9 φωτογραφ?ε? ?

Premium τιτανομαχ?α: Ford Kuga VS Volvo XC40

Διαβ?στηκε απ? 83756 αναγν?στε? - 18/9/2020

Δ?ο πρωταγωνιστ?? τη? μικρομεσα?α? SUV κατηγορ?α? μα? δε?χνουν ?μπρακτα τι σημα?νει all around μοντ?λο. Ν?ο Kuga και XC40 ξεχωρ?ζουν για το επιβλητικ? του? στυλ, τι? δεκ?δε? τεχνολογ?ε? αλλ? και του? 3κ?λινδρου? κινητ?ρε? διαμ?ντια που του? κινο?ν. Ποιο ?μω? καταφ?ρνει εν τ?λει να προσφ?ρει τα περισσ?τερα;

 
 
Το ν?ο Kuga ?ρθε φουρι?ζο και με μεγ?λε? αξι?σει? να αν?βει στην κορυφ? τη? κατηγορ?α? του, καταφ?ρνοντα? να προσφ?ρει τον π?ντα fun to drive χαρακτ?ρα του στο πιο premium ?ω? τ?ρα κοστο?μι του. Αντιμ?τωπο? του το εντυπωσιακ? και σταθερ? στην αξ?α του Volvo XC40 το οπο?ο εντυπωσι?ζει με το ?νετο και τεχνολογικ? του προφ?λ. Οι διαφορ?? του? αρκετ??, ο στ?χο? του? ?μω? κοιν??. Η επικρ?τηση στην κατηγορ?α!
?
Εμφ?νιση – σχεδ?αση:? Πιο εκλεπτυσμ?νο το Volvo, πιο σπορ το Kuga
Αν?μεσα στα δ?ο μοντ?λα του συγκριτικο? μα?, η διαφορ? τη? σχεδιαστικ?? φιλοσοφ?α?, ε?ναι ?κδηλη. Απ? την μ?α ο Σουηδ?? παραμ?νει ξεκ?θαρα εκλεπτυσμ?νο? και κομψ?? απ? την ?λλη το ν?ο Kuga πετυχα?νει μ?α λεπτ? ισορροπ?α αν?μεσα σε σπορ και premium γραμμ??.

Το ν?ο Ford Kuga επιλ?γει να αφ?σει εντελ?? τα τετρ?γωνα σχ?ματα και να υιοθετ?σει μ?α πιο στρογγυλεμ?νη αισθητικ? που ταιρι?ζει περισσ?τερο στι? σ?γχρονε? απαιτ?σει? των αγοραστ?ν και θα δε?ξει ?να πιο προσιτ? πρ?σωπο. Πατ?ντα? π?νω στη ν?α πλατφ?ρμα C2 τη? Ford, αγγ?ζει τα 4.614χλστ. σε μ?κο?, τα 1.883 χλστ. πλ?το? αλλ? και 191 χλστ. απ?σταση? απ? το ?δαφο?, την ?ρα που ελ?φρυνε κατ? 90 κιλ?. Ν?α εμφ?νιση, ν?ε? μεγαλ?τερε? διαστ?σει? και μικρ?τερο β?ρο?, δε?χνουν ?τι αυτ? η γενι? δεν ?ρθε για να πα?ξει, αλλ? για να κερδ?σει και του? πιο απαιτητικο??. Απ?λυτα κερδισμ?νο? ο στ?χο? να συνδυαστε? η σπορ α?ρα του με την κομψ?τητα τη? κατηγορ?α?.Παρατηρ?ντα? το π?ντα επιβλητικ? XC40, συνειδητοποιο?με πω? οι τετραγωνισμ?νε? επιφ?νειε? και τα φουτουριστικ? φωτιστικ? σ?ματα, του εξασφαλ?ζουν ?να αρκετ? δυναμικ? μπροστιν? μ?ρο? με την κλασικ? γρ?λια να φων?ζει Volvo. Στο πλα?ν? μ?ρο? το μ?τι π?φτει χαμηλ? στα προστατευτικ? πλαστικ? που ?χουν τοποθετηθε?, τα οπο?α του παρ?χουν ?να πιο ?σκληρ?? χαρακτ?ρα στην σχεδ?αση του, εν? απ? π?σω, τα γνωστ? φωτιστικ? σ?ματα τ?που μπο?μερανγκ υπογρ?φουν την αποκλειστικ? του ταυτ?τητα τι? νυχτεριν?? ?ρε?. Λιγ?τερο νεανικ? απ? το Puma, καταφ?ρνει ?μω? να ξεχωρ?σει και να τραβ?ξει τα βλ?μματα περισσ?τερο χωρ?? να προκαλε?.
?

