Το καλ?τερο μικρ? SUV σε προσπ?ρασμα και φρ?να

Διαβ?στηκε απ? 153132 αναγν?στε? - 13/2/2020

Τι πρ?πει να ?χει ο οδηγ?? εν?? B-SUV για να νι?θει ασφ?λεια και να οδηγε? χωρ?? ?γχο?; Εμπιστοσ?νη στα φρ?να του, αλλ? και διαθ?σιμο γκ?ζι για να πραγματοποι?σει μ?α προσπ?ραση, ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται. Μετρ?με και αποκαλ?πτουμε ποιο μικρ? SUV πα?ρνει ?ριστα στον συγκεκριμ?νο τομ?α.

 
 
Τι χρει?ζεται μ?α προσπ?ραση για να ε?ναι ασφαλ??; Ορατ? πεδ?ο και φυσικ? επιτ?χυνση εν κιν?σει. Στο ν?ο αφι?ρωμα τη? Αγορ?? Αυτοκιν?του αναλαμβ?νουμε να ξεψαχν?σουμε την πιο hot αυτ? τη στιγμ? κατηγορ?α αυτοκιν?των B-SUV, η οπο?α μονοπωλε? το ενδιαφ?ρον και ?πω? ?λα δε?χνουν, αργ? ? γρ?γορα θα ανεβε? στην πρ?τη θ?ση των πωλ?σεων.

Μ?λιστα η προσθ?κη των ολοκα?νουργιων Nissan Juke και Peugeot 2008 ?ρχεται να β?λει φωτι? στον ανταγωνισμ?, προκαλ?ντα? σημαντικ?? ανακατατ?ξει?.

Τα δευτερ?λεπτα τη? προσπ?ραση?
?που και ?πω? οδηγε?τε, σ?γουρα θα χρειαστε? να προσπερ?σετε κ?ποια στιγμ? και εκε? θα απαιτ?σετε απ? το ?χημα σα? να σα? επιτρ?ψει να με?νει ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερη ?ρα στο αντ?θετο ρε?μα ? στην συγκεκριμ?νη λωρ?δα γ?νεται. Το π?σο γρ?γορα θα ολοκληρ?σει ?να αυτοκ?νητο μ?α προσπ?ραση ?χει να κ?νει με πολλο?? παρ?γοντε?, ?μω? ο κυρι?τερο? ?λων ε?ναι οι ρεπρ?ζ του, καθ?? καλ?τερε? ρεπρ?ζ σημα?νουν λιγ?τερη χρονικ? δι?ρκεια προσπ?ραση?.

Επιλ?ξαμε τα 10 καλ?τερα και εμπορικ? B-SUV?συγκρ?νοντα? τι? επιδ?σει?, στι? βασικ?? turbo εκδ?σει? του?, απ? 60-100χλμ./?ρα με 4η ταχ?τητα και απ? 80-120 χλμ./?ρα με 5η ταχ?τητα και σα? τα παρουσι?ζουμε με νο?μερα και αποδε?ξει?. Αξ?ζει να αναφ?ρουμε πω? στι? μετρ?σει? αυτ?? ακ?μα και 1 δευτ. διαφορ?, πα?ζει τερ?στιο ρ?λο καθ?? ισοδυναμε? με επιπλ?ον 30 μ?τρα παραμον?? στο αντ?θετο ρε?μα.

Χρ?νο? ακινητοπο?ηση? απ? τα 100χλμ./?ρα
Απ? την ?λλη, τα καλ? φρ?να ε?ναι μ?α ακ?μα σημαντικ? προ?π?θεση για την ολοκληρωμ?νη ασφ?λεια που προσφ?ρει ?να B-SUV, π?ρα απ? τον τομ?α των προσπερ?σεων. Ε?τε κινε?στε εντ?? π?λη?, ε?τε εκτ??, ?δυνατ? φρ?να θα σα? επιτρ?ψουν να αποφ?γετε πολλ?? επικ?νδυνε? καταστ?σει?, ακ?μα και αν δεν φτα?τε. Π?σα μ?τρα χρει?ζεται λοιπ?ν ο καλ?τερο? για να ακινητοποιηθε? απ? τα 100χλμ./?ρα;
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频