Πω? θα κ?νει? το συνεργε?ο φ?λο σου!

Διαβ?στηκε απ? 1973 αναγν?στε? - 15/11/2017

Με αυτ?? τι? γν?σει?, θα κ?νετε το καλ?τερο service στο αυτοκ?νητο σα?, χωρ?? να χαλ?σετε μ?α περιουσ?α.

 
 
Πιο προσεκτικο? μα ?χι πρ?χειρε? δουλει??
Η συντ?ρηση ε?ναι ?να? απ? του? πλ?ον νευραλγικο?? τομε?? τη? ζω?? μα? με το αυτοκ?νητο. Η αναζ?τηση των λ?σεων για την οικονομικ?τερη αλλ? και πιο ασφαλ? επιλογ? για το service του, ε?ναι ?να απ? τα θ?ματα που απασχολο?ν ?λου? του? ιδιοκτ?τε? αυτοκιν?των διαχρονικ?.
?
Οι ακρα?ε? οικονομικ?? συνθ?κε? στη χ?ρα μα?, επιβ?λλουν αν?λογα δυναμικ?? επεμβ?σει? στα κ?στη χρ?ση? και συντ?ρηση? του αυτοκιν?του. ?χοντα? ω? γν?μονα και βασικ? ?ξονα το ?τι η ασφ?λεια του αυτοκιν?του ε?ναι αδιαπραγμ?τευτη, προκ?πτουν κ?ποια σημαντικ? ζητ?ματα που μπορο?ν να καθορ?σουν τα ?πρ?πει?? και τα ?μη? στην αναζ?τηση του περιορισμο? του κ?στου? για το service του αυτοκιν?του.
?
Φυσικ?, κα?ρια? σημασ?α? ε?ναι η επιλογ? του συνεργε?ου με το οπο?ο θα συνεργαστε? κανε?? για να ?χει το επιθυμητ? αποτ?λεσμα, τ?σο σε ποι?τητα δουλει?? και χρ?ση αναλωσ?μων και ανταλλακτικ?ν, ?σο και σε κ?στο?- μια και το ζητο?μενο απ? μια αυτοκινητιστικ? ηλικ?α και π?νω, ε?ναι ο περιορισμ?? του στο μεγαλ?τερο δυνατ? ποσοστ?. Η πιο διαδεδομ?νη επιλογ? μετ? το π?ρα? τη? δι?ρκεια? τη? εργοστασιακ?? εγγ?ηση? ? τη? αντ?στοιχη? τη? ελληνικ?? αντιπροσωπε?α?, ε?ναι αυτ? των εξειδικευμ?νων αν? μ?ρκα, συνεργε?ων.
?
Προ? τα ?που? να κοιτ?ξω; Ε?δο? συνεργε?ου μα και αναλ?σιμων κ?νουν τη διαφορ?
?
Προσφ?ροντα? σε πολλ?? περιπτ?σει? υπηρεσ?ε? εφ?μιλλε? με αυτ?? των εξουσιοδοτημ?νων, τα εξειδικευμ?να συνεργε?α αποτελο?ν μια εξαιρετικ? επιλογ? και αρκετ? σ?γουρη σε ?τι ?χει να κ?νει με τη γν?ση των αυτοκιν?των τη? εκ?στοτε εταιρε?α?. ?μπειροι μηχανικο?, στην πλειοψηφ?α του? που ?χουν θητε?σει στα εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α τη? εκ?στοτε μ?ρκα?, προσφ?ρουν υψηλο? επιπ?δου εργασ?α και εξαιρετικ? αναλ?σιμα, που ταιρι?ζουν στι? αν?γκε? του κ?θε μοντ?λου αλλ? και σε αυτ?? του κ?θε ιδιοκτ?τη.
?
Εκε? ε?ναι ?λλο? ?να? τομ?α? που μπορε? να φα?νεται σε κ?ποιου? ω? ο ιδανικ?? για να πετ?χουν περιορισμ? στο κ?στο?, αλλ? στην πραγματικ?τητα τα δεδομ?να δεν ε?ναι και τ?σο ε?κολα για να κριθο?ν. Το επιλογ? και το κ?στο? των αναλωσ?μων, ε?ναι ?να κομμ?τι στην αναζ?τηση τρ?πων για την εξοικον?μηση χρημ?των απ? την συντ?ρηση του αυτοκιν?του, που απαιτε? γν?σει? (πρωτ?στω?) και μετ? κρ?ση για την τελικ? επιλογ? του?.
?
Τι ε?ναι προτιμ?τερο να αποφ?γετε;
?
