Συνεργε?ο φρ?νων για επαγγελματ?ε?

Διαβ?στηκε απ? 1595 αναγν?στε? - 3/10/2020

Για τον κ?θε επαγγελματ?α του χ?ρου που θ?λει να νι?θει ?νετα και ασφαλε?? ?χοντα? τα καλ?τερα φρ?να και τον καλ?τερο συνεργ?τη.

 
 
Το BRAKETRUCK ε?ναι ?να συνεργε?ο φρ?νων με ?δρα τον Ασπρ?πυργο το οπο?ο δραστηριοποιε?ται στην επισκευ? βαρ?ων οχημ?των.

Η ειδικ?τητ? του? στα φρ?να και τι? αναρτ?σει? αποτελε? σφραγ?δα σιγουρι?? και απ?λυτη? εμπιστοσ?νη? για τον κ?θε επαγγελματ?α του χ?ρου. Με την πε?ρα και την εξειδ?κευση του προσωπικο? του? ε?ναι σε θ?ση να εγγυηθο?ν για την αμεσ?τητα και την ποι?τητα τη? επισκευ?? φρ?νων ? κ?θε ?λλη? εν?ργεια? στο ?χημα σα?.

Διαθ?τουν μια πληρ?στατη γκ?μα ανταλλακτικ?ν σε φρ?να αλλ? και σε αναρτ?σει? καθ?? και τεχνογνωσ?α για συστ?ματα π?δηση? με ABS, EBS αλλ? και αναρτ?σει? με σ?στημα ECAS. Επιπλ?ον, στην BRAKETRUCK γ?νεται τοποθ?τηση ABS και EBS με εξουσιοδ?τηση απ? τι? εταιρε?ε? Wabco,?Knorr-Bremse?και Haldex.?

Το κατ?στημα BRAKETRUCK διαθ?τει διαγνωστικ? για ?λε? τι? μ?ρκε? μηχανοκ?νητων οχημ?των, φορτηγ?ν. Επ?ση?, πραγματοποιε?ται αν?ψωση αξ?νων και τοποθ?τηση συστ?ματο? αν?ψωση? αξ?νων καθ?? και εγκατ?σταση εξαρχ?? συστ?ματο? α?ρο? νταλ?κα?.

Υπηρεσ?ε? του Service:
  • Φρ?να
  • Αναρτ?σει?
  • Συστ?ματα π?δηση?
  • Τοποθ?τηση
  • ABS και EBS
Η BRAKETRUCK δραστηριοποιε?ται απ? το 2012 στο χ?ρο αλλ? οι ?νθρωπο? τη? ?χουν εμπειρ?α απ? το 1991. Μη διστ?σετε να του? επισκεφθε?τε και να συνεργαστε?τε μαζ? του?.

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: BRAKE TRUCK ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ Α. Ο.Ε.
Περιοχ?: Ασπρ?πυργο?
Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Ειρ?νη?, Θ?ση Σπιθ?ρι, Τ.Κ. 19300
Τηλ: 210 5584520-21
Email: [email protected]
Website: https://braketruck.gr/
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频