Το πουλ?? ακριβ? και τρ?α ακ?μα οφ?λη του να πηγα?νει? σε εξειδικευμ?νο συνεργε?ο

Διαβ?στηκε απ? 3109 αναγν?στε? - 4/7/2017

Αν θε? να ?πι?σει? πολλ? ?ταν θα το πουλ?σει?, να ισχ?ει η εγγ?ησ? σου, να μπα?νουν καλ? ανταλλακτικ? και να μπορε?? να ελ?γξει? απ? πριν την ποι?τητα τη? εργασ?α? που θα γ?νει, π?γαινε σε εξειδικευμ?νο συνεργε?ο.

 
 
Αν το πηγα?νει? στο εξειδικευμ?νο θα φανε? στο book service και ?τσι θα πι?σει μεγαλ?τερη τιμ?.

Η επ?σκεψη σε κ?ποιο?εξουσιοδοτημ?νο???εξειδικευμ?νο συνεργε?ο?για την συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα? ?χει οφ?λη που μπορε? να μην τα ?χετε καν φανταστε?. Τ?σο οικονομικ?, ?σο και για την ?δια σα? την ζω?, αφο? ?να σωστ? και πλ?ρε??service?δεν β?ζει σε κ?νδυνο την οδικ? ασφ?λεια.

Πιο αναλυτικ?, τα οφ?λη απ? το?service?στο?συνεργε?ο?ε?ναι πολλ?. Για παρ?δειγμα, ?να ενημερωμ?νο βιβλ?ο συντ?ρηση? ε?ναι το καλ?τερο χαρτ? στην π?ληση του αυτοκιν?του σα? ?ταν ?ρθει η στιγμ? να περ?σει σε δε?τερο χ?ρι. Ε?ναι αυτ? που θα κρατ?σει την τιμ? του πιο ψηλ? απ? κ?θε ε?δο? επιπλ?ον εξοπλισμο? που μπορε? να ?χετε πληρ?σει για να ?χει το αυτοκ?νητ? σα?. Το βιβλ?ο συντ?ρηση? ε?ναι το πρ?το πρ?γμα που ζητ?νε οι αγοραστ?? μεταχειρισμ?νου, και ?χι ?δικα αφο? σε αυτ? φα?νεται ?λο το ιστορικ? συντ?ρηση? και ?ρα η μεταχε?ριση που ε?χε απ? τον πρ?το ιδιοκτ?τη του. Αν στο βιβλ?ο συντ?ρηση? δεν φα?νεται πουθεν? ?τι ?χουν αλλαχτε? τα τακ?κια, ? ο συμπλ?κτη? και τα αμορτισ?ρ τι θα υποθ?σει ο υποψ?φιο? αγοραστ??;?

Φυσικ?, ακ?μη και στην περ?πτωση που δεν σα? ενδιαφ?ρει η μεταπ?ληση του οχ?ματ?? σα?, η επιλογ? εν???εξειδικευμ?νου συνεργε?ου??χει επιπλ?ον προτερ?ματα.?


?
Στο εξειδικευμ?νο συνεργε?ο ξ?ρει? ?τι θα μπουν σωστ? ανταλλακτικ? στο αυτοκ?νητ? σου και ?χι "κινεζι??".

Πρ?τα απ? ?λα χρησιμοποιο?νται γν?σια?ανταλλακτικ????after market?ανταλλακτικ? τα οπο?α ε?ναι φτιαγμ?να και ?υπογεγραμμ?να? απ? τον κατασκευαστ? και τα οπο?α θα ?κουμπ?σουν? ?πω? πρ?πει στο αυτοκ?νητ? σα?. Ανταλλακτικ? δηλαδ?, που ?χουν εξελιχθε? απ? του? τεχνικο?? που εξ?λιξαν το ?διο το αυτοκ?νητ? σα? και πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?, εν? συνοδε?ονται απ? επ?σημη εγγ?ηση.

