυπηρετ?σει και να βρει λ?σει? στι? απαιτ?σει? του επαγγελματ?α (συνεργε?ου) ? του ιδι?τη. Η αποστολ? των ανταλλακτικ?ν εντ?? Αττικ?? γ?νεται αυθημερ?ν χωρ?? επιβ?ρυνση μεταφορικ?ν, εν? μπορε? να γ?νει αποστολ? σε οποιοδ?ποτε σημε?ο τη? Ελλ?δα?. Λεωφ. Αθην?ν 237 122 42 Αιγ?λεω Τηλ. 210 5901600, 210 5905605, 210 5907297
ΑΙΓΑΛΕΩ - City Rover: Γν?σια και ΟΕΜ ανταλλακτικ? για Rover, Land Rover, Jaguar και MG
Η πολ?χρονη εμπειρ?α συναντ? την εξειδ?κευση στη City Rover. Εδ? θα βρε?τε μεγ?λη ποικιλ?α απ? γν?σια OEM, αλλ? και after market ανταλλακτικ? για ?λα τα μοντ?λα των εταιρει?ν Rover, Land Rover, Jaguar και MG. Η απ?λυτη εξειδ?κευση στι? Βρετανικ?? μ?ρκε? ε?ναι αυτ? ακριβ?? που χαρακτηρ?ζει την εταιρ?α και ο επαγγελματισμ?? τη? ε?ναι αυτ?? που την ?κανε να ξεχωρ?σει απ? τον ανταγωνισμ?. Βρε?τε τα π?ντα, στι? καλ?τερε? τιμ??, χωρ?? τη παραμικρ? αναζ?τηση απ? εσ??. Το προσωπικ? ε?ναι στη δι?θεση σα? για ?μεση εξυπηρ?τηση και εξειδικευμ?νε? λ?σει?. Το κατ?στημα πλ?ον λειτουργε? κανονικ?, ?μω? κατ?πιν ραντεβο?, σεβ?μενη την περ?οδο που διαν?ουμε. Διε?θ: Θηβ?ν 322, 12244 Αιγ?λεω. Τηλ.: 210 5620995
ΑΙΓΑΛΕΩ - Β?σση? Κορεατικ?: Απ?λυτη εξειδ?κευση στα Κορε?τικα ανταλλακτικ?
Η εταιρε?α Κορεατικ? βρ?σκεται στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν, των επισκευ?ν και του after sales service απ? το 1996 με σκοπ? την εισαγωγ?, εξαγωγ? και εμπορ?α γν?σιων και μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν HYUNDAI - DAEWOO - KIA MOTORS καθ?? και after market προ??ντων. Ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? κτ?ζοντα? σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, δ?νοντα? μεγ?λη σημασ?α στην ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν στοχε?οντα? στο καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. Μπορε?τε να επισκεφτε?τε την Κορεατικ? στο κατ?στημ? του? στη Λ. Αθην?ν. Επιπρ?σθετα ?χει ?να μεγ?λο αριθμ? συνεργατ?ν που εξασφαλ?ζουν την παροχ? υπηρεσι?ν και αγαθ?ν σε ?λη την Ελλ?δα και το εξωτερικ?. Η εταιρ?α λειτουργε? κανονικ? αυτ? την περ?οδο. Διε?θυνση: Λ. Αθην?ν 183 - 12242 Αιγ?λεω Τηλ: 210 5980022, 210 5980707
ΑΛΙΜΟΣ - Apcar Ε.Π.Ε: Μον?δρομο? στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν
Η εταιρε?α APCAR Ε.Π.Ε. δραστηριοποιε?ται απ? το 1997 στο χ?ρο του αυτοκιν?του σχετικ? με χονδρικ? και λιανικ? π?ληση Ανταλλακτικ?ν Αυτοκιν?των. Πρωταρχικ?? στ?χο? τη? ε?ναι η παροχ? αξι?πιστων και εγγυημ?νων υπηρεσι?ν στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των, με ανταλλακτικ? κορυφα?α? ποι?τητα? απ? γνωστο?? ο?κου? του εξωτερικο? που αποτελο?ν του? κ?ριου? προμηθευτ?? τη? παγκ?σμια? αυτοκινητοβιομηχαν?α?. Η εταιρε?α APCAR Ε.Π.Ε. επενδ?ει συνεχ?? σε ανθρ?πινο δυναμικ?, υποδομ?? και σε προ??ντα. Επιπρ?σθετα ?χει ?να μεγ?λο αριθμ? συνεργατ?ν που εξασφαλ?ζουν ταχ?τερη παροχ? υπηρεσι?ν και αγαθ?ν σε ?λη την Ελλ?δα και το εξωτερικ?, εν? διευρ?νει συνεχ?? τη γκ?μα τη? για να καλ?ψει τι? διαρκ?? αυξαν?μενε? αν?γκε? τη? αγορ??. Ωρ?ριο ανοικτ? 8:00πμ. Με 16:00μμ. Διε?θυνση: Κουμουνδο?ρου 58, ?λιμο? Τ.Κ. 17456 Τηλ: 210 9958036 – 210 9958037
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - Κατσ?πη?: Για ανταλλακτικ? χωρ?? ?γχο?
Η εταιρ?α ΚΑΤΣΙΠΗΣ δραστηριοποιε?ται στην εισαγωγ? και δι?θεση ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των κ?θε τ?που εν? βρ?σκεται στο χ?ρο εδ? και 28 ?τη. Οι εγκαταστ?σει? περι?χουν περισσ?τερα απ? 10.000 ανταλλακτικ?, μηχανικ? μ?ρη, ε?δη φανοποι?α?, ηλεκτρικ? σετ μετατροπ?ν, και πολλ? ?λλα, για κ?θε τ?πο και μ?ρκα αυτοκιν?του. Προγραμματ?ζονται και πραγματοποιο?νται καινο?ριε? παραλαβ?? ν?ων ανταλλακτικ?ν κ?θε μ?να, καθ?? και π?ληση τ?σο χονδρικ? ?σο και λιανικ?. Μπορε? να απαντηθε? κ?θε απα?τηση πελ?τη. Προ??ντα φανοποι?α?, ηλεκτρικ? και μηχανικ? ε?ναι διαθ?σιμα για ?λου? ?σου? αναζητο?ν φτην? αλλ? και ποιοτικ? ?ριστα μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?. Η εταιρ?α λειτουργε? κανονικ? λαμβ?νοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα προφ?λαξη?. Δι?υθυνση: Λεωφ?ρο? Βουλιαγμ?νη? 58, Αργυρο?πολη Τηλ: 2109922679
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ - Jautoparts Korean Group : ?,τι χρειαστε?τε γ?ρω απ? κορε?τικα ανταλλακτικ?
Η Jautoparts Korean Group αποτελε? μ?α επιχε?ρηση πρ?τυπο στην αγορ? των ανταλλακτικ?ν. Η εξειδ?κευση του προσωπικο? γ?ρω απ? το χ?ρο, η μοναδικ? τερ?στια γκ?μα ανταλλακτικ?ν και η πολυετ?? εμπειρ?α ε?ναι το τρ?πτυχο που την ξεχωρ?ζει. ?χοντα? απ?λυτη εξειδ?κευση στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν γ?ρω απ? τα κορεατικ? μοντ?λα, ε?ναι σε θ?ση να σα? βρει ?τι και αν ψ?χνετε, π?ντα στην καλ?τερη τιμ? και π?ντα με εγγ?ηση ποι?τητα?. ?χοντα? στην δι?θεση τη? ?να πλ?ρω? ενημερωμ?νο site και e-shop μπορε?τε να πραγματοποι?σετε τι? αγορ?? σα? με ?να κλικ και να ?χετε ?τι χρει?ζεστε στο σπ?τι σα? την επ?μενη ημ?ρα. Ωρ?ριο ανοικτ? 9:00πμ. Με 17:00μμ Διε?θυνση: Κοζ?νη? 25Α , 11855 Βοτανικ?? Τηλ: 211-4106196
ΓΕΡΑΚΑΣ - Carmpoyzi.gr: Αγ?ρασε ανταλλακτικ? απ? το σπ?τι σου
Η εταιρ?α αριθμε? π?νω απο 20 ?τη ενασχ?ληση? στον κλ?δο των ανταλλακτικ?ν και τη? μηχανολογ?α? των οχημ?των. ?τσι, μετουσ?ωσε αυτ? την εμπιερ?α τη? σε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα με γν?μονα την ε?κολη περι?γηση, την γρ?γορη εξυπηρ?τηση, την ασφ?λεια των συναλλαγ?ν, την ποι?τητα/ γνησι?τητα των ανταλλακτικ?ν και κυρ?ω? τι? προνομιακ?? τιμ??. Π?ντα β?ζοντα? τον εαυτ? μα? στην θ?ση του τελικο? καταναλωτ?. Η εταιρ?α εξυπηρετε? καθημεριν? εργ?σιμε? ?ρε? τηλεφωνικ?, καθ?? και ?λο το 24ωρο μ?σω του site. Αποστολ? σε ?λη την Ελλ?δα με courier στην π?ρτα σα?. Διε?θυνση: Κλεισθ?νου? 249 Γ?ρακα? τκ 15344 Τηλ:+30 210 8100733
ΓΕΡΑΚΑΣ - Μελαν?δη? & ΣΙΑ Ο.Ε: Η μεγαλ?τερη γκ?μα ανταλλακτικ?ν.
Η ?Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε? στ?κεται π?ντοτε δ?πλα στον πελ?τη καθοδηγ?ντα? τον με φιλικ?? συμβουλ?? και πληροφορ?ε? στην ποιοτικ?τερη, οικονομικ?τερη και ταχ?τερη αποκατ?σταση των ζημι?ν του αυτοκιν?του του. Η εταιρ?α δραστηριοποιε?ται και εξειδικε?εται στην εισαγωγ? και εμπορ?α ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των ΙΑΠΩΝΙΑΣ- ΕΥΡΩΠΗΣ. Η πολυετ?? πε?ρα των στελεχ?ν τη? επιχε?ρηση? εγγυ?ται την ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν. Η γκ?μα που διαρκ?? ανανε?νεται, περιλαμβ?νει τ?σο μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? (ε?δη φανοποι?α?, μηχανικ?, ηλεκτρικ? και ηλεκτρονικ? μ?ρη) ?σο και καινο?ργια (γν?σια και επιλεγμ?να after-market). Το κατ?στημα παραμ?νει ανοικτ? και ε?ναι σε θ?ση για αυθημερ?ν παρ?δοση των προ??ντων τη?. Διε?θ: Λεωφ. Μαραθ?νο? 34, 15344 Γ?ρακα?. Τηλ: 210 66 12 556
ΓΛΥΦΑΔΑ - Χ?λα? Auto Parts: ?λα τα καινο?ργια ανταλλακτικ? ε?ναι εδ?
Με 60 χρ?νια εμπειρ?α? και μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? γκ?με? ανταλλακτικ?ν σε ?λη την Ελλ?δα, η Χ?λα? Auto Parts δεσμε?εται να σα? βρει ?τι ψ?χνετε. Με πρ?το γν?μονα την ?μεση και οικονομικ?τερη εξυπηρ?τηση σα?, ε?ναι ?σω? το μοναδικ? κατ?στημα στην χ?ρα στο οπο?ο μπορε?τε μ?θετε μ?σα σε ελ?χιστο χρ?νο ε?ν υπ?ρχει και π?σο κοστ?ζει οτιδ?ποτε και αν ψ?χνετε. Η γκ?μα συμπληρ?νεται συνεχ??, το προσωπικ? εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του σ?μφωνα με ?λα τα ν?α μοντ?λα και τα αντ?στοιχα ανταλλακτικ?, εν? η ευχρηστ?α του site κ?νει ?λη την δουλει? παιχνιδ?κι. Το ωρ?ριο ?χει διαμορφωθε? προσωριν? ω? εξ??: 8πμ Με 4μμ Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ?. Διε?θυνση: Γουναρη 89 Γλυφ?δα Τηλ: 210 9621307
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Gap Filter: Για σωστ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?
