Ν?ε? προσφορ?? απ? την Μπ?ρλη?

Διαβ?στηκε απ? 3286 αναγν?στε? - 3/10/2017

Το γενικ? συνεργε?ο αυτοκιν?των Μπ?ρλη? λειτουργε? εδ? και 27 ολ?κληρα χρ?νια και προχωρ?με σε μοναδικ?? προσφορ??. Επιλ?ξτε το πακ?το που σα? ταιρι?ζει και επωφεληθε?τε ?μεσα.

 
 
Το γενικ? συνεργε?ο αυτοκιν?των Μπ?ρλη? λειτουργε? εδ? και 27 ολ?κληρα χρ?νια εν??η γκ?μα των εργασι?ν που αναλαμβ?νει εκτε?νεται σχεδ?ν σε ?λο το φ?σμα τη? αυτοκ?νηση?.

Κ?ποιε? απ? τι? υπηρεσ?ε? αυτ?? ε?ναι η εγκατ?σταση κιτ υγραεριοκ?νηση?, η ρ?θμιση ? αλλαγ? των αναρτ?σεων, η ευθυγρ?μμιση, η δι?γνωση βλαβ?ν με τη βο?θεια του σ?γχρονου ηλεκτρονικο? εξοπλισμο? που διαθ?τει, το γενικ? σ?ρβι? με το οπο?ο προετοιμ?ζετε το αυτοκ?νητ? σα? για τον ?λεγχο ΚΤΕΟ, οι εργασ?ε? σε εξατμ?σει? και καταλ?τε?, οι επισκευ?? και ρ?θμιση σε μπεκ ψεκασμο? καυσ?μου αλλ? και σε τουρμπ?νε?, η επισκευ? οποιασδ?ποτε ζημι?? σε οποιοδ?ποτε μηχανικ? μ?ρο?, η συντ?ρηση και επιδι?ρθωση παντ?? ε?δου? προβλ?ματο? που σχετ?ζεται με τον κλιματισμ? και τη θ?ρμανση του αυτοκιν?του σα?, η αλλαγ? λαδι?ν καθ?? και οποιαδ?ποτε εργασ?α απαιτε?ται στα φρ?να.

Με ν?ε? μοναδικ?? προσφορ?? και πακ?τα υπηρεσι?ν θα βγε?τε διπλ? κερδισμ?νοι. Επιλ?ξτε αν?μεσα σε:
  • Μικρ? service:Αλλαγ? λαδι?ν, φ?λτρο λαδιο? και τεχνικ? ?λεγχο απ? 30 ευρ?
  • Ενδι?μεσο service:?Αλλαγ? λαδι?ν, φ?λτρο λαδιο?,φ?λτρο α?ρα-καμπ?να?,τεχνικ? ?λεγχο και απολ?μανση καμπ?να? απ? 70 ευρ?
  • Γενικ? service:Αλλαγ? λαδι?ν, φ?λτρο λαδιο?,φ?λτρο α?ρα-καμπ?να?, αλλαγ? μπουζ? και απολ?μανση καμπ?να? απ? 90 ευρ?
  • Αλλαγ? ιμ?ντα χρονισμο? απ? 40 ευρ?
  • Ολοκληρωμ?νο service air-condition: 30 ευρ?
  • ?λεγχο? και διεκπερα?ωση ΚΤΕΟ: 20 ευρ?
  • Αλλαγ? 4 αμορτισ?ρ με δ?ρο την ευθυγρ?μμιση
  • Ευθυγρ?μμιση 25 ευρ?
  • Κ?ρτα καυσαερ?ων 10 ευρ?
  • ?λεγχο? φρ?νων ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Στι? τιμ?? δεν συμπεριλαμβ?νεται Φ.Π.Α 24%


Τα τελευτα?α δυο χρ?νια το γενικ? συνεργε?ο αυτοκιν?των Μπ?ρλη? ?χει μεταφερθε? σε πλ?ρω? εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει?. Αναλαμβ?νει επισκευ?? και αλλαγ?? μηχαν?ν και σασμ?ν ?λων των επιβατικ?ν αυτοκιν?των εν? διαθ?τει και ?νετο χ?ρο αναμον?? για του? επισκ?πτε?.
?Στοιχε?α επικοινων?α?:

Μπ?ρλη? γενικ? συνεργε?ο αυτοκιν?των

Θεσσαλον?κη

Λεωφ?ρο? Στρατο? 127-Στρατ?πεδο Καρατ?σου

Πολ?χνη-56533

2310 602582

Facebook:
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%B7%CF%82-carcenter-1783975615204254/?ref=ts&fref=ts

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频