Καν?νε? ?σωστ?? λειτουργ?α?? Κλιματιστικο?

Διαβ?στηκε απ? 6791 αναγν?στε? - 2/7/2019

Δε? τ?ρα π?? θα κ?ψει? λιγ?τερο και θα αναπν?ει? πιο καθαρ? α?ρα κ?νοντα? απλο?? ελ?γχου? στο σ?στημα κλιματισμο?.

 
 
-Τσ?καρε τα φ?λτρα του κλιματισμο? για να αναπν?ει? καθαρ? α?ρα
Τα συστ?ματα κλιματισμο? αυτοκιν?του εφοδι?ζονται με ειδικ? φ?λτρα, τα οπο?α βρ?σκονται στο τμ?μα τη? εισαγωγ?? του α?ρα και ω? βασικ? στ?χο ?χουν να απαγορε?ουν την εισχ?ρηση γ?ρη?, σκ?νη? και ?λλων ουσι?ν μ?σα στην καμπ?να του οχ?ματο?. Σε περ?πτωση που το φ?λτρο δεν αντικατασταθε? ο α?ρα? δυσκολε?εται να περ?σει μ?σα απ? το μπλοκαρισμ?νο απ? του? ρ?που? φ?λτρο, με αποτ?λεσμα να δυσκολε?εται το σ?στημα με τη λειτουργ?α του, προκαλ?ντα? του κ?ποια βλ?βη, εν? επ?ση? θα αυξηθε? παρ?λληλα και η καταν?λωση του κινητ?ρα. Τα φ?λτρα στην εισαγωγ? σε συνεργασ?α με τα φ?λτρα καμπ?να? ενεργο? ?νθρακα προστατε?ουν απ? τι? πλ?ον καταστροφικ?? ουσ?ε?, ?πω? επικ?νδυνα α?ρια (κ?δμιο, βαν?διο, μ?λυβδο, βενζ?νη), καθ?? και ?σχημε? οσμ?? καυσαερ?ων.
?
Β?βαια με τον καιρ? στα φ?λτρα, αλλ? και στου? αγωγο??, δημιουργο?νται συνθ?κε? για την αν?πτυξη βακτηρ?ων, μικροοργανισμ?ν και μυκ?των, οι οπο?οι ευθ?νονται για πιθαν?? δυσ?ρεστε? οσμ??, εν? μπορο?ν να προκαλ?σουν πονοκεφ?λου? ? ακ?μα και προβλ?ματα στο αναπνευστικ? σ?στημα του ανθρ?που.
?


-Συμπληρ?νοντα? φρ?ον και λαδ?νοντα? τον κομπρ?σορα, ?καθ?ρισε??
Η λ?πανση του κομπρ?σορα ε?ναι μια εξαιρετικ? σημαντικ? διαδικασ?α καθ?? η απουσ?α λιπαντικο? απ? τα συστ?ματα λ?πανση? του κομπρ?σορα προκαλε? δυσλειτουργ?α στον κλιματισμ? και μπορε? επ?ση? να δημιουργ?σει βλ?βη στον ?διο τον κομπρ?σορα η οπο?α μερικ?? φορ?? ε?ναι ανεπαν?ρθωτη! Επιπλ?ον, κ?θε χρ?νο το μ?σο ψ?ξη? ?χει απ?λειε? περ?που κατ? 15%, με αποτ?λεσμα να υπ?ρχει και αντ?στοιχη με?ωση στην απ?δοση του κλιματιστικο? γι` αυτ? πρ?πει να συμπληρ?νουμε το φρ?ον που λε?πει.
Ο ετ?σιο? ?λεγχο?-συντ?ρηση του συστ?ματο? κλιματισμο? λοιπ?ν θα φροντ?σει ?στε να αναπν?ετε υγιειν? α?ρα, να λειτουργε? αποδοτικ? το σ?στημα και φυσικ? να μην δημιουργηθο?ν ζημι?? που θα σα? κοστ?σουν πολ? ακριβ? για να τι? επισκευ?σετε.
?
-Μην αμελε?? την ετ?σια συντ?ρηση, ?χει – δεν ?χει πρ?βλημα, για να μην αποκτ?σει
?πω? ?λα τα συστ?ματα του αυτοκιν?του σα? ?τσι και το κλιματιστικ? χρει?ζεται την σωστ? και τακτικ? του συντ?ρηση ακ?μα και στι? περιπτ?σει? που δεν διαφα?νεται κ?ποιο πρ?βλημα. Η συντ?ρηση θα πρ?πει να γ?νεται σε ετ?σια β?ση και ειδικ? στην αρχ? του καλοκαιριο?, ?που και χρησιμοποιε?ται συχν?τερα. ?τσι θα εντοπιστο?ν τυχ?ν δυσλειτουργ?ε? του συστ?ματο?, οι οπο?ε? και θα σα? κοστ?σουν ακριβ?τερα ?ταν θα χρειαστε? να επισκευαστο?ν.
?
-Αν ο κλιματισμ?? δουλε?ει σωστ? θα σε δροσ?ζει χωρ?? να ?κα?ει?
?ταν η απ?δοση του κλιματισμο? ε?ναι στα μ?γιστα δυνατ? επ?πεδα, η θερμοκρασ?α που ?χει οριστε? επιτυγχ?νεται στο συντομ?τερο χρονικ? δι?στημα. Αντιθ?τω?, ?ταν το σ?στημα υπολειτουργε?, χρει?ζεται μεγαλ?τερο? χρ?νο? για να προκ?ψει το ?διο αποτ?λεσμα, κ?τι το οπο?ο μεταφρ?ζεται σε αυξημ?νη καταν?λωση καυσ?μου.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频