Η εταιρ?α Gap Filter ?χοντα? για ?δρα τη? την Θεσσαλον?κη ασχολε?ται για περισσ?τερο απ? με την εμπορ?α και π?ληση φ?λτρων, λιπαντικ?ν και μπουζ? για αυτοκ?νητα, φορτηγ?, τρακτ?ρ και δι?φορα μηχαν?ματα. Η εμπειρ?α τη? στο χ?ρο, δ?νει τη δυνατ?τητα να παρ?σχει στην πολυ?ριθμη πελατε?α τη? την καλ?τερη εξυπηρ?τηση ?αναγκ?ζοντ??? την να την επιλ?ξει ξαν?. Στην GAP FILTER θα βρε?τε τα εξ?? προ??ντα: Φ?λτρα (α?ρο?, καυσ?μου, λαδιο?, καμπ?να?), Λιπαντικ? (ορυκτ?λαια, ημισυνθετικ?, συνθετικ?), Μπουζ? (απλ?, ιριδ?ου, πλατ?να?), Υγρ? (φρ?νων, μπαταρ?α?, παρμπρ?ζ), Αντιψυκτικ?, Ενισχυτικ?, Βελτιωτικ?, Λ?μπε?, καθ?? επ?ση? και πολλ? ?λλα προ??ντα που αξ?ζει να ανακαλ?ψετε. Ωρ?ριο ανοικτ? 8:00πμ. Με 16:00μμ. Καραολ? & Δημητρ?ου 4 (πρ?ην Διοικητηρ?ου) Θεσσαλον?κη Τ.Κ. 54630 Τηλ & Fax: 2310 516385
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Καμ?ρη? Διογ?νη? Ε.Π.Ε.: Ανταλλακτικ? για ?λα τα Mercedes στι? καλ?τερε? τιμ??
Ε?ν θ?λετε και εσε?? τα καλ?τερα ανταλλακτικ? για τη Mercedes σα? η επιχε?ρηση Καμ?ρη? Διογ?νη? ε?ναι εκε? για να σα? τα βρει. Με πολυετ? εμπειρ?α στο χ?ρο, απ?λυτη τ?ρηση κ?θε χρονοδιαγρ?μματο? και δυνατ?τητα εξυπηρ?τηση? για κ?θε μοντ?λο, θα σα? βγ?λει απ? οποιοδ?ποτε κ?πο και ψ?ξιμο. Στην π?λη τη? Θεσσαλον?κη? η επιχε?ρηση Καμ?ρη? Διογ?νη? ε?ναι συν?νυμο των ανταλλακτικ?ν Mercedes. Το κατ?στημα προσφ?ρει ολοκληρωμ?νο επ?πεδο εξυπηρ?τηση? και υπηρεσ?ε?: Αριστη ποι?τητα, Ανταγωνιστικ?? τιμ??, Παρ?δοση χωρ?? επιβ?ρυνση (στην ?δρα σα? ? σε πρακτορε?ο επιλογ??), Δωρε?ν παροχ? συμβουλ?ν για β?λτιστη και οικονομικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? 8:00πμ. Με 16:00μμ. Διε?θυνση: 26η? Οκτωβρ?ου 68, Θεσσαλον?κη, 54627 Τηλ: 2310539210
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μασο?ρα? Τριαντ?φυλλο?:: Τα π?ντα για τι? κυλινδροκεφαλ?? σε Ελλ?δα και Κ?προ
Κοντ? σα? απ? το 1964, η Μασο?ρα? αν?πτυξε τη δραστηρι?τητ? τη? στο χ?ρο των πωλ?σεων με την αποκλειστικ? εισαγωγ? των κυλ?νδρων κεφαλ?ν Μ.Ι.Τ. Επειδ? η ?μμεση εισαγωγ? των κυλινδροκεφαλ?ν Μ.Ι.Τ τη? δ?νει τη δυνατ?τητα να σα? προσφ?ρει ?ακριβ?? προ??ντα σε πολ? χαμηλ?? τιμ??! Κ?θε προ??ν ε?ναι κατασκευασμ?νο απ? ?ριστα υλικ? ?χει δοκιμαστε? για την αντοχ? και τη ποι?τητα του και ?χει περ?σει επιτυχ?? την τεχνικ? αξιολ?γηση του κατασκευαστ?. Η επιχε?ρηση εξυπηρετε? ω? εξουσιοδοτημ?νο? αντιπρ?σωπο? σε Ελλ?δα και Κ?προ. Βρε?τε τα π?ντα για κυλινδροκεφαλ??, χιτ?νια μπεκ, κορμο?? μηχαν?? και block, φλ?τζε? ακ?μη και μεταχειρισμ?νε? μηχαν??. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? 8:00πμ. Με 17:00μμ Διε?θυνση: Δ?φνη? 3 Θεσσαλον?κη Τηλ: 2310 523 228
ΙΛΙΟΝ - Energie Racing Parts: Δ?σε φτερ? στο αυτοκ?νητο σου
Στην επιχε?ρηση Energie Racing Parts θα βρει? κ?θε ε?δου? ανταλλακτικ? για το αυτοκ?νητο σου (Αυστηρα μονο για αγωνιστικη χρηση). Βρε?τε τα π?ντα γ?ρω απ?: Το?ρμπο, Συστ?ματα καυσ?μων, Συστ?ματα εξαγωγ??, Ηλεκτρονικ?, Αν?ρτηση και φρ?να, Μετ?δοση, Μηχαν? και ψ?ξη, Εξωτερικ? εμφ?νιση και σαλ?νι. Περιηγηθε?τε στο site και βρε?τε ?λα τα διαθ?σιμα προ??ντα με ?λα τα τεχνικ? χαρακτηριστικ? και φυσικ? την τιμ?. Με πολλο?? διαφορετικο?? τρ?που? πληρωμ??, τερ?στια ποικιλ?α και ?να απ? τα πιο ανανεωμ?να e-shops στην αγορ?, τι περιμ?νετε! Φτι?ξτε επιτ?λου? το αυτοκ?νητο που θ?λατε. Διε?θυνση: Καπετ?ν Β?ρα 24 ?λιον 13 122 Τηλ.: 211 7257357 - 2117257022
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Lemix: Π?ση? φ?σεω? ανταλλακτικ? για Αγγλικ? αυτοκ?νητα
Η εταιρε?α LEMIX εισ?γει και εμπορε?εται ανταλλακτικ? για αγγλικ? αυτοκ?νητα απ? το 1967 ?ω? και σ?μερα. Π?ντα με γν?μονα την ποι?τητα και την καλ?τερη εξυπηρ?τηση, σα? προσφ?ρει γν?σια, πρωτη? τοποθ?τηση? και τα καλ?τερα aftermarket ανταλλακτικ?. Απ? τα πρ?τα μοντ?λα, ?πω? τα προπολεμικ? AUSTIN, τα κλασσικ? MINI, τα σπορ MGB, μ?χρι και τα νε?τερα μοντ?λα ROVER και LAND ROVER, στη LEMIX θα βρε?τε στι? καλ?τερε? τιμ?? και ?μεσα διαθ?σιμα ?,τι χρει?ζεστε. Δοιρ?νη? 130-132 Καλλιθ?α Τηλ: 2109229014
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Lukoil: Η τ?λεια λ?ση για κορυφα?α λ?πανση
Η εταιρ?α Τριανταφ?λλου με την επωνυμ?α Alesso και ?δρα την Καλλιθ?α, ε?ναι αποκλειστικ?? εισαγωγ?α?-διανομ?α? τη? LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE-SRL και αντιπροσωπε?ει στην Ελλ?δα τα προ??ντα τη?, απ? τον Νο?μβριο του 2013. Τι εστ? LUKOIL; Μια απ? τι? δ?κα μεγαλ?τερε? εταιρ?ε? στον κ?σμο των πετρελαιοειδ?ν καυσ?μων και λιπαντικ?ν με εγκεκριμ?νε? πιστοποι?σει? των μεγαλ?τερων αυτοκινητοβιομηχανι?ν. Περισσ?τεροι απ? 300 κορυφα?οι κατασκευαστ??, ?πω? η Porsche, η VW, η BMW, η Mercedes, η Ford κ.α εμπιστε?ονται απ?λυτα τα προ??ντα LUKOIL, κ?τι που αποδεικν?ει τη δυναμικ? τη? εταιρ?α?. Η εταιρ?α παραμ?νει ανοικτ? 8:00πμ. Με 17:00μμ. Διε?θυνση: Λυκο?ργου 284 Γεφυρ?κι Μοσχ?του- Καλλιθ?α ΤΚ 17671 Τηλ?φωνο: 2109569972 Κινητ?: 6972638911
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - MANN-Filter: Φ?λτρα καμπ?να? για καθαρ? α?ρα στα οχ?ματα.
Αιθ?λη, σκ?νη, γ?ρη και καυσα?ρια - ο α?ρα? ε?ναι πραγματικ? κακ?? στου? δρ?μου?. Η ρο? του α?ρα φιλτρ?ρεται επιμελ?? στο δρ?μο του προ? το ?χημα, προκειμ?νου να αποφευχθε? η ε?σοδο? αυτ?ν των ρ?πων στο εσωτερικ?, επιτρ?ποντα? στου? επιβ?τε? να κρατ?σουν καθαρ? αναπνο?. Συνεπ??, οι ειδικο? των φ?λτρων MANN + HUMMEL ?χουν αναπτ?ξει φ?λτρα ενεργο? ?νθρακα και φ?λτρα καμπ?να? με βιοδραστικ? επικ?λυψη. Αναστ?λλουν τη σκ?νη, τη γ?ρη, τα αλλεργιογ?να, την αν?πτυξη μυκ?των, τη αιθ?λη και τα επιβλαβ? α?ρια ?πω? το ?ζον και το διοξε?διο του θε?ου. Η MANN-FILTER προσφ?ρει φ?λτρα καμπ?να? ποι?τητα? OE στην ανεξ?ρτητη αγορ? ανταλλακτικ?ν. Διε?θυνση: Λεωφ. Συγγρο? 246 Καλλιθ?α 17672 Τηλ.: 210 9531690-3
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Γε?ργιο? Τζαβ?ρα? Ltd: Τα π?ντα γ?ρω απ? ηλεκτρικ? ε?δη αυτοκιν?του
Η εταιρε?α ιδρ?θηκε το 1991 και βρ?σκεται στον χ?ρο των ηλεκτρικ?ν και ηλεκτρονικ?ν ανταλλακτικ?ν του αυτοκιν?του περισσ?τερο απ? 25 ?τη. Η εταιρε?α δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του συνεργε?ου του λιανικο? εμπορ?ου αλλ? και στον χ?ρο του χονδρικο? εμπορ?ου με συνεργ?τε? σε ?λη την Ελλ?δα. Το 98% των προ??ντων γ?νεται εισαγωγ? απ? ?λε? τι? χ?ρε? παραγωγ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των. Παρ?λληλα υπ?ρχει συνεργασ?α με ?λου? του? μεγ?λου? ο?κου? παραγωγ?? και δι?θεση? ανταλλακτικ?ν. Η εταιρ?α δραστηριοποιε?ται και στον χ?ρο του air condition αυτοκιν?των με τη μεγαλ?τερη σειρ? ανταλλακτικ?ν. Επ?ση?, στο κατ?στημα Γε?ργιο? Τζαβ?ρα? LTD μπορε?? να βρει? την πληρ?στερη γκ?μα με μ?ζε? και δυναμ? στην ελληνικ? αγορ?. Ωρ?ριο ανοικτ? 9:00πμ. Με 16:00μμ. Διε?θυνση: Καλλιρρ?η? 107 Καλλιθ?α ΤΚ 17671 Τηλ.: 210 9215814, 210 9243893, 2109217971
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Ιατρο: Η μεγαλ?τερη γκ?μα ανταλλακτικ?ν για επιβατικ? και φορτηγ?
Η εταιρ?α του ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΣΗΦ ε?ναι μια επιτυχημ?νη και καταξιωμ?νη εταιρ?α στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν. Μ?σα απ? την τερ?στια εμπειρ?α αλλ? και τεχνογνωσ?α που ?χουν αποκτ?σει ?λα αυτ? τα χρ?νια, ?χουν καταφ?ρει να βρ?σκονται στην κορυφ? των προτιμ?σεων των πελατ?ν, προσφ?ροντα? αξιοπιστ?α, υψηλ?? ποι?τητα? εξυπηρ?τηση και εγγυημ?νο αποτ?λεσμα. Αναλυτικ?τερα στην εταιρε?α του ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΣΗΦ θα βρε?τε ανταλλακτικ? για επιβατικ? αλλ? και φορτηγ?: Aριστη? ποι?τητα?, Aνταγωνιστικ?? τιμ??, Παρ?δοση χωρ?? επιβ?ρυνση, Δωρε?ν παροχ? συμβουλ?ν, Δυνατ?τητα προσφορ?? εργασ?α? επισκευ?? οχ?ματο? με κ?ποιον απ? του? συνεργ?τε? του ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΣΗΦ. Η εταιρ?α λειτουργε? κανονικ? και εκτελε? τηλεφωνικ?? παραγγελ?ε? και διανομ?? στο χ?ρο σα?. Διε?θυνση: Λ. Δημοκρατ?α? 108, Κερατσ?νι Τηλ.: 210 4007030
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Κ-Parts: Ο καλ?τερο? σ?μβουλο? ανταλλακτικ?ν και λιπαντικ?ν
Η τερ?στια γκ?μα σε ανταλλακτικ? παγκοσμ?ου φ?μη?, σ?γουρα περιλαμβ?νει ?ποιο ανταλλακτικ? χρει?ζεται το ?χημα σα?. Ε?τε αυτ? ε?ναι γν?σιο, ε?τε after market, ?σο σπ?νιο και αν ε?ναι, εδ? θα το βρε?τε. Χρει?ζεστε λιπαντικ? για το ?χημα σα?; ?ποιο και αν ε?ναι αυτ?, οι ειδικο? σ?μβουλοι τη? Καζαντζ?δη? Κ. Parts, θα σα? καθοδηγ?σουν για να βρε?τε το πιο σωστ? και ?ρτιο ποιοτικ? προι?ν. Η εταιρ?α δ?χεται τηλεφωνικ?? παραγγελ?ε? και κ?νει παρ?δοση στο χ?ρο σα?. Διε?θυνση: Γρ.Λαμπρ?κη 459 Κερατσ?νι Τηλ.: 210 4008746
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - Tzeferakos Auto Parts:Γν?σια ανταλλακτικ? για την Ιταλ?δα σα?
