Αμορτισ?ρ: Πιο πολ?πλοκο απ ?τι φα?νεται

Διαβ?στηκε απ? 1570 αναγν?στε? - 5/7/2018

Ποιο? ε?πε ?τι τα αμορτισ?ρ ε?ναι ?να απλ? εξ?ρτημα του αυτοκιν?του; Να ε?στε σ?γουροι πω? ε?ναι πιο περ?πλοκο απ? ?τι φα?νεται.

 
 
Η ?νεση και η ασφ?λεια

Α) Τα αμορτισ?ρ αν?κουν στα λεγ?μενα και ?ελαστικ? στοιχε?α? τη? αν?ρτηση?, αφο? ?χουν την ιδι?τητα να συμπι?ζονται και να επαν?ρχονται στην αρχικ? του? κατ?σταση. ?ταν ο τροχ?? συναντ?σει ?να εμπ?διο, το ελατ?ριο που περιβ?λλει συν?θω? το αμορτισ?ρ, συμπι?ζεται γρ?γορα. Το αμορτισ?ρ φροντ?ζει ουσιαστικ? ?στε η ταλ?ντωση του ελατηρ?ου να παραμε?νει ελεγχ?μενη, προκειμ?νου να μην παρουσιαστο?ν ανεπιθ?μητα φαιν?μενα συμπεριφορ?? του αμαξ?ματο?.

Β) Ο δε?τερο? αλλ? εξ?σου σημαντικ?? ρ?λο? του αμορτισ?ρ ε?ναι η παρεχ?μενη προ? του? επιβ?τε? ?νεση. Σε συνεργασ?α με το ελατ?ριο (κ?ποιε? φορ?? δεν υπ?ρχει ελατ?ριο μαζ?), απορροφ? την εν?ργεια που παρ?γεται απ? την επαφ? με τι? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο? και μεταφ?ρει στο πλα?σιο και στην καμπ?να των επιβατ?ν μικρ?τερο ποσοστ? κραδασμ?ν.

Γ) Σημαντικ? συμβολ? ?χουν τα αμορτισ?ρ, ακ?μη και στη διαδικασ?α τη? π?δηση?. Η σωστ? λειτουργ?α του? και η αρμονικ? συνεργασ?α με τα ελατ?ρια βελτι?νουν την κατανομ? του β?ρου? και την απ?σταση φρεναρ?σματο?.

Γιατ? ε?ναι πολ?πλοκα

Η λειτουργ?α των αμορτισ?ρ ε?ναι φαινομενικ? απλ?, αν ?μω? σκεφτο?με ?τι στη μεγ?λη του? πλειοψηφ?α περι?χουν λ?δι, τ?τε τα πρ?γματα περιπλ?κονται, αφο? οι τριβ?? που παρουσι?ζει το υγρ? ε?ναι αυτ?? που συγκεντρ?νουν τα απαρα?τητα χαρακτηριστικ?, ?στε να γ?νει η απ?σβεση των ταλαντ?σεων. Πιο συγκεκριμ?να, το εσωτερικ? των αμορτισ?ρ αποτελε?ται απ? ?να κεντρικ? εξ?ρτημα με τη μορφ? κυλ?νδρου και μικρο?? διαφορετικο?? θαλ?μου?, οι οπο?οι χωρ?ζονται με οπ??. ?ταν το αυτοκ?νητο κινε?ται αργ? και συναντ?σει μικρ? ανωμαλ?α, το αμορτισ?ρ κινε?ται σχετικ? αργ? προ? τα π?νω. ?τσι υπ?ρχει μικρ? παροχ? υγρο? (?γκο? υγρο? αν? μον?δα χρ?νου), συνεπ?? μειωμ?νε? τριβ??, ?ρα και μειωμ?νη αντ?σταση. ?σο η ταχ?τητα μεγαλ?νει, τ?σο μεγαλ?τερη ποσ?τητα υγρο? μετακινε?ται, αυξ?νοντα? και τι? αντιστ?σει?. Η τριβ? κατ? τη δ?οδο του υγρο? απ? τι? οπ?? παρ?χει την απ?σβεση, μετατρ?ποντα? την κινητικ? εν?ργεια σε θερμικ?.

