Συνεργε?ο ακ?μα και για τα πιο απαιτητικ? προβλ?ματα

Διαβ?στηκε απ? 1160 αναγν?στε? - 28/5/2019

Το αυτοκ?νητο σου περν?ει πολλ?? δοκιμασ?ε?. Στην επιχε?ρηση ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ εγγυ?νται την καλ?τερη ποι?τητα και τιμ?.

 
 
Η επιχε?ρηση?ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? αυτοκιν?των, εμπορ?ου ανταλλακτικ?ν και τοποθ?τηση? αυτ?ν απ? το 1979 με μεγ?λη επιτυχ?α.
?
Οι κ?ριοι παρ?γοντε? που συντ?λεσαν στη ραγδα?α αν?πτυξη τη? εταιρε?α? και τη? ?δωσαν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην αγορ? ε?ναι:
  • Η πολυετ? εμπειρ?α τη?
  • Το εξειδικευμ?νο και πλ?ρω? καταρτισμ?νο προσωπικ? τη?
  • Ο πλ?ον εξελιγμ?νο? τεχνολογικ?? εξοπλισμ?? τη? και τ?λο?,
  • Οι αξι?πιστε? συνεργασ?ε? τη? ?
Το πλο?σιο σε ποι?τητα και ποσ?τητα πελατολ?γιο τη? εγγυ?ται την αξιοπιστ?α και τη φερεγγυ?τητα τη? εταιρε?α?. Ο κ?ριο? λ?γο? ?μω? που η εταιρε?α ξεχωρ?ζει και κατ?χει την πρ?τη θ?ση στι? προτιμ?σει? των πελατ?ν τη? ε?ναι η ποι?τητα τη? εργασ?α? τη? και η ανθεκτικ?τητα των προ??ντων τη?.
?
Υπηρεσ?ε?:
  • ?λεγχο? αυτοκιν?των και επισκευ??
  • Σ?ρβι? κλιματιστικ?ν αυτοκιν?των
  • Φανοποιε?α, βαφ?? αυτοκιν?των
  • Βουλκανιζατ?ρ
  • Κ?ρτα καυσαερ?ων
  • Ηλεκτρολογε?ο αυτοκιν?των ?

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? απ? τι? 08:00 ?ω? τι? 15:00
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Με πιστωτικ? κ?ρτα ? μετρητ? στην ?δρα τη? επιχε?ρηση?
Στην ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ θα βρε?τε τι? καλ?τερε? τιμ?? και τα καλ?τερα ανταλλακτικ? τη? αγορ??.
?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Περιοχ?: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Διε?θυνση: ΛΑΜΨΑ 3 & Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 89, 11524
Τηλ: 210 6926949
Fax: 210 6921141
Κιν: 6944 701319
Email: [email protected]
Website: https://www.servicecar.gr/index.php?lang=1
Φανοποιε?ο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ 16 – ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 8015498
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频