Υψηλο? επιπ?δου τεχνογνωσ?α και εμπειρ?α Renault

Διαβ?στηκε απ? 1200 αναγν?στε? - 9/1/2021

Στο εξειδικευμ?νο συγκρ?τημα Korenta Service το αγαπημ?νο σου Renault θα ?χει την φροντ?δα που του αξ?ζει, απ? ?να απλ? service συντ?ρηση? μ?χρι ολοκληρωμ?να πακ?τα βελτ?ωση? που θα απογει?σουν τι? δυνατ?τητ?? του.

 
 
Αν ψ?χνει? για συνεργε?ο που να πα?ζει τα αυτοκ?νητα Renault στα δ?χτυλα, η εταιρε?α Korenta Service πρ?πει να βρ?σκεται στην κορυφ? των επιλογ?ν σου.

Η επιχε?ρηση Korenta Renault Service δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του αυτοκιν?του απ? το 1998. Ιδρ?θηκε απ? του? Γε?ργιο Ταρ?τσαλο (μηχανικ??) και Κ?λεζα Κωνσταντ?νο (ηλεκτρολ?γο?) ?στερα απ? πολυετ? εμπειρ?α στο χ?ρο του επ?σημου δικτ?ου τη? Renault. Κατ? συν?πεια, η εταιρε?α προσφ?ρει εφ?μιλλε? υπηρεσ?ε? με το επ?σημο δ?κτυο τη? Renault σε ανταγωνιστικ?? τιμ??.
?
Οι τεχνικο? τη? Korenta Renault Service γνωρ?ζουν το αυτοκ?νητ? σα? μ?χρι την παραμικρ? του λεπτομ?ρεια. Με συνεχε?? τεχνικ?? εκπαιδε?σει?, ενημερ?νονται για κ?θε εργοστασιακ? καινοτομ?α και εξ?λιξη παρ?χοντα? συμβουλευτικ? και τεχνικ? υποστ?ριξη υψηλο? επιπ?δου. Η εταιρε?α διαθ?τει τερ?στια εμπειρ?α π?νω στα αυτοκ?νητα Renault και προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? αλλ? και αναβ?θμιση?- βελτ?ωση?.

Πιο συγκεκριμ?να στην Korenta Renault Service θα βρε?τε:
  • Τομ?α service Renault
  • Renault Βελτι?σει? και μετατροπ??
  • Renault Φανοποιε?ο
  • Renault Ανταλλακτικ?
  • Renault Ηλεκτρολογε?ο
  • Ειδικ? εργαλε?α και τεχνικ?? εξοπλισμ?? σχεδιασμ?νο? ειδικ? για το Renault σα?.
  • Προτ?σει? εναλλακτικ?? επισκευ?? προσαρμοσμ?νε? στι? αν?γκε? σα?.
Στο χ?ρο του Service ?η εταιρε?α ειδικε?εται εκτ?? απ? τι? απαρα?τητε? μηχανικ?? εργασ?ε? ? καθιερωμ?να service, σε ηλεκτρολογικ?? εργασ?ε? ?πω? τοποθετ?σει? αντικλεπτικ?ν συστημ?των, τοποθετ?σει? & service air condition, σε τοποθετ?σει? ελαστικ?ν, ζαντ?ν κ.α. Παρ?χει? ηλεκτρολογε?ο, αντικατ?σταση και επισκευ? ελαστικ?ν. Ευθυγρ?μμιση και πρετοιμασ?α για κτεο (αμορτισερομ?τριση φρενομ?τρηση).
?
Τα ανταλλακτικ? που τοποθετο?νται, ε?ναι π?ντα γν?σια εργοστασιακ? που χρησιμοποιε? και η επ?σημη αντιπροσωπε?α τη? Renault, εκτ?? αν επιθυμε? ο πελ?τη? ?λλου ο?κου.

?λε? οι μετατροπ?? και βελτι?σει? ?χουν σαν γν?μονα την οδηγικ? ευχαρ?στηση και την μ?γιστη ασφ?λεια καθ?? επ?ση? και την αξιοπιστ?α.

Επισκεφθε?τε τ?ρα την Korenta Renault Service και επωφεληθε?τε των προσφορ?ν
  • Προνομιακ?? τιμ?? σε πακ?τα συντ?ρηση? και επισκευ?? με ?φελο? ?ω? 20%
  • Μ?χρι τ?λο??Ιουλ?ου δωρε?ν ?λεγχο? 25 σημε?ων

Στοιχε?α επικοινων?α?
Διε?θυνση: Ιερ? Οδ?? 300Α Χα?δ?ρι ΤΚ 12461
Τηλ.: 210 5822395
Fax: 210 5822441
Email: ?[email protected]
Website: https://www.korenta-renault.gr
?
?
?
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频