Τετρακ?λινδρο? εναντ?ον Τρικ?λινδρου

Διαβ?στηκε απ? 3982 αναγν?στε? - 15/10/2019

Τα τρικ?λινδρα μοτ?ρ ?χουν π?ρει τα π?νω του? και π?νε να ?εκθρον?σουν? τα τετρακ?λινδρα. Πο? κερδ?ζουν και πο? χ?νουν σε αυτ? τη μ?χη? Ποιε? οι διαφορ??, τα οφ?λη και τα με?ον?

 
 
?σο μικρα?νουν τα οχ?ματα, τ?σο μικρα?νουν και οι κινητ?ρε?. Με τα μικρ? και τα μικρομεσα?α αυτοκ?νητα να κυριαρχο?ν σ?μερα τα τετρακ?λινδρα μοτ?ρ ?χουν επιδ?σει? που εντυπωσι?ζουν αλλ? παρ?λληλα ενθουσι?ζουν ω? προ? την καταν?λωση και τη ρ?πανση του περιβ?λλοντο?. Επ?μενο β?μα αναμ?νεται να ε?ναι η επιλογ? τρικ?λινδρων κινητ?ρων που σ?μερα ?κυριαρχο?ν? στα μικρ? αυτοκ?νητα π?λη? και τα ?premium οικογενειακ??. Πο? διαφ?ρουν ?μω? σε σ?γκριση με του? τετρακ?λινδρου?; Πο? κερδ?ζουν και πο? χ?νουν;
?
Οι διαφορ?? ω? προ? τη λειτουργ?α
Τα δομικ? μ?ρη των τρικ?λινδρων με του? τετρακ?λινδρου? κινητ?ρε? ε?ναι κατ? ?να μεγ?λο ποσοστ? ?δια εν? απολ?τω? ?δια ε?ναι και τα εξαρτ?ματ? του?. Η διαφορ? που εντοπ?ζεται μεταξ? του? βρ?σκεται στον στροφαλοφ?ρο ?ξονα που ε?ναι υπε?θυνο? για την κ?νηση των εμβ?λων. Στου? τετρακ?λινδρου?, η πα?ση παραγωγ?? δεν σταματ? ποτ? καθ?? π?ντα υπ?ρχει ?να? κ?λινδρο? σε φ?ση εκτ?νωση? και παραγωγ?? μηχανικο? ?ργου. Αντ?θετα οι τρικ?λινδροι κινητ?ρε? ?χουν μ?α μικρ? πα?ση παραγωγ??.


?
Πο? κερδ?ζουν οι τρικ?λινδροι
Το θετικ?τερο στοιχε?ο των τρικ?λινδρων κινητ?ρων βρ?σκεται στην υψηλ?τερη απ?δοση σε συνδυασμ? με τι? μειωμ?νε? εκπομπ?? ρ?πων λ?γω των λιγ?τερων τριβ?μενων επιφανει?ν. Ο ?να? λιγ?τερο? κ?λινδρο? βοηθ? στον χαμηλ?τερο αριθμ? θερμικ?ν απωλει?ν λ?γω των μειωμ?νων αναγκ?ν του σε λ?πανση και ψ?ξη. Επιπρ?σθετα το μικρ?τερο μ?γεθο? και β?ρο? του κινητ?ρα δημιουργε? μικρ?τερα χωροταξικ? προβλ?ματα. Τ?λο?, ο ?να? λιγ?τερο? κ?λινδρο? μει?νει και το κ?στο? παραγωγ?? και συντ?ρηση? του κινητ?ρα καθ?? λειτουργε? με λιγ?τερα ?μβολα, βαλβ?δε? και λοιπ? μηχανικ? μ?ρη την ?δια στιγμ? που και η συντ?ρησ? του κοστ?ζει λιγ?τερα λ?γω μειωμ?νων μπουζ? και μικρ?τερη? ποσ?τητα? ψυκτικο? υγρο?. ?
Πο? υπερτερο?ν οι τετρακ?λινδροι.
Ο κινητ?ρα? με τρει? κυλ?νδρου? δεν καταν?μει ομοι?μορφα τι? δυν?μει? και τι? ροπ?? του σε αντ?θεση με τον τετρακ?λινδρο. ?ταν ?να ?μβολο κινε?ται προ? μ?α κατε?θυνση τ?τε η ισορροπ?α διατηρε?ται απ? ?να ?λλο που κινε?ται με ?δια ταχ?τητα σε αντ?θετη φορ?. Η ανισορροπ?α των τρικ?λινδρων δημιουργε? κραδασμο?? που για να υπερκαλυφθο?ν χρει?ζονται αντικραδασμικο? ?ξονε? ?μεσα συνδεδεμ?νοι με τον στρ?φαλο. Παρ?λληλα οι κραδασμο? δημιουργο?ν ηχορ?πανση και αναγκ?ζουν τον κατασκευαστ? να χρησιμοποι?σει περισσ?τερα μονωτικ? υλικ? για να υπερκαλ?ψουν τον θ?ρυβο.
?να δε?τερο πλεον?κτημα των τετρακ?λινδρων βασ?ζεται στι? πα?σει? εκτ?νωση? των τρικ?λινδρων μοτ?ρ που αναφ?ραμε προηγουμ?νω?. Η αδι?κοπη παραγωγ? εν?ργεια? απ? του? τετρακ?λινδρου? σε αντ?θεση με του? τρικ?λινδρου? δημιουργε? μη ομαλ? παροχ? ισχ?ο? και επιδειν?νει την δυναμικ? ισορροπ?α του κινητ?ρα στι? χαμηλ?? στροφ?? λειτουργ?α?.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频