Το καλ? το αμ?ξι, απ? το service φα?νεται

Διαβ?στηκε απ? 1250 αναγν?στε? - 18/5/2020

Οι κορυφα?ε? επιδ?σει? και ασφ?λεια δεν εξαρτ?νται μ?νο απ? την μ?ρκα και το μοντ?λο του αυτοκιν?του αλλ? και απ? την ποι?τητα του service. Στην Pits Service Μηλαρογι?ργο? παρ?χονται μ?νο υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου για ?να καλ?τερο αυτοκ?νητο.

 
 
Ε?τε αντιμετωπ?ζετε θ?ματα μηχανολογικ??, ε?τε ηλεκτρολογικ?? υποστ?ριξη?, στο συνεργε?ο Pits Service θα βρε?τε την λ?ση. Η πολυετ?? εμπειρ?α και η ?ριστη τεχνικ? κατ?ρτιση σε συνδυασμ? με τον υπερσ?γχρονο τεχνικ? εξοπλισμ? σα? εγγυ?νται ?να πρ?γμα. Υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου που δεν σηκ?νουν αμφισβ?τηση. Μεγαλ?τερη απ?δειξη; Η φ?μη και το πελατολ?γιο τη? επιχε?ρηση?.

Στον μακρ? κατ?λογο με τι? παρεχ?μενε? εργασ?ε? θα βρε?τε:
  • Εξειδικευμ?νο Service Αυτοκιν?των
  • Διαγνωστικ?? Ηλεκτρονικ?? ?λεγχο?
  • Καθαρισμ?? μπεκ
  • ?λεγχο? ABS & Injection
  • Προετοιμασ?α Κτεο
  • Μετατροπ??
  • Ρυμο?λκηση οχ?ματο?
  • Service Air condition - Clima
  • Πωλ?σει? - Ανταλλαγ?? αυτοκ?νητων
  • ​Εμπορ?α? μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν
?
Εκτ?? απ? τα παραπ?νω, στο κατ?στημα μπορε?τε να βρε?τε και μια τερ?στια γκ?μα σε καινο?ργια και μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? , γν?σια και after market, που μπορο?ν να καλ?ψουν κ?θε αν?γκη του οχ?ματ?? σα?.

Η πιο ξεκ?θαρη διαδικασ?α που θα δε?τε σε συνεργε?ο!

Συγκεκριμ?να, αφο? γ?νει ο εξονυχιστικ?? ?λεγχο? του οχ?ματ?? σα?, ?ρχεται η λεπτομερ?? καταγραφ? κ?θε προβλ?ματο? και κ?θε βλ?βη? που εντοπ?στηκε. Ακολο?θω?, γ?νεται αναλυτικ? ενημ?ρωση για τα αποτελ?σματα του ελ?γχου, καθ?? και για το κ?στο? των επισκευ?ν που απαιτο?νται. Αφο? δ?σετε την ?γκρισ? σα?, γ?νεται και επισκευ? του οχ?ματ?? σα?, χρησιμοποι?ντα? ανταλλακτικ? ?ριστη? ποι?τητα?, που διασφαλ?ζουν την απρ?σκοπτη και ασφαλ? λειτουργ?α του.
?
Προκειμ?νου να ε?στε σ?γουροι για την ποι?τητα και την αναγκαι?τητα των επισκευ?ν, κατ? την παρ?δοση του οχ?ματ?? σα?, πα?ρνετε ε?ν θ?λετε τα ανταλλακτικ? που αντικαταστ?θηκαν μαζ? με την διευκρ?νιση για του? λ?γου? που οδ?γησαν στην αντικατ?στασ? του?. Επιπλ?ον, παρ?χεται ?εγγ?ηση σε ?λα τα ανταλλακτικ?, παρ?χοντ?? σα? τη β?λτιστη δυνατ? εξυπηρ?τηση, ?στε να απολαμβ?νετε υψηλ?? αποδ?σει? και ασφ?λεια στο δρ?μο!
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Pits Service Μηλαρογι?ργο?
Διε?θυνση: Γεωρ. Παπανδρ?ου 171 Μεταμ?ρφωση
Τηλ: 210 28 52 250 - Κιν:? 697 226 1288
Ωρ?ριο : ?Δευ-Παρ 08:00-17:0 - Σ?ββατο 08:00-14:00
Site: http://milarogiorgos.gr/index.html
?
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频