Πριν πα? διακοπ?? ?λεγξε το αυτοκ?νητ? σου για να ε?σαι σ?γουρο? για την ασφ?λεια, την ?νεση και την οικονομ?α που θα σου προσφ?ρει.

Π?? θα ελ?γξετε το αυτοκ?νητ? σα? οικονομικ? πριν τι? καλοκαιριν?? διακοπ??

Διαβ?στηκε απ? 2580 αναγν?στε? - 19/7/2017

Με το καλοκα?ρι να ε?ναι ?δη εδ? κ?τι που στην Ελλ?δα, ?μεταφρ?ζεται? π?ντα, σε α?ξηση τη? θερμοκρασ?α? στο ?κ?κκινο?, αλλ? και σε προετοιμασ?α διακοπ?ν, η ορθ? λειτουργ?α του αυτοκιν?του σα? ε?ναι ακ?μη πιο σημαντικ?.

 
 
Service και??λεγχο?

Κ?θε καλοκα?ρι το αυτοκ?νητ? μα? επιβαρ?νεται επιπλ?ον απ? τι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε? του ελληνικο? κα?σωνα, αλλ? και απ? μ?α σειρ? απ? ?λλου? παρ?γοντε?, ?πω? τα πολλ? χλμ και η ποι?τητα των δρ?μων προ? του? θερινο?? προορισμο??, ε?τε πρ?κειται για διακοπ?? κατ? τη δι?ρκεια των αδει?ν, ε?τε για τι? σ?ντομε? εξορμ?σει? του σαββατοκ?ριακου. Με δεδομ?νο μ?λιστα, ?τι τα καλοκαιριν? ταξ?δια, συν?θω? αφορο?ν ?λη την οικογ?νεια, η αν?γκη το αυτοκ?νητ? μα? να ε?ναι σε καλ? κατ?σταση μεγιστοποιε?ται, αφο? ισοδυναμε? με την ασφ?λεια και των δικ?ν μα? ανθρ?πων.
?
Ε?ναι επομ?νω?, η κατ?λληλη περ?οδο? για να επισκεφθε? κανε??, ?να συνεργε?ο. ?σον αφορ? τον ?λεγχο αυτ? καθ` αυτ?, στην πλειοψηφ?α των συνεργε?ων τσεκ?ρουν απ? φ?τα, φλα?, α?ρα ελαστικ?ν και λ?δια κινητ?ρα, μ?χρι δ?σκου?, θερμου?τ και σ?στημα ψ?ξη? και αν?φλεξη?, εν? συχν? γ?νεται και ηλεκτρονικ?? ?λεγχο? του οχ?ματο? μ?σω διαγνωστικο? μηχαν?ματο?.
?


Π?σο συχν? πρ?πει να πηγα?νει? συνεργε?ο;

Ο κατασκευαστ?? κ?θε αυτοκιν?του ?χει ορ?σει συγκεκριμ?να, στο βιβλ?ο service, π?τε πρ?πει να γ?νονται τα απαρα?τητα service του αυτοκιν?του. Ε?ναι σημαντικ? να τηρο?με αυτ?? τι? οδηγ?ε? επισκεπτ?μενοι ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο σε αυτ? τα χιλιομετρικ? ?ορ?σημα?. Πολλ? εξαρτ?ματα στο αυτοκ?νητ? μα? ?χουν συγκεκριμ?νο χρ?νο ζω?? και πρ?πει να αλλαχθο?ν σε καθορισμ?νο service. Αν δεν το κ?νουμε αυτ?, ρισκ?ρουμε την γενικ?τερη ασφ?λεια του αυτοκιν?του μα?, και κατ` επ?κταση την ?δια μα? τη ζω?.
Π?ρα ?μω? απ? τα προσδιορισμ?να service, ε?ναι καλ? να ελ?γχουμε το αυτοκ?νητ? μα? και σε ?λλε? περιπτ?σει?. Πριν και μετ? τι? διακοπ?? και γενικ?τερα πριν απ? ?να μεγ?λο ταξ?δι ε?ναι καλ? να κ?νουμε ?ναν γρ?γορο ?λεγχο του αυτοκιν?του. `Ενα? τ?τοιο? ?λεγχο? θα μπορο?σε να περιλαμβ?νει: ?λεγχο στα φ?τα-φλα? και α?ρα ελαστικ?ν, ?λεγχο/αλλαγ? λαδι?ν και ελ?γχου? σε τακ?κια φρ?νων εμπρ??-π?σω, υγρ? φρ?νων, σ?στημα ψ?ξη?, μπαταρ?α και ιμ?ντα χρονισμο?. Πολλο? οδηγο? επισκ?πτονται το συνεργε?ο του? για να κ?νουν ?ναν τ?τοιο ?λεγχο σε ετ?σια β?ση ακ?μα και αν δεν κ?νουν κ?ποιο μεγ?λο ταξ?δι. Συν?θω?, ?να? τ?τοιο? ?λεγχο? ?χει μικρ? κ?στο? αλλ? παρ?λληλα μεγ?λο ?φελο?, καθ?? ?τσι μπορο?με να προλ?βουμε μεγαλ?τερε? βλ?βε? στο μ?λλον. Οι τακτικο? ?λεγχοι λοιπ?ν, εκτ?? απ? το ?τι συμβ?λουν στην ασφ?λεια, μα? ωφελο?ν και οικονομικ? σε β?θο? χρ?νου.
?


Τι μπορε? να σου προσφ?ρει ?να καλ? συνεργε?ο.

`Ενα καλ? συνεργε?ο ?χει τη δυνατ?τητα να μα? παρ?χει υψηλ?? ποι?τητα? υπηρεσ?ε? που θα μα? εξοικονομ?σουν κ?πο και χρ?ματα. Επιπρ?σθετα, στα εξειδικευμ?να συνεργε?α, εργ?ζονται μηχανικο? με μεγ?λη πε?ρα και εξειδ?κευση σε συγκεκριμ?νε? μ?ρκε? αυτοκιν?των. Πολλο? απ? αυτο?? ?χουν δουλ?ψει στο παρελθ?ν σε εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α και εκπαιδε?ονται συνεχ?? στι? ν?ε? τεχνολογ?ε? των συγκεκριμ?νων εταιρει?ν.
Εκτ?? απ? ποι?τητα εργασ?α? ?να καλ?, εξειδικευμ?νο συνεργε?ο μπορε? πολλ?? φορ?? να μα? προσφ?ρει πρ?σθετε?, δωρε?ν παροχ?? ?πω? ε?ναι: Αυτοκ?νητο Αντικατ?σταση?, β) Απευθε?α? ε?σπραξη απ? ασφαλιστικ?? εταιρε?ε? και γ) Δυνατ?τητα παραλαβ?? και παρ?δοση? αυτοκιν?του στο χ?ρο μα?.
?


Τα πλεονεκτ?ματα ε?ναι τερ?στια!

Η επ?σκεψη σε κ?ποιο εξουσιοδοτημ?νο ? εξειδικευμ?νο συνεργε?ο για την συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα? ?χει οφ?λη που μπορε? να μην τα ?χετε καν φανταστε?. Τ?σο οικονομικ?, ?σο και για την ?δια σα? την ζω?, αφο? ?να σωστ? και πλ?ρε? service δεν β?ζει σε κ?νδυνο την οδικ? ασφ?λεια.
?
Πιο αναλυτικ?, τα οφ?λη απ? το service στο συνεργε?ο ε?ναι πολλ?. Για παρ?δειγμα, ?να ενημερωμ?νο βιβλ?ο συντ?ρηση? ε?ναι το καλ?τερο χαρτ? στην π?ληση του αυτοκιν?του σα? ?ταν ?ρθει η στιγμ? να περ?σει σε δε?τερο χ?ρι. Ε?ναι αυτ? που θα κρατ?σει την τιμ? του πιο ψηλ? απ? κ?θε ε?δο? επιπλ?ον εξοπλισμο? που μπορε? να ?χετε πληρ?σει για να ?χει το αυτοκ?νητ? σα?. Το βιβλ?ο συντ?ρηση? ε?ναι το πρ?το πρ?γμα που ζητ?νε οι αγοραστ?? μεταχειρισμ?νου, και ?χι ?δικα αφο? σε αυτ? φα?νεται ?λο το ιστορικ? συντ?ρηση? και ?ρα η μεταχε?ριση που ε?χε απ? τον πρ?το ιδιοκτ?τη του. Αν στο βιβλ?ο συντ?ρηση? δεν φα?νεται πουθεν? ?τι ?χουν αλλαχτε? τα τακ?κια, ? ο συμπλ?κτη? και τα αμορτισ?ρ τι θα υποθ?σει ο υποψ?φιο? αγοραστ??;
?
Φυσικ?, ακ?μη και στην περ?πτωση που δεν σα? ενδιαφ?ρει η μεταπ?ληση του οχ?ματ?? σα?, η επιλογ? εν?? εξειδικευμ?νου συνεργε?ου ?χει επιπλ?ον προτερ?ματα.
?
Πρ?τα απ? ?λα χρησιμοποιο?νται γν?σια ανταλλακτικ? ? after market ανταλλακτικ? τα οπο?α ε?ναι φτιαγμ?να και ?υπογεγραμμ?να? απ? τον κατασκευαστ? και τα οπο?α θα ?κουμπ?σουν? ?πω? πρ?πει στο αυτοκ?νητ? σα?. Ανταλλακτικ? δηλαδ?, που ?χουν εξελιχθε? απ? του? τεχνικο?? που εξ?λιξαν το ?διο το αυτοκ?νητ? σα? και πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?, εν? συνοδε?ονται απ? επ?σημη εγγ?ηση.
?
Τ?λο?, η επισκευ? εν?? οχ?ματο? σε εξειδικευμ?νο συνεργε?ο γ?νεται απ? τεχν?τε? που ?χουν μεγ?λη εμπειρ?α, ?που απ? τα χ?ρια των μαστ?ρων ?χει περ?σει πληθ?ρα μοντ?λων.
?


Ανησυχε?? για την εγγ?ηση του αυτοκιν?του σου; ΚΑΚΩΣ!

Απ? την 1η Ιουλ?ου 2010, ?χει τεθε? σε ισχ? Ευρωπα?κ? Οδηγ?α, η οπο?α προβλ?πει ?τι ο καταναλωτ?? θα μπορε? να απευθ?νεται σε εξειδικευμ?να – ανεξ?ρτητα συνεργε?α για εργασ?ε? συντ?ρηση?, χωρ?? να χ?νει το δικα?ωμα τη? εγγ?ηση?. Σκοπ?? αυτ?? τη? οδηγ?α? ?ταν να μειωθε? το κ?στο? επισκευ?? και συντ?ρηση? και να ενισχυθε? ο ανταγωνισμ?? στην αγορ?. Μ?λιστα, σ?μφωνα με την ?δια Ευρωπα?κ? Οδηγ?α οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ε?ναι υποχρεωμ?νε? να παρ?χουν σε ανεξ?ρτητα συνεργε?α αυτοκιν?των ?λε? τι? τεχνικ?? πληροφορ?ε? που ε?ναι απαρα?τητε? για την επισκευ? και τη συντ?ρηση του?.
?
`Αρα, πηγα?νοντα? για service σε ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο, δεν χ?νετε την εγγ?ηση, εφ` ?σον β?βαια ακολουθε?τε τι? εντολ?? του κατασκευαστ? αναφορικ? με τα διαστ?ματα των service, των εργασι?ν και των προδιαγραφ?ν στα χρησιμοποιο?μενα ανταλλακτικ?.
?


Μη βι?ζεσαι να διαλ?ξει?, ψ?ξ` το καλ?!

Πριν επιλ?ξετε αν?μεσα σε κ?ποιο συνεργε?ο, καλ? θα ?ταν να κ?νετε μια ?ρευνα αγορ??. `Οπω? ε?παμε και λ?γο πιο π?νω τσεκ?ρουμε του? χ?ρου? του συνεργε?ου, το φ?ρτο εργασ?α?, τι? γν?σει? των μηχανικ?ν, την ταχ?τητα και δυνατ?τητα ε?ρεση? ανταλλακτικ?ν και την εξυπηρ?τηση πελατ?ν. Η προβολ? αρκετ?ν επαγγελματι?ν του κλ?δου σε ειδικ? μ?σα μπορε? να σα? δ?σει μ?α πρ?τη καλ? εικ?να ακ?μη και αν δεν ?χετε επισκεφθε? δια ζ?ση? τι? εγκαταστ?σει? του.
?
Επ?ση? αρκετ? club αυτοκ?νηση?, ανεβ?ζουν συζητ?σει? ω? προ? ?λα τα χαρακτηριστικ? των συνεργε?ων σε σχετικ? forums στο internet. Πολλ? απ? αυτ? τα ερωτ?ματα μπορο?ν να απαντηθο?ν με μια απλ? σα? επ?σκεψη στο συνεργε?ο.
?
Τ?λο?, δεν θα πρ?πει να παραμελε?τε, αφ?νοντα? εκτ?? επισκευ?? ? αλλαγ??, σημαντικο?? τομε?? τη? οδικ?? σα? ασφ?λεια?. Τα συστ?ματα φρ?νων, οι αλλαγ?? λαδι?ν, ελαστικ?ν, τα ψαλ?δια και οι αναρτ?σει? σα?, ε?ναι ζωτικ? στοιχε?α του οχ?ματο? σα? και πα?ζουν κα?ριο ρ?λο στην οδικ? σα? ασφ?λεια.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频