Το Ford σου βρ?κε τον ειδικ? του

Διαβ?στηκε απ? 4071 αναγν?στε? - 28/12/2020

Δ?σε στο αγαπημ?νο σου Ford την φροντ?δα που του αξ?ζει απ? του? ειδικο?? τη? Πιταρ?κη? Motorsport.

 
 
Στην?Πιταρ?κη? Motorsport?θα βρε?τε την φρ?ντ?δα που αναζητο?σατε για το αυτοκινητ? σα?. Οι εξειδιεκυμ?νεοι τεχνικο? τη? εταιρ?α? και τα γν?σια ανταλλακτικ??Ford αποτελο?ν εγγ?ηση αξιοπ?στια?, καθ?? και σωστ?? συντ?ρηση? και επισκευ??. Δεν υπ?ρχει σημαντικ?τερο πρ?γμα απ? το να ξ?ρετε π?σο μπορε?τε να εμπιστευθε?τε το αυτοκ?νητο σα?.

?χοντα? τελευτα?α? λ?ξη? τεχνολογ?α μαζ? με τα πιο σ?γχρονα μηχαν?ματα, η εταιρ?α ε?ναι σε θ?ση να αντιμετωπ?σει οποιαδ?ποτε πρ?κληση. Στι? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε μεταξ? ?λλων
  • Service αυτοκιν?του
  • Βελτι?σει?
  • Μετατροπ??
  • Ανταλλακτικ?
  • Διεκπερα?ωση ΚΤΕΟ

Στην Πιταρ?κη? Motorsport ?χετε ?κπτωση στα γν?σια ανταλλακτικ? Ford ,κατ?πιν συνενν?ηση?, καθ?? και 1 χρ?νο εγγ?ηση στα γν?σια ανταλλακτικ? τη? Ford. Παρ?λληλα, μπορε?τε να επωφεληθε?τε και απ? τον δωρε?ν διαγνωστικ? ?λεγχο για το αυτοκ?νητο σα?,

Αν ε?στε κ?τοιχοι νοτι?ν προαστ?ων, η Πιταρ?κη? Motorsport δ?νει τη δυνατ?τητα, κατ?πιν συνενν?ηση?, δωρε?ν παρ?δοση? του αυτοκιν?του στο χ?ρο σα?,?για να μην χ?νετε πολ?τιμο χρ?νο.?

Οι προσφορ?? δεν σταματ?νε εκε? καθ?? με κ?θε service δωρε?ν Κ?ρτα καυσαερ?ων και πλ?σιμο του οχ?ματο?. Τι περιμ?νετε;

?Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Pitarakis Motrosport
Διε?θυνση: Π?ντου 71, Αργυρο?πολη
Τηλ: 2109958545
Website: http://www.pitarakismotorsport.gr/index.php
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频