Το ?ρτια οργανωμ?νο κατ?στημα τη? Tzeferakos Auto Parts δραστηριοποιε?ται στην εισαγωγ? και εμπορ?α ανταλλακτικ?ν Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Mazerati και Jeep Renegade. ?λα τα ανταλλακτικ? ε?τε πρ?κειται για καινο?ργια ε?τε για μεταχειρισμ?να, ε?ναι γν?σια και ε?ναι τα μ?να που μπορο?ν να εγγυηθο?ν την απροβλημ?τιστη λειτουργ?α και την αξιοπιστ?α του οχ?ματ?? σα? για πολλ? χιλι?μετρα. Αν θ?λετε να γλιτ?σετε χρ?νο και χρ?μα μπορε?τε να παραγγε?λετε ε?τε τηλεφωνικ? ε?τε μ?σω του e-shop ? ακ?μα και μ?σω Facebook το ανταλλακτικ? που επιθυμε?τε και να ?ρθει στη π?ρτα του σπιτιο? σα?. Οι παραγγελ?ε? αποστ?λλονται αυθημερ?ν σε ?λη την Ελλ?δα. Διε?θυνση: Αγ. Βαρβ?ρα? 59, Λυκ?βρυση Τηλ.: 210 2852337, 6949129740
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - My Smart:Τα π?ντα για το Smart σου με ?να κλικ
Στο πιο πλ?ρε? ηλεκτρονικ? κατ?στημα ανταλλακτικ?ν για Smart στην Ελλ?δα, μπορε?τε να βρε?τε ακ?μα και τα πιο σπ?νια κομμ?τια με ?να κλικ. Για να ε?στε σ?γουροι αλλ? π?νω απ? ?λα για να βρε?τε εγγυημ?να και με καν?να απολ?τω? κ?πο ?τι και αν ψ?χνετε, επισκεφθε?τε και χρησιμοποι?στε το πιο πλ?ρε? e-shop τη? ελληνικ?? αγορ??. Παρ?λληλα, η επιχε?ρηση μπορε? να αναλ?βει οποιαδ?ποτε εργασ?α επιθυμε?τε γ?ρω απ? το Smart. Ε?τε αυτ? ε?ναι ?να απλ? service ε?τε μετατροπ? και αναβ?θμιση. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοιχτα και μπορε?τε να επισκεφθε?τε με την ειδικ? φ?ρμα μετακ?νηση?. Κλε?στε ραντεβο? τηλεφωνικ? ? μ?σα απ? το site www.mysmart.gr Διε?θυνση: Τατο?ου 108, Τ.Κ.: 14452 Μεταμ?ρφωση, Αθ?να Τηλ: 210-2448866
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Kannas: Τα π?ντα για Opel
Στι? σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? Opel Kannas θα βρε?τε μεγ?λη ποικιλ?α απ? γν?σια και after market ανταλλακτικ? για ?λα τα μοντ?λα τη? Opel, ακ?μα και τα πιο παλι?. ?λα τα ανταλλακτικ? συνοδε?ονται απ? εγγ?ηση και μπορο?ν να σταλο?ν Πανελλαδικ? σε ?ποιο σημε?ο θ?λετε με πολ? χαμηλ? κ?στο? χ?ρη στη συνεργασ?α τη? Opel Kannas με κτελ, courier και πρακτορε?α μεταφορ?ν. Οι παραδ?σει? των προ??ντων εντ?? Αττικ?? γ?νονται εντ?? 24?ρου και χωρ?? καμ?α επιβ?ρυνση. Προμηθευτε?τε ?μεσα τα ανταλλακτικ? που χρει?ζεστε για να ε?ναι το αυτοκ?νητ? σα? στη καλ?τερη δυνατ? κατ?σταση και να μπορε? να κυκλοφορε? με ασφ?λεια. Λεωφ?ρο? Ηρακλε?ου 187, Ν?α Ιων?α Τηλ.: 210 2791927
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Μανδ?νη? ΑΕΒΕ Eurospare: Ανταλλακτικ? στην καλ?τερη ποι?τητα και τιμ?
Τ?ρα η εταιρ?α Μανδ?νη? ΑΕΒΕ Eurospare προσφ?ρει 20% ?κπτωση σε ?τι ανταλλακτικ? και αν επιλ?ξετε. Ανταλλακτικ? φανοποι?α? ?πω? π?ρτε?, προφυλακτ?ρε?, καπ?, φαν?ρια, φτερ?, καθρ?πτε?, τραβ?ρσε?, μ?ρη σασ?. Μηχανικ? μ?ρη ?πω? μοτ?ρ, σασμ?ν, ?ξονε?, ακραξ?νια, κρεμαργι?ρε?, μ?ζε?, δυναμ?, αντλ?ε? υδραυλικο? τιμονιο?, κομπρεσ?ρ A/C, κεντρικο??. Ηλεκτρικ? ?πω? γρ?λλου? παραθ?ρων, διακ?πτε? παραθ?ρων, διακ?πτε? φ?των, κλειδαρι?? ηλεκτρομαγνητικ??, πλακ?τε?, εγκεφ?λου?, μον?δε? ABS, καντρ?ν. Εσωτερικ? μ?ρη ?πω? σετ AIR-BAG, σαλ?νια κομπλ?, καθ?σματα, ταμπλ?, ταπετσαρ?ε?, λεβι?δε?. Επ?ση? η εταιρ?α διαθ?τει και μια υπερπλ?ρη? γκ?μα ιμιτασι?ν ανταλλακτικ?ν που καλ?πτει ?λο το φ?σμα φανοποι?α? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? και μπορε?τε να την επισκεφθε?τε με την ειδικ? φ?ρμα μετακ?νηση? ε?τε να κ?νετε την παραγγελ?α σα? τηλεφωνικ? με παρ?δοση στον χ?ρο σα?. Διε?θυνση: Εθνικ?? Αντιστ?σεω? 55, Ν?α Ιων?α 142 34 Τηλ.: 2102711574, 2102773616, 2102711810
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Σπηλι?δη?: Στην καρδι? των ανταλλακτικ?ν
Η επιχε?ρηση Σπηλι?δη? Κωνσταντ?νο? διαθ?τει μ?α τερ?στια γκ?μα με εγγυημ?να ανταλλακτικ?. Ε?τε ψ?χνετε ανταλλακτικ? μηχανικ?, ε?τε ηλεκτρικ?, ε?τε ακ?μη και φανοποι?α?, εδ? θα κ?νετε την καλ?τερη αγορ?. Στη Ν?α Ιων?α, ?μπειρο προσωπικ? με ειδικ?? γν?σει? για κ?θε ε?δου? ανταλλακτικ? αναμ?νει να σα? βοηθ?σει, να σα? λ?σει οποιαδ?ποτε απορ?α και να σα? παροτρ?νει για την καλ?τερη αγορ?. Διαλ?ξτε αν?μεσα σε: Ανταλλακτικ? OEM: Aftermarket ανταλλακτικ?, Μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? Η εταιρ?α αυτ? την περ?οδο λειτουργε? καθημεριν? 8πμ Με 4μμ Διε?θυνση: Μιλτι?δου 22, Ν?α Ιων?α, 14231, Τηλ: 2102756821, 2102793855
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Καμο?τσα?: Υπερ-πλ?ρη? γκ?μα ιαπωνικ?ν και κορεατικ?ν ανταλλακτικ?ν
Η επιχε?ρηση ανταλλακτικ?ν Καμο?τσα? Αναστ?σιο? ε?ναι σε θ?ση να σα? βρει σε ?ριστη κατ?σταση ?ποιο ανταλλακτικ? και αν ψ?χνετε. ?σο σπ?νιο και να ε?ναι, ?σο μικρ? ? ?σο μεγ?λο, σ?γουρα ε?ναι μ?ρο? τη? μεγ?λη? γκ?μα? τη? εταιρ?α? η οπο?α απ? το 1984 πρωταγωνιστε? σε ?ναν τ?σο δ?σκολο χ?ρο. Ε?ν θ?λετε και εσε?? να οδηγε?τε ?να ασφαλ?στατο αυτοκ?νητο, χρει?ζεστε τα καλ?τερα ιαπωνικ? ανταλλακτικ?. Ανταλλακτικ? για: Toyota - Daihatsu - Nissan - Subaru - Mitsubishi - Suzuki - Kia - Isuzu - Hyundai - Mazda - Chevrolet – Honda. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοιχτ? καθημεριν? Δευτ?ρα-Παρασκευ? 8-5 και Σ?ββατο 8-2, λαμβ?νοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα προστασ?α?. Διε?θυνση: Λεωφ.Ηρακλε?ου 381, Ν?ο Ηρ?κλειο Τηλ: 2102830132
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Αγγελ?δη? Μιχα?λ και Σια: ?λα τα αξεσου?ρ του αυτοκιν?του.
Η εταιρ?α Αγγελ?δη? και Σ?α δραστηριοποιε?ται στο τομ?α των αξεσου?ρ αυτοκιν?των για περισσ?τερα απ? 30 ?τη, εισ?γοντα? και προμηθε?οντα? την αγορ? με μια τερ?στια γκ?μα προ??ντων. Ε?ναι αντιπρ?σωπο? και διανομ?α? προ??ντων απ? του? μεγαλ?τερου? κατασκευαστ?? παγκοσμ?ω?. Πρωταρχικ?? στ?χο? τη? Αγγελ?δη? κ Σ?α αποτελε? η ?μεση εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη? και η κ?λυψη των αναγκ?ν του?. Για τον λ?γο αυτ? η εταιρ?α πραγματοποιε? τακτικο?? ελ?γχου? στα προ??ντα ?στε να διατηρ?σει σταθερ? την ποι?τητ? του?. Επιτυγχ?νοντα? του? παραπ?νω στ?χου?, οι πελ?τε? προμηθε?ονται προ??ντα με υψηλ? στ?νταρντ και σε ανταγωνιστικ?? τιμ?? που τηρο?ν τι? Ευρωπα?κ?? προδιαγραφ??. Διε?θ: Θαρ?που 40 Ν?ο? Κ?σμο?. Τηλ: 210 9213094 – 210 9241721
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Βασιλ?δη? & ΣΙΑ Ο.Ε.: ?λα τα ανταλλακτικ? για Peugeot – Citroen
Με τερ?στια εμπειρ?α, η επιχε?ρηση Βασιλ?δη? και ΣΙΑ Ο.Ε. δεσμε?εται να σα? βρει οποιοδ?ποτε ανταλλακτικ? αναζητε?τε για το αγαπημ?νο σα? γαλλικ?.Υπ?ρχουν ανταλλακτικ? για: Μηχανικ? μ?ρη, Εμπρ?σθιο σ?στημα, Ηλεκτρικ? μ?ρη, Φανοποιε?α, Service, Λ?δια-βαλβολ?νε?, Αντιψυκτικ?-παραφλο?. Το πελατολ?γιο τη? εταιρ?α? αποτελε? την μεγαλ?τερη απ?δειξη πω? γ?νεται απ?λυτα επαγγελματικ? δουλει?. Το τρ?πτυχο τη? επιτυχ?α? στηρ?ζεται στην εξειδ?κευση του προσωπικο?, στην συνεχ?? ανανε?σιμη τερ?στια γκ?μα ανταλλακτικ?ν και οι προσιτ?? τιμ??. Ε?ν αν?κετε και εσε?? σε γαλλικ? οικογ?νεια, βρε?τε τα π?ντα εδ?! Ωρ?ριο ανοικτ? 8:30πμ. Με 16:30μμ. Διε?θυνση: Φρατζ? 19, Ν?ο? Κ?σμο? Τηλ: 2109223635, 2109227721
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Diamantis: Για κ?θε αξεσου?ρ αλλ? και ανταλλακτικ? αυτοκιν?του
Με την πε?ρα 20 ετ?ν και μ?α τερ?στια ποικιλ?α σε επ?νυμα και αξι?πιστα προ??ντα γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο, η εταιρ?α Diamantis Ε?δη Αυτοκ?νητου, σ?γουρα ?χει αυτ? που ψ?χνει?. Αξεσου?ρ για να επισκευ?σετε ? να αναβαθμ?σετε το αυτοκ?νητο σα?. Απ? μπαγκαζι?ρε? μ?χρι και υαλοκαθαριστ?ρε? ?λα ε?ναι εδ? με κ?θε λεπτομ?ρεια. Ανταλλακτικ? για ?λα τα μοντ?λα, απ? ιμ?ντε? μ?χρι και τακ?κια. Χημικ? και λ?δια δι?φορων ειδ?ν τ?σο για βενζινοκινητ?ρε? ?σο και για πετρελαιοκινητ?ρε?. Ανταλλακτικ? φανοποιε?ου ?πω? προφυλακτ?ρε? ? φλα?. Οτιδ?ποτε ανταλλακτικ? δουλε?ει με ρε?μα, απ? διακ?πτε? ηλεκτρικ?ν παραθ?ρων, μ?χρι και μ?ζα αυτοκ?νητου. Το κατ?στημα λειτουργε? κανονικ?. Διε?θυνση: Παλαμηδ?ου 8, Πειραι?? 18543 Τηλ: 210 4223440
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Trade Wind: ?τι χημικ? χρειαστε? το αυτοκ?νητο σα? θα το βρε?τε εδ?
