Σχ?ση εμπιστοσ?νη? με το αυτοκ?νητο σου

24/4/2019

Αν πραγματικ? ε?σαι ?να? απ? του? υπε?θυνου? οδηγο?? που φροντ?ζει υπ? κ?θε συνθ?κη το αυτοκ?νητο του και την περιοδικ? του συντ?ρηση, τ?τε βρ?κε? αυτ? ακριβ?? που ζητ??. Υπευθυν?τητα, αξιοπιστ?α και φιλικ?? τιμ??, ?λα μαζ? σε ?να πακ?το.

 
 
Η περιοδικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του, ε?ναι φιλοσοφ?α ζω?? και ?χι αν?γκη. Ο περιοδικ?? ?λεγχο? του αυτοκιν?του σου, αλλ? και η τακτικ? και ?γκαιρη συντ?ρηση του, αυξ?νουν την δι?ρκεια τη? ποιοτικ?? ζω?? και κυκλοφορ?α? του. Στην εταιρ?α Ζαρ?νη? service θα βρει? ?λα ?σα ζητ?? σε ?να συνεργε?ο. Η ?ριστη τεχνικ? κατ?ρτιση των τεχνικ?ν ε?ναι ικαν? να σε κερδ?σει για μια ζω?, προσφ?ροντα? σου ?την ποι?τητα υπηρεσι?ν που ζητ??. Με ταχ?τητα και συν?πεια σε ?λε? τι? εργασ?ε? που αναλαμβ?νουν, το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? θα σου προσφ?ρει λ?σει? σε κ?θε σου πρ?βλημα. Τα 20 χρ?νια επιτυχημ?νη? δρ?ση? του? στον χ?ρο ε?ναι το μεγαλ?τερο εχ?γγυο. Σε ?ναν χ?ρο 400 τ.μ. εξοπλισμ?νο με τα πιο σ?γχρονα μηχανολογικ? μ?σα υψηλ?? τεχνολογ?α?, αλλ? και προηγμ?νων ηλεκτρονικ?ν εφαρμογ?ν, το αυτοκ?νητο σου θα περ?σει απ? εξονυχιστικ? ?λεγχο, θα εντοπιστο?ν οι πιθαν?? βλ?βε? και θα συμφων?σετε μαζ? τι? εν?ργειε? για την επιδι?ρθωση τη? βλ?βη? του.

Υπηρεσ?ε?:
-Καθαρισμο? μπ?κ
-Κ?ρτα καυσαερ?ων
-?λεγχο? για ΚΤΕΟ
-Συντ?ρηση και Επισκευ?
-Αμορτισερ?μετρο
-Φρεν?μετρο
-Ευθυγρ?μμιση
-Ζυγοστ?θμιση
-Εξατμ?σει?
-Ηλεκτρονικ? δι?γνωση βλαβ?ν

Δημιουργ?ντα? καθημεριν? σχ?σει? εμπιστοσ?νη? με του? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? τη?, η εταιρ?α Ζαρ?νη? Service ?χει καταφ?ρει να εδραιωθε? στην αγορ? επισκευ?ζοντα? και συντηρ?ντα? με υπευθυν?τητα και σχολαστικ?τητα, τα αυτοκ?νητα των ευχαριστημ?νων πελατ?ν τη?.


Στοιχει? επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Ζαρ?νη? Service-Ανταλλακτικ?
Διε?θυνση: Ιερ? Οδ?? 39, Ελευσ?να
Τηλ: 210 55.60.285, Κιν: 6973 424 343
Site: www.zaranis.com.gr
Mail: [email protected]
Ωρ?ριο λειτουργ?α?: Δευτ?ρα-Παρασκευ?: 08.30 - 18.30, Σ?ββατο: 08.30 - 15.00
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频