Στο ?κ?τω ?κρο? των επιλογ?ν με γν?μονα το κ?στο? ε?ναι τα μεταχειρισμ?να. Ναι μεν ε?ναι σημαντικ? φθην?τερα και σε πολλ?? περιπτ?σει?, αθροιστικ? μπορε? να κ?νουν σημαντικ?τατη διαφορ? απ? την επ?μενη επιλογ?, ε?ναι ?μω? κ?τι που πρ?πει να αποφε?γεται. Ε?ναι καν?να? το ?τι τα μεταχειρισμ?να αναλ?σιμα στο χ?ρο του κινητ?ρα αλλ? και γενικ?τερα των μηχανικ?ν μερ?ν του αυτοκιν?του (τακ?κια φρ?νων, μπουζ?, δ?σκο? συμπλ?κτη, πλατ?, ρουλεμ?ν και φ?λτρα α?ρο?, λαδιο? και καυσ?μου) πρ?πει να αποφε?γονται. Υπ?ρχουν φθορ?? υλικ?ν που δεν γ?νονται αντιληπτ?? με τον οπτικ? ?λεγχο που προηγε?ται τη? αγορ??, κ?νοντα? ?τσι επισφαλ? τη διαδικασ?α τοποθ?τηση? των μεταχειρισμ?νων αναλωσ?μων στο αυτοκ?νητο. Χ?ρια που ε?ναι στατιστικ? επιβεβαιωμ?νο πω? η συντριπτικ? πλειοψηφ?α των επιλογ?ν στα μεταχειρισμ?να αναλ?σιμα, προκαλε? εκτεταμ?νη φθορ? ? ?χει τ?σο περιορισμ?νη δι?ρκεια ζω?? που το κ?στο? τη? επιλογ?? του? ε?ναι εν τ?λει ασ?μφορο.
?
?
Στρατηγικ? επιλογ? για την καλ? συντ?ρηση
?
Αυτ? ε?ναι και η συλλογιστικ? π?σω απ? την ?αντ?δραση? που συναντο?ν οι ιδιοκτ?τε? που προτε?νουν ? απλ?? συζητο?ν την περ?πτωση αγορ?? ? χρ?ση? μεταχειρισμ?νων αναλ?σιμων απ? σωστο?? επαγγελματ?ε? του χ?ρου. Ο τελευτα?ο?, θα προτε?νει την αγορ? καλ?ν εναλλακτικ?ν, οικονομικ?τερων αλλ? στα πρ?τυπα των εργοστασιακ?ν προτ?σεων και σ?ννομων προ? τι? επιταγ?? του κατασκευαστ? για την καλ?τερη λειτουργ?α του εκ?στοτε κινητ?ρα/ αν?ρτηση?/ κλ.π. εν? και π?λι πολ? σημαντικ? θα φανε? η εμπιστοσ?νη με την οπο?α μπορε? να περιβ?λλουν το συγκεκριμ?νο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο γνωστο? και μη.
?
Στα λιπαντικ? για τον κινητ?ρα και το κιβ?τιο των ταχυτ?των για παρ?δειγμα, οι προδιαγραφ?? που ορ?ζει ο κατασκευαστ?? ε?ναι συγκεκριμ?νε? και περιγρ?φονται απ? τον κωδικ? που συνοδε?ει την κ?θε πρ?ταση, οπ?τε και η επιλογ? κ?ποια? εναλλακτικ?? που διατ?θεται σε χαμηλ?τερη τιμ? ? ακ?μα και η διαφορετικ? συσκευασ?α για το ?διο προ??ν, θα ?χουν σ?γουρα καλ?τερο αποτ?λεσμα στο συνολικ? κ?στο? του service. Κρατ?στε -με ?λη τη σημασ?α που ?χει κ?τι τ?τοιο- πω? στην τελευτα?α πρακτικ? ?χουν μπει π?ρα πολλ?? αντιπροσωπε?ε? για τα εξουσιοδοτημ?να του? (ακ?μα και πολλ? εξουσιοδοτημ?να, ξεχωριστ? απ? την πρακτικ? των αντιπροσωπει?ν) και ?τσι ?χουμε το φαιν?μενο τον τελευτα?ο καιρ? (τη? κρ?ση?) να προμηθε?ονται τα εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α με... βαρ?λια λιπαντικ?ν αντ? για συσκευασ?ε? του λ?τρου ? 4λιτρε?. Ε?ναι μια λεπτομ?ρεια που επικοινωνιακ? η σημασ?α τη? ε?ναι αμελητ?α αλλ? στον τελικ? απολογισμ? και στο κ?στο? που καλε?ται να καλ?ψει ο πελ?τη?, κ?νει διαφορ? και μ?λιστα σημαντικ?.
?
Οπ?τε, μια τ?τοια πρακτικ? απ? εξειδικευμ?να συνεργε?α που ασχολο?νται με συγκεκριμ?νη μ?ρκα και ?χουν μια γκ?μα μοντ?λων που καλ?πτουν, ε?ναι σ?γουρα υπ?ρ του καταναλωτ? που στην τελικ? αυτ? που επιδι?κει ε?ναι να ?ψαλιδ?σει? το κ?στο? σε σχ?ση με τα πρ?τυπα τη? αντιπροσωπε?α? αλλ? δεν θ?λει επ ουδεν? να ?χει ?κπτωση στην ποι?τητα των αναλωσ?μων που χρησιμοποιε? στο αυτοκ?νητ? του.?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频