?λα ξεκ?νησαν απ? το μακριν? 1976 ?ταν και η εταιρ?α ?κανε τα πρ?τα τη? β?ματα στον δ?σκολο χ?ρο του χονδρεμπ?ριου λιπαντικ?ν – χημικ?ν, ιδανικ?ν για την προστασ?α, επισκευ?-συντ?ρηση του κινητ?ρα. Πλ?ον αποτελε? μ?α αυτοκρατορ?α και διαθ?τει ?να απ? τα πιο πλ?ρη e-shops στην Ελλ?δα. Οτιδ?ποτε ?χει να κ?νει με υγρ? μορφ? ? ε?ναι χημικ? και αφορ? το αυτοκ?νητο θα το βρε?τε στην Trade Wind Λαμπριαν?δη?. Βρε?τε τι? καλ?τερε? μ?ρκε?, στι? καλ?τερε? τιμ?? και τα π?ντα γ?ρω απ?: Φ?λτρα, Μπουζ?, Χημικ?, Αντιψυκτικ?, λ?δια, βαλβολ?νε?, υγρ? φρ?νων, ε?τε ακ?μη και γρ?σσα. Ωρ?ριο ανοικτ? 7:00πμ. Με 18:00μμ. Διε?θυνση: Πλαται?ν 7 Πειραι?? Τηλ?φωνο: 210 4111569 - 210 4221442
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Gruppo: Αυθημερ?ν παρ?δοση ανταλλακτικ?ν σε ?λη την Ελλ?δα.
Εδ? θα βρε?τε γν?σια ανταλλακτικ? για Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth. Επ?ση? υπ?ρχει και μεγ?λη γκ?μα απ? αξι?πιστα after market ανταλλακτικ?, εν? διατ?θενται και πολλ? μεταχειρισμ?να μ?ρη. Οι παραγγελ?ε? αποστ?λλονται αυθημερ?ν και σε ?λη την Ελλ?δα εν? για οποιαδ?ποτε απορ?α, μην διστ?σετε να καλ?σετε και το ?μπειρο προσωπικ? θα σα? εξυπηρετ?σει ?μεσα. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοικτ? καθημεριν?? 8 με 3. Διε?θ: Θηβ?ν 30 Περιστ?ρι. Τηλ: 2105310821
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ?φαιστο?: Για π?ση? φ?σεω? ανταλλακτικ?
Απ? το 1981 η ?φαιστο? ΑΒΒΕΕ βρ?σκεται στο πλευρ? του επαγγελματ?α οδηγο? με κ?ρια δραστηρι?τητα την εισαγωγ? και π?ληση ανταλλακτικ?ν και υποσυστημ?των επαγγελματικ?ν οχημ?των. Η συνεργασ?α τη? με μεγ?λου? ο?κου? του εξωτερικο?, ?πω? Voith, Arnott, EBS, DriveRite και πολλ?? ?λλε? εγγυ?ται ?τι το ?χημ? σα? θα εφοδιαστε? με ανταλλακτικ? υψηλ?? ποι?τητα? που θα του χαρ?σουν πολλ? αξι?πιστα χιλι?μετρα. Οι διαδικασ?ε? που χρησιμοποιε? η ?φαιστο? ε?ναι πιστοποιημ?νε? με ISO και στ?χο? τη? ?ταν, ε?ναι και θα ε?ναι η απ?λυτη ικανοπο?ηση του πελ?τη και η αν?πτυξη μια? μακροχρ?νια? και υγιο?? σχ?ση? με του? πελ?τε?. Η επιχε?ρηση λειτουργε? κανονκ? και δ?χεται τηλεφωνικ?? παραγγελ?ε? για ?λη την Ελλ?δα. Διε?θυνση: Παλαι?? Καβ?λα? 208, Περιστ?ρι 12136 Τηλ.: 210 5129611, 210 5129405
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Μαχαιρ?? AutoParts. Γν?σια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των για Citroen, Peugeot.
Στην επιχε?ρηση Μαχαιρ?? AutoParts θα βρε?τε τα καλ?τερα ανταλλακτικ? στι? καλ?τερε? τιμ??. Τ?σο καινο?ργια ?σο και μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? για Citroen και Peugeot στι? καλ?τερε? τιμ?? και με διευκολ?νσει? στην αποπληρωμ?. Θα βρε?τε τα π?ντα για ?λα τα μοντ?λα ανεξαρτ?τω? σπανι?τητα?. Διε?θ: Τεγ?α? 12 & Λεωφ?ρο? Παπανδρ?ου Ανδρ?α, Περιστ?ρι. Τηλ: 2105786244 – 6987002273.
ΧΑΛΚΙΔΑ - Αφρ?τη?: Για ευρε?α γκ?μα ανταλλακτικ?ν
Η επιχε?ρηση του Σπ?ρου Αφρ?τη ασχολε?ται με την εμπορ?α ανταλλακτικ?ν Ford και Opel απ? το 1972. Αξ?ζει να σημειωθε? πω? πρ?σφατα στην ευρε?α γκ?μα ανταλλακτικ?ν προστ?θηκαν και ανταλλακτικ? Fiat. Επιπρ?σθετα στο κατ?στημα διατ?θενται επ?νυμα ανταλλακτικ? after market ?πω? SACHS, SKF, CONTINETAL, DAYCO, OPEN PARTS, LOBRO, LUK, VICTOR REINZ, FILTRON, κ.α.) Σετ Αμπραγι?ζ, Σετ Χρονισμο?, Service (Λ?δια, Φ?λτρα), Λ?δια (FORD - OPEL - SELENIA), Αμορτισ?ρ, Εμπρ?σθιο Σ?στημα (Μπαλ?κια, Ακρ?μπαρα, Ψαλ?δια, κ.α.), Φλ?τζε?, Τσιμο?χε?, Β?σει? Μηχαν??, Φανοποι?α για ?λου? του? τ?που? των οχημ?των. Ωρ?ριο ανοικτ? 8:00πμ. Με 18:00μμ. 28η? Οκτωβρ?ου 15 Χαλκ?δα 341 33 Τηλ: 2221 024258 2221 027525

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ - Fix Tyres – Πετρ?πουλο?: Ζ?ντε? και ελαστικ? υψηλ?ν προδιαγραφ?ν
Η επιχε?ρηση ελαστικ?ν Fix Tyres πλ?ον και μ?σα απ? το ηλεκτρονικ? τη? κατ?στημα εμπορε?εται ζ?ντε? και ελαστικ? ?λων των εταιρει?ν και ειδ?ν. Η γκ?μα των ελαστικ?ν ε?ναι πραγματικ? τερ?στια και σε θ?ση να καλ?ψει ?λε? τι? απαιτ?σει?, εν? υπ?ρχει μεγ?λη γκ?μα σε ετοιμοπαρ?δοτε? ζ?ντε? αλουμιν?ου , σε πραγματικ? ασυναγ?νιστε? τιμ?? . Απευθυνθε?τε στου? ειδικο?? τη? FixTyres και ρωτ?στε για τι? προσφορ?? που τρ?χουν αυτ? την περ?οδο! Καλλιρ?η? 50 (ΦΙξ) 11745, Αθ?να ΤΗΛ: 2105985224, 2105985239
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - Lizard Grip: Ελαστικ? στι? καλ?τερε? τιμ??
Στη Lizard Grip θα βρει? ?λα τα τελευτα?α μοντ?λα ελαστικ?ν για του αυτοκ?νητ? σου που φ?ρουν την υπογραφ? κορυφα?ων κατασκευαστ?ν ?πω?: Vredestein, Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone, MAXXIS και ?λλων. Εδ? και 10 χρ?νια η Lizard Grip βρ?σκεται στον απαιτητικ? χ?ρο τη? εμπορ?α?, επισκευ?? και συντ?ρηση? ελαστικ?ν αυτοκιν?του και μοτοσυκλ?τα? προσφ?ροντα? προ??ντα και υπηρεσ?ε? υψηλ?ν προδιαγραφ?ν.Το ?μπειρο προσωπικ? θα σε βοηθ?σει να κ?νει? την καλ?τερη επιλογ? σ?μφωνα με τη χρ?ση και τι? απαιτ?σει? σου. Η βαθι? γν?ση γ?ρω απ? τα ελαστικ? και η καταν?ηση των αναγκ?ν κ?θε μοντ?λου αυτοκιν?του αποτελο?ν εγγ?ηση για την καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση. Προσωριν? ωρ?ριο καταστ?ματο? Δευτ?ρα – Παρασκευ?: 8:30 - 16:00 Σ?ββατο: 8:30 - 13:00 Λεωφ. Μεγ. Αλεξ?νδρου 120 133 44, Ανω Λι?σια Τηλ: 210 2484177 6955153113
ΑΧΑΡΝΑΙ - "Tyres N` More": Τερ?στια γκ?μα ελαστικ?ν και ζαντ?ν
Σε ?να κατ?στημα θα τα βρε?τε ?λα. Η επιχε?ρηση Tyres N` More αποτελε? παιδ? τη? 20ετ?? εμπειρ?α? των Χατζηγεωργ?ου Κ?μωνα και Χρ?στου Σκληρο? με μοναδικ? στ?χο την ικανοπο?ηση του πελ?τη αλλ? και ασφαλ?στερα αυτοκ?νητα. ?χοντα? τερ?στια γν?ση γ?ρω απ? τα ελαστικ? και τα συστ?ματα αναρτ?σεων ε?ναι σε θ?ση να σα? παρ?χουν μον?χα προ??ντα υψηλ?? ποι?τητα? σε ασυναγ?νιστε? τιμ??. Η συνεχ?? επιμ?ρφωση γ?ρω απ? τα ελαστικ? και τα μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? που χρησιμοποιο?νται, θ?τουν τη β?ση για ?ριστο αποτ?λεσμα. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοιχτ? καθημεριν?? 9 με 5 και Σ?ββατα 9 με 2. Διευθ: Αριστοτ?λου? 287 - Αχαρνα? (Μεν?δι) - Τηλ: 210 2478999
ΓΑΛΑΤΣΙ - Auto Racer: Η σ?γουρη λ?ση στα ελαστικ? αυτοκιν?του ? μοτοσικλ?τα?
Στο κατ?στημα AUTO RACER, θα βρε?τε μια μεγ?λη γκ?μα σε ελαστικ?, ζ?ντε?, αμορτισ?ρ και αξεσου?ρ ?λων των τ?πων οχημ?των. Με το εξειδικευμ?νο τεχνικ? προσωπικ? και τα καλ?τερα προ??ντα στην αγορ? που διαθ?τουν, μπορο?ν να κ?νουν κ?θε στιγμ? την οδ?γηση του αυτοκιν?του σα? πραγματικ? ιδια?τερη. Eνδεικτικ? αναφ?ρουμε εταιρ?ε? μ?σα απ? την οπο?ε? μπορε?τε να επιλ?ξετε : BRIDGESTONE, PIRELLI, MICHELIN, GOOD YEAR, DUNLOP, CONTINENTAL, FIRESTONE κ.λ.π. Στ?χο? των ιδιοκτητ?ν και του προσωπικο?, ε?ναι να διασφαλ?σουν την αξ?α του αυτοκιν?του και την ασφ?λεια των πελατ?ν του?, μ?σω του ελ?γχου τη? συνολικ?? εικ?να? των ελαστικ?ν. Προσωριν? ωρ?ριο λειτουργ?α? Καθημεριν??: 8:30πμ – 15.00μμ Σ?ββατο: 8:30πμ – 2:00μμ Διε?θυνση: Αγ?α? Γλυκερ?α? 17 Γαλ?τσι – Αθ?να, ΤΚ: 111 47 Τηλ?φωνο: 210 2929663
ΙΛΙΟΝ - Ελαστικ? Αλ?ξανδρο?: Τερ?στια ποικιλ?α και εξυπηρ?τηση χωρ?? αναμον??.
