Ακο?? θ?ρυβο; Δε? τι μπορε? να ε?ναι

29/3/2019

Οι 6 πιο συχνο? θ?ρυβοι που κ?νει το αυτοκ?νητο ?χουν απ? μ?α πρ?τη ?μετ?φραση? κι αυτ?? σα? αναλ?ουμε πιο κ?τω.

 
 
Το πρ?το μ?νυμα που δ?νει συν?θω? το αμ?ξι μα? ?τι κ?τι δεν π?ει καλ? ε?ναι ο ?χο?. Το αυτοκ?νητ? σου θα ?σου μιλ?σει? κι εσ? πρ?πει να καταλ?βει? τι ε?ναι αυτ?? ο ?χο? και τι μπορε? να σημα?νει.
?
?ταν βου?ζει
Το βουητ? στι? μεγ?λε? ταχ?τητε? ε?ναι πολ? πιθαν? να σημα?νει ?τι τα ελαστικ? σα? ?χουν φθαρε? σε βαθμ? ?διαμαρτυρ?α??. Ε?ναι ευν?ητο πω? η φθορ? αυτ? μπορε? να προκαλ?σει πολλ? προβλ?ματα στο ?χημα αλλ? και να θ?σει σε κ?νδυνο τη σωματικ? σα? ακεραι?τητα οπ?τε επισκεφτε?τε οπωσδ?ποτε ?ναν ειδικ?.? Η ζημι? που τα ελαστικ? ?χουν υποστε? μπορε? να ε?ναι και εσωτερικ? οπ?τε καλ? θα ?ταν να μην ?εμπιστευτε?τε? μ?νο τα δικ? σα? μ?τια σε περ?πτωση που με μια πρ?τη ματι? δεν βλ?πετε κ?τι το επιλ?ψιμο.
?
?ταν βρυχ?ται
Αν αυτ?? ο ?χο? επηρε?ζεται την ?ρα των στροφ?ν τ?τε πιθαν?τατα κ?τι δεν π?ει καλ? με κ?ποιο εκ των ρουλεμ?νων των μπροστιν?ν τροχ?ν. Την ?ρα του στριψ?ματο? ο θ?ρυβο? μπορε? να μεταβ?λλεται ? να σταματ?ει δ?νοντ?? το μ?νυμα πω? το πρ?βλημα ?γκειται στην μετατ?πιση του β?ρου? κατ? τη στροφ?.
?
?ταν κ?τι τρ?βεται
Για να ακο?γεται ?χο? τριβ?? σημα?νει ?τι δ?ο κομμ?τια (συν?θω? μετ?λλου) ?ρχονται σε επαφ?, κ?τι που προφαν?? δεν θα ?πρεπε να γ?νεται. Τα σημε?α στα οπο?α μπορε? να συμβα?νει η τριβ? δεν ε?ναι δεδομ?να καθ?? ενδ?χεται να ?χει σχ?ση με τα φρ?να, τι? αναρτ?σει? ? και οτιδ?ποτε ?λλο. Ε?ναι επ?ση? προφαν?? λοιπ?ν πω? με το που ακο?σετε αυτ? τον θ?ρυβο πρ?πει να τον ?κυνηγ?σετε? ?μεσα.
?
?ταν κ?τι τρ?ζει
Οι συνδετικ?? ρ?βδοι ? η ακρ?μπαρα πολ? πιθαν? να σα? κ?νει τα ?παρ?πον?? τη? μ?σα απ? τον τριγμ?. Η πιο σ?νηθισμ?νη στιγμ? που ακο?γεται αυτ?? ο θ?ρυβο? ε?ναι κατ? το στρ?ψιμο ? την ?πισθεν.


Το σφ?ριγμα και το τσ?ριγμα
Η μηχαν?? και τα τακ?κια των φρ?νων μπορε? να κ?νουν το σφ?ριγμα και το τσ?ριγμα αντ?στοιχα. Στην πρ?τη περ?πτωση αν ο κινητ?ρα? του αυτοκιν?του σφυρ?ξει? αφο? σβ?σει ε?ναι πολ? πιθαν? καπν?? να βγει απ? το καπ? του οχ?ματο?. Επ?μενο? σταθμ?? συνεργε?ο λοιπ?ν.
?
Στην περ?πτωση του τσιρ?γματο?, ο ?χο? που βγα?νει σε πολ? ψηλ? συχν?τητα? στ?λνει το μ?νυμα για αντικατ?σταση στα τακ?κια των φρ?νων.
?
Μην του? αγνοε?ται. ?πω? και στην αρχ? του κειμ?νου ?τσι και τ?ρα πρ?πει να τον?σουμε πω? το να αγνοε?τε του? ?χου? και να του? συνηθ?ζετε ε?ναι πολ? πιθαν? να αποδειχτε? κατ αρχ?ν τρομερ? επικ?νδυνο και κατ? δε?τερο τρομερ? κοστοβ?ρο. Ο μη συνηθισμ?νο? ?χο? του αυτοκιν?του ε?ναι ??να κ?λεσμα στον μηχανικ??.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频