Θ?ρυβο? στι? αλλαγ?? ταχυτ?των? Δε? τι μπορε? να φτα?ει..

Διαβ?στηκε απ? 4272 αναγν?στε? - 1/10/2019

Κ?νει κ?ποιου? παρ?ξενου? ?χου? το κιβ?τιο, ?ταν αλλ?ζει? ταχ?τητα? ?λεγξ? το για να μη βρεθε?? μπροστ? σε δυσ?ρεστε? και κοστοβ?ρε? εκπλ?ξει?.

 
 
Το σ?στημα μετ?δοση? αποτελε? ?να κομβικ? κομμ?τι τη? λειτουργ?α? του οχ?ματο? και τη? ασφαλο?? κ?λισ?? του. Ε?ν ε?στε απ? του? ανθρ?που? που προσ?χουν το αυτοκ?νητ? του? φροντ?ζοντα? σε τακτικ? β?ση για τη συντ?ρησ? του, τ?τε πολ? δ?σκολα θα αντιμετωπ?σετε κ?ποιο πρ?βλημα. Στην πραγματικ?τητα μπορε? να ε?στε σε θ?ση να κ?νετε μ?χρι και 150.000 χιλι?μετρα χωρ?? το σ?στημα μετ?δοση? να σα? ανησυχ?σει. ?ταν η αλλαγ? των ταχυτ?των αρχ?σει να παρουσι?ζει κ?ποιο παρ?ξενο θ?ρυβο τ?τε κ?τι ?χει αρχ?σει να στραβ?νει. Τι ?μω??


?
3 κορυφα?ε? αιτ?ε? θορ?βου μετ?δοση?:
?
-Υγρ? κιβωτ?ου ταχυτ?των: Το υγρ? του κιβωτ?ου ταχυτ?των αντ?χει περ?που 80 ?ω? 130 χιλι?δε? χιλι?μετρα. Η μη ?γκαιρη αντικατ?στασ? του ενδ?χεται να αφ?σει υπολε?μματα βερνικιο? στα κινο?μενα μ?ρη του κιβωτ?ου ταχυτ?των. Αν αυτ? τα υπολε?μματα δεν καθαριστο?ν τ?τε ε?ναι πολ? πιθαν? να προκαλ?σουν παρ?ξενου? θορ?βου? απ? το σ?στημα μετ?δοση?, ειδικ? αν τα φ?λτρα ε?ναι φραγμ?να.
?
-Υγρ? κιβωτ?ου ταχυτ?των απ? πετρ?λαιο
?να απ? τα παλαι?τερα υγρ? που χρησιμοποι?θηκε αρκετ? στα οχ?ματα ε?χε ω? β?ση του το πετρ?λαιο. Το συγκεκριμ?νο υγρ? προκαλο?σε ακ?μα γρηγορ?τερα υπολε?μματα βερνικιο? τα οπο?α σε μερικ? χρ?νια, ?φρασσαν τα φ?λτρα και απ?τρεπαν την κανονικ? ρο? του υγρο?. Αν στο ?χημ? σα? συνεχ?ζετε να χρησιμοποιε?τε αυτ? τον τ?πο υγρο? κιβωτ?ου ταχυτ?των, τ?τε αναμ?νεται να προκαλε?ται μεγαλ?τερη θερμ?τητα και τριβ? απ? τα κινο?μενα μ?ρη του κιβωτ?ου ταχυτ?των. Η συγκεκριμ?νη εξ?λιξη αναμ?νεται να δημιουργ?σει ακ?μα περισσ?τερου? δυσ?ρεστου? και ανησυχητικο?? θορ?βου? κατ? την αλλαγ? των ταχυτ?των. Η γρ?γορη και ε?κολη λ?ση σε αυτ? ε?ναι η αντικατ?σταση του παλιο? υγρο? με συνθετικ? υγρ? μετ?δοση? το οπο?ο ξεπλ?νει τα υπολε?μματα και παρ?λληλα εξασφαλ?ζει την διατ?ρηση τη? σωστ?? θερμοκρασ?α?. ?
-Πρ?βλημα στον μετατροπ?α ροπ??
Ο μετατροπ?α? ροπ?? απ? τον οπο?ο εξαρτ?ται το κιβ?τιο ταχυτ?των ε?ναι υπε?θυνο? για τη σωστ? μετατ?πιση των γραναζι?ν. Η λειτουργ?α του εξαρτ?ται απ? τι? βελ?νε? που διαθ?τει οι οπο?ε? ?μω? μπορε? να καταστραφο?ν ? να φθαρο?ν. Αν αυτ? συμβε? η αλλαγ? ταχυτ?των θα συνοδε?εται με ασυν?θιστου? ?χου?. Πρ?κειται για αρκετ? ενοχλητικο?? θορ?βου?. Φ?ρτε την ταχ?τητα στη ?νεκρ??.. Αν οι ?χοι σταματ?σουν τ?τε θα αποτελε? μ?α σαφ? ?νδειξη πω? πρ?πει να αντικατασταθε? ο μετατροπ?α? ροπ??.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频