Το σωστ? service θ?λει το μ?στορα του

Διαβ?στηκε απ? 2015 αναγν?στε? - 28/12/2020

Αν ψ?χνει? αξι?πιστο συνεργε?ο με εγγυημ?να αποτελ?σματα στη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σου, τ?τε η λ?ση ακο?ει στο ?νομα Πετρουλ?κη? Στα?ρο?.

 
 
Με πρ?τη προτεραι?τητα την αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?,?το συνεργε?ο Πετρουλ?κη? Στα?ρο? φροντ?ζει π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη, με την καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση αλλ? και πολ? ανταγωνιστικ?? τιμ??.

Οι?σ?γχρονε? εγκαταστ?σει??τη? εταιρ?α?, εξοπλ?ζονται με μηχαν?ματα?τελευτα?α? τεχνολογ?α??που ανταποκρ?νονται σε ?λα τα μοντ?λα και ε?ναι το δεξ? χ?ρι του προσωπικο?. Προσωπικ? το οπο?ο βρ?σκεται σε συνεχ? επαφ? με τα αυτοκ?νητα εδ? και δεκαετ?ε?, δεν καθησυχ?ζεται και εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του για να ε?ναι π?ντα εξειδικευμ?νο με τα ν?α μοντ?λα,?διεκπεραι?νοντα? κ?θε εργασ?α που του ανατ?θεται, ?μεσα και αποτελεσματικ?

Μην χ?νετε χρ?νο και χρ?μα σε συνεργε?α που δεν ξ?ρετε ε?ν ε?ναι σε θ?ση να σα? βρο?νε την οικονομικ?τερη και πιο σ?γουρη λ?ση.

Ελ?τε στον Πετρουλ?κη και επωφεληθε?τε απ? τι? εξ?? υπηρεσ?ε?:
Ηλεκτρονικ? δι?γνωση
Μηχανικ? ?λεγχο
Καθαρισμ?? φ?λτρου σωματιδ?ων (DPF)
?κδοση κ?ρτα? καυσαερ?ων
Επισκευ?? σασμ?ν
Αλλαγ? αμορτισ?ρ

Το πλο?σιο σε ποι?τητα και ποσ?τητα πελατολ?γιο?τη? εγγυ?ται την αξιοπιστ?α και τη φερεγγυ?τητα τη? εταιρε?α?.?Ε?ν θ?λετε να ?χετε ?να ?γχο? λιγ?τερο γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο, μιλ?στε με του? καλ?τερου?.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Πετρουλ?κη? Στα?ρο?
Διε?θυνση: Π?ππου 18 – 10442 Κολων??
Τηλ:? 2105138111
e-mail:?[email protected]
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频