?
Εσωτερικ?: Ιδια?τερα ποιοτικ? αμφ?τερα. Πιο hightech το XC40, πιο ευρ?χωρο το Kuga
?πω? και στο εξωτερικ?, ?τσι και στο εσωτερικ?, η λογικ? που ακολουθο?ν τα μοντ?λα ε?ναι διαφορετικ?, ?χοντα? π?ντα τον ?διο στ?χο. Την ?νεση και την ε?κολα διαχειρ?σιμη τεχνολογ?α.

Το Volco XC40 προωθε? τον ?κδηλο ποιοτικ? χαρακτ?ρα του με ανοιχτ?χρωμε? αποχρ?σει? και ω? κ?ντρο ελ?γχου την κ?θετα τοποθετημ?νη οθ?νη αφ?? 12.3 ιντσ?ν απ? την οπο?α γ?νονται… ?λε? οι δουλει??. Και ο π?νακα? οργ?νων ?μω? που αποτελε?ται απ? μ?α ψηφιακ? οθ?νη 9 ιντσ?ν φυσικ? δεν περν? απαρατ?ρητο?. Αξ?ζει να σημει?σουμε πω? αυτ? το high-tech? σ?νολο ε?ναι στον βασικ? εξοπλισμ?, εν? κρυφ?? ατμοσφαιρικ?? φωτισμ??, μαλακ? πλαστικ? καλ?? ποι?τητα? και υψηλ? αν?λυση στι? οθ?νε? δημιουργο?ν μ?α μοναδικ? premium α?ρα. Στον τομ?α των χ?ρων, ο οδηγ?? στην υψηλ? του θ?ση λαμβ?νει την SUV α?σθηση που σ?γουρα επιζητ?, εν? π?σω, πα?ζει? μπ?λα. Επιβ?τε? ανεξαρτ?τω? αναστ?ματο? ταξιδε?ουν σταυροπ?δι, εν? ο χ?ρο? αποσκευ?ν των 460 λτ. με αυτ?ματη π?ρτα θα σα? επιτρ?ψουν μ?α μικρ? μετακ?μιση.Ο εσωτερικ?? δι?κοσμο? του ν?ου Kuga ε?ναι μ?α πιο ευρ?χωρη και εξ?σου ποιοτικ? μεταφορ? τη? καμπ?να? που συναντ?σαμε στο ομ?σταυλο Focus. Πολ? καλ? και μαλακ? υλικ? ?χουν χρησιμοποιηθε? στο μεγαλ?τερο μ?ρο?, εν? σωστ? συναρμογ? και premium υφ? ολοκληρ?νουν την εσωτερικ? εικ?να. Τεχνολογικ? highlight ε?ναι η στ?νταρ οθ?νη αφ?? 8 ιντσ?ν στο π?νω μ?ρο? του ταμπλ? η οπο?α υποστηρ?ζει το σ?στημα πολυμ?σων SYNC3 και διαθ?τει πληθ?ρα λειτουργι?ν. Πολ? καλ? ηχομ?νωση και ακ?μα καλ?τερη θ?ση οδ?γηση? που προσφ?ρει ?ριστη περιφερειακ? ορατ?τητα στον οδηγ?, ?σο τα επιπλ?ον 20χλστ. του μεταξον?ου παρ?χουν εντυπωσιακο?? χ?ρου?. ?μεσο αποτ?λεσμα αυτο? ε?ναι να υπ?ρχει ακ?μα μεγαλ?τερο? χ?ρο? για τα κεφ?λια και τα γ?νατα των επιβατ?ν (σε σχ?ση με το XC40), εν? δεκ?δε? καλ? κρυμμ?νοι χ?ροι αποθ?κευση? θα φροντ?σουν να σα? λ?σουν τα χ?ρια. Τ?λο?, το πορτ-παγκ?ζ μεγ?λωσε ακ?μα περισσ?τερο στα 475 λτ. τα οπο?α με μ?α μικρ? παραχ?ρηση απ? π?σω καθ?σματα, μπορο?ν να μετατραπο?ν σε 645λτ. με δυνατ?τητα hands-free ανο?γματο?.


?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频