Συνεργε?ο με εμπειρ?α σε πρ?το πλ?νο

Διαβ?στηκε απ? 7648 αναγν?στε? - 9/12/2020

Το συνεργε?ο Lomios Tuning, με την τερ?στια εμπειρ?α του στη συντ?ρηση αυτοκιν?του αλλ? και την εξειδ?κευση στα μοντ?λα που αν?κουν στο VAG Group, δεσμε?εται πω? θα δ?σει λ?ση στο πρ?βλημα σα?.

 
 

Seat : Ν?ο Leon με 216 ευρ? τον μ?να, μ?θε περισσ?τερα

Η επιχε?ρηση του Κλε?νθη Λ?μιου βρ?σκεται στα Γλυκ? Νερ??αναλαμβ?νει εργασ?ε? συντ?ρηση? και αναβ?θμιση? για ?λε? τι? μ?ρκε?, με εξειδ?κευση στα μοντ?λα του Vag Group (Audi, VW, Seat, Skoda). ?

?ποιο μοντ?λο αυτοκιν?του και να ?χετε, ?σο σπ?νιο και αν ε?ναι το πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζετε, απ? το συνεργε?ο Lomios Tuning δεν πρ?κειται να φ?γετε χωρ?? το αυτοκ?νητο σα? να λειτουργε? σε ?ριστη κατ?σταση.

Το προσωπικ? τη? εταιρ?α? δεν σταματ? να?εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του?γ?ρω απ? ?λα τα ν?α μοντ?λα αλλ? και τι? τεχνολογ?ε? που αυτ? φ?ρνουν, εν? τα μηχαν?ματα που χρησιμοποιο?νται διαθ?τουν το πιο?ενημερωμ?νο λογισμικ?.

Κ?θε επισκευ? και επ?μβαση στο αυτοκ?νητο σα?,? πληρο? τι? πιο αυστηρ?? προδιαγραφ?? που καθορ?ζει το εργοστ?σιο κατασκευ??. Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των

Τα χρ?νια παρουσ?α? στον χ?ρο και οι χιλι?δε? ευχαριστημ?νοι πελ?τε? ε?ναι η πιο τραν? απ?δειξη για την επαγγελματικ? δουλει? που γ?νεται.

Στοιχε?α επικοινων?α?
Διε?θυνση: Λ. Λαυρ?ου 126 Γλυκ? Νερ?
Τηλ?φωνο: 210 3511823
Κινητ?: 698 3720927
Facebook:?Lomios Tuning
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频