Εμπιστευτε?τε του? γν?στε?!

Διαβ?στηκε απ? 5300 αναγν?στε? - 7/9/2018

Εμπιστευτε?τε το service του αυτοκιν?του σα? σε γν?στε? του αντικειμ?νου με πολυετ? εμπειρ?α.

 
 
Η εταιρε?α ? Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε. ? με το διακριτικ? τ?τλο ?B.M. Mercedes Benz – Smart service?, η οπο?α ιδρ?θηκε και λειτουργε? αδι?ληπτα απ? το 2001 ε?ναι αυτ? ακριβ?? που αναζητ?τε για το service του Mercedes ? του Smart σα?.

Η εμπειρ?α του αποκλειστικο? υπε?θυνου, διαχειριστ? και ν?μιμου εκπροσ?που τη? εταιρ?α? Βασ?λειο? Μπαμπασαν?δη? αποτελε? εγγ?ηση ποι?τητα?. ?χοντα? διατελ?σει 16 ?τη στο επ?σημο δ?κτυο Mercedes Benz Hellas με αξιοζ?λευτη πορε?α ο κ. Μπαμπασαν?δη? προσφ?ρει τη σιγουρι? που χρει?ζεστε. Ξεκ?νησε απ??μηχανικ?? και κατ?ληξε διευθυντ?? του τμ?ματο? SERVICE αποκτ?ντα??25ετ? εμπειρ?α ω? εξειδικευμ?νο? μηχανικ?? στα αυτοκ?νητα τ?που Mercedes Benz?και στα Smart, ?χοντα? παρακολουθ?σει πολυετ? σεμιν?ρια στην Mercedes Benz Hellas.

?ντα? απ?λυτα κατηρτισμ?νο? σε ?τι αφορ? στην επισκευ?, συντ?ρηση και βελτ?ωση ?λων ανεξαρτ?του τ?που αυτοκιν?των Mercedes Benz, ο κ. Μπαμπασαν?δη? επιβλ?πει συνεχ?? και προσωπικ? τι? εργασ?ε? που λαμβ?νουν χ?ρα στα αυτοκ?νητα που επισκ?πτονται το χ?ρο του συνεργε?ου μα?, με αποκλειστικ? του μ?λημα την ?ψογη και υπε?θυνη επισκευ?- συντ?ρησ? του?.

Το προσωπικ? του συνεργε?ου ε?ναι ?ρτια καταρτισμ?νο και εξειδικευμ?νο σε ?λα τα μοντ?λα τ?που Mercedes Benz και Smart και ε?ναι π?ντα πρ?θυμοι να σα? εξυπηρετ?σουν με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο με γν?μονα την καλ?τερη και ασφαλ?στερη λειτουργ?α και απ?δοση του αυτοκιν?του σα?.

Επισκεφθε?τε την ιστοσελ?δα www.mercedes-smartservice.gr για να αντλ?σετε πληροφορ?ε? για τι? υπηρεσ?ε? που η Β. Μπαμπασαν?δη? & ΣΙΑ Ε.Ε. καθ?? επ?ση? για τι? ανεπαν?ληπτε? προσφορ?? που δ?σκολα θα βρε?τε αλλο?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频