Τ?λο?, η επισκευ? εν?? οχ?ματο? σε?εξειδικευμ?νο συνεργε?ο?γ?νεται απ? τεχν?τε? που ?χουν μεγ?λη εμπειρ?α, ?που απ? τα χ?ρια των μαστ?ρων ?χει περ?σει πληθ?ρα μοντ?λων.?`Εχει αλλ?ξει ο ν?μο? και δε χ?νει? την εγγ?ησ? σου.

Απ? την 1η Ιουλ?ου 2010, ?χει τεθε? σε ισχ? Ευρωπα?κ? Οδηγ?α, η οπο?α προβλ?πει ?τι ο καταναλωτ?? θα μπορε? να απευθ?νεται σε?εξειδικευμ?να?– ανεξ?ρτητα συνεργε?α για εργασ?ε? συντ?ρηση?, χωρ?? να χ?νει το δικα?ωμα τη? εγγ?ηση?. Σκοπ?? αυτ?? τη? οδηγ?α? ?ταν να μειωθε? το κ?στο? επισκευ?? και συντ?ρηση? και να ενισχυθε? ο ανταγωνισμ?? στην αγορ?. Μ?λιστα, σ?μφωνα με την ?δια Ευρωπα?κ? Οδηγ?α οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ε?ναι υποχρεωμ?νε? να παρ?χουν σε ανεξ?ρτητα συνεργε?α αυτοκιν?των ?λε? τι? τεχνικ?? πληροφορ?ε? που ε?ναι απαρα?τητε? για την επισκευ? και τη συντ?ρηση του?.

`Αρα, πηγα?νοντα? για?service?σε ?να?εξειδικευμ?νο?συνεργε?ο, δεν χ?νετε την εγγ?ηση, εφ?σον β?βαια ακολουθε?τε τι? εντολ?? του κατασκευαστ? αναφορικ? με τα διαστ?ματα των?service, των εργασι?ν και των προδιαγραφ?ν στα χρησιμοποιο?μενα ανταλλακτικ?.Μπορε?? να τσεκ?ρει? το συνεργε?ο πριν πα? περν?ντα? μια β?λτα ? τσεκ?ροντα? τα αυτοκινητιστικ? clubs.

Πριν επιλ?ξετε αν?μεσα σε κ?ποιο?συνεργε?ο, καλ? θα ?ταν να κ?νετε μια ?ρευνα αγορ??. ?πω? ε?παμε και λ?γο πιο π?νω τσεκ?ρουμε του? χ?ρου? του?συνεργε?ου, το φ?ρτο εργασ?α?, τι? γν?σει? των μηχανικ?ν, την ταχ?τητα και δυνατ?τητα ε?ρεση? ανταλλακτικ?ν και την εξυπηρ?τηση πελατ?ν. Η προβολ? αρκετ?ν επαγγελματι?ν του κλ?δου σε ειδικ? μ?σα μπορε? να σα? δ?σει μ?α πρ?τη καλ? εικ?να ακ?μη και αν δεν ?χετε επισκεφθε? δια ζ?ση? τι? εγκαταστ?σει? του.

Επ?ση? αρκετ? club αυτοκ?νηση?, ανεβ?ζουν συζητ?σει? ω? προ? ?λα τα χαρακτηριστικ? των συνεργε?ων σε σχετικ? forums στο?internet. Πολλ? απ? αυτ? τα ερωτ?ματα μπορο?ν να απαντηθο?ν με μια απλ? σα? επ?σκεψη στο συνεργε?ο.

Τ?λο?, δεν θα πρ?πει να παραμελε?τε, αφ?νοντα? εκτ?? επισκευ?? ? αλλαγ??, σημαντικο?? τομε?? τη? οδικ?? σα? ασφ?λεια?. Τα συστ?ματα φρ?νων, οι αλλαγ?? λαδι?ν, ελαστικ?ν, τα ψαλ?δια και οι αναρτ?σει? σα?, ε?ναι ζωτικ? στοιχε?α του οχ?ματο? σα? και πα?ζουν κα?ριο ρ?λο στην οδικ? σα? ασφ?λεια.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频