Συνεργε?ο που δ?νει αξ?α στα χρ?ματα σου

Διαβ?στηκε απ? 2843 αναγν?στε? - 1/1/2021

Απ? το 1968, η περιοχ? τη? Γλυφ?δα? μπορε? να περηφανε?εται πω? ?χει ?να απ? τα πιο παλι? και καλ? συνεργε?α στην Ελλ?δα. Η επιχε?ρηση Autoservice Καραντζι?? ?χει τη λ?ση.

 
 
Με φιλοσοφ?α καθαρ? πελατοκεντρικ? η επιχε?ρηση λειτουργε? ασταμ?τητα απ? το 1968 χτ?ζοντα? ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην αγορ?. Το 2004 μεταφ?ρθηκε στι? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? στην ?δια περιοχ? και συγκεκριμ?να στην οδ? Ξενοφ?ντο? 17 ?που πλ?ον χτυπ? η καρδι? του σωστ? service.

?χοντα? ω? πρ?τη και απ?λυτη προτεραι?τητα την ασφ?λεια και την κ?λυψη κ?θε αν?γκη? στον β?λτιστο χρ?νο, η Autoservice Καραντζι?? σα? εγγυ?ται πω? θα λ?σει το οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζει το αμ?ξι σα?.

Το συνεργε?ο μα? στελεχ?νεται απ? ?μπειρου? τεχνικο?? και λειτουργε? ω? ανεξ?ρτητο? επισκευαστ?? για κ?θε τ?πο αυτοκιν?του. Στι? σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? θα βρε?τε:
  • Service
  • Ηλεκτρολογε?ο
  • Βουλκανιζατ?ρ
  • Συντ?ρηση κλιματισμο?
  • Συστ?ματα φρ?νων
  • Συντ?ρηση εμπρ?σθιου συστ?ματο?
Ο εξοπλισμ?? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? με συνεχ?μενε? προσθ?κε?, εν? το ?μπειρο προσωπικ? επιμορφ?νονται τακτικ? μ?σω σεμιναρ?ων, διατηρ?ντα? ?τσι το υψηλ? επ?πεδο υπηρεσι?ν που προσφ?ρονται εδ? και δεκαετ?ε?.
?
Αν βρ?σκεστε ακ?μα σε αναζ?τηση εν?? συνεργε?ου που θα δ?σει αξ?α στα χρ?ματα που δ?νετε για την συντ?ρηση και επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, καλ?στε ? κλε?στε ?μεσα ραντεβο? μ?σω τη? ειδικ?? φ?ρμα?.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Autoservice Καραντζι??
Διε?θυνση: Ξενοφ?ντο? 17, Γλυφ?δα, Αττικ?
Τηλ: 210 9633430 - 210 9631882
Κιν: 6942 907722
Ωρ?ριο: Καθημεριν??: 08:00 – 19:00 Σ?ββατο: 08:00 – 14:00 Κυριακ?: Κλειστ?
Site: https://pkarantzias.gr/
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频