Για να μη βρεθε?? προ εκπλ?ξεω?...η μαγικ? λ?ξη ε?ναι "εγγ?ηση"

Συνεργε?α & Service: Τι να προσ?ξω

Διαβ?στηκε απ? 1880 αναγν?στε? - 23/2/2017

Π?? μπορε?? να βεβαιωθε?? ?τι τα ανταλλακτικ? που θα χρησιμοποιηθο?ν θα ε?ναι ποιοτικ?; Ποιε? παγ?δε? κρ?βουν οι εγγυ?σει?; Γιατ? ε?ναι τ?σο σημαντικ? να ?χει? καλ? ενημερωμ?νο το service book του αυτοκιν?του;

 
 
Ανταλλακτικ?
Πολλ? συνεργε?α για να μει?σουν το συνολικ? κ?στο?, θα μα? προτε?νουν να χρησιμοποι?σουμε ανταλλακτικ? χαμηλο? κ?στου? που ?μω? δεν ε?ναι σ?μφωνα με τον κατασκευαστ?. Εδ? χρει?ζεται προσοχ?. Τ?τοιε? επιλογ?? μπορε? να ε?ναι φθην?? αλλ? το πιο πιθαν? ε?ναι στο μ?λλον να χρειαστε? να αλλ?ξει . ?ρα, θα μα? κοστ?σει περισσ?τερο απ? το αναμεν?μενο. Για να ?χουμε λοιπ?ν, το κεφ?λι μα? ?συχο, το καλ?τερο ε?ναι να διασφαλ?σουμε ?τι θα χρησιμοποιηθο?ν ανταλλακτικ? που ε?ναι σ?μφωνα με τον κατασκευαστ? και τα οπο?α θα ?χουν γραπτ? εγγ?ηση.

Εργασ?α
Πριν την ?ναρξη των εργασι?ν, συζητ?στε με τον μηχανικ? τι? εργασ?ε? που επιθυμε?τε να γ?νουν και ζητ?στε να μ?θετε την εγγ?ηση που παρ?χει το συνεργε?ο για την εργασ?α του. Υπ?ρχουν περιπτ?σει? συνεργε?ων που χρησιμοποιο?ν τη λ?ξη ?Εγγ?ηση? σε διαφημιστικ? σλ?γκαν για προσ?λκυση πελατ?ν. Για μεγαλ?τερη σιγουρι? να ζητ?τε συγκεκριμ?νε? πληροφορ?ε? για την εγγ?ηση που παρ?χεται και τι περιλαμβ?νει.
Μετ? την ολοκλ?ρωση του service και πριν παραλ?βετε το αυτοκ?νητο:
  • Βεβαιωθε?τε ?τι ?χουν γ?νει οι εργασ?ε? που ε?χατε αρχικ? συμφων?σει,
  • Ζητ?στε τι? αποδε?ξει? των ανταλλακτικ?ν που χρησιμοποι?θηκαν και τι? επ?σημε? εγγυ?σει? του? &
  • Βεβαιωθε?τε ?τι το ?χει κρατηθε? και ενημερωθε? πλ?ρω? ?να βιβλ?ο τ?που book service.
Πριν επιλ?ξει?, λοιπ?ν, συνεργε?ο για το service σου, σκ?ψου καλ? τι? επιλογ?? σου. Πριν αποφασ?σει?, ζ?γισε την καλ? φ?μη του συνεργε?ου, την τεχνογνωσ?α των μηχανικ?ν του, τον καλ? εξοπλισμ?, την εξειδ?κευση και το συνολικ? κ?στο? και π?ρε την καλ?τερη απ?φαση για να φροντ?σει? καλ? το αυτοκ?νητ? σου και την ασφ?λεια σου.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频