Τα καλ?τερα πακ?τα service για Mercedes-Smart

Διαβ?στηκε απ? 2114 αναγν?στε? - 24/5/2019

Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο ?Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.? αποτελε? μον?δρομο ε?ν και εσε?? απαιτε?τε το καλ?τερο για την Mercedes ? το Smart σα?. Δε?τε τι? ν?ε? προφορ?? και βγε?τε διπλ? κερδισμ?νοι, π?ντα με εγγ?ηση.

 
 
Με την αγορ? τη? Mercedes ? του Smart σα?, γ?νατε μ?λο? τη? πιο premium αυτοκινητιστικ?? οικογ?νεια? στο κ?σμο. Η συντ?ρηση και η φροντ?δα ?μω? που θα δ?σετε στο αγαπημ?νο σα? ?χημα ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α?, ε?ν θ?λετε να το χα?ρεστε με ασφ?λεια και στο 100% των δυνατοτ?των του?.

Η επιχε?ρηση ?Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε.? δεσμε?εται για το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα, ?χοντα? τα καλ?τερα ?πλα για συμμ?χου? τη?. Απ? την μ?α η τερ?στια εμπειρ?α του προσωπικο? (υπε?θυνο? ?λων ο Βασ?λειο? Μπαμπασαν?δη? με 25ετ? πε?ρα στην μ?ρκα), απ? την ?λλη η χρ?ση των καλ?τερων μηχανημ?των τη? αγορ?? και τ?λο? οι μοναδικ? καλ?? τιμ?? και οι συνεχε?? προσφορ??, αποτελο?ν του? 3 λ?γου? που η εταιρ?α ε?ναι η καλ?τερη στο χ?ρο.


Η ποι?τητα των εργασι?ν και των υπηρεσι?ν ε?ναι εγγυημ?νη και μ?σω τη? εγγ?ηση? εργασ?α?. Παρ?λληλα το αμ?ξι σα? εξοπλ?ζεται με κορυφα?α γν?σια ανταλλακτικ? που καλ?πτονται απ? εγγ?ηση εν?? ?του?.

Επιλ?ξτε αν?μεσα σε υπηρεσ?ε? ?πω?: Πατ?στε εδ? και δε?τε τι? μοναδικ?? ν?ε? προσφορ?? τη? εταιρ?α? γ?ρω απ? πακ?τα service (μικρ?-μεγ?λα) τ?σο σε μοντ?λα Smart ?σο και σε Mercedes ?πω? μικρ? service Smart με 75 ευρ? ? 15% ?κπτωση σε ?λε? τι? εργασ?ε? service σε Mercedes Benz.


?
?σο για εσ?? που οι?Mercedes και τα Smart?δεν ε?ναι απλ? το ?χημ? σα? αλλ? τρ?πο? ζω???δε?τε και εξοπλιστε?τε και με αξεσου?ρ?που θα κ?νουν ακ?μα πιο premium τι? στιγμ?? σα?.

?
?χετε Mercedes ? Smart; ?χετε τον απ?λυτο μ?στορα, Β. Μπαμπασαν?δη!

?
Στοιχε?α Επικοινων?α?:
Επωνυμ?α:?Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε
Διε?θυνση: Λ. Βουλιαγμ?νη? 26 Αργυρο?πολη 16452
Τηλ. 210 99.21.076
fax. 210 99.01.241
e-mail. [email protected]
Site: http://mercedes-smartservice.gr/home

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频