Το ιδανικ? συνεργε?ο για το αυτοκ?νητο σου!

Διαβ?στηκε απ? 1124 αναγν?στε? - 5/8/2019

Η ασφ?λεια και η αξιοπιστ?α του αυτοκιν?του σα? αποτελε? για την Pantazonis Service Team τον πρωτε?οντα ρ?λο.

 
 

Seat : Ν?ο Leon με 216 ευρ? τον μ?να, μ?θε περισσ?τερα

Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των Opel, Volkswagen, Audi, Peugeot, Seat, Skoda,?Pantazonis Service Team ε?ναι απ? τα πιο ?ρτια και εξοπλισμ?να συνεργε?α αυτοκιν?των τη? Αθ?να? και φροντ?ζουν το αυτοκ?νητο σα? σαν να ε?ναι δικ? του?. Η ?δρα τη? εταιρε?α? ε?ναι στα Μελ?σσια στην οδ? 25η? Μαρτ?ου 59.
?
Η εταιρ?α ξεκ?νησε τη λειτουργ?α τη? το 1989 εδραι?νοντα? μια σχ?ση εμπιστοσ?νη? και φιλ?α? με του? πελ?τε? τη?. Η πολυετ?? εμπειρ?α και η ?ριστη γν?ση για το αυτοκ?νητο, του? ??χουν καταστ?σει μια υπε?θυνη και αξι?πιστη εταιρ?α, ?σον αφορ? το επ?πεδο εργασι?ν. Σε ?να λειτουργικ? χ?ρο, πλ?ρω? εξοπλισμ?νο, παρ?χουν για εσ?? εργασ?ε? υψηλο? επιπ?δου, δ?νοντα? ?μεσε? λ?σει? σε οποιοδ?ποτε πρ?βλημα.
?
Με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, το ?μπειρο ανθρ?πινο δυναμικ? το οπο?ο επιμορφ?νεται συνεχ?? στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?, διαθ?τει υψηλ? τεχνογνωσ?α και εμπειρ?α, για να σα? παρ?χει εγγυημ?νο τεχνικ? ?λεγχο, συντ?ρηση και επισκευ? του αυτοκιν?του σα?.
?
Παρ?χουν υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου και δ?νουν προτ?σει? για τη σωστ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα? με σκοπ? την ασφ?λεια σα?.
?
Παροχ? υπηρεσι?ν:
  • Service
  • Αναρτ?σει?
  • Κλιματισμ?? (A/C)
  • Ηλεκτρονικ?? διαγν?σει? βλαβ?ν
  • Διαγνωστικ?? εξοπλισμ??
  • ?λεγχο? διεκπερα?ωση Κ.Τ.Ε.Ο.
  • Ανταλλακτικ? καινο?ρια και μεταχειρισμ?να
  • Εργασ?ε? φανοποιε?ου
Σκοπ?? τη? εταιρε?α? Pantazonis Service Team ε?ναι η δικ? σα? ?ψογη εξυπηρ?τηση και η παροχ? υψηλο? επιπ?δου εργασι?ν σε συνδυασμ? με τι? πλ?ον ασυναγ?νιστε? τιμ??. Ε?ναι στη δι?θεση σα? για οποιαδ?ποτε πρ?βλημα!!!
??
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α:?Pantazonis Service Team
Περιοχ?: Μελ?σσια
Διε?θυνση: 25η? Μαρτ?ου 59 Τ.Κ. 15127
Τηλ: 210 8049462
Fax: 210 8049462
Email: [email protected]
Website: http://www.pantazonis.gr/index.html
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频