Το απ?λυτο Checkpoint σου!

Διαβ?στηκε απ? 2629 αναγν?στε? - 5/12/2018

Το αγ?ρασε?, το οδηγε?? και σε π?ει ?που θ?λει?. Πρ?πει να το φροντ?ζει? αν?λογα και να επιλ?γει? του? καλ?τερου? για τη συντ?ρησ? του.

 
 
Το πιο σημαντικ? Checkpoint για τη σωστ? συντ?ρηση του οχ?ματο? σου θα το βρει? στο Γαλ?τσι. Στο Checkpoint Car Service των Αδελφ?ν Μ?ντζαρη το αυτοκ?νητ? σου θα ?χει την φροντ?δα που χρει?ζεται για να επαν?λθει στα χ?ρια σου ανανεωμ?νο και ?τοιμο για ακ?μα περισσ?τερα χιλι?μετρα.

Στι? υπερσ?γχρονε? εγκαταστ?σει? του Checkpoint Car Service στη Λεωφ?ρο Γαλατσ?ου 75 & Κ?κνων 5 στο Γαλ?τσι, ?να συνεργε?ο - ηλεκτρολογε?ο αυτοκιν?των με πλ?ρω? καταρτισμ?νου? και εξειδικευμ?νου? εργαζ?μενου? ε?ναι αυτ? που χρει?ζεστε.

Υπηρεσ?ε?:?
- Καρμπυρατ?ρ
- Injection
- Καθαρισμ?? μπεκ
- Υγραεριοκ?νηση
- Συντ?ρηση Air Condition
- Φρ?ον
- Συναγερμο?


Επικοινων?α:
Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Γαλατσ?ου 75 & Κ?κνων5, Γαλ?τσι
Τηλ. 2102131996
E-mail: [email protected]
Facebook Page: Checkpoint Car

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频