Θ?λει? υγραεριοκ?νηση στο αυτοκ?νητο σου; ?λα στα χ?ρια των ειδικ?ν

8/1/2019

Το συνεργε?ο που μπορε? να σου εγγυηθε? την καλ?τερη τοποθ?τηση υγραεριοκ?νηση? και την σωστ?τερη εξυπηρ?τηση ε?ναι ?να και λ?γεται SKALKOS-LPG.

 
 
Στην επιχε?ρηση SKALKOS-LPG, το εξειδικευμ?νο προσωπικ? ?χοντα? ?ναν σ?γχρονο εξοπλισμ? αναλαμβ?νει εξολοκλ?ρου την τοποθ?τηση ?πω? και την συντ?ρηση μον?δο? υγραερ?ου LPG στο ?χημα σα? προσφ?ροντα σα? σ?γχρονη τεχνολογ?α και οικονομ?α ταυτ?χρονα.

Με τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα, το ?μπειρο προσωπικ? διαθ?τει υψηλ? τεχνογνωσ?α και εμπειρ?α, για να σα? παρ?χει εγγυημ?νο τοποθ?τηση, συντ?ρηση και επισκευ? του αυτοκιν?του σα?.
?
Στο τμ?μα υπηρεσι?ν και ανταλλακτικ?ν τη? SKALKOS-LPG, ?χει δημιουργηθε? ?να? χ?ρο? που καλ?πτει τι? αν?γκε? ?λων των τ?πων οχημ?των και προσφ?ρει στου? πελ?τε? εγγυημ?νη και υπε?θυνη δουλει?.

Οι υπηρεσ?ε? τη? εταιρε?α? καλ?πτει:
  • Τοποθ?τηση Υγραεριοκ?νηση?
  • Συντ?ρηση Υγραεριοκ?νηση?
  • Επισκευ? μον?δα? Υγραεριοκ?νηση?
  • Επισκευ??
  • Μπαταρ?ε?
  • Δυναμ?
  • Μιζε?
Το προσωπικ? τη? επιχε?ρηση? SKALKOS-LPG περιμ?νει να σα? εξυπηρετ?σει ?μεσα και οικονομικ?.

Επικοινων?στε:
Επωνυμ?α:?SKALKOS-LPG
Περιοχ?: Πειραι??
Διε?θυνση: Κον?νο? & Φωκ?ωνο? 11
Τηλ: 210 4100563
Web:?https://www.facebook.com/Skalkosygraeriokinisi/

Ωρ?ριο λειτουργ?α?: Δευτ?ρα μ?χρι Σ?ββατο – 8:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频