Επιλ?ξτε τη λ?μπα Philips που σα? ταιρι?ζει

Διαβ?στηκε απ? 1107 αναγν?στε? - 8/2/2019

Οι λ?μπε? αυτοκιν?του Philips προσφ?ρουν ευρ?τερη και μακρ?τερη δ?σμη φωτ?? επιτρ?ποντα? στον οδηγ? να βλ?πει καλ?τερα και να προλαμβ?νει ταχ?τερα τυχ?ν κινδ?νου?.

 
 
Η θερμοκρασ?α χρ?ματο? υποδεικν?εται σε μον?δε? που καλο?νται Kelvin και η τιμ? τη? καθορ?ζει ε?ν οι λαμπτ?ρε? παρ?γουν θερμ? ? ψυχρ? φω?. ?ταν αγορ?ζετε λ?μπε? αυτοκιν?του, μπορε? να παρατηρ?σετε ?τι στα χαρακτηριστικ? του? αναφ?ρεται η βαθμολογ?α Kelvin.

Philips X-treme Vision
Οι λ?μπε? αυτοκιν?του Philips X-treme Vision προσφ?ρουν 130% παραπ?νω φω? σε σχ?ση με τι? αντ?στοιχε? κοιν?? λ?μπε? και μπορε?τε να δε?τε μ?χρι και 45 μ?τρα επιπλ?ον, μπροστ? απ? το ?χημ? σα?, δ?νοντ?? σα? δ?ο δευτερ?λεπτα περισσ?τερο χρ?νο αντ?δραση?! Η πατενταρισμ?νη τεχνολογ?α επ?στρωση? τη? σειρ?? Philips X-treme Vision παρ?γει ?να πιο ισχυρ? φω?. Το λευκ? φω? που παρ?γουν, με θερμοκρασ?α χρ?ματο? στα 3.500⁰Κelvin, ε?ναι σημαντικ? πιο λευκ? απ? τι? αντ?στοιχε? κοιν?? λ?μπε?. ?τσι, μπορε?τε να απολα?σετε τη φωτειν?τερη απ?δοση φωτισμο? για μια πολ? ?νετη εμπειρ?α
νυχτεριν? οδ?γηση.
Philips Racing Vision
?ταν οδηγε?τε σε υψηλ?? ταχ?τητε? σε μη επαρκ?? φωτισμ?νου? εθνικο?? δρ?μου?, βασ?ζεστε στην απ?δοση των λαμπτ?ρων του αυτοκιν?του σα?. ?ταν αντιμετωπ?ζετε ?ναν απροσδ?κητο κ?νδυνο, ο χρ?νο? αντ?δραση? ε?ναι το παν! Η απ?δοση τη? αν?τερη? δ?σμη? του των λαμπτ?ρων Philips Racing Vision σα? βοηθ?ει να εντοπ?ζετε ταχ?τερα τυχ?ν επικ?νδυνε? καταστ?σει? και να κρατ?σετε τον ?λεγχο του οχ?ματο? σα? - ανεξ?ρτητα απ? τι? οδικ?? συνθ?κε? που αντιμετωπ?ζετε.Οι λ?μπε? Philips Racing Vision ενισχ?ουν την ορατ?τητα σα? με ?ω? και 150% περισσ?τερο φω?, σε σχ?ση με τι? αντ?στοιχε? κοιν?? λ?μπε? αλογ?νου.Philips Crystal Vision
Με βελτιωμ?νη τεχνολογ?α, οι λ?μπε? Crystal Vision ?ρχονται πιο κοντ? στο μπλε/λευκ? στυλ των ΟΕXenon, Με την μπλε επ?στρωση και το ασημ? κορυφα?ο σχεδιασμ?, η Crystal Vision προσφ?ρει λευκ? φω? και πιο φωτειν? δ?σμη στα 4.300°Κ , σε σχ?ση με τι? αντ?στοιχε? κοιν?? λ?μπε?.
Philips?Diamond Vision
Οι λ?μπε? Diamond Vision προσφ?ρουν 5.000°Κ, λευκ? φω? στο δρ?μο, με μ?α μπλε απ?χρωση, παρ?μοια με αυτ? των HIDXenonKIT. ?χουν την ?δια καταν?λωση με τι? κοιν?? λ?μπε? και π?ντα με την ΟΕ ποι?τητα. Μια ελαφρι? μπλε ανταν?κλαση παραμ?νει στο φαν?ρι ακ?μα και ?ταν οι λ?μπε? ε?ναι απενεργοποιημ?νε?.?σο υψηλ?τερη ε?ναι η βαθμολογ?α Kelvin, τ?σο πιο γαλ?ζια ε?ναι η απ?δοση χρ?ματο? του λαμπτ?ρα.
Οι λαμπτ?ρε? αυτοκιν?των Philips ε?ναι κατασκευασμ?νοι απ? υψηλ?? ποι?τητα? UV-Quartzglass, το οπο?ο ε?ναι εξαιρετικ? ανθεκτικ? στι? ακρα?ε? θερμοκρασ?ε? και του? κραδασμο??, γεγον?? που εξαλε?φει τον κ?νδυνο ?κρηξη?. ?Επ?ση? η ειδικ? τεχνολογ?α επ?στρωση? anti-uv τη? Philips προστατε?ει τι? λ?μπε? απ? την επιβλαβ? υπερι?δη ακτινοβολ?αΗ Philips παρ?γει τα καλ?τερα προ??ντα για την αγορ? σε OEM&aftermarket. Κατασκευασμ?να απ? υψηλ?? ποι?τητα? προ??ντα και δοκιμασμ?να σ?μφωνα με τι? υψηλ?τερε? προδιαγραφ??, τα προ??ντα Philips ?χουν σχεδιαστε? ?τσι ?στε να μεγιστοποιο?ν την ασφ?λεια και την ?νεση τη? οδικ?? εμπειρ?α?.

Πλ?ρη σειρ? λαμπτ?ρων Philips (αλογ?νου, Xenon, LED) μπορε?τε να βρε?τε στην εταιρε?α Τεχνοανταλλακτικ? ΑΕ, 2105155253 και στο site www.technoantallaktiki.gr
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频