Υπερσ?γχρονε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? αυτοκιν?των

Διαβ?στηκε απ? 3308 αναγν?στε? - 6/1/2021

Με πολ?χρονη εμπειρ?α και μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, η εταιρ?α Auto Repair, θα βρει την λ?ση στο πρ?βλημα σα? και θα διατηρ?σει το αυτοκ?νητο σα? σε τ?λεια κατ?σταση.

 
 
Η Auto Repair διενεργε? Service σε ?λε? τι μ?ρκε? αυτοκιν?των με χρ?ση σ?γχρονων μηχανημ?των και απ? εξειδικευμ?νο προσωπικ? με πολυετ? εμπειρ?α. Παρ?λληλα παρ?χει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? για την συντ?ρηση και την ασφ?λεια του αυτοκιν?του με την χρ?ση των σωστ?τερων ανταλλακτικ?ν για την κ?θε περ?πτωση.

Κ?νοντα? το service του αυτοκιν?του σα? στην Auto Repair ?χετε:
 • ?λεγχο κατ? την παραλαβ?
 • Ενημ?ρωση του κ?στου? επισκευ?? για την ?γκριση ?ναρξη? εργασι?ν
 • Επιστροφ? των ανταλλακτικ?ν κατ? την παρ?δοση και καταγραφ? των εργασι?ν
Το Service του αυτοκιν?του στο συνεργε?ο τη? Auto Repair γ?νεται με γν?μονα την σωστ? λειτουργ?α και ασφ?λεια του οχ?ματο?. Οι εργασ?ε? συντ?ρηση? πραγματοποιο?νται χωρ?? να χ?νεται η εργοστασιακ? εγγ?ηση του αυτοκιν?του β?ση τη? ευρωπα?κ?? οδηγ?α? που ισχ?ει απ? την 1/6/2010.?Οι εργασ?ε? και τα ν?α ανταλλακτικ? ?χουν εγγ?ηση εν?? ?του?.

Στι? υπηρεσ?ε? περιλαμβ?νονται:
 • Διαγνωστικ?? ?λεγχο?: ?λεγχο? ?λων των ηλεκτρονικ?ν συστημ?των του αυτοκιν?του για β?λτιστε? ρυθμ?σει? και σωστ? λειτουργ?α. Γρ?γορη και ?μεση δι?γνωση λαθ?ν με ευρε?α κ?λυψη οχημ?των.?Συστ?ματα Bosch KTS550, Ultrascan P1.
 • Ευθυγρ?μμιση:Σ?γχρονο μηχ?νημα με κ?μερε? για τη πιο σωστ? ευθυγρ?μμιση που μπορε? να γ?νει.
 • Καθαρισμ?? μπεκ:?Για καλ?τερη καταν?λωση βενζ?νη? και σωστ? ρ?θμιση του injection του κινητ?ρα.
 • Service Air Condition: ?λεγχο? διαρρο?ν, αντιμυκητιακ?? καθαρισμ??, αναπλ?ρωση ψυκτικο? υγρο? (φρ?ον).
 • Καθαρισμ?? και ρ?θμιση π?σω φρ?νων: Αντικατ?σταση στα σωλην?κια φρ?νων, τακ?κια, σιαγ?νε?, κυλινδρ?κια.
 • ?λεγχο? φ?των
 • Ελαστικ?
 • Τοποθ?τηση, ζυγοστ?θμιση και επισκευ?.
 • Προ?λεγχο? ΚΤΕΟ: Διεξοδικ?? ?λεγχο? και εκτ?μηση τι? κατ?σταση? του αυτοκιν?του για τι? απαρα?τητε? επισκευ?? πριν το ΚΤΕΟ.
 • ?κδοση κ?ρτα? καυσαερ?ων
Αξιοποι?στε τι? προσφορ?? τη? Auto Repair?με τιμ????κπληξη για service, προ?λεγχο ΚΤΕΟ, καθαρισμ? Air Condition αλλ? και Δωρε?ν ?λεγχο 15 σημε?ων.

Στοιχε?α επικοινων?α?:
Διε?θυνση:?Καυκ?σου 166 στην Κυψ?λη ΤΚ 11 363
Τηλ. 2108623193
E-mail: [email protected]
Website:?www.auto-repair.gr.?

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频