Συνεργε?ο, ανταλλακτικ?, φανοποιε?ο, ?λα σε ?να!

Διαβ?στηκε απ? 1029 αναγν?στε? - 22/4/2019

Μην χ?νει? χρ?νο και χρ?μα ψ?χνοντα? αυτ? που χρει?ζεται το αυτοκ?νητο σου. Στην AutoXlixis θα τα βρει? ?λα. Ανταλλακτικ?, συνεργε?ο και φανοποιε?ο, για να μην τρ?χει?.

 
 
Οι δυνατ?τητε? ?πειρε?, μα η ποι?τητα εγγυημ?νη. Η επιχε?ρηση AutoXlixis αποτελε? μ?α απ? τι? πληρ?στερε? μον?δε? στην αγορ?, καθ?? παρ?χει ?λε? τι? υπηρεσ?ε? γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο.

Ανταλλακτικ?: Πραγματικ? ε?στε 2 κλικ μακρι? απ? το να βρε?τε το ανταλλακτικ? που ψ?χνατε. ?σο σπ?νιο και να ε?ναι, ?σο και να ?χετε απογοητευτε? απ? την υπ?λοιπη αγορ?, εδ? η γκ?μα ε?ναι τ?σο πλο?σια και το προσωπικ? το εξειδικευμ?νο, που αποκλε?εται να μην το βρε?τε.

Συνεργε?ο: Το συνεργε?ο αυτοκιν?των AUTOXLIXIS, στο ?λιον, ε?ναι ?να γενικ? συνεργε?ο αυτοκιν?των για ?λε? τι? μ?ρκε? και διακρ?νεται για την παροχ? ποιοτικ?ν υπηρεσι?ν. Το συνεργε?ο, που εδρε?ει στη Λεωφ?ρο Φυλ?? στο ?λιον, λειτουργε? υπ? την εποπτε?α του υπευθ?νου, Δημ?τρη Γεωργ?πουλου, ο οπο?ο? φροντ?ζει για τη διεκπερα?ωση κ?θε εργασ?α? με το β?λτιστο δυνατ? τρ?πο. Με ?ριστε?, λοιπ?ν, τεχνικ?? γν?σει?, πολυετ? πε?ρα και υπερσ?γχρονο εξοπλισμ? η AUTOXLIXISεγγυ?ται για την ?ψογη εξυπηρ?τησ? σα?, κ?θε φορ? που μα? εμπιστε?εστε τη φροντ?δα του αυτοκιν?του σα?.

Φανοποιε?ο: Με ηλεκτρονικ?? και μηχανικ?? καλ?μπρε?μ οι ειδικο? στην AutoXlixis , μπορο?ν να επαναφ?ρουν το αυτοκ?νητο στην αρχικ? του κατ?σταση, εν? και το β?ψιμο υπ?ρχει στο μενο?.

Μεταχειρισμ?να: Διαλ?ξτε απ? την μεγ?λη γκ?μα τη? εταιρ?α? το επ?μενο μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο σα?, π?ντα με ?λε? τι? εγγυ?σει? ? πουλ?στε αυθημερ?ν το δικ? σα?. Η διαδικασ?α για την αγορ? του αυτοκιν?του σα? ε?ναι: ?λεγχο? κινητ?ρα, - ?λεγχο? ηλεκτρολογικ?? και ?λεγχο? φανοποι?α?, στι? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α?. ?πειτα θα σα? δοθε? το ποσ? τη? εκτ?μηση? του αυτοκιν?του σα? στι? υψηλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??. Εφ?σον συμφωνηθε? το ποσ? αγορ?? του αυτοκιν?του σα?, αγορ?ζεται αυθημερ?ν απολ?τω? μετρητο??.
?
?λα ε?ναι εδ? και σα? περιμ?νουν!
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: AutoXlixis
Διε?θυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΥΛΗΣ 169 ΙΛΙΟΝ
Τηλ: 2102693217 - 2102695217 - 6975640897
e-mail: [email protected]
Site: http://autoxlixis.gr
Ωρ?ριο λειτουργ?α?: Δευτερα-Παρασκευη 8:30-17:30 Σαββατο 8:30-15:00

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频