Συνεργε?ο και ?λα τα ανταλλακτικ? απ? τον Χειλουδ?κη

Διαβ?στηκε απ? 1974 αναγν?στε? - 15/12/2017

Με 40 συναπτ? χρ?νια εμπειρ?α?, στον Χειλουδ?κη θα βρε?τε τη λ?ση που ψ?χνατε για το αυτοκ?νητο σα?, οικονομικ? και γρ?γορα με 20% ?κπτωση.

 
 
Η εταιρ?α Χειλουδ?κη? γιορτ?ζει τα 40 χρ?νια παρουσ?α? στα αυτοκ?νητα? του Group VAG με μεγ?λε? προσφορ??. Απολα?στε ?κπτωση 20% σε ?λα τα ανταλλακτικ? και κ?ντε επιτ?λου? την επισκευ? που αναβ?λλατε λ?γω κ?στου?. Δ?στε στο αμ?ξι σα? την προσοχ? που του αξ?ζει.

?νετο? και λειτουργικ?? χ?ρο? 1.000 και πλ?ον τ.μ. εξοπλισμ?νο? με τα καλ?τερα μηχαν?ματα. Εξειδικευμ?νο και με εμπειρ?α προσωπικ? θα σα? λ?σει τα χ?ρια και θα σα? προτε?νει τι ε?ναι καλ?τερο για το αμ?ξι σα? αλλ? και την τσ?πη σα?.

?χοντα? πε?ρα, τα κατ?λληλα εργαλε?α και ?ρεξη να λυθε? κ?θε πρ?βλημα, στην επιχε?ρηση Χειλουδ?κη? θα κ?νετε κ?θε ε?δου? service, θα βρε?τε ?λα τα ανταλλακτικ? ? θα βελτι?σετε το κινητ?ρα? σα? οικονομικ? και σε σ?ντομο δι?στημα.

Εμπιστευτε?τε τον Χειλουδ?κη και θα κερδ?σετε:
  • Χρ?ση γν?σιων ? εφ?μιλλη? ποι?τητα?? ανταλλακτικ?ν με 20% ?κπτωση
  • Υπε?θυνη εργασ?α
  • Ελαχιστοπο?ηση του χρ?νου παραμον??? του αυτοκιν?του
  • Οικονομ?α στη δαπ?νη των εργασι?ν
Τι περιμ?νετε λοιπ?ν;
?
?

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Χειλουδ?κη? Χρ?στο?
Διε?θυνση: Κων/π?λεω? 27, Γ?ζι, Ηρ?κλειο Κρ?τη?
Τηλ:2810 822177
Website: http://www.cheiloudakis.gr/
email:[email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频