Δι?λεξε το λ?δι που σου ταιρι?ζει

?πω? ε?παμε, τα περισσ?τερα αμορτισ?ρ ε?ναι υδραυλικ?, δηλαδ? λαδιο?. Εναλλακτικ?, υπ?ρχουν και α?ρο? - λαδιο?, που λειτουργο?ν σχεδ?ν με τον ?διο τρ?πο, ε?ναι ?μω? λ?γο πιο σκληρ?. Επ?ση?, υπ?ρχουν και τα αμορτισ?ρ αζ?του - λαδιο? τα οπο?α παρ?χουν καλ?τερη απ?σβεση και απ?δοση μετ? απ? συνεχ? καταπ?νηση (π.χ. σε διαδοχικ?? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο?), καθ?? το ?ζωτο βοηθ? ?στε να μην αναπτυχθο?ν μεγ?λε? θερμοκρασ?ε? στο λ?δι, με αποτ?λεσμα να μην αλλ?ζει σημαντικ? ο ?γκο? του. ?μω?, η τιμ? του? ε?ναι σημαντικ? υψηλ?τερη απ? αυτ? των ?λλων δ?ο τ?πων. Απ? την ?λλη, σε πολ? γρ?γορα και σε αγωνιστικ? αυτοκ?νητα, χρησιμοποιο?νται αμορτισ?ρ α?ρο? μ?νο. Τ?λο?, υπ?ρχουν και τα ρυθμιζ?μενα αμορτισ?ρ που απευθ?νονται κατ? β?ση σε πιο απαιτητικ?ν προδιαγραφ?ν αυτοκ?νητα και οδηγο?? που θ?λουν να συνδυ?ζουν το καλ?τερο κρ?τημα σε γρ?γορε? διαδρομ?? και τη μ?γιστη ?νεση σε πιο χαλαρο?? ρυθμο??. Οι βασικ?? επιλογ?? που υπ?ρχουν σε αυτ? την περ?πτωση ε?ναι τα αμορτισ?ρ που ρυθμ?ζονται πριν τοποθετηθο?ν και κοστ?ζουν φθην?τερα, τα πιο διαδεδομ?να που ρυθμ?ζονται εξωτερικ?, συν?θω? απ? το π?νω μ?ρο? του αμορτισ?ρ και τα ακριβ?τερα, τα οπο?α ρυθμ?ζονται ηλεκτρονικ? μ?σω διακ?πτη απ? το εσωτερικ? του αυτοκιν?του.

Π?? θα επεκτε?νει? τη δι?ρκεια ζω?? του?

Καλ? θα ε?ναι να γνωρ?ζουμε κ?ποιου? τρ?που? οδ?γηση?, ?στε να φθε?ρουμε ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερο τα αμορτισ?ρ. ?τσι θα του? προσφ?ρουμε μεγαλ?τερη δι?ρκεια ζω??, που θα μα? εξοικονομ?σει ταυτ?χρονα χρ?ματα, τα οπο?α θα χρει?ζονταν για την αντικατ?στασ? του?.
Οι γεμ?τοι σαμαρ?κια ελληνικο? δρ?μοι ε?ναι ο πρωταρχικ?? εχθρ?? για τα αμορτισ?ρ μα?, για αυτ? ?ταν τα βρ?σκουμε πρ?πει να τα περν?με ?σο το δυνατ?ν ομαλ?τερα.

Επιπλ?ον ?να σημε?ο που κ?νει τα αμορτισ?ρ του αυτοκιν?του μα? να υποφ?ρουν ε?ναι τα πεζοδρ?μια, ?που απ? λανθασμ?νε? κιν?σει? στο παρκ?ρισμα, ο τροχ?? του αυτοκιν?του μα? μπορε? να χτυπ?σει με δ?ναμη π?νω σε αυτ?. ?τσι προσ?χουμε τον τρ?πο που παρκ?ρουμε και ποτ? δεν αφ?νουμε το αμ?ξι μα? με τη μια ρ?δα ελαφρ?? ανεβασμ?νη στο πεζοδρ?μιο.
Τελευτα?ο αλλ? εξ?σου σημαντικ? ε?ναι, εν? βρισκ?μαστε εν κιν?σει να αποφε?γουμε τι? βαθι?? λακκο?βε?, εφ` ?σον ε?ναι εφικτ? και να μην β?ζουμε μεγαλ?τερο φορτ?ο απ? αυτ? που μπορε? να σηκ?σει το αυτοκ?νητ? μα?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频