H εταιρε?α ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ διαθ?τει πολυετ? εμπειρ?α στην π?ληση και την τοποθ?τηση ελαστικ?ν, ζαντ?ν και αναρτ?σεων αυτοκιν?των. Με γν?μονα την ποι?τητα και π?ντα το ασφαλ?στερο αποτ?λεσμα, η εταιρ?α ?χει χτ?σει ?να μοναδικ? πελατολ?γιο, εν? ακ?μα και αυτ? την δ?σκολο περ?οδο που διαν?ουμε παραμ?νει στην δι?θεση του κοινο?. Εκτ?? απ? τα ελαστικ? υπ?ρχει διαθ?σιμο? και ο θαυμαστ?? κ?σμο? των ζαντ?ν, ?που ο καθ?να? μπορε? να δ?σει την προσωπικ? του πινελι? στο ?χημα του. Δεκ?δε? σχ?δια και σε ?λα τα μεγ?θη για να καλ?ψουν ακ?μα και τον πιο απαιτητικ? πελ?τη. Το ωρ?ριο λειτουργ?α? προσωριν? ε?ναι: Καθημεριν?? 9 με 5 και Σ?ββατα 9 με 2:30. Διε?θ: Θηβ?ν 429 ?λιον. Τηλ: 210 5761620
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - Ilias Sport Tyres: Βρε?τε μ?χρι και το πιο σπ?νιο σετ ελαστικ?ν.
Η επιχε?ρηση Ilias Sport Tyres παραμ?νει ανοικτ? και ε?ναι στη δι?θεση του κοινο? για ?μεση και επαγγελματικ? εξυπηρ?τηση γ?ρω απ? τα ελαστικ?. Η γκ?μα των ελαστικ?ν ε?ναι πραγματικ? τερ?στια και σε θ?ση να καλ?ψει ?λε? τι? απαιτ?σει? ! Εδ? θα βρε?τε τι? μεγαλ?τερε? παγκοσμ?ω? μ?ρκε?, εν? φυσικ? υπ?ρχει και η δυνατ?τητα ζυγοστ?θμιση? και ευθυγρ?μμιση?. Με γν?μονα την ποι?τητα και π?ντα το ασφαλ?στερο αποτ?λεσμα, η εταιρ?α Ilias Sport Tyres ?χει χτ?σει ?να μοναδικ? πελατολ?γιο, αποδεικν?οντα? πω? αυτ? που υπ?σχεται, το κ?νει. Διε?θ: Λιοσ?ων 317, Κ?τω Πατ?σια. Τηλ: 210 8317757 – 210 8319628, 6941685241
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - 4 Τροχο?: Τα π?ντα ?λα για ελαστικ? και ζ?ντε?
H εταιρ?α 4 Τροχο?, με εξειδ?κευση στην εμπορ?α ελαστικ?ν, συγκεντρ?νει για περισσ?τερα απ? 25 ολ?κληρα χρ?νια την προτ?μηση και εμπιστοσ?νη εν?? μεγ?λου πελατολογ?ου. Η εταιρ?α, συνεργ?ζεται με του? μεγαλ?τερου? ο?κου? τη? παγκ?σμια? αγορ?? και στο κατ?στημα θα βρε?τε ?λε? τι? επ?νυμε? μ?ρκε? ελαστικ?ν και ζαντ?ν στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ?? και για ?λου? του? τ?που? οχημ?των. Η γκ?μα των ελαστικ?ν ε?ναι πραγματικ? τερ?στια και σε θ?ση να καλ?ψει ?λε? τι? απαιτ?σει?, εν? φυσικ? υπ?ρχει και η δυνατ?τητα ζυγοστ?θμιση? και ευθυγρ?μμιση?. Η ποι?τητα ε?ναι π?ντα η υψηλ?τερη και οι τιμ?? σ?γουρα οι καλ?τερε? τη? Ελληνικ?? αγορ??. Το κατ?στημα παραμ?νει ανοικτ? 8:00πμ. Με 17:00μμ. Διε?θυνση: Γρ. Λαμπρ?κη 403 Κερατσ?νι Τηλ: 210 4008901
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - Petrisis Tyres: Οι ειδικο? σε ζ?ντε? και ελαστικ?
H εταιρε?α Petrisis tyres διαθ?τει πολυετ? εμπειρ?α στην π?ληση και την τοποθ?τηση ελαστικ?ν, ζαντ?ν και αναρτ?σεων αυτοκιν?των. Εδ? θα βρε?τε τι? μεγαλ?τερε? παγκοσμ?ω? μ?ρκε? ελαστικ?ν, εν? φυσικ? υπ?ρχει και η δυνατ?τητα ζυγοστ?θμιση? και ευθυγρ?μμιση?. Απ? την ?λλη, υπ?ρχει και ο θαυμαστ?? κ?σμο? των ζαντ?ν. Η Petrisis tyres ε?ναι επ?σημο? αντιπρ?σωπο? τη? Japan racing wheels με δεκ?δε? σχ?δια και σε ?λα τα μεγ?θη. Η εταιρ?α παραμ?νει ανοιχτ? και ενημερ?νει τηλεφωνικ? του? ενδιαφερ?μενου? σχετικ? με την συμπλ?ρωση τη? ειδικ?? φ?ρμα? μετακ?νηση?. Σοφοκλη Βενιζ?λου 16 Λυκοβρυση 14123 Τηλ 21 0284 0218
ΜΑΡΟΥΣΙ - K&P TyreShop: Εξειδικευμ?νε? υπηρεσ?ε? ελαστικ?ν
Απ? το 1984, με π?στη και αφοσ?ωση στον πελ?τη, προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? στην π?ληση και την τεχνικ? υποστ?ριξη, σε ελαστικ?, ζ?ντε? και αμορτισ?ρ. Η K&P TyreShop μ?χρι τι? 12/4/2020 προσφ?ρει: Σε κ?θε τοποθ?τηση 4 καινο?ριων ελαστικ?ν δωρε?ν τοποθ?τηση αζ?του αξ?α? 20 ευρ? και 50% ?κπτωση στην ευθυγρ?μμιση. Για οποιαδ?ποτε διευκρ?νηση επικοινων?στε με την εταιρ?α απ? 8:00 ?ω? 16:00. Διε?θυνση:Βασιλ?σση? Σοφ?α? 7, Μαρο?σι, 15124 Τηλ?φωνα : +30 210 6121280,+30 210 6126239.
ΜΑΡΟΥΣΙ - Μ. & Κ. Μ?μμο?: Τα π?ντα για τα ελαστικ? σου
H εταιρ?α Μ.&Κ. ΜΕΜΜΟΣ, διαθ?τει 35 χρ?νια εξειδ?κευση? στην εμπορ?α ελαστικ?ν. Ο Μ?ρκο? και o Κωνσταντ?νο? Μ?μμο? ?χουν χτ?σει ισχυρ? β?ση με τα διεθν?? καταξιωμ?να, εμπορικ? σ?ματα μεγ?λων κατασκευαστ?ν, ?πω? BRIDGESTONE, CONTINENTAL, PIRELLI, DAYTON, FIRESTONE, VIKING, YOKOHAMA σε μια τερ?στια ποικιλ?α ελαστικ?ν για κ?θε τ?πο οχ?ματο? και μοτοσικλ?τα?. Η γκ?μα των υπηρεσι?ν περιλαμβ?νει επ?ση? επισκευ? και βαφ? ζαντ?ν, εν? μπορε?τε να επιλ?ξετε αν?μεσα απ? δεκ?δε? σχ?δια ζαντ?ν γνωστ?ν κατασκευαστ?ν, ?πω? BORBET, TEAM DYNAMICS, JAPAN RACING WHEELS, KESKIN. Επιπρ?σθετα υπ?ρχει και η δυνατ?τητα ζυγοστ?θμιση? και ευθυγρ?μμιση?. Το προσωριν? ωρ?ριο λειτουργ?α? διαμορφ?νεται ω? εξ??: 09.00-16.00 για το Μαρο?σι και 08.00-18.00 για το κατ?στημα στο Δ?λεσι 1o Κατ?στημα Διε?θυνση: Αγ?ου Κωνσταντ?νου 23, Μαρο?σι Τηλ?φωνο: 210 8069440 2ο Κατ?στημα Διε?θυνση: Λεωφ. Σχηματαρ?ου, Δ?λεσι Βοιωτ?α? Τηλ?φωνο: 22620 35551
ΜΟΣΧΑΤΟ - Autopolis: Για να ε?σαστε απ?λυτα σ?γουροι για τα ελαστικ? σα?
Η εταιρ?α, σε συνεργασ?α με του? μεγαλ?τερου? ο?κου? τη? Ευρωπαικ?? αγορ??, εισ?γει στην χ?ρα μα?, με δι?θεση χονδρικ? και λιανικ?, ?λε? τι? μ?ρκε?, ?λου? του? τ?που? ελαστικ?ν και ζαντ?ν. Πρ?κεται ουσιαστικ? για ?λε? τι? μεγ?λε? εταιρ?ε? ελαστικ?ν ?πω? Michelin , Continental , Bridgestone , Goodyear , Dunlop , Pirelli και ?λε? τι? θυγατρικ?? του?. Το κατ?στημ? τη? Autopolis ε?ναι πιστοποιημ?νο απ? ?λε? τι? εταιρ?ε? για την ποι?τητα των υπηρεσι?ν του και καταξιωμ?νο ω? κατ?στημα Label απ? την Michelin Hellas , αποτ?λεσμα τη? τεχνογνωσ?α? και του τεχνολογικο? εξοπλισμο?. Η εταιρ?α παραμ?νει ανοικτ? λαμβ?νοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα προστασ?α?. Διε?θυνση: Χρυσοστ?μου Σμ?ρνη? 108 18345 Μοσχ?το Τηλ: 210 9410823
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - Quick Fit: Με κ?θε αλλαγ? ελαστικ?ν, δ?ρο η απολ?μανση του οχ?ματο?.
Κ?τω απ? την αξι?πιστη ομπρ?λα τη? CarCenter, η επιχε?ρηση Quick Fit διαθ?τει τα π?ντα γ?ρω απ? ελαστικ? και ζ?ντε?. Τερ?στια γκ?μα και εξαιρετικ?? τιμ?? π?ντα με εγγ?ηση εργασι?ν και ανταλλακτικ?ν. Μ?σα σε λ?γα λεπτ? μπορε?τε να δε?τε το αυτοκ?νητο σα? να μεταμορφ?νεται τ?σο οδηγικ? ?σο και εμφανισιακ?. Πραγματοποι?στε ευθυγρ?μμιση ? ζυγοστ?θμιση, ελ?γξτε τα ελαστικ? σα? και οδηγε?στε απ? σ?μερα κι?λα? ?να ν?ο αυτοκ?νητο.Τ?λο?, θα βρε?τε και πολλ? αξεσου?ρ aftermarket για να αναβαθμ?σετε η να επιδιορθ?σετε το αυτοκ?νητο σα? , στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??. Στην δ?σκολη εποχ? που διαν?ουμε, η εταιρ?α προσφ?ρει δωρε?ν απολ?μανση του οχ?ματο? με το π?ρα? οποιαδ?ποτε εργασ?α?. Διε?θ: Δημοσθ?νου? 8 Παλαι? Φ?ληρο. Τηλ: 2109422250.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Dr Tyre: Ο ?γιατρ??? του ελαστικο?
Με 25 χρ?νια συνεχ?? παρουσ?α? στο χ?ρο, η εταιρ?α Dr Tire Α.Ε. δεσμε?εται για ?να τ?λειο και με εγγυ?σει? αποτ?λεσμα. Ε?ν θ?λετε να διαλ?ξετε το καλ?τερο ελαστικ? απ? μ?α τερ?στια γκ?μα, να ομορφ?νετε το αυτοκ?νητο σα? με ζ?ντε? του γο?στου σα?, ? να κ?νετε επιδιορθ?σει? στι? αναρτ?σει?, τ?τε πρ?πει να επισκεφθε?τε το κατ?στημα τη? Dr.Tire Α.Ε. Εκε? θα βρε?τε τα π?ντα γ?ρω απ?: Ελαστικ? (για ?λα τα οχ?ματα), Ζ?ντε?, Αναρτ?σει?, Λιπαντικ?. Ακ?μη, μπορε?τε μ?σα απ? το πλ?ρε? ενημερωμ?νο site τη? εταιρ?α?, να πραγματοποι?σετε online αγορ?? με μοναδικ?? προσφορ?? και εκπτ?σει?, ?πω? τα ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ! Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Κηφισο? 118 – Περιστ?ρι Τηλ: +30 2105760011
ΡΑΦΗΝΑ - Driver Center Κισλιτζ? Νικολ?ττα : Οι καλ?τερε? υπηρεσ?ε? για ελαστικ?
Απ? αυτοκ?νητα π?λη? μ?χρι αυτοκ?νητα πολυτελε?α?, απ? εμπορικ? οχ?ματα μ?χρι σπορ αυτοκ?νητα, οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρονται στο Driver Center ΚΙΣΛΙΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ καλ?πτουν απ? το Α ?ω? το Ω ?λε? τι? απαιτ?σει? που μπορε? να ?χετε σε σχ?ση με το ?χημ? σα?. Εργασ?ε? ελαστικ?ν ?πω? ζυγοστ?θμιση, αντικατ?σταση ελαστικ?ν και ζαντ?ν, επισκευ? διατρ?σεων και αντιστροφ? ελαστικ?ν, καθ?? και μεγ?λη γκ?μα σε τ?σια και ζ?ντε?. Ανοιχτα καθημερινα απ? 08:00π.μ. εω? 18:00μ.μ. και Σαββατο απ? 08:00π.μ. εω? 14:00μ.μ. Λεωφ?ρο? Μαραθ?νο? 24ο χλμ, Ραφ?να, 19009 Τηλ?φωνο 2294075470 Φαξ 2294076168
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - WheelPower: Δ?ναμη υπεροχ?? στα ελαστικ?
Απ? το 1977 με ?ριστε? γν?σει? γ?ρω απ? τα ελαστικ? και τι? αναρτ?σει?, η επιχε?ρηση WheelPower ξ?ρει τι χρει?ζεστε. Δ?στε στο αυτοκ?νητο σα? τα π?ντα γ?ρω απ?: Ελαστικ? (επισκευ? ? αντικατ?σταση), Ζ?ντε? (επισκευ? και βαφ?) και μονταριστ? Corghi Master υπεραυτ?ματο, Αναρτ?σει? (αμορτισ?ρ και ελατ?ρια), Φρ?να, Ευθυγρ?μμιση Hunter με κ?μερε? για μετρ?σει? ακρ?βεια? χιλιοστο?, Ζυγοστ?θμιση. Η WheelPower παραμ?νει ανοιχτ? για την δικ? σα? εξυπηρ?τηση, καθημεριν? απ? τι? 8.00πμ ?ω? και τι? 4.00μμ. Μεσογε?ων 377, Χαλ?νδρι 15231 21 0671 7355
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Παχ?λα?: 76 χρ?νια, ο βασιλι?? των ελαστικ?ν
Στι? σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? στη Λεωφ?ρο Κηφισ?α?, μ?α ομ?δα με πραγματικ?? γν?σει?, δεμ?νη σαν οικογ?νεια και τερ?στια ποικιλ?α προ??ντων, ε?ναι ?τοιμη να σα? προσφ?ρει το καλ?τερο αποτ?λεσμα γ?ρω απ?: Ελαστικ? ?λων των τ?πων, Ζ?ντε? ?λων των τ?πων, Ευθυγρ?μμιση, Αμορτισ?ρ, Service. Πιο ε?κολα απ? ποτ?, με εγγ?ηση εργασι?ν και εξυπηρ?τηση πελατ?ν ακ?μα και με επ? τ?που βο?θεια?, δεν θα ξαναγχωθε?τε για τα ελαστικ? σα? και για το αμ?ξι σα?. Με κ?θε αγορ? εν?? σετ 4 ελαστικ?ν, κερδ?ζετε δωρε?ν τοποθ?τηση αζ?του. Η εταιρ?α παραμ?νει ανοιχτ? Δευτ?ρα-Παρασκευ? 8-5 και Σ?ββατο 8-2. .Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Κηφισ?α? 288 Χαλ?νδρι Τηλ: 210 6817202 - 216 7000469

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Autopower: Η μεγαλ?τερη γκ?μα αξεσου?ρ αυτοκιν?του
H εταιρ?α AUTOPOWER δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του Αξεσου?ρ Αυτοκιν?του απ? το 1999. Συνεργ?ζεται με επ?νυμε? εταιρε?ε? ?πω? SPARCO, MOMO, BMC, ISOTTA κλπ, καθ?? επ?ση? κατασκευ?ζει μεγ?λη ποικιλ?α σε πατ?κια και καλ?μματα για το αυτοκ?νητο αν?λογα με τι? προτιμ?σει? των πελατ?ν τη?. Η Autopower διαθ?τει Αξεσου?ρ για κ?θε περ?πτωση ?πω? : Χημικ?, Αρωματικ?, Καλ?μματα, Αλυσ?δε?, Μπαταρ?ε? αυτοκιν?των, Λαμπ?κια, Μπαγκαζι?ρε?, Ηχοσυστ?ματα αυτοκιν?των, Φ?τα Xenon, Μπ?ρε?, Κουκο?λε? αυτοκιν?των, Καθ?σματα και πολλ? ?λλα προ??ντα που καλ?πτουν ?λε? τι? αν?γκε? του Αυτοκ?νητου και για του? πιο απαιτητικο??. Για κ?θε παραγγελ?α μπαταρ?α? μ?σω του https://autopowershop.gr, γ?νεται παρ?δοση και τοποθ?τηση στο χ?ρο σα?. Κλεισθ?νου? 63, Αγ?α Παρασκευ?, 15343 Τηλ.: +30 210 600 6271, 6948505974
ΑΙΓΑΛΕΩ - Fotin Batteries: Εξειδικευμ?νο κ?ντρο μπαταρ?α?
Με αντικε?μενο την εισαγωγ? και το εμπ?ριο μπαταρι?ν αυτοκιν?των, φορτηγ?ν, επαγγελματικ?ν μηχανημ?των και σκαφ?ν θαλ?σση?, η FOTIN ΒΑΤ μπορε? να καλ?ψει κ?θε σα? αν?γκη ανεξ?ρτητα απ? τον τ?πο του οχ?ματο?. Στο κατ?στημα στο Αιγ?λεω θα βρε?τε ?λου? του? τ?που? μπαταρι?ν τη? ΤΑΒ, ?ναν απ? του? πιο καταξιωμ?νου? κατασκευαστ?? τη? Ευρ?πη?. Η TAB μ?σα απ? διαφορετικ?? σειρ?? μπαταρι?ν καλ?πτει διαφορετικ?? αν?γκε? και εφαρμογ??, ?στε να βρε?τε σ?γουρα αυτ? που σα? ταιρι?ζει. Τα προ??ντα τη? εξ?γονται σε ?λο τον κ?σμο και καλ?πτονται απ? 1 χρ?νο εγγ?ηση. To καταστημα παραμ?νει ανοιχτο και μπορε?τε να τηλεφων?σετε ε?τε να το επισκεφθε?τε απο κοντα με την ειδικ? φ?ρμα μετακ?νηση?, ?στε να επωφεληθε?τε απ? τι? πολ? καλ?? τιμ?? αυτ? την περ?οδο. Διε?θυνση: Ζωσιμ?δων 66, Αιγ?λεω Τ.Κ. 122 43 Τηλ?φωνο: 210 5913811
ΑΙΓΑΛΕΩ - Γλ?κα?: Το πληρ?στερο e-shop λιπαντικ?ν.
Στο κατ?στημα Γλ?κα? θα βρε?τε π?νω απ? 500.000 κωδικο?? μεταχειρισμ?νων και καινο?ριων Aftermarket ανταλλακτικ?ν οι οπο?οι καλ?πτουν ?λη την γκ?μα των αυτοκιν?των κ?θε μ?ρκα?, χρονολογ?α? και κυβισμο?. Ο αριθμ?? αυτ?? συνεχ?? αυξ?νεται για να εξυπηρετηθο?ν οι αν?γκε? των πελατ?ν Προσφ?ρουμε μια μεγ?λη ποικιλ?α σε μ?ρκε? λιπαντικ?ν τ?σο επιβατηγ?ν ?σο και βαρ?ων οχημ?των. Η επιχε?ρηση λειτουργε? κανονικ? και ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψει παραγγελ?ε? σε ολ?κληρη την Ελλ?δα μ?σα απ? το πλο?σιο e-shop τη?, εν? το κατ?στημα λειτουργε? καθημεριν?? απ? τι? 9 μ?χρι τι? 6 και τα Σ?ββατα απ? τι? 9 μ?χρι τι? 3. Διε?θ: Κηφησο? 60Α Αιγ?λεω. Τηλ: 2105440055.
ΓΕΡΑΚΑΣ - MariCars: Η καλ?τερη περιπο?ηση του αυτοκιν?του.
Η επιχε?ρηση MariCars μπορε? να αναβαθμ?σει το αυτοκ?νητο σα? με μ?λι? ?να ραντεβο?. Πραγματοποιε?στε τον πιο εξειδικευμ?νο βιολογικ? καθαρισμ? και δε?τε λεκ?δε? που για χρ?νια χαλο?σαν την καμπ?να, να εξαφαν?ζονται. Επ?ση?, μην αφ?νετε πλ?ον τον ?λιο να σα? τυφλ?νει και να κ?νει την οδ?γηση μαρτ?ριο. Τοποθετε?στε στην MariCars αντηλιακ?? μεμβρ?νε? και κρατ?στε μακρι? επικ?νδυνε? ακτινοβολ?ε?, κλ?φτε? και κομμ?τια τζαμιο? σε πιθαν? ατ?χημα. Το κατ?στημα θα παραμε?νει ανοικτ? ?λο τον Απρ?λιο και δ?χεται κατ?πιν ραντεβο?. Διε?θ: Λ. Μαραθ?νο? 178, Γ?ρακα? Αττικ?? 15344. Τηλ: 215 5051406
ΓΛΥΦΑΔΑ - Dimitratos The Battery Experts: Μπαταρ?ε? για ?,τι κινε?ται και λειτουργε?
Η εταιρ?α εδρε?ει στην Γλυφ?δα και π?νω απ? 30 χρ?νια, πρωταγωνιστε? στο χ?ρο καθ?? η φ?μη τη? ποι?τητα? τη?, προηγε?ται. Διαθ?τει μπαταρ?ε? για αυτοκ?νητα, μοτοσυκλ?τε?, σκ?φη, φωτοβολταικ?, συναγερμο?? και συστ?ματα ασφαλε?α?. Π?ντα στην καλ?τερη τιμ? τη? αγορ?? και φυσικ? με εγγ?ηση λειτουργ?α?. ?τι μπαταρ?α και αν ψ?χνετε, για ?ποιο μοντ?λο διαθ?τετε, εδ? θα την βρε?τε σε ?σο καλ?τερη τιμ? γ?νεται. Η εταιρ?α σα? ενημερ?νει για του? τρ?που? τη? σωστ?? συντ?ρηση? και λειτουργ?α? των μπαταρι?ν, εν? ε?ν δεν ε?στε 100% σ?γουροι για το ε?δο? τη? μπαταρ?α? που χρει?ζεστε, μη διστ?σετε στιγμ? να ρωτ?σετε. Ωρ?ριο ανοικτ? Δευτερα με Παρασκευ? 8:30πμ. Με 16:00μμ. Και Σαββατο 8:30πμ. Με 15:00μμ Διε?θυνση: Λαζαρ?κη Ανδρ?α 3, ?γιο? Κωνσταντ?νο?, 166 75 Γλυφ?δα Τηλ: 210 8943061
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Meintanis: Τα καλ?τερα καθαριστικ? για το αυτοκ?νητο.
Η εταιρ?α Meintanis αποτελε? την νο?μερο 1 επιλογ? στα χημικ? καθαριστικ? αυτοκιν?του. Με π?νω απ? 3 δεκαετ?ε? πρωταγωνιστικο? ρ?λου, διαθ?τει τα ποιοτικ?τερα προ??ντα τη? σε ?λη την Ελλ?δα εν? παραμ?νει ο αποκλειστικ?? εκπρ?σωπο? των Polarchem και Cartec. Μην πετ?ξετε τα λεφτ? σα?, απευθυνθε?τε στου? ειδικο?? τη? Meintanis και θα βγε?τε σ?γουρα κερδισμ?νοι. Διε?θ: Προμηθ?ω? 11 Ηλιο?πολη. Τηλ: 210 9752353 - 6976998582 – 6976998583
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Σ?ββα? ΑΒΕΕ: Τα π?ντα γ?ρω απ? αξεσου?ρ μεταφορ?? και ρυμο?λκηση?
Η εταιρ?α ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιε?ται σε τ?σσερι? τομε?? παραγωγικ?? διαδικασ?α? και συγκεκριμ?να στην κ?θετη παραγωγ? σε κοτσαδ?ρου? για ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των, σε μπαγκαζι?ρε? διαφ?ρων διαστ?σεων και μεταφορικ?? ικαν?τητα? φορτ?ου. Επ?ση? σε τρ?ιλερ για ?λου? του? τ?που? σκαφ?ν - ειδικ?ν κατασκευ?ν και μεγεθ?ν και στην κοπ? μετ?λλων με Laser. Απ? μπαγκαζ?ερε? τρειλερ και τρειλερ κοτσαδ?ρου, μ?χρι μπαγκαζι?ρε? οροφ??, κουτι? Delivery, β?σει? μεταφορ?? ποδηλ?των, β?σει? μεταφορ?? κουτι?ν για σκ?λου?, μπαταρ?ε? ?λων των τ?πων και σχ?ρε? οροφ?? θα σα? βοηθο?σουν να μεταφ?ρετε ολ?κληρο νοικοκυρι?. Η εταιρ?α λειτουργε? κατ?πιν τηλεφωνικου ραντεβο?. Λεωφ. Βουλιαγμ?νη? 553 Ηλιο?πολη Τηλ.: 210 9951057 210 6021028 210 5152049
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - Καρκο?λια? Νικ?λαο?: Αναμ?ρφωση καμπ?να? αυτοκιν?του/ ΕΙΠΕ ?ΧΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Στην επιχε?ρηση Νικ?λαο? Καρκο?λια?, ?χετε την δυνατ?τητα να διαμορφ?σετε το εσωτερικ? του αυτοκιν?του σα?, ?πω? εσε?? θ?λετε. Ταπετσαρ?ε? σ?μφωνα με τα δικ? σα? θ?λω, σε προσιτ?? τιμ?? και με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα. Θ?λετε ?φασμα; Θ?λετε δερματ?νη; ? ακ?μα και δ?ρμα 100%; ?τι σα? αρ?σει, μπορε?τε να το χα?ρεστε σε κ?θε β?λτα σα?, καθ?? το ?μπειρο προσωπικ? τη? εταιρ?α?, μαζ? με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, ε?ναι σε θ?ση να φ?ρουν στη ζω?, ?τι ?χετε φανταστε?. Απ? το 1977 πρωταγωνιστε? στην αγορ? τη? ταπετσαρ?α? καθ?? δεν υπ?ρχει πρ?κληση που να μην μπορε? να ?ρθει ει? π?ρα?. ?ποιο αυτοκ?νητο και να ?χετε, ?ποιο μοντ?λο και να ε?ναι, δεν υπ?ρχει καν?να πρ?βλημα. Διε?θ: Νιρβ?να 77 Κ?τω Πατ?σια. Τηλ: 2108317070 - 6945494401
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ihosynthesi.gr. Ο ψηφιακ?? κ?σμο? του αυτοκιν?του, στα π?δια σα?.
Απ? το 1993, η εταιρ?α Ihosynthesi.gr. σα? εξοπλ?ζει μ?νο με τα καλ?τερα τεχνολογικ? gadgets για το αυτοκ?νητο σα?. Ε?τε για ασφ?λεια, ε?τε για διασκ?δαση, η εταιρ?α Ηχοσ?νθεση ?χει την λ?ση. Αφ?στε το αυτοκ?νητο σα? στου? ειδικο?? και απολα?στε τον πιο κρυστ?λλινο και καθαρ? ?χο. Ζ?στε μια μικρ? συναυλ?α μ?νο για εσ?? και ?ποτε εσε?? θ?λετε. Επ?ση?, τελευτα?α? λ?ξη? τεχνολογ?α? συστ?ματα εντοπισμο?, θα σα? δ?σουν το π?νω χ?ρι απ?ναντι σε κ?θε ε?δου? κακ?βουλη εν?ργεια. Η επιχε?ρηση ε?ναι κλειστ?. Για τηλεφωνικ?? παραγγελ?ε? ? τεχνικ? υποστ?ριξη καλ?στε στο 2102842481 ? επισκευθε?τε την σελιδα www.ihosynthesi.gr για online αγορε?. Διε?θυνση: Μπιζαν?ου 4, Μεταμ?ρφωση Αττικ?? Τηλ: 210 2842481
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - G Sound: Ο παρ?δεισο? του ?χου !
Στο κατ?στημ? τη? G Sound υπ?ρχει ?κθεση απ? ?λα τα ν?α προ??ντα ?χου - εικ?να?, ?πω? ενισχυτ??, Radio - CD, ηχε?α, subwoofer, car tv / dvd, συναγερμο?, αντικλεπτικ? αυτοκιν?του καθ?? και navigation με δυνατ?τητα δοκιμ?? ?στε να επιλ?ξει? αυτ? που σου ταιρι?ζει. Επ?ση? στην G Sound επισκευ?ζονται και συντηρο?νται Aircondition, μ?ζε?, δυναμ?. Ακ?μη γ?νονται πιστοποιημ?νε? μετατροπ?? αυτοκιν?των, τζιπ, φορτηγ?κια απ? βενζ?νη σε κιτ υγραερ?ου. Κ?νε το αυτοκ?νητο σου ?πω? εσ? θ?λει?, σε τιμ?? που δεν υπ?ρχουν αλλο?. Ηχοσυστ?ματα, αναβαθμ?σει? πολυμ?σων και αντικλεπτικ? κιτ, θα τα βρει? ?λα στην G Sound. Προσωριν? ωρ?ριο λειτουργ?α? 8πμ Με 2μμ καθημεριν?. Διε?θυνση: Μ?δεια? 2, Ν?α Ιων?α 142 32 Τηλ.: 210271359 6975817946
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - Audio Island : Ηχοσυστ?ματα και αντικλεπτικ? ν?α? γενι?? ΕΙΠΕ ?ΧΙ Ε?ΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ
?χοντα? πρωταγωνιστικ? ρ?λο τα τελευτα?α 10 χρ?νια στον χ?ρο του ?χου και των αντικλεπτικ?ν συστημ?των, η Audio Island μπορε? να σα? παρ?χει το καλ?τερο αποτ?λεσμα. Η συνεργασ?α με τι? καλ?τερε? και πιο επιτυχημ?νε? εταιρ?ε? παγκοσμ?ω? ?πω? Pioneer, Alpine και Focal ανεβ?ζει αμ?σω? το επ?πεδο των παρεχ?μενων υπηρεσι?ν. Τελευτα?α? τεχνολογ?α? συστ?ματα θα θωρακ?σουν το αυτοκ?νητο σα? και θα κρατ?σουν κ?θε απειλ? μακρι?. Διε?θυνση: Ελευθερ?ου Βενιζ?λου 171 Ν?α Σμ?ρνη Τηλ: 2109330085 - 6977203333
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Dragon Car Styling: Πλατοκαθ?σματα και πατ?κια ?ριστη? ποι?τητα?
Αναβαθμ?στε τον εσωτερικ? δι?κοσμο του αγαπημ?νου σα? οχ?ματο? αλλ?ζοντα? τα πλατοκαθ?σματα και τα πατ?κια με τι? δικ?? σα? προσωπικ?? επιλογ??. Σ?μμαχο? σα?, οι καλ?τεροι του χ?ρου, Dragon Car Styling οι οπο?οι απ? το 1984 δεν σταματο?ν να ομορφα?νουν ?λα τα αυτοκ?νητα. Με εξειδ?κευση στην κατασκευ? μοκετ?ν και πλατοκαθισμ?των αυτοκιν?του, χρησιμοποιε? τι? πιο προηγμ?νε? μεθ?δου?, με αποτ?λεσμα το τελικ? προ??ν να πληρο? ?λε? ?λε? τι? ευρωπα?κ?? προδιαγραφ?? ασφ?λεια? και ποι?τητα?. Η βιοτεχν?α διαθ?τει τα ε?δη τη? σε υπερχονδρικ?, χονδρικ? και λιανικ? π?ληση, εν? η παραγωγ? τη? διατ?θεται σε ?να μεγ?λο αριθμ? καταστημ?των τη? ελληνικ?? αγορ??. Το κατ?στημα λειτουργε? κανονικ? 9πμ με 4μμ Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? Διε?θυνση: Ελ. Βενιζ?λου 45, 14122 Ν. Ηρ?κλειο Τηλ: 210 5141 303
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Diamantis: Για κ?θε αξεσου?ρ αλλ? και ανταλλακτικ? αυτοκιν?του
?να μαγαζ?, δεκ?δε? χιλι?δε? προ??ντα, σε μ?α ατελε?ωτη γκ?μα που συνεχ?? ανανε?νεται. Η πολυετ?? εμπειρ?α, η ?ριστη κατ?ρτιση και η συνεργασ?α με του? πιο αξι?πιστου? προμηθευτ??, εγγυ?ται ?ψογη ποι?τητα ΠΑΝΤΑ με τι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??. Τα προ??ντα καλ?πτουν ?λε? τι? αν?γκε? για τη σωστ? συντ?ρηση του ?χημ? σα?, που θα σα? εξασφαλ?σουν μια ?νετη και ασφαλ? οδ?γησ?. Επισκεφθε?τε το site τη? εταιρ?α? και ανακαλ?ψτε καθημεριν?? προσφορ?? σε δι?φορα προ??ντα και βγε?τε κερδισμ?νοι ?σο ποτ?. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοιχτ? για επ?σκεψη μ?σω τη? ειδικ?? φ?ρμα? μετακ?νηση?. Εναλλακτικ? δ?χεται τηλεφωνικ?? παραγγελ?ε? μεπαρ?δοση στον χ?ρο σα?. Διε?θυνση: Παλαμηδ?ου 8, Πειραι?? 18543 Τηλ: 210 4223440, Fax: 210 4223930
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Vagiannakis Group: Αντηλιακ?? μεμβρ?νε? ποι?τητα? και με εγγ?ηση
Στην VAGIANNAKIS group χρησιμοποιο?νται οι κορυφα?ε? σε απ?δοση και αντοχ? αντηλιακ?? μεμβρ?νε? XPEL performance,, για να ?χετε την μ?γιστη δυνατ? αντηλιακ? προστασ?α, ?καθ?? και ?λη την γκ?μα των μεμβραν?ν ασφαλε?α? τη? XPEL.. Οι αντηλιακ?? μεμβρ?νε? τη? XPEL ?χουν βραβευτε? ω? οι καλ?τερε? αντηλιακ?? μεμβρ?νε? παγκοσμ?ω? ανεξαρτ?τω? χρημ?των. Απολα?στε επαγγελματισμ? και την καλ?τερη περιπο?ηση του αυτοκιν?του με το χαμηλ?τερο κ?στο?. Διε?θ: Θηβ?ν 55 & Κ?ννεντυ. Τηλ: 210 5900687
ΣΕΠΟΛΙΑ - Bear-Lock: Θωρακ?στε το αυτοκ?νητο σα?
Για να μην βρεθε?? ποτ? στη δυσ?ρεστη θ?ση να ανακαλ?ψει? ?τι το αυτοκ?νητο σου δεν ε?ναι εκε? ?που το ?φησε? και για να μην βι?σει? το συνα?σθημα τη? απ?λεια? περιουσ?α?, ?ρθε η ?ρα να χρησιμοποι?σει? ?να απ? τα καλ?τερα αντικλεπτικ? συστ?ματα στον κ?σμο. Ο Bear-Lock μηχανισμ?? ?χει αναγνωριστε? απ? του? μεγαλ?τερου? εισαγωγε?? και κατασκευαστ?? αυτοκιν?των στην Πολων?α ?πω?: Alfa Romeo, Αudi, Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Lancia, Lexus, Opel, Renault, Seat, Skoda, Toyota και Volkswagen, εν? η γκ?μα τη? ?δη ε?ναι στη λ?στα των γν?σιων αξεσου?ρ τη? Skoda Auto Polska. ?λα τα συστ?ματα που παρ?γονται διαθ?τουν πιστοποιητικ? ISO εξασφαλ?ζοντα? ?τσι εγγυημ?νο αποτ?λεσμα. Για τη συγκεκριμ?νη περ?οδο, η εταιρ?α εξυπηρετε? του? πελ?τε? τη? ε?τε τηλεφωνικ? ε?τε μ?σω του Site. Διε?θυνση: Αυλ?νο? 102, 104 43 Σεπ?λια Τηλ: +30 211 401 0235 Κιν.: +30 698 905 0733 Κιν.: +30 693 403 7909

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Tech Paint: Καλ?τερα και απ? καινο?ργιο
To φανοποιε?ο TECH PAINT εγγυ?ται την αποκατ?σταση των ζημι?ν και την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του, χρησιμοποι?ντα? σ?γχρονο εξοπλισμ?, καθ?? και ποιοτικ? υλικ?, για τη μεγαλ?τερη δυνατ? αντοχ? στον χρ?νο. Παρ?λληλα γ?νεται αποκατ?σταση του φθαρμ?νου απ? τι? καιρικ?? συνθ?κε? ? τον χρ?νο χρ?ματο? στο ?χημ? σα?, με βαφ?? φιλικ?? προ? το περιβ?λλον, εν? καλ?πτεται ?μεσα και με ?μφαση στη λεπτομ?ρεια κ?θε ζημι?, φθορ? και θαμπ?δα. Παρ?λληλα, αναλαμβ?νει ολοκληρωμ?νη και με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα, αναπαλα?ωση/ανακατασκευ? κλασικ?ν αυτοκιν?των. Η εταιρ?α παραμ?νει ανοικτ? 8:00πμ. Με 17:00μμ. Διε?θυνση: Λ. Μεσογε?ων 379, & Σουλ?ου 2 , 153 43 Αγ?α Παρασκευ? Τηλ?φωνο: 2106527367 Κινητ?: 6946061232
ΑΙΓΑΛΕΩ - Φανοποιε?ο-Βαφε?ο Μπενετ?το? σημα?νει κ?ρο?, συν?πεια, αξιοπιστ?α.
Τo φανοποιε?ο Μπενετ?το? εγγυ?ται την αποκατ?σταση των ζημι?ν και την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του, χρησιμοποι?ντα? σ?γχρονο εξοπλισμ?, καθ?? και ποιοτικ? υλικ?, για τη μεγαλ?τερη δυνατ? αντοχ? στον χρ?νο. Και ?λα αυτ? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??. Η εταιρ?α παρ?χει ?χημα αντικατ?σταση? για ?σο δι?στημα διαρκε? η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?. Επ?ση? σε συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ??, αναλαμβ?νει ?λε? τι? διαδικασ?ε? απ? την στιγμ? του ατυχ?ματο? μ?χρι και την αποζημ?ωση τη? ζημι??. Κατ?πιν των ν?ων μ?τρων που επ?βαλλε η κυβ?ρνηση λ?γω τη? πανδημ?α?, σα? ενημερ?νουμε ?τι το συνεργε?ο θα παραμε?νει ανοιχτ? απ? τη? 09:00 π.μ μ?χρι τη? 17:00 μ.μ . Σε οτιδ?ποτε μα? χρειαστε?τε σε περ?πτωση ατυχηματο? θα μπορε?τε να μα? καλε?τε και στο κινητο τηλ?φωνο 6938473820 οποιαδ?ποτε ?ρα. Στο ?ντυπο Δ?λωση? Μετακ?νηση? θα πρ?πει να συμπληρ?σει την τελευτα?α επιλογ? (σ?ντομη μετακ?νηση σε κατ?στημα παροχ?? υπηρεσι?ν). 1ο κατ?στημα:Θηβων 280 Αιγαλεω 2ο κατ?στημα:Κοτρωνο? 1 Αιγαλεω 3ο κατ?στημα:Β?ρ.Ηπειρου 1 Αιγαλεω Τηλ:210 5441717
ΑΧΑΡΝΑΙ - Colormania: Ο παρ?δεισο? των χρωμ?των
Μετ? απ? μια πολ?χρονη πορε?α στο χ?ρο των χρωμ?των και στα πλα?σια τη? συνεχο?? εξ?λιξη?, η Colormania σα? προσφ?ρει μια πλο?σια γκ?μα προ??ντων που αφορο?ν την περιπο?ηση, την συντ?ρηση και την επιδι?ρθωση του χρ?ματο? καθ?? και μια πλει?δα προ??ντων που αφορο?ν στην γενικ?τερη φροντ?δα του αυτοκιν?του σα?. Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Δημοκρατ?α? 244, Αχαρνα? Τηλ.: 2102581402, 2102581351
ΑΧΑΡΝΑΙ - Livas: Φανοποιε?ο με 24 χρ?νια εμπειρ?α? και επιτυχι?ν
Στην πολυετ? λειτουργ?α τη? επιχε?ρηση? απ? το 1995, ?χουν πραγματοποιηθε? αναρ?θμητε? εργασ?ε? φανοποιε?ου σε αυτοκ?νητα και μοτοσικλ?τε? εν? πλ?ον εξειδικε?εται στι? ανακατασκευ??/αναπαλαι?σει? κλασικ?ν αυτοκιν?των, τομ?α? που πρωτ?στω? απαιτε? μερ?κι και αγ?πη για το κλασικ? αυτοκ?νητα αλλ? και εξειδικευμ?νε? γν?σει? αποκατ?σταση? φθορ?ν και διαβρ?σεων. Η επιχε?ρηση παραμ?νει ανοικτ? λαμβ?νοντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα προστασ?α? που ορ?ζει ο ν?μο?. Για οτιδ?ποτε χρειαστε?τε , καλ?στε στα τηλ?φωνα 210 238 3353 - 697 200 1870. Εναλλακτικ? μπορε?τε να μετακινηθε?τε στην εταιρ?α, με το ?ντυπο Δ?λωση? Μετακ?νηση?. Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Δημοκρατ?α? 265, 136 71, Αχαρν?? Τηλ: 210 238 3353 - 697 200 1870
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ABM Service: Τρ?καρε?; Δε? πω? θα γλιτ?σει? την ταλαιπωρ?α
Το φανοποιε?ο ABM SERVICE – ΜΑΘΩΝΑΙΟΣ θα σε απαλλ?ξει απ? το ?γχο? τη? επισκευ?? σε περ?πτωση τρακαρ?σματο?. Οι υπηρεσ?ε? περιλαμβ?νουν φανοποιε?α και βαφ??, μικροεπισκευ??, αντικατ?σταση παρμπρ?ζ, τοπικ?? επισκευ?? ?πω? γρατζουνι??, γδαρσ?ματα και λακο?βε?, βιολογικ? καθαρισμ? καθ?? επ?ση? και γ?αλισμα – κ?ρωμα του αυτοκιν?του. Η εταιρε?α προσφ?ρει ?μεση εξυπηρ?τηση, δωρε?ν παροχ? αυτοκιν?του αντικατ?σταση?, ε?ν το ?χημα με?νει στο φανοποιε?ο δι?στημα μεγαλ?τερο απ? 3 ημ?ρε?, καθ?? και αυθημερ?ν επισκευ? τοπικ?ν ζημι?ν.?λε? οι εργασ?ε? πραγματοποιο?νται με την καλ?τερη δυνατ? ποι?τητα και προσφ?ρονται π?ντα εγγυημ?να ?ριστα αποτελ?σματα. Παρ?χεται επ?ση? η ευκολ?α πληρωμ?? σε ?τοκε? δ?σει? με ?λε? τι? πιστωτικ?? κ?ρτε? καθ?? και δωρε?ν γραπτ? τριετ?? εγγ?ηση. Η εταιρ?α παραμ?νει ανοικτ?. Λ?μπρου Κατσ?νη 53, Καλλιθ?α 17674 Τηλ:2109426912
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Auto Moto Prepair: Η λ?ση για τι? μικροφθορ??
Η εταιρ?α Auto Moto Prepair βρ?σκεται στο χ?ρο των μικρο-επισκευ?ν του αυτοκιν?του απ? τα τ?λη του 2005. Αναλαμβ?νει να διορθ?σει δι?φορα μικρο-κτυπ?ματα και γρατσουνι?? στο αυτοκ?νητ? σα?, δ?νοντα? εγγ?ηση 3 χρ?νων, εν? το κ?στο? ε?ναι ?ω? και 50% μικρ?τερο απ? μ?α κλασικ? επισκευ?. ?να απ? τα σημαντικ?τερα πλεονεκτ?ματα των υπηρεσι?ν που προσφ?ρει, ε?ναι η αυθημερ?ν παρ?δοση του επισκευασμ?νου αυτοκιν?του σα? στι? περισσ?τερε? επισκευ??. Αναλαμβ?νει Μικρο-χτυπ?ματα, Γρατσουνι??, Πλαστικ? τμ?ματα, Ζ?ντε?, Περιπο?ηση χρ?ματο? Λ. Δημοκρατ?α? 56, Κερατσ?νι, 18756, Τηλ. 2104015773
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Auto Refinish: Μεγ?λη προσφορ? με δωρε?ν αλλαγ? λαδι?ν.
Η εταιρ?α Auto Refinish στ?κεται δ?πλα στον πελ?τη αυτ?? τι? δ?σκολε? στιγμ?? που διαν?ουμε, ?μπρακτα και με σημαντικ?? κιν?σει?. Μεγαλ?τερη απ?δειξη η δωρε?ν αλλαγ? λαδι?ν για ?λε? τι? εργασ?ε? φανοποιε?α με κ?στου? ?νω των 250 ευρ?. Η ποιοτικ? εργασ?α, τα ?ριστα υλικ? και η εμπειρ?α σε συνδυασμ? με τι? ανταγωνιστικ?? τιμ??, καθιστο?ν το φανοποιε?ο AUTO REFINISH ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Ι. - ΣΤΟΛΙΔΑΚΗΣ Δ. Ο.Ε ω? πρ?τη και τελευτα?α επιλογ? στον τομ?α τη? φανοποιε?α? και τη? βαφ??. Και μ?λιστα με γραπτ? πιστοποιητικ? εγγ?ηση? 2 ετ?ν. Διε?θ: Τατο?ου & Αιγ?νη? 4, 14451 Μεταμ?ρφωση. Τη : 2102801000
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Dent Genie: Σωστ? λ?ση χωρ?? β?ψιμο
Τον Οκτ?βριο του 2003 ιδρ?θηκε στην Ελλ?δα η πρ?τη εταιρε?α "εναλλακτικ?? φανοποιε?α?" ικαν? να επαναφ?ρει τα αμαξ?ματα στην αρχικ? του? κατ?σταση. Η DENT GENIE HELLAS ειδικε?εται στην αντιμετ?πιση των προβλημ?των που προκαλο?νται απ? την χαλαζ?πτωση, βαθουλ?ματα και μικροχτυπ?ματα. Οι ?μπειροι τεχνικο? μα? ?ρχονται στον χ?ρο σα? και αναλαμβ?νουν την επισκευ? βαθουλωμ?των στην αρχικ? του? κατ?σταση, με την εγγυημ?νη μ?θοδο PDR. Η Dent Genie ελαχιστοποιε? του? κινδ?νου?. Για αυτ? το λ?γο μ?χρι νεωτ?ρα? το κατ?στημα τη? Ν?καια? υπολειτουργε? και οι εξωτερικ?? επισκευ?? αναβ?λλονται. Επικοινων?α μ?νο τηλεφωνικ? και διαδικτυακ? ?στε να κανον?σετε κ?ποιο ραντεβο?. Για οποιαδ?ποτε παρ?δοση/παραλαβ? οχ?ματο? θα τηρηθο?ν αυστηρ? οι καν?νε? υγιειν??, τα αυτοκ?νητ? των πελατ?ν πρ?πει να ε?ναι πλυμ?να ακ?μα και για μια απλ? κοστολ?γηση, αντιθ?τω? η εταιρ?α ?χει κ?θε δικα?ωμα να μην προβε? σε οποιαδ?ποτε εν?ργεια! Ο χ?ρο? εργασ?α? τηρε? ?λε? τι? προυποθ?σει? ?σον αφορ? την υγιειν? και ?χει γ?νει απολ?μανση. Διε?θυνση: Γρηγορ?ου Λαμπρ?κη 364, Ν?καια. Τηλ?φωνο: +30 210 4924410 Κινητ?: +30 694 2477810
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - Κοροβ?ση?: Απ? το 1979 κορυφ? στι? υπηρεσ?ε? φανοποι?α?
H εταιρ?α ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του αυτοκ?νητου απ? το 1979 με αντικε?μενο την προσφορ? ολοκληρωμ?νων υπηρεσι?ν φανοποι?α? και βαφ?? ?πω? και την επισκευ? σε ?λα τα μηχανικ? μ?ρη του αυτοκιν?του σα?, με ?λε? τι? ν?ε? τεχνολογ?ε?. Η εταιρ?α διαχειρ?ζεται ζημι?? απ? ?λε? τι? ασφαλιστικ?? ?στε εσε?? να μην χρειαστε? να τρ?ξετε λεπτ?. Διε?θ: Λεωφ?ρο? Διον?σου Ν?α? Μ?κρη? 22, Ν?α Μ?κρη. Τηλ: 6973054612 - 2294095175
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Κιζ?δη? Ηλ?α?: Ποιοτικ?? εργασ?α? φανοποι?α?
Η πολυετ?? εμπειρ?α και ο σ?γχρονο? εξοπλισμ??, καθιστ? την εταιρ?α μια απ? τι? καλ?τερε? μον?δε? φανοβαφε?ου. Ποιοτικ?, γρ?γορα και οικονομικ? θα δ?σει την καλ?τερη λ?ση στο πρ?βλημ? σα?. Δυνατ?τητα συνεργασ?α? με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? εταιρ?ε? αναλαμβ?νοντα? π?ση? φ?σεω? ζημι??. Διε?θ: Θηβ?ν 2 & ?γρα, Πειραι??. Τηλ: 2104212098 - 6944556611

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频