Σ?ρβι? και τιμ? στα μ?τρα σα?!

Διαβ?στηκε απ? 1301 αναγν?στε? - 17/12/2018

Στη Service Line θα βρε?τε την καλ?τερη παροχ? υπηρεσι?ν και το πιο σ?γχρονο εξοπλισμ? συνεργε?ου.

 
 
Η?15ετ?? εμπειρ?α του? στο χ?ρο του αυτοκιν?του?σα? εγγυ?ται την επισκευ? του οχ?ματο? σα? με ?ψογο, αξι?πιστο, γρ?γορο και οικονομικ? τρ?πο. Η εγγ?ηση των ανταλλακτικ?ν και τη? εργασ?α?, του? κατατ?σσει?στου? πρ?του? στη λ?στα των πιο αξι?πιστων συνεργε?ων.

Το προσωπικ? τη??Service Line?περιμ?νει να σα? εξυπηρετ?σει ?μεσα και οικονομικ?. Ο?σ?γχρονο? διαγνωστικ?? εξοπλισμ??, τελευτα?α? τεχνολογ?α? εγγυ?ται την ?μεση δι?γνωση, επισκευ? και συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?.

Η συνεχ???παρακολο?θηση σεμιναρ?ων?στη σ?γχρονη τεχνολογ?α των αυτοκιν?των του? επιτρ?πει να αναλαμβ?νουν τη συντ?ρηση ακ?μα και των πιο καινο?ριων μοντ?λων.
?
Παροχ? Υπηρεσι?ν:
 • Service
 • Αντικατ?σταση ιμ?ντα εκκεντροφ?ρου
 • Επισκευ? φλ?ντζα? κα?σεω? κεφαλ??
 • Επισκευ? μηχαν??
 • Αλλαγ? συμπλ?κτη
 • Επισκευ? εμπρ?σθιου συστ?ματο?
 • Αντικατ?σταση αμορτισ?ρ
 • Επισκευ? φρ?νων
 • Ηλεκτρονικ? δι?γνωση
 • Καθαρισμ?? μπεκ
 • Κ?ρτα καυσαερ?ων
 • ?λεγχο? & διεκπερα?ωση ΚΤΕΟ
 • ?λεγχο? αγορ?? αυτοκιν?του
?
Εξοπλισμ?? Συνεργε?ου:
 • Διαγνωστικ? Tester?Autocom
 • Διαγνωστικ? Tester?TEXA
 • Διαγνωστικ? Tester?VAG
 • Μηχ?νημα καθαρισμο? μπεκ με υπερ?χου?
 • Αναλυτ?? καυσαερ?ου
 • Μηχ?νημα μ?τρηση? π?εση? και ρο?? βενζ?νη?
 • Φωτ?μετρο
 • Ειδικ? εργαλε?α χρονισμο? για ?λε? τι? μ?ρκε?
 • Λιπαντικ??DIVINOL?για κινητ?ρε? βενζ?νη? + πετρελα?ου
Εμπιστευτε?τε το αυτοκ?νητο σα? στη?Service Line?για την σωστ? φροντ?δα και συντ?ρηση και φ?γετε ξ?γνιαστοι.

Επικοινων?στε μαζ? μα?:
Επωνυμ?α:?Service Line??/??Χριστοδουλ?κη? Χ. Παναγι?τη?
Περιοχ?: Ν?καια
Διε?θυνση: Τζαβ?λα & Ηλιουπ?λεω? 170, Τ.Κ. 18450
Τηλ: 210 4250303
Κιν: 6944 388032
Email:?[email protected]??
Website:?http://www.service